Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 28

Forslag til folketingsbeslutning Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af traktat om konventionelle væbnede styrker i Europa af 19. november 1990.

Fremsat af udenrigsministeren (Ellemann-Jensen)

den 27. november 1991

Vedtaget ved anden (sidste) behandling den 19. december 1991

Den fulde tekst

Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer den i

Paris den 19. november 1990 undertegnede traktat om konventionelle

væbnede styrker i Europa.

Bilag

Traktaten, som er omtalt i folketingsbeslutningen, er optrykt som bilag til det fremsatte forslag.

Oprindelig fremsat forslag.

Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer den i

Paris den 19. november 1990 undertegnede Traktat om Konventionelle

Væbnede Styrker i Europa.

Indholdsfortegnelse

 

                                 Side 

 Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa ............   3 

 Bemærkninger til forslaget: 

 I. Forhandlingerne i Wien om Konventionelle Væbnede 

   Styrker i Europa: 

 Baggrund, forhandlingsforløb og -resultater ...................  105 

 II. Traktaten og dens protokoller med bilag ...................  107 

 III. Erklæringer knyttet til Traktaten ........................  112 

 Erklæring af 14. november 1990 af de 22 deltagerstater 

 vedrørende landbaserede flådefly (bilag 1) 

 Erklæring af 14. november 1990 fra Forbundsrepublikken Tysklands 

 regering om personelstyrken i de tyske væbnede styrker (bilag 2) 

 Erklæring af 14. november 1990 af de 22 deltagerstater vedrørende 

 personelstyrke (bilag 3) 

 IV. Erklæringer vedrørende Traktatens gennemførelse ...........  112 

Sovjetunionens erklæring af 14. juni 1991 vedrørende

forpligtelser uden for Traktatens rammer (bilag 4)

Danmarks svarerklæring af 14. juni 1991 (bilag 5)

Deltagerstaternes fælles erklæring af 14. juni 1991 om grundlaget

for ratifikation og gennemførelse af Traktaten (bilag 6)

Sovjetunionens erklæring af 14. juni 1991 vedrørende flytning af

traktatbegrænset materiel til områder øst for Ural (bilag 7)

Erklæring af 18. oktober 1991 fra formanden for Den Fælles

Konsultationsgruppe om Traktatens anvendelsesområde og om

sovjetisk materiel i de baltiske stater (bilag 8)

Uofficiel oversættelse

Traktat

om

Konventionelle Væbnede Styrker i Europa

Amerikas Forenede Stater, Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Canada, Kongeriget Danmark, Den Franske Republik, Den Hellenske Republik, Republikken Island, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, Kongeriget Spanien, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepublik, Republikken Tyrkiet, Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Ungarn, i det følgende benævnt deltagerstaterne, der

er ledet af Mandatet for Forhandlinger om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 10. januar 1989, og der har ført disse forhandlinger i Wien fra 9. marts 1989,

er ledet af formålene og hensigterne med Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa, inden for hvis rammer forhandlingerne om denne Traktat er blevet ført,

erindrer om deres forpligtelse til i deres indbyrdes forbindelser såvel som i deres internationale forbindelser i almindelighed at afholde sig fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt imod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed eller på nogen anden måde, der er uforenelig med formålene og principperne i De Forenede Nationers Pagt,

handler i bevidsthed om nødvendigheden af at forhindre enhver militær konflikt i Europa,

er sig bevidste om det fælles ansvar, som de alle har for at søge at opnå større stabilitet og sikkerhed i Europa,

bestræber sig på at erstatte militær konfrontation med et nyt mønster for de sikkerhedsmæssige forbindelser mellem alle deltagerstaterne, som er baseret på fredeligt samarbejde, og derved medvirke til at overvinde delingen af Europa,

forpligter sig til at forfølge målet at etablere en sikker og stabil balance mellem de konventionelle væbnede styrker i Europa på lavere niveauer end hidtil, at fjerne uligheder, som er skadelige for stabiliteten og sikkerheden, og som et spørgsmål af høj prioritet at fjerne evnen til at iværksætte overraskelsesangreb og til at indlede større offensive operationer i Europa,

erindrer om, at de har undertegnet eller tiltrådt Bruxelles-traktaten af 1948, Washington-traktaten af 1949 eller Warszawa-traktaten af 1955, og at de har ret til at være eller ikke være deltager i alliancetraktater,

forpligter sig til at forfølge det mål at sikre, at antallet af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for denne Traktats anvendelsesområde ikke overstiger 40.000 kampvogne, 60.000 pansrede kampkøretøjer, 40.000 artilleripjecer, 13.600 kampfly og 4.000 angrebshelikoptere,

bekræfter, at denne Traktat ikke har til formål at påvirke nogen stats sikkerhedsinteresser negativt,

bekræfter deres tilsagn om at fortsætte våbenkontrolprocessen vedrørende konventionelle væbnede styrker, herunder forhandlinger, idet de tager fremtidige behov vedrørende den europæiske stabilitet og sikkerhed i lyset af den politiske udvikling i Europa i betragtning,

er blevet enige om følgende:

Artikel I

1. Hver deltagerstat skal opfylde de i denne Traktat fastsatte forpligtelser i overensstemmelse med dens bestemmelser, herunder de forpligtelser, som vedrører følgende fem kategorier ved de konventionelle væbnede styrker: kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og kamphelikoptere.

2. Hver deltagerstat skal endvidere gennemføre de øvrige i denne Traktat anførte foranstaltninger med henblik på at sikre sikkerhed og stabilitet såvel i løbet af reduktionsperioden for de konventionelle væbnede styrker som efter reduktionernes gennemførelse.

3. Denne Traktat omfatter Protokollen om Eksisterende Typer af

Konventionelle Våben og Konventionelt Udstyr, i det følgende betegnet

Protokollen om Eksisterende Typer, med tilhørende bilag; Protokollen

om Procedurer for Reklassificering af Specifikke Modeller eller

Varianter af Kamptræningsfly til Ubevæbnede Træningsfly, i det

følgende betegnet Protokollen om Fly-Reklassificering; Protokollen om

Procedurer for Reduktion af Konventionelle Våben og Konventionelt

Udstyr begrænset af Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i

Europa, i det følgende betegnet Reduktionsprotokollen; Protokollen om

Procedurer for Kategorisering af Kamphelikoptere og Rekategorisering

af Multi-rolle Angrebshelikoptere, i det følgende betegnet

Protokollen om Helikopter-Rekategorisering; Protokollen om

Notifikation og Informationsudveksling, i det følgende betegnet

Informationsudvekslingsprotokollen, med Bilag om Formatet for

Informationsudveksling, i det følgende betegnet Formatbilaget;

Protokollen om Inspektion; Protokollen om Den Fælles

Konsultationsgruppe; samt Protokollen om Foreløbig Anvendelse af

Visse af Bestemmelserne i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker

i Europa, i det følgende betegnet Protokollen om Foreløbig

Anvendelse. Hvert af disse dokumenter udgør en integreret del af

denne Traktat.

Artikel II

1. Til denne Traktats formål betyder begrebet:

(A) »gruppe af deltagerstater«: gruppen af deltagerstater, der har undertegnet Warszawa-traktaten (* 1) af 1955, bestående af Republikken Bulgarien, Republikken Polen, Rumænien, Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepublik, Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker og Republikken Ungarn, eller gruppen af deltagerstater, der har undertegnet eller tiltrådt Bruxelles-traktaten(* 2) af 1948 eller Washington-traktaten (* 3) af 1949, bestående af Amerikas Forenede Stater, Kongeriget Belgien, Canada, Kongeriget Danmark, Den Franske Republik, Den Hellenske Republik, Republikken Island, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Den Portugisiske Republik, Kongeriget Spanien, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Republikken Tyrkiet og Forbundsrepublikken Tyskland.

(B) »Anvendelsesområde«: deltagerstaternes samlede landterritorium i Europa fra Atlanterhavet til Uralbjergene, hvilket omfatter alle deltagerstaternes europæiske ø-områder, herunder Færøerne tilhørende Kongeriget Danmark, Svalbard, inklusive Bjørneøen tilhørende Kongeriget Norge, øgrupperne Azorerne og Madeira tilhørende Den Portugisiske Republik, De Kanariske Øer tilhørende Kongeriget Spanien og Franz Josef Land og Novaya Zemlya-øgruppen tilhørende Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker. For så vidt angår Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker omfatter anvendelsesområdet alt territorium beliggende vest for Uralfloden og Det Kaspiske Hav. For så vidt angår Republikken Tyrkiet omfatter anvendelsesområdet det tyrkiske territorium nord og vest for en linie, der går fra skæringspunktet mellem den tyrkiske grænse og den 39. breddegrad til Muradiye, Patnos, Karayazi, Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Dogankent, Gøzne og derfra til havet.

(C) »Kampvogn«: et selvkørende pansret kampkøretøj med stor ildkraft - primært i form af en direkte skydende kanon med høj mundingshastighed, som er i stand til at bekæmpe hårde og andre mål, og som har gode terrængående egenskaber, en høj grad af pansring, men som ikke primært er konstrueret og udstyret til transport af infanteri. Sådanne pansrede køretøjer udgør det primære våbensystem i hærstyrkers panser- og panserinfanterienheder.

»Kampvogne« er bæltedrevne pansrede kampkøretøjer med en tomvægt på mindst 16,5 metriske tons, der er udrustet med en 360 graders traverserende kanon med en kaliber på ikke under 75 millimeter. Endvidere skal alle hjuldrevne pansrede kampkøretøjer, som indsættes i operativ tjeneste, og som opfylder de øvrige ovenstående kriterier, tillige kategoriseres som kampvogne.

(D) »Pansret kampkøretøj«: et selvkørende pansret køretøj med terrængående egenskaber. Pansrede kampkøretøjer omfatter pansrede mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer og svært bevæbnede kampkøretøjer.

»Pansret mandskabsvogn«: et pansret kampkøretøj konstrueret og udstyret til transport af en panserinfanterigruppe, der som regel er udrustet med et integreret eller tilhørende våben af en kaliber på mindre end 20 millimeter.

»Infanterikampkøretøj«: et pansret kampkøretøj som primært er konstrueret og udstyret til transport af en panserinfanterigruppe, som normalt giver gruppen mulighed for at afgive ild, medens den er opsiddet og beskyttet af køretøjets pansring. Sådanne pansrede køretøjer er udrustet med en integreret eller tilhørende kanon eller maskinkanon af en kaliber på mindst 20 millimeter og i visse tilfælde med et affyringssystem for panserværnsmissiler. Infanterikampkøretøjer udgør det primære våbensystem i hærstyrkers panserinfanteri-, eller mekaniserede infanteri- eller motoriserede infanterienheder.

»Svært bevæbnet kampkøretøj«: et pansret kampkøretøj, som er udrustet med en integreret eller tilhørende kanon af en kaliber på mindst 75 millimeter. Sådanne pansrede køretøjer har en tomvægt på mindst 6,0 metriske tons og opfylder ikke definitionerne for hverken en pansret mandskabsvogn, et infanterikampkøretøj eller en kampvogn.

(E) »Tomvægt«: vægten af et køretøj eksklusive vægten af ammunition; brændstof, olie og smøremidler; aftageligt reaktivt panser; reservedele, værktøj og tilbehør; aftageligt snorkeludstyr; og besætningen samt dens personlige udrustning.

(F) »Artilleri«: storkalibrede våbensystemer, som er i stand til at engagere jordmål primært ved indirekte skydning. Sådanne artillerisystemer tilvejebringer den væsentligste del af en troppeenheds indirekte ildstøtte.

Storkalibrede artillerisystemer omfatter kanoner, haubitsere, artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere, morterer og raketkastere med en kaliber på 100 millimeter og højere. Endvidere skal ethvert fremtidigt direkte skydende våbensystem med en effektiv sekundær indirekte skydende egenskab tælles med under artilleriloftet.

(G) »Stationerede konventionelle væbnede styrker«: en deltagerstats konventionelle væbnede styrker, der inden for anvendelsesområdet er stationeret på en anden deltagerstats territorium.

(H) »Udpeget permanent depot«: et sted med klart definerede fysiske grænser, hvor der opbevares traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, som tælles inden for de generelle lofter, men som ikke er genstand for begrænsninger på traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr i aktive enheder.

(I) »Pansret broslagningsvogn«: et selvkørende pansret transport- og udlægningskøretøj, som er i stand til at transportere og, i kraft af indbyggede mekanismer, at udlægge og opsamle en brokonstruktion. Sådanne pansrede køretøjer med en brokonstruktion udgør et og samme integrerede system.

(J) »Traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr«: kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere, der er genstand for de numeriske begrænsninger, som er fastsat i artikel IV, V og VI.

(K) »Kampfly«: et fast- eller svingvinget fly, der er udrustet og udstyret til at engagere mål ved brug af missiler, raketter, bomber, kanoner, maskinkanoner og andre våben, såvel som enhver model eller variant af et sådant »kampfly«, der udfører andre militære opgaver, så som rekognoscering og elektronisk krigsførelse. Begrebet »kampfly« omfatter ikke skolefly.

(L) »Kamphelikopter«: et fly, som bæres oppe af en rotor, og som er bevæbnet eller er udstyret til at engagere mål eller udstyret til at løse andre militære opgaver. Begrebet »kamphelikopter« omfatter angrebshelikoptere og kampstøttehelikoptere. Begrebet »kamphelikopter« omfatter ikke ubevæbnede transporthelikoptere.

(M) »Angrebshelikopter«: en kamphelikopter, der er udstyret til at anvende panserværns-, luft-til-jord eller luft-til-luft missiler, og som er udstyret med et integreret ildledelses- og sigtesystem til brug for disse våben. Begrebet »angrebshelikopter« omfatter specialiserede angrebshelikoptere og multi-rolle angrebshelikoptere.

(N) »Specialiseret angrebshelikopter«: en angrebshelikopter, som primært er konstrueret til at anvende missiler.

(O) »Multi-rolle angrebshelikopter«: en angrebshelikopter, som er konstrueret til at løse flere forskellige militære opgaver, og som er udstyret til at anvende missiler.

(P) »Kampstøttehelikopter«: en kamphelikopter, der ikke opfylder kravene til en angrebshelikopter, og som kan være udstyret med forskellige våbensystemer til brug i selvforsvar og områdebeskydning, såsom maskinkanoner og raketter, bomber eller klyngebomber. En kampstøttehelikopter kan også være udstyret til at løse andre militære opgaver.

(Q) »Traktatomfattede konventionelle våben og konventionelt udstyr«: kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly, skolefly, ubevæbnede træningsfly, kamphelikoptere, ubevæbnede transporthelikoptere, pansrede broslagningsvogne, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer og infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer, der er genstand for informationsudveksling i overensstemmelse med Informationsudvekslingsprotokollen.

(R) »I operativ tjeneste« anvendt i forbindelse med konventionelle væbnede styrker og konventionelle våben og konventionelt udstyr: kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly, skolefly, ubevæbnede træningsfly, kamphelikoptere, ubevæbnede transporthelikoptere, brokampvogne, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer og infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer, som er inden for traktatens anvendelsesområde, med undtagelse af dem, der tilhører myndigheder organiseret til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver, eller dem, der er omfattet af de undtagelser, som er fastsat i artikel III.

(S) »Pansret mandskabsvogns-lignende køretøj« og »infanterikampkøretøjs-lignende køretøj«: et pansret køretøj, der dels er baseret på det samme chassis som, og har en udvendig lighed med, henholdsvis en pansret mandskabsvogn eller et infanterikampkøretøj, dels ikke er udstyret med en kanon med en kaliber på 20 millimeter eller mere, og dels er konstrueret eller modificeret på en sådan måde, at køretøjet ikke tillader transport af en panserinfanterigruppe. Under hensyntagen til bestemmelserne i Genevekonventionen af 12. august 1949 »Til Forbedring af Såredes og Syges Vilkår i de Væbnede Styrker i Felten«, der tildeler ambulancer en speciel status, skal sanitetskøretøjer baseret på pansrede mandskabsvogne ikke anses for at være pansrede kampkøretøjs eller pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer.

(T) »Reduktionsområde«: en klart afgrænset lokalitet, hvor reduktionen af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr finder sted i overensstemmelse med artikel VIII.

(U) »Reduktionsforpligtelse«: det antal inden for hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, som en deltagerstat forpligter sig til at reducere i den 40 måneders periode, der følger efter denne Traktats ikrafttræden, med henblik på at sikre overholdelse af artikel VII.

2. Eksisterende typer af traktatomfattede konventionelle våben og konventionelt udstyr er anført i Protokollen om Eksisterende Typer. Lister over de eksisterende typer skal ajourføres periodisk i overensstemmelse med artikel XVI, paragraf 2, litra (D) og kapitel IV i Protokollen om Eksisterende Typer. Sådanne ajourføringer af lister over de eksisterende typer skal ikke anses for ændringer af denne Traktat.

3. De eksisterende typer af kamphelikoptere, der er anført i Protokollen om Eksisterende Typer, skal kategoriseres i overensstemmelse med kapitel I i Protokollen om Helikopter-Rekategorisering.

Artikel III

1. Til brug for denne Traktat skal deltagerstaterne anvende følgende tælleregler:

alle kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere, som defineret i artikel II, der findes inden for anvendelsesområdet, skal være genstand for de numeriske begrænsninger og andre bestemmelser, der er fastsat i artikel IV, V og VI, med undtagelse af dem, der på en måde, der er forenelig med en deltagerstats normale fremgangsmåde:

(A) befinder sig i fremstillingsprocessen, herunder fremstillingsrelateret afprøvning;

(B) bliver anvendt udelukkende med henblik på forskning og udvikling;

(C) tilhører historiske samlinger;

(D) afventer bortskaffelse efter at være blevet oplagt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel IX;

(E) afventer, eller er i færd med at blive istandsat med henblik på eksport eller reeksport og som bliver opbevaret midlertidigt inden for anvendelsesområdet. Sådanne kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere skal være placeret på andre områder end de områder, der er bekendtgjort efter kapitel V i Informationsudvekslingsprotokollen, eller inden for ikke flere end 10 sådanne bekendtgjorte områder, der skal have været notificerede i den forudgående årlige informationsudveksling. I sidstnævnte tilfælde skal de enkeltvis være til at skelne fra traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr;

(F) tilhører myndigheder organiseret til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver, for så vidt angår deres pansrede mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer, svært bevæbnede kampkøretøjer eller multi-rolle angrebshelikoptere; eller

(G) er i transit gennem anvendelsesområdet fra et sted uden for anvendelsesområdet til en endelig destination uden for anvendelsesområdet, og ikke befinder sig inden for anvendelsesområdet i mere end syv dage.

2. Såfremt en deltagerstat notificerer et usædvanligt højt antal af sådanne kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly eller angrebshelikoptere, hvis notifikation er foreskrevet i kapitel IV i Informationsudvekslingsprotokollen, i mere end to på hinanden følgende årlige informationsudvekslinger, skal deltagerstaten redegøre for årsagerne i Den Fælles Konsultationsgruppe, hvis der anmodes herom.

Artikel IV

1. Inden for anvendelsesområdet, som defineret i artikel II, skal hver deltagerstat begrænse, og i nødvendigt omfang reducere, dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere, således at det samlede antal 40 måneder efter denne Traktats ikrafttræden og derefter, inden for den gruppe af deltagerstater, som den tilhører, som defineret i artikel II, ikke overstiger:

(A) 20.000 kampvogne, hvoraf højst 16.500 må være i aktive enheder;

(B) 30.000 pansrede kampkøretøjer, hvoraf højst 27.300 må være i aktive enheder. Af de 30.000 pansrede kampkøretøjer må højst 18.000 være infanterikampkøretøjer og svært bevæbnede kampkøretøjer; af infanterikampkøretøjer og svært bevæbnede kampkøretøjer må højst 1.500 være svært bevæbnede kampkøretøjer;

(C) 20.000 artilleripjecer, hvoraf højst 17.000 må være i aktive enheder;

(D) 6.800 kampfly; samt

(E) 2.000 angrebshelikoptere.

Kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri, som ikke er i aktive enheder, skal anbringes i udpegede permanente depoter, som defineret i artikel II, og må alene være placeret i området, som er beskrevet i denne artikels paragraf 2. Sådanne udpegede permanente depoter vil også kunne placeres i den del af territoriet tilhørende Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, som omfatter Odessa militærdistrikt og den sydlige del af Leningrad militærdistrikt. I Odessa militærdistrikt må ikke flere end 400 kampvogne og ikke flere end 500 artilleri pjecer opbevares således. I den sydlige del af Leningrad militærdistrikt må ikke flere end 600 kampvogne, ikke flere end 800 pansrede kampkøretøjer, deriblandt ikke flere end 300 pansrede kampkøretøjer af en hvilken som helst type, således at det resterende antal består af pansrede mandskabsvogne, og ikke flere end 400 artilleri pjecer opbevares således. Ved den sydlige del af Leningrad militærdistrikt forstås det territorium inden for dette militærdistrikt, som ligger syd for breddegraden 60 grader, 15 minutter nordlig bredde.

2. Inden for området bestående af det samlede landterritorium i Europa, hvilket omfatter alle de europæiske ø-områder, som tilhører Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, inklusive Færøerne, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, inklusive øgrupperne Azorerne og Madeira, Kongeriget Spanien, inklusive De Kanariske Øer, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepublik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Ungarn og den del af territoriet tilhørende Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, som ligger vest for Uralbjergene, omfattende det Baltiske, Hviderussiske, Karpatiske, Kiev, Moskva og Volga-Ural militærdistrikt, skal hver deltagerstat begrænse og i nødvendigt omfang reducere dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri, således at det samlede antal 40 måneder efter denne Traktats ikrafttræden og derefter, inden for den gruppe af deltagerstater, som den tilhører, ikke overstiger:

(A) 15.300 kampvogne, hvoraf højst 11.800 må være i aktive enheder;

(B) 24.100 pansrede kampkøretøjer, hvoraf højst 21.400 må være i aktive enheder; samt

(C) 14.000 artilleripjecer, hvoraf højst 11.000 må være i aktive enheder.

3. Inden for området bestående af det samlede landterritorium i Europa, hvilket omfatter alle de europæiske ø-områder, som tilhører Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, inklusive Færøerne, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepublik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Ungarn og den del af territoriet tilhørende Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, som omfatter det Baltiske, Hviderussiske, Karpatiske og Kiev militærdistrikt, skal hver deltagerstat begrænse og i nødvendigt omfang reducere dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri, således at det samlede antal i aktive enheder 40 måneder efter denne Traktats ikrafttræden og derefter, inden for den gruppe af deltagerstater, som den tilhører, ikke overstiger:

(A) 10.300 kampvogne;

(B) 19.260 pansrede kampkøretøjer; samt

(C) 19.100 artilleripjecer; samt

(D) i Kiev militærdistrikt må de samlede antal i aktive enheder og i udpegede permanente depoter ikke overstige:

(1) 2.250 kampvogne;

(2) 2.500 pansrede kampkøretøjer; samt

(3) 1.500 artilleripjecer.

4. Inden for området bestående af det samlede landterritorium i Europa, hvilket omfatter alle de europæiske ø-områder, som tilhører Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepublik, Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Ungarn, skal hver deltagerstat begrænse og i nødvendigt omfang reducere dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri, således at det samlede antal i aktive enheder 40 måneder efter denne Traktats ikrafttræden og derefter, inden for den gruppe af deltagerstater, som den tilhører, ikke overstiger:

(A) 7.500 kampvogne;

(B) 11.250 pansrede kampkøretøjer; samt

(C) 5.000 artilleripjecer.

5. Deltagerstater, som tilhører samme gruppe af deltagerstater, kan placere kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri i aktive enheder i hvert af de i denne artikel og i artikel V, paragraf 1, litra (A) beskrevne områder op til de numeriske begrænsninger, som gælder for det pågældende område, og i overensstemmelse med de maksimalt tilladte beholdninger, som er notificeret i medfør af artikel VII under forudsætning af, at ingen deltagerstat stationerer konventionelle væbnede styrker på en anden deltagerstats territorium uden den pågældende deltagerstats samtykke.

6. Såfremt en gruppe af deltagerstaters samlede antal kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri i aktive enheder inden for det område, som er beskrevet i denne artikels paragraf 4, er mindre end de numeriske begrænsninger, som er fastsat i denne artikels paragraf 4, og forudsat, at ingen deltagerstat derved forhindres i at udfylde dens maksimalt tilladte beholdninger, som er notificeret i overensstemmelse med artikel VII, paragraf 2, 3 og 5, vil et antal overensstemmende med de numeriske begrænsninger, som er specificeret i denne artikels paragraf 3, svarende til forskellen mellem de samlede antal i hver af kategorierne kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri og de specificerede numeriske begrænsninger for det pågældende område, kunne placeres af deltagerstater, som tilhører den pågældende gruppe af deltagerstater, i det område, som er beskrevet i denne artikels paragraf 3.

Artikel V

1. Med henblik på at sikre, at hver enkelt deltagerstats sikkerhed ikke på noget tidspunkt påvirkes negativt, skal følgende gælde:

(A) inden for området bestående af det samlede landterritorium i Europa, hvilket omfatter alle de europæiske ø-områder, som tilhører Republikken Bulgarien, Den Hellenske Republik, Republikken Island, Kongeriget Norge, Rumænien, den del af Republikken Tyrkiet, som ligger inden for anvendelsesområdet, og den del af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, som omfatter Leningrad, Odessa, Transkaukasiske og Nordkaukasiske militærdistrikt, skal hver deltagerstat begrænse og i nødvendigt omfang reducere dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri, således at det samlede antal i aktive enheder 40 måneder efter denne Traktats ikrafttræden og derefter, inden for den gruppe af deltagerstater, som den tilhører, ikke overstiger forskellen mellem de totale numeriske begrænsninger, som er fastsat i artikel IV, paragraf 1, og begrænsningerne i artikel IV, paragraf 2, det vil sige:

(1) 4.700 kampvogne;

(2) 5.900 pansrede kampkøretøjer; samt

(3) 6.000 artilleripjecer;

(B) uanset de numeriske begrænsninger, som er fastsat i denne paragrafs litra (A), kan en deltagerstat eller deltagerstater i territoriet, som tilhører medlemmerne af den samme gruppe af deltagerstater, inden for det område, som er beskrevet i denne paragrafs litra (A), midlertidigt deployere et yderligere samlet antal i aktive enheder, som for hver gruppe af deltagerstater ikke må overstige:

(1) 459 kampvogne;

(2) 723 pansrede kampkøretøjer; samt

(3) 420 artilleripjecer; samt

(C) forudsat, at der for så vidt angår hver gruppe af deltagerstater ikke deployeres mere end en tredjedel af disse yderligere samlede antal til nogen deltagerstat, som har territorium inden for det område, som er beskrevet i denne paragrafs litra (A), det vil sige:

(1) 153 kampvogne;

(2) 241 pansrede kampkøretøjer; samt

(3) 140 artilleripjecer.

2. Senest ved påbegyndelsen af deployeringen skal alle øvrige deltagerstater modtage notifikation fra den eller de deltagerstater, som foretager deployeringen, og af den eller de modtagende deltagerstater, med spefikation af det totale antal inden for hver kategori af deployerede kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleripjecer. Alle øvrige deltagerstater skal ligeledes inden 30 dage modtage notifikation fra den eller de deltagerstater, som foretager deployeringen, og af den eller de modtagende deltagerstater om tilbagetrækningen af de kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleripjecer, som var midlertidigt deployeret.

Artikel VI

Med det formål at sikre, at ingen enkelt deltagerstat besidder mere end omtrent en tredjedel af de traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for anvendelsesområdet, skal hver deltagerstat begrænse og i nødvendigt omfang reducere dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere, således at den pågældende deltagerstats beholdninger inden for anvendelsesområdet 40 måneder efter denne Traktats ikrafttræden og derefter ikke overstiger:

(A) 13.300 kampvogne;

(B) 20.000 pansrede kampkøretøjer;

(C) 13.700 artilleripjecer;

(D) 5.150 kampfly; samt

(E) 1.500 angrebshelikoptere.

Artikel VII

1. For at de begrænsninger, der er fastsat i artikel IV, V og VI, ikke overskrides, må ingen deltagerstat, 40 måneder efter denne Traktats ikrafttræden, overskride de maksimalt tilladte beholdninger af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, som deltagerstaten tidligere har tilsluttet sig inden for dens gruppe af deltagerstater, i overensstemmelse med denne artikels paragraf 7, og hvorom den har foretaget notifikation i medfør af bestemmelserne i denne artikel.

2. Hver deltagerstat skal ved undertegnelsen af denne Traktat fremsende notifikation til alle øvrige deltagerstater om dens maksimalt tilladte beholdninger af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr. Den notifikation om de maksimalt tilladte beholdninger af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, som hver deltagerstat har fremsendt ved undertegnelsen af denne Traktat, skal forblive gyldig indtil den dato, som er specificeret i en senere notifikation i medfør af denne artikels paragraf 3.

3. I overensstemmelse med de begrænsninger, som er fastsat i artikel IV, V og VI, skal hver deltagerstat have ret til at foretage ændringer i dens maksimalt tilladte beholdninger af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr. Enhver ændring i en deltagerstats maksimalt tilladte beholdninger skal af denne deltagerstat notificeres til alle øvrige deltagerstater mindst 90 dage forud for den i notifikationen specificerede dato, på hvilken en sådan ændring træder i kraft. For ikke at overskride nogen af de begrænsninger, der er fastsat i artikel IV og V, skal enhver forøgelse i en deltagerstats maksimalt tilladte beholdninger, som ellers ville medføre overskridelser af disse begrænsninger, foretages efterfølgende eller samtidigt med en tilsvarende begrænsning i de tidligere notificerede maksimalt tilladte beholdninger af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, som tilhører een eller flere deltagerstater, som tilhører den samme gruppe af deltagerstater. Notifikationen om en ændring i de maksimalt tilladte beholdninger skal forblive gyldig fra den dato, som er specificeret i notifikationen og indtil den dato, som er specificeret i en senere notifikation om en ændring i medfør af denne paragraf.

4. Hver notifikation, som er påbudt i medfør af denne artikels paragraf 2 eller 3, om pansrede kampkøretøjer skal tillige indeholde de maksimalt tilladte beholdninger af infanterikampkøretøjer og svært bevæbnede kampkøretøjer, som tilhører den deltagerstat, som fremsender notifikationen.

5. Halvfems dage før udløbet af den 40-måneders reduktionsperiode, der er fastsat i artikel VIII, og derefter på tidspunktet for enhver notifikation om en ændring i medfør af denne artikels paragraf 3, skal hver deltagerstat fremsende notifikation om de maksimalt tilladte beholdninger af kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri for så vidt angår hvert af de områder, som er beskrevet i artikel IV, paragraf 2 til 4 og artikel V, paragraf 1, litra (A).

6. En formindskelse i en deltagerstats antal af trakttatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, som er genstand for notifikation i medfør af Informationsudvekslingsprotokollen, skal ikke i sig selv give nogen anden deltagerstat ret til at forøge dens maksimalt tilladte beholdninger, som er genstand for notifikation i medfør af denne artikel.

7. Hver enkelt deltagerstat skal alene være ansvarlig for at sikre, at dens maksimalt tilladte beholdninger, som er notificeret i medfør af bestemmelserne i denne artikel, ikke overskrides. Deltagerstater, som tilhører den samme gruppe af deltagerstater, skal gennemføre konsultationer med henblik på at sikre, at de maksimalt tilladte beholdninger, som er notificeret i medfør af bestemmelserne i denne artikel, ikke tilsammen overskrider de begrænsninger, der er fastsat i artikel IV, V og VI.

Artikel VIII

1. De numeriske begrænsninger, der er fastsat i artikel IV, V og VI skal alene opnås ved reduktion i overensstemmelse med Reduktionsprotokollen, Protokollen om Helikopter-Rekategorisering, Protokollen om Fly-Reklassificering, fodnoten til kapitel I, paragraf 2, litra (A) i Protokollen om Eksisterende Typer og Inspektionsprotokollen.

2. De kategorier, der er underkastet reduktion, er kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere. De specifikke typer er anført i Protokollen om Eksisterende Typer.

(A) Kampvogne og pansrede kampkøretøjer skal reduceres ved destruktion, ved konvertering til ikke-militære formål, ved anbringelse i fast opstilling, ved anvendelse som jordmål, eller, for så vidt angår pansrede mandskabsvogne, ved modifikation i overensstemmelse med fodnoten til kapitel I, paragraf 2, litra (A) i Protokollen om Eksisterende Typer.

(B) Artilleri skal reduceres ved destruktion eller ved anbringelse i fast opstilling, eller, for så vidt angår selvkørende artilleri, ved anvendelse som jordmål.

(C) Kampfly skal reduceres ved destruktion, ved anbringelse i fast opstilling, ved anvendelse til uddannelsesformål på jorden, eller, for så vidt angår specifikke modeller eller varianter af kamptræningsfly, ved reklassificering til ubevæbnede træningsfly.

(D) Specialiserede angrebshelikoptere skal reduceres ved destruktion, ved anbringelse i fast opstilling, eller ved anvendelse til uddannelsesformål på jorden.

(E) Multi-rolle angrebshelikoptere skal reduceres ved destruktion, ved anbringelse i fast opstilling, ved anvendelse til uddannelsesformål på jorden eller ved rekategorisering.

3. Traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr skal anses for reducerede ved gennemførelsen af de procedurer, der er anført i de i denne artikels paragraf 1 nævnte protokoller, og når notifikation heraf er foretaget som foreskrevet i disse protokoller. Sådant reduceret materiel skal ikke længere tælles med under de numeriske begrænsninger, der er fastsat i artikel IV, V og VI.

4. Reduktion skal gennemføres i tre faser og skal afsluttes senest 40 måneder efter denne Traktats ikrafttræden efter følgende retningslinier:

(A) ved afslutningen af den første reduktionsfase, det vil sige senest 16 måneder efter denne Traktats ikrafttræden, skal hver deltagerstat have sikret sig, at mindst 25 procent af dens totale reduktionsforpligtelse inden for hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, er opfyldt;

(B) ved afslutningen af den anden reduktionsfase, det vil sige senest 28 måneder efter denne Traktats ikrafttræden, skal hver deltagerstat have sikret sig, at mindst 60 procent af dens totale reduktionsforpligtelse, i hver af kategorierne af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, er opfyldt;

(C) ved afslutningen af den tredje reduktionsfase, det vil sige senest 40 måneder efter denne Traktats ikrafttræden, skal hver deltagerstat have opfyldt dens totale reduktionsforpligtelse i hver af kategorierne af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr. Deltagerstater, som gennemfører konvertering til ikke-militære formål, skal sikre sig, at konverteringen af alle kampvogne, der er foretaget i medfør af kapitel VIII i Reduktionsprotokollen, er gennemført ved udløbet af den tredje reduktionsfase; og

(D) pansrede kampkøretøjer, der anses som reduceret på grund af delvis destruktion i overensstemmelse med kapitel VIII, paragraf 6 i Reduktionsprotokollen, skal være fuldstændigt konverterede til ikke-militære formål eller være destruerede i overensstemmelse med kapitel IV i Reduktionsprotokollen senest 64 måneder efter Traktatens ikrafttræden.

5. Traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der skal reduceres, skal have været erklæret til stede inden for Traktatens anvendelsesområde i den informationsudveksling, der blev foretaget på tidspunktet for denne Traktats undertegnelse.

6. Senest 30 dage efter denne Traktats ikrafttræden skal hver deltagerstat foretage notifikation af dens reduktionsforpligtelse til alle øvrige deltagerstater.

7. Med undtagelse af bestemmelsen i denne artikels paragraf 8 skal en deltagerstats reduktionsforpligtelse inden for hver kategori ikke være mindre end forskellen mellem de beholdninger, der er notificerede ved denne Traktats undertegnelse eller ikrafttræden, hvilket antal, som måtte være højest, i overensstemmelse med Informationsudvekslingsprotokollen og de maksimalt tilladte beholdninger, der er notificeret i medfør af artikel VII.

8. Enhver efterfølgende ændring af en deltagerstats beholdninger, der er notificeret i medfør af Informationsudvekslingsprotokollen, eller af dens maksimalt tilladte beholdninger, der er notificeret i medfør af artikel VII, skal afspejles i en notificeret justering af dens reduktionsforpligtelse. Enhver notifikation af en formindskelse i en deltagerstats reduktionsforpligtelse skal forudgås eller ledsages enten af en notifikation vedrørende en tilsvarende forøgelse af beholdningerne, som dog ikke overstiger de maksimalt tilladte beholdninger, der er notificeret efter artikel VII af een eller flere deltagerstater tilhørende den samme gruppe af deltagerstater eller en notifikation vedrørende en tilsvarende forøgelse af een eller flere deltagerstaters reduktionsforpligtelse.

9. Ved denne Traktats ikrafttræden skal hver deltagerstat i overensstemmelse med Informationsudvekslingsprotokollen notificere alle øvrige deltagerstater om placeringen af dens reduktionsområder, herunder dem, hvor den afsluttende konvertering til ikke-militære formål af kampvogne og pansrede kampkøretøjer

vil komme til at foregå.

10. Hver deltagerstat skal have ret til, dels at bekendtgøre så mange reduktionsområder, som den ønsker, dels uden begrænsninger at ændre bekendtgørelser af sådanne områder, dels at foretage reduktion og afsluttende konvertering på maksimalt 20 områder samtidigt. Deltagerstater skal have ret til at dele reduktionsområder eller placere sådanne sammen efter gensidig aftale.

11. Uanset bestemmelserne i denne artikels paragraf 10 skal hver deltagerstat i den grundlæggende data valideringsperiode, det vil sige perioden fra denne Traktats ikrafttræden og 120 dage efter dens ikrafttræden, ikke kunne foretage samtidig reduktion inden for mere end to reduktionsområder.

12. Reduktion af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr skal udføres inden for reduktionsområder inden for Traktatens anvendelsesområde, med mindre andet er fastsat i de protokoller, der er anført i denne artikels paragraf 1.

13. Reduktionsprocessen, herunder resultaterne af konverteringen af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr til ikke-militære formål, skal være genstand for inspektion uden afvisningsret i overensstemmelse med Inspektionsprotokollen både under reduktionsperioden og i 24 måneder efter reduktionsperioden.

Artikel IX

1. Kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere inden for anvendelsesområdet kan kun fjernes fra operativ tjeneste enten i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VIII eller ved oplægning under forudsætning af:

(A) at sådanne traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr oplægges og afventer bortskaffelse på ikke flere end otte forskellige steder, der skal notificeres som bekendtgjorte områder i overensstemmelse med Informationsudvekslingsprotokollen, og i sådanne notifikationer identificeres som depoter for oplagte traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr. Hvis der inden for områder, hvor der findes traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er oplagt fra tjeneste, også findes andre traktatomfattede konventionelle våben og konventionelt udstyr, skal de oplagte traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelle udstyr kunne skelnes klart herfra; og

(B) at antallet af sådanne oplagte traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, for så vidt angår en enkelt deltagerstat, ikke overstiger det højeste af følgende: enten een procent af dens notificerede beholdning af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, eller et samlet antal på 250, hvoraf ikke flere end 200 må være kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleripjecer, og højst 50 må være angrebshelikoptere og kampfly.

2. Notifikation af oplægning skal indeholde oplysninger om antal og type af oplagte traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr og om oplægningsstedet, og den skal gives til alle andre deltagerstater i overensstemmelse med kapitel IX, paragraf 1, litra (B) i Informationsudvekslingsprotokollen.

Artikel X

1. Udpegede permanente depoter skal i overensstemmelse med Informationsudvekslingsprotokollen notificeres til alle øvrige deltagerstater af den deltagerstat, som besidder traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for udpegede permanente depoter. Notifikationen skal indeholde betegnelsen og placeringen, herunder geografiske koordinater, for udpegede permanente depoter og antal per type inden for hver kategori af dens traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for hvert sådant depot.

2. Inden for udpegede permanente depoter skal kun findes faciliteter, der er egnede til opbevaring og vedligeholdelse af våben og udstyr (for eksempel lagerbygninger, garager, værksteder med tilhørende lager såvel som anden støttefacilitet). Inden for udpegede permanente depoter skal der ikke findes skydebaner eller træningsområder med tilknytning til traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr. Inden for udpegede permanente depoter skal kun findes våben og udstyr, der tilhører en deltagerstats konventionelle væbnede styrker.

3. Hvert udpeget permanent depot skal have en klart defineret fysisk grænse, der skal bestå af et ubrudt omkredsende hegn med en højde af mindst 1,5 meter. Det omkredsende hegn må højst have tre porte, som skal være de eneste, der kan bruges til ind- og udkørsel for våben og udstyr.

4. Traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er placeret inden for et udpeget permanent depot, skal tælles som traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der ikke er i aktive enheder, også når de midlertidigt flyttes i overensstemmelse med denne artikels paragraf 7, 8, 9 og 10. Traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er placeret i andre depoter end inden for udpegede permanente depoter, skal tælles som traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er i aktive enheder.

5. Aktive enheder skal ikke placeres inden for udpegede permanente depoter med undtagelse af som fastsat i denne artikels paragraf 6.

6. Kun personale, der er beskæftiget med sikkerheden for eller driften af udpegede permanente depoter, eller med vedligeholdelsen af de der opbevarede våben og udstyr, skal være placeret inden for de udpegede permanente depoter.

7. Med henblik på vedligeholdelse, reparation eller modifikation af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der findes inden for udpegede permanente depoter, skal hver deltagerstat have ret til, uden forudgående notifikation, samtidigt at udtage og uden for udpegede permanente depoter at opbevare det laveste antal af følgende:

enten 10 procent, rundet op til det nærmeste hele lige tal, af den notificerede beholdning inden for hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for hvert udpeget permanent depot, eller

10 stykker inden for hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for hvert udpeget permanent depot.

8. Med undtagelse af bestemmelserne i denne artikels paragraf 7 skal ingen deltagerstat udtage traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr fra udpegede permanente depoter, medmindre alle øvrige deltagerstater er blevet notificeret herom, senest 42 dage før en sådan udtagning finder sted. Notifikationen skal foretages af den deltagerstat, som besidder de traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr. En sådan notifikation skal specificere:

(A) placeringen af det udpegede permanente depot, hvorfra der skal udtages traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, og antal per type inden for hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der skal udtages;

(B) datoerne for udtagning og tilbageflytning af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr; og

(C) den planlagte placering for og brug af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr under opbevaringen uden for det udpegede permanente depot.

9. Med undtagelse af denne artikels paragraf 7 skal det samlede antal af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er udtaget fra og opbevaret uden for udpegede permanente depoter af deltagerstater, som tilhører den samme gruppe af deltagerstater, på intet tidspunkt overstige følgende niveauer:

(A) 550 kampvogne;

(B) 1.000 pansrede kampkøretøjer; og

(C) 300 artilleripjecer.

10. Traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der i medfør af denne artikels paragraf 8 og 9 er udtaget fra udpegede permanente depoter, skal flyttes tilbage til udpegede permanente depoter senest 42 dage efter deres udtagning, bortset fra de stykker traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er udtaget med henblik på industriel genombygning. Sådant materiel skal flyttes tilbage til udpegede permanente depoter øjeblikkeligt efter fuldført genombygning.

11. Hver deltagerstat skal have ret til at udskifte traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der findes inden for udpegede permanente depoter. Hver deltagerstat skal ved påbegyndelse af udskiftning notificere alle øvrige deltagerstater om antal, placering, type og fordeling af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der udskiftes.

Artikel XI

1. Hver deltagerstat skal begrænse sine pansrede broslagningsvogne således, at det samlede antal pansrede broslagningsvogne i aktive enheder inden for den gruppe af deltagerstater, som den tilhører, 40 måneder efter denne Traktats ikrafttræden og derefter, ikke overstiger 740.

2. Pansrede broslagningsvogne inden for anvendelsesområdet, der overstiger det samlede antal for hver gruppe af deltagerstater, som specificeret i denne artikels paragraf 1, skal placeres inden for udpegede permanente depoter, som defineret i artikel II. Hvis der på et udpeget permanent depot er placeret pansrede broslagningsvogne, enten alene eller sammen med traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, skal artikel X, paragraf 1 - 6 finde anvendelse for såvel pansrede broslagningsvogne som for traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr. Pansrede broslagningsvogne, der er placeret inden for udpegede permanente depoter, skal ikke betragtes som værende i aktive enheder.

3. Med undtagelse af bestemmelsen i denne artikels paragraf 6 og under iagttagelse af bestemmelserne i denne artikels paragraf 4 og 5, kan pansrede broslagningsvogne kun udtages fra udpegede permanente depoter, efter at der senest 42 dage forud for sådan udtagning er foretaget notifikation af alle øvrige deltagerstater. Denne notifikation skal specificere:

(A) placeringerne af de udpegede permanente depoter, hvorfra der skal udtages pansrede broslagningsvogne og antallet af pansrede broslagningsvogne, der skal udtages fra hvert sådant område;

(B) datoerne for udtagningen af pansrede broslagningsvogne fra og tilbageflytningen til udpegede permanente depoter; og

(C) den planlagte brug af pansrede broslagningsvogne i den periode, hvor de er udtaget fra udpegede permanente depoter.

4. Med undtagelse af bestemmelsen i denne artikels paragraf 6 skal pansrede broslagningsvogne, der er udtaget fra udpegede permanente depoter, flyttes tilbage dertil senest 42 dage efter den faktiske udtagningsdato.

5. Det samlede antal af pansrede broslagningsvogne, der af hver gruppe af deltagerstater er udtaget fra og opbevaret uden for udpegede permanente depoter, må ikke på noget tidspunkt overstige 50.

6. Med henblik på vedligeholdelse eller ændring skal deltagerstater have ret til samtidigt at udtage fra og uden for udpegede permanente depoter opbevare det laveste af følgende antal: enten op til 10 procent, afrundet til nærmeste hele lige tal, af deres notificerede beholdning af pansrede broslagningsvogne inden for hvert udpeget permanent depot, eller 10 pansrede broslagningsvogne fra hvert udpeget permanent depot.

7. I tilfælde af naturkatastrofer, herunder oversvømmelser eller skader på permanente broer, skal deltagerstaterne have ret til at tage pansrede broslagningsvogne ud af udpegede permanente depoter. Notifikation til alle øvrige deltagerstater om sådanne udtagninger skal finde sted på udtagningstidspunktet.

Artikel XII

1. I infanterikampkøretøjer, der tilhører en deltagerstats myndigheder, der er organiseret til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver, og som ikke er organiseret til landkrig mod en ydre fjende, er ikke begrænsede af denne Traktat. Uagtet det foranstående, men for at forstærke gennemførelsen af denne Traktat og for at sikre at antallet af sådanne våben, der er tildelt sådanne myndigheder, ikke anvendes til at omgå denne Traktats bestemmelser, skal alle sådanne våben, der overstiger 1.000 infanterikampkøretøjer, som af en deltagerstat er tildelt myndigheder, der er organiseret til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver, udgøre en del af de tilladte lofter, som specificeret i artikel IV, V og VI. 600 af en deltagerstats infanterikampkøretøjer, der er tildelt sådanne myndigheder, må placeres i den del af anvendelsesområdet, som er beskrevet i artikel V, paragraf 1, litra (A). Hver deltagerstat skal desuden sikre, at sådanne myndigheder afstår fra at erhverve kampformåen ud over det, der er nødvendigt for at opfylde interne sikkerhedsbehov.

2. En deltagerstat, der har til hensigt at overføre kampvogne, infanterikampkøretøjer, artilleri, kampfly, angrebshelikoptere og pansrede broslagningsvogne, der er i operativ tjeneste hos dens konventionelle væbnede styrker, til en hvilken som helst af dens myndigheder, der ikke er del af dens konventionelle væbnede styrker, skal notificere alle øvrige deltagerstater herom senest den dato, hvor overførelsen finder sted. Sådan notifikation skal specificere den faktiske dato for overførelsen og den dato, hvor sådant udstyr fysisk overføres, såvel som antal per type af de traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der overføres.

Artikel XIII

1. Med det formål at sikre verifikation af overholdelsen af bestemmelserne i denne Traktat skal hver deltagerstat tilvejebringe notifikationer og udveksling af informationer angående dens konventionelle våben og konventionelle udstyr i overensstemmelse med Informationsudvekslingsprotokollen.

2. Sådanne notifikationer og udveksling af informationer skal stilles til rådighed i overensstemmelse med artikel XVII.

3. Hver deltagerstat skal være ansvarlig for dens egne informationer; modtagelse af sådanne informationer og af notifikationer indebærer ikke godkendelse eller anerkendelse af informationer, der er blevet stillet til rådighed.

Artikel XIV

1. Med det formål at sikre verifikation af overholdelsen af bestemmelserne i denne Traktat skal hver deltagerstat have ret til at gennemføre, og være forpligtet til at acceptere, inspektioner i overensstemmelse med bestemmelserne i Inspektionsprotokollen inden for anvendelsesområdet.

2. Formålet med sådanne inspektioner skal være:

(A) at verificere deltagerstaternes overholdelse af de numeriske begrænsninger, der er fastsat i artikel IV, V og VI, på grundlag af den information, der stilles til rådighed i medfør af Informationsudvekslingsprotokollen;

(B) at overvåge processen for reduktion af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikopter der gennemføres inden for reduktionsområder i medfør af artikel VIII og Reduktionsprotokollen; og

(C) at overvåge certifikationen af rekategoriserede multi-rolle angrebshelikoptere og reklassificerede kamptræningsfly, der gennemføres i overensstemmelse med Protokollen om Helikopter-Rekategorisering og Protokollen om Fly-Reklassificering.

3. Ingen deltagerstat skal udøve de rettigheder, der er fastsat i denne artikels paragraf 1 og 2, over for deltagerstater, der tilhører den samme gruppe af deltagerstater, som den selv tilhører, for at unddrage sig formålene med verifikationsregimet.

4. I tilfælde af en inspektion, der gennemføres i forening af flere end een deltagerstat, skal een af disse være ansvarlig for overholdelsen af bestemmelserne i denne Traktat.

5. Det antal inspektioner i medfør af kapitel VII og VIII i Inspektionsprotokollen, som hver deltagerstat skal have ret til at gennemføre og være forpligtet til at modtage i hver specificeret tidsperiode, skal fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel II i nævnte protokol.

6. Ved afslutningen af 120 dages residual data valideringsperioden skal hver deltagerstat have ret til at gennemføre et aftalt antal inspektioner fra luften inden for anvendelsesområdet, og hver deltagerstat med territorium inden for anvendelsesområdet skal være forpligtet til at modtage et aftalt antal inspektioner fra luften inden for anvendelsesområdet. Sådanne aftalte antal og andre anvendelige bestemmelser skal udarbejdes under de forhandlinger, der refereres til i artikel XVIII.

Artikel XV

1. Med det formål at sikre verifikation af overholdelsen af bestemmelserne i denne Traktat skal en deltagerstat ud over de procedurer, der er refereret til i artikel XIV, have ret til at anvende de til dens rådighed værende nationale eller multinationale tekniske verifikationsmidler på en måde, der er forenelig med almindeligt anerkendte folkeretlige principper.

2. En deltagerstat skal ikke gribe forstyrrende ind i en anden deltagerstats nationale eller multinationale tekniske verifikationsmidler, der er i funktion i overensstemmelse med denne artikels paragraf 1.

3. En deltagerstat skal ikke anvende sløringsforanstaltninger, der hindrer verifikation af overholdelsen af denne Traktats bestemmelser ved hjælp af nationale eller multinationale tekniske verifikationsmidler, der er i funktion i overensstemmelse med denne artikels paragraf 1. Denne forpligtelse gælder ikke skjul- eller sløringsforanstaltninger i forbindelse med almindelig uddannelse af personel, vedligeholdelse eller aktiviteter, der berører traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr.

Artikel XVI

1. Med henblik på at fremme denne Traktats formål og gennemførelsen af dens bestemmelser nedsætter deltagerstaterne herved en Fælles Konsultationsgruppe.

2. Inden for rammerne af Den Fælles Konsultationsgruppe skal deltagerstaterne:

(A) behandle spørgsmål vedrørende opfyldelse af eller eventuel omgåelse af bestemmelserne i denne Traktat;

(B) søge at afklare tvetydigheder og fortolkningsvanskeligheder, som måtte opstå under anvendelsen af denne Traktat;

(C) overveje og, om muligt, opnå enighed om foranstaltninger med henblik på at fremme denne Traktats levedygtighed og effektivitet;

(D) ajourføre listerne i Protokollen om Eksisterende Typer, således som foreskrevet i artikel II, paragraf 2;

(E) afklare tekniske spørgsmål med henblik på at fremme deltagerstaternes ensartede anvendelse af denne Traktat;

(F) udarbejde eller i nødvendigt omfang revidere procedureregler, arbejdsmetoder, fordelingsnøgle for så vidt angår udgifter til Den Fælles Konsultationsgruppe og til konferencer, der er indkaldt i henhold til denne Traktat, samt fordelingen af omkostningerne ved inspektioner mellem eller blandt deltagerstaterne;

(G) overveje og udarbejde passende forholdsregler med henblik på at sikre, at oplysninger, som er opnået gennem informationsudvekslinger mellem deltagerstaterne eller som resultat af inspektioner i medfør af denne Traktat, alene anvendes til brug for denne Traktat og således, at der tages hensyn til hver deltagerstats særlige behov for så vidt angår beskyttelse af oplysninger, som den pågældende deltagerstat angiver som værende følsomme;

(H) overveje efter anmodning fra en hvilken som helst deltagerstat ethvert spørgsmål, som en deltagerstat ønsker at foreslå behandlet på en hvilken som helst konference, som indkaldes i overensstemmelse med artikel XXI. En sådan behandling skal ikke foregribe nogen deltagerstats ret til at bringe procedurerne i artikel XXI i anvendelse; samt

(I) overveje omstridte spørgsmål, som opstår ved gennemførelsen af denne Traktat.

3. Enhver deltagerstat skal have ret til at rejse ethvert spørgsmål i relation til denne Traktat i Den Fælles Konsultationsgruppe og få spørgsmålet sat på dens dagsorden.

4. Den Fælles Konsultationsgruppe skal træffe beslutninger eller fremkomme med henstillinger ved konsensus. Ved konsensus skal forstås fraværet af nogen indsigelse fra nogen deltagerstats repræsentant imod at træffe en beslutning eller fremkomme med en henstilling.

5. Den Fælles Konsultationsgruppe kan foreslå ændringer til denne Traktat til overvejelse og godkendelse i overensstemmelse med artikel XX. Den Fælles Konsultationsgruppe kan også nå til enighed om forbedringer med hensyn til denne Traktats levedygtighed og effektivitet i overensstemmelse med dens bestemmelser. Med mindre sådanne forbedringer alene vedrører mindre betydningsfulde sager af administrativ eller teknisk karakter, skal disse forbedringer være genstand for overvejelse og godkendelse i overensstemmelse med artikel XX, forinden de vil kunne træde i kraft.

6. Ingen af bestemmelserne i denne artikel må opfattes som forbud imod eller begrænsning af nogen deltagerstats adgang til at anmode om oplysninger fra eller foretage konsultationer med andre deltagerstater om spørgsmål i relation til denne Traktat og dens gennemførelse gennem andre kanaler eller i andre fora end Den Fælles Konsultationsgruppe.

7. Den Fælles Konsultationsgruppe skal følge de procedurer, som er fastsat i Protokollen om Den Fælles Konsultationsgruppe.

Artikel XVII

Deltagerstaterne skal fremsende informationer og notifikationer, som er påbudt i henhold til denne Traktat, i skriftlig form. De skal anvende diplomatiske kanaler eller andre officielle kanaler, som de har fastlagt, herunder især et kommunikationsnet, som skal etableres ved en særlig aftale.

Artikel XVIII

1. Deltagerstaterne skal efter undertegnelse af denne Traktat fortsætte forhandlingerne om konventionelle væbnede styrker med det samme Mandat og med det mål at udbygge denne Traktat.

2. Formålet med disse forhandlinger skal, i overensstemmelse med Mandatet, være at indgå en aftale om supplerende foranstaltninger, som tilsigter at styrke sikkerheden og stabiliteten i Europa yderligere, herunder foranstaltninger med henblik på at begrænse personelstyrken i deltagerstaternes konventionelle væbnede styrker inden for anvendelsesområdet.

3. Deltagerstaterne skal søge at afslutte disse forhandlinger ikke senere end opfølgningsmødet for Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa, som vil blive afholdt i Helsingfors i 1992.

Artikel XIX

1. Denne Traktat skal være af ubegrænset varighed. Den vil kunne suppleres ved yderligere en traktat.

2. Hver deltagerstat skal under udøvelse af sin nationale suverænitet have ret til at træde tilbage fra denne Traktat, såfremt denne deltagerstat finder, at ekstraordinære begivenheder, som vedrører denne Traktats genstand, har bragt dens vitale interesser i fare. En deltagerstat, som har til hensigt at træde tilbage, skal underrette depositaren og alle øvrige deltagerstater om sin beslutning om at ville gøre dette. En sådan meddelelse skal gives mindst 150 dage forud for den påtænkte tilbagetræden fra denne Traktat. Meddelelsen skal omfatte en redegørelse for de ekstraordinære begivenheder, som deltagerstaten anser for at have bragt dens vitale interesser i fare.

3. Hver deltagerstat skal under udøvelse af sin nationale suverænitet have ret til at træde tilbage fra denne Traktat, især såfremt en anden deltagerstat forøger sine beholdninger af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly eller angrebshelikoptere, som defineret i artikel II, der ligger uden for rammerne for denne Traktats begrænsninger, og som har et sådant omfang, at de udgør en åbenbar trussel imod styrkebalancen inden for anvendelsesområdet.

Artikel XX

1. Enhver deltagerstat kan foreslå ændringer i denne Traktat. Teksten til en foreslået ændring skal sendes til depositaren, som skal cirkulere den til alle deltagerstaterne.

2. Såfremt en ændring godkendes af alle deltagerstaterne, skal den træde i kraft i overensstemmelse med de procedurer, som er anført i artikel XXII, som fastlægger reglerne for denne Traktats ikrafttræden.

Artikel XXI

1. Seksogfyrre måneder efter denne Traktats ikrafttræden og med fem års mellemrum derefter skal depositaren indkalde deltagerstaterne til en konference med henblik på at foretage en gennemgang af denne Traktats virkemåde.

2. Depositaren skal indkalde deltagerstaterne til en ekstraordinær konference, såfremt depositaren bliver anmodet om at gøre dette af en deltagerstat, som finder, at der er opstået ekstraordinære omstændigheder vedrørende denne Traktat, især i tilfælde af at en deltagerstat har givet meddelelse om sin hensigt om at forlade sin gruppe af deltagerstater eller at tilslutte sig den anden gruppe af deltagerstater som defineret i artikel II, paragraf 1, litra (A). Med henblik på at sætte de andre deltagerstater i stand til at forberede sig til denne konference skal anmodningen indeholde årsagen til, at deltagerstaten anser en ekstraordinær konference for at være nødvendig. Konferencen skal tage stilling til de i anmodningen anførte omstændigheder og deres følger for denne Traktats virkemåde. Konferencen skal indledes ikke senere end 15 dage efter modtagelsen af anmodningen og må højst vare tre uger, med mindre konferencen træffer anden beslutning.

3. Depositaren skal indkalde deltagerstaterne til en konference med henblik på at tage stilling til en ændring, der er foreslået i medfør af artikel XX, såfremt depositaren bliver anmodet om at gøre dette af tre eller flere deltagerstater. En sådan konference skal indledes ikke senere end 21 dage efter modtagelsen af de nødvendige anmodninger.

4. I tilfælde af at en deltagerstat giver underretning om sin beslutning om at trække sig tilbage fra denne Traktat i medfør af artikel XIX, skal depositaren indkalde deltagerstaterne til en konference, som skal indledes ikke senere end 21 dage efter modtagelsen af underretningen om tilbagetræden fra denne Traktat for at tage stilling til spørgsmål vedrørende denne tilbagetræden.

Artikel XXII

1. Denne Traktat skal være genstand for ratifikation af hver deltagerstat i overensstemmelse med dens forfatningsmæssige procedurer. Ratifikationsinstrumenter skal deponeres hos Kongeriget Nederlandenes regering, der herved er udpeget som depositar.

2. Denne Traktat skal træde i kraft 10 dage efter, at ratifikationsinstrumenterne er blevet deponeret af samtlige deltagerstater, der er anført i Præamblen.

3. Depositaren skal straks underrette samtlige deltagerstater om:

(A) deponeringen af hvert ratifikationsinstrument;

(B) denne Traktats ikrafttræden;

(C) enhver tilbagetræden i overensstemmelse med artikel XIX og den dato, hvorfra den får virkning;

(D) teksten til enhver ændring, der er foreslået i overensstemmelse med artikel XX;

(E) ikrafttræden af enhver ændring til denne Traktat;

(F) enhver anmodning om at indkalde en konference i overensstemmelse med artikel XXI;

(G) indkaldelsen af en konference i medfør af artikel XXI; samt

(H) ethvert andet spørgsmål, som depositaren ifølge denne Traktat skal underrette deltagerstaterne om.

4. Denne Traktat skal registreres af depositaren i medfør af artikel 102 i De Forenede Nationers Pagt.

Artikel XXIII

Originalteksten til denne Traktat, hvis engelske, franske, italienske, russiske, spanske og tyske tekster har samme gyldighed, skal deponeres i depositarens arkiver. Behørigt bekræftede kopier af denne Traktat skal fremsendes af depositaren til alle deltagerstaterne.

PROTOKOL OM EKSISTERENDE TYPER AF KONVENTIONELLE VÅBEN OG

KONVENTIONELT UDSTYR

Deltagerstaterne erklærer sig herved enige om følgende: (a) våbensystemlister - gyldig per Traktatens undertegnelse - over eksisterende typer af konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er underkastet begrænsnings-, reduktions-, informationsudvekslings- og verifikationsforanstaltninger; (b) procedurer for tilvejebringelsen af tekniske oplysninger og fotografier, der er relevante for sådanne eksisterende typer af konventionelle våben og konventionelt udstyr; og (c) procedurer for opdatering af listerne over eksisterende typer af konventionelle våben og konventionelt udstyr i overensstemmelse med artikel II i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990, i det følgende benævnt Traktaten.

Kapitel I.

Eksisterende typer af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr

1. Eksisterende typer af kampvogne:

 

 M-1      T-34 

 M-60      T-54 

 M-48      T-55 

 M-47      T-62 

 Leopard 1   T-64 

 Leopard 2   T-72 

 AMX-30     T-80 

 Challenger   TR-85 

 Chieftain   TR-580 

 Centurion 

 M-41 

 NM-116 

 T-54 

 T-55 

 T-72 

Alle modeller og varianter af en eksisterende kampvognstype, der er anført ovenfor, skal anses for at være en kampvogn af den pågældende type.

2. Eksisterende typer af pansrede kampkøretøjer:

(A) Pansrede mandskabsvogne:

 

 YPR-765    BTR-40 

 AMX-13 VTT   BTR-152 

 M113      BTR-50 

 M75      BTR-60 

 Spartan    OT-62 (TOPAS) 

 Grizzly    OT-64 (SKOT) 

 TPz-1 Fuchs  OT-90 

 VAB      FUG D-442 

 M59      BTR-70 

 Leonidas    BTR-80 

 VCC1      BTR-D 

 VCC2      TAB-77 

 Saxon     OT-810 

 AFV 432    PSZH D-944 

 Saracen    TABC-79 

 Humber     TAB-71 

 BDX      MLVM 

 BMR-600    MT-LB1 

 Chaimite V200 

 V150S 

 EBR-ETT 

 M3A1 

 YP 408 

 BLR 

 VIB 

 LVTP-7 

 6614/G 

 BTR-152 

 BTR-50 

 BTR-60 

 BTR-70 

 MT-LB1 

Alle modeller og varianter af en eksisterende pansret mandskabsvognstype, der er anført ovenfor, skal anses for at være pansrede mandskabsvogne af den pågældende type, med mindre sådanne modeller og varianter er medtaget på listen over pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer i denne Protokols kapitel II, paragraf 1.

1 Dette multi-rolle, let pansrede køretøj kan undtagelsesvis modificeres inden for 40 måneder efter Traktatens ikrafttræden til et pansret mandskabsvognslignende køretøj, der i denne Protokols kapitel II, paragraf 1, er benævnt MT-LB-AT, ved en ændring i køretøjets indre i form af fjernelse af det venstre sæde, der er beregnet til transport af dele af en panserinfanterigruppe, samt ved påsvejsning - mindst seks steder - af en ammunitionshylde til køretøjets side og gulv, således at køretøjet ikke længere er i stand til at transportere en hel panserinfanterigruppe. Den nævnte modifikation kan foretages på andre steder end reduktionsområder. Pansrede mandskabsvogne af typen MT-LB, som ikke har fået foretaget ovenstående modifikation, skal i overensstemmelse med Informationsudvekslingsprotokollen rapporteres som pansrede mandskabsvogne.

(B) Infanterikampkøretøjer:

 

 YPR-765 (25mm)      BMP-1/BRM-1 

 Marder          BMP-2 

 AMX-10P         BMP-23 

 Warrior         MLI-84 

 M2/M3 Bradley      BMD-1 

 AFV 432 Rarden      BMD-2 

 NM-135          BMP-3 

 BMP-1/BRM-1 

 BMP-2 

Alle modeller og varianter af en eksisterende infanterikampkøretøjstype, der er anført ovenfor, skal anses for at være infanterikampkøretøjer af den pågældende type, med mindre sådanne modeller og varianter er medtaget på listen over infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer i denne Protokols kapitel II, paragraf 2.

(C) Svært bevæbnede kampkøretøjer:

 

 AMX-10RC        PT-76 

 ERC 90 Sagaye      SU-76 

 BMR-625-90       SU-100 

 Commando V150      ISU-152 

 Scorpion 

 Saladin 

 JPK-90 

 M-24 

 AMX-13 

 EBR-75 Panhard 

 PT-76 

Alle modeller og varianter af en eksisterende svært bevæbnet kampkøretøjstype, der er anført ovenfor, skal anses for at være svært bevæbnede kampkøretøjer af den pågældende type.

3. Eksisterende typer af artilleri:

(A) Kanoner, haubitsere og artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere:

 

 105mm: 105 Light Gun        100mm: BS-3 Field Gun 

    M18                 Model 53 Field Gun 

    105 Krupp Gun            Skoda How (Model 

    105 R Metal Gun           1914/1934, 1930, 1934) 

    105 Pack How            Skoda How (Model 1939) 

    M 56 Pack How 

    M 101 Towed How       105mm: Schneider Field Gun 

    M102 Towed How           (Model 1936) 

    Abbot SP Gun 

    M108 SP How         120mm: 2B16 How 

    M52 SP How             2S9 SP How 

    105 HM-2 How 

    M-38 Gun (Skoda)       122mm: D30 How 

    105 AU 50 How            M-30 How 

    R58/M26 Towed            How D74 How 

                      2S1 SP How 

 122mm: 122/46 Field Gun          A19 Gun (Model 31/37) 

    D30 How               Model 89 SP How 

    M 30 How 

    2S1 SP How          130mm: Gun 82 

    M-46 Gun 

 130mm: M 46 Gun 

 140mm: 5.5"(139.7mm)            Ceh How (Model 1937) 

    Towed How 

 150mm: Skoda How (Model 1934) 

                   152mm: D1 How 

 150mm: 150 Skoda Gun            2S3 SP How 

                      2A65 How 

 152mm: D20 Gun-How             ML20 How-Gun 

    2S3 SP How             D20 Gun-How 

                      Gun 81 

 155mm: M114 Towed How           2A36 Gun 

    M114/39 (M-139)           Dana SP Gun-How M77 

    Towed How              2S5 SP Gun 

    FH-70 Towed How           2S19 SP How 

    M109 SP How             Gun-How 85 

    M198 Towed How           How Model 1938 

    155 TRF1 Gun            How 81 

    155 AUF1 Gun 

    155 AMF3 Gun         203mm: B4 How 

    155 BF50 Gun            2S7 SP Gun 

    M44 SP How 

    M59 Towed Gun 

    SP70 SP How 

 175mm: M107 SP Gun 

 203mm: M115 Towed How 

    M110 SP How 

    M55 SP How 

 (B) Morterer: 

 107mm: 4.2"(ground mounted or on 

       M106 armoured vehicle) 107mm: Mortar M-1938 

                   120mm: 2B11 (2S12) 

 120mm: Brandt (M60, M-120-60;       M 120 Model 38/43 

    SLM-120-AM-50)           Tundzha/Tundzha Sani SP 

    M120 RTF 1             Mortar (mounted on 

    M120 M51              MT-LB) 

    Soltam/Tampella           Mortar Model 1982 

    (ground mounted           B-24 

    or on M113 armoured 

    vehicle) 

    Ecia Mod L (ground      160mm: M160 

    mounted M-L or mounted 

    on either the BMR-600 or   240mm: M240 

    M113 armoured vehicle)       2S4 SP Mortar 

    HY12 (Tosam) 

    2B11 (2S12) 

 (C) Raketkastersystemer: 

 110mm: LARS             122mm: BM-21 (BM-21-1, BM-21V) 

                      RM-70 

 122mm: BM-21                APR-21 

    RM-70                APR-40 

 140mm: Teruel MLAS 

                   130mm: M-51 

 227mm: MLRS                RM-130 

                      BM-13 

                      R.2 

                   140mm: BM-14 

                   220mm: BM-22/27 

                   240mm: BM-24 

                   280mm: Uragan 9P140 

                   300mm: Smerch 

Alle modeller og varianter af en eksisterende artilleritype, der er anført ovenfor, skal anses for at være artilleri af den pågældende type.

4. Eksisterende typer af kampfly:

 

 A-7        IAR-93 

 A-10       IL-28 

 Alpha Jet A    MiG-15 

 AM-X       MiG-17 

 Buccaneer     MiG-21 

 Canberra     MiG-23 

 Draken      MiG-25 

 F-4        MiG-27 

 F-5        MiG-29 

 F-15       MiG-31 

 F-16       SU-7 

 F-18       SU-15 

 F-84       SU-17 

 F-102       SU-20 

 F-104       SU-22 

 F-111       SU-24 

 G-91       SU-25 

 Harrier      SU-27 

 Hunter      TU-16 

 Jaguar      TU-22 

 Lightning     TU-22M 

 MiG-21      TU-128 

 MiG-23      Yak-28 

 MiG-29 

 MB-339 

 Mirage F1 

 Mirage III 

 Mirage IV 

 Mirage V 

 Mirage 2000 

 SU-22 

 Tornado 

Alle modeller og varianter af en eksisterende kampflytype, der er anført ovenfor, skal anses for at være kampfly af den pågældende type.

5. Eksisterende typer af angrebshelikoptere:

(A) Specialiserede angrebshelikoptere:

A-129 Mangusta Mi-24

AH-1 Cobra

AH-64 Apache

Mi-24

Under iagttagelse af bestemmelserne i kapitel I, paragraf 3 i Protokollen om Helikopter-Rekategorisering skal alle modeller og varianter af en eksisterende specialiseret angrebshelikoptertype, der er anført ovenfor, anses for at være specialiserede angrebshelikoptere af den pågældende type.

(B) Multi-rolle angrebshelikoptere:

 

 A-109 Hirundo          IAR-316 

 Alouette III          Mi-8/Mi-17 

 BO-105/PAH-1 

 Fennec AS 550 C-2 

 Gazelle 

 Lynx 

 Mi-8 

 OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136 

 Scout 

 Wessex 

Under iagttagelse af bestemmelserne i kapitel I, paragraf 4 og 5 i Protokollen om Helikopter-Rekategorisering skal alle modeller og varianter af en eksisterende multi-rolle angrebshelikopter, der er anført ovenfor, anses for at være multi-rolle angrebshelikoptere af den pågældende type.

Kapitel II.

Eksisterende typer af konventionelle våben og konventionelt udstyr, der ikke er

begrænset af traktaten

1. Eksisterende typer af pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer:

 

         YPR-765 MILAN     BTR-40    CP 

         CP 

         PRCOC1        BTR-50     PU 

         PRCOC2                PUM 

         PRCOC4                P 

         PRCOC5                PUR 82 

         PRMR                 PK (MRF) 

                           UR-67 

 AMX-13 VTT   MILAN                PK (B) 

         PC                  MTP-1 

                    BTR-152    CP 

 M113      MILAN 

         A1/A2 (ATGW)     BTR-60     PU 

         E/W TOW               PU-12/PA PU-12 

         ARTFC                PAU 

         ARTOBS                BBS 

         FACONT                ABS 

         MORTFC                R-137 B 

         A1E                 R-140 BM 

         Mortar Carrier            R-145 

         SIG                 R-156 

         HFTRSM                R-409 BM 

         CP                  P-238BT 

         CPSVC                P-240BT 

         A1CP                 P-241BT 

         A1ECP                E-351BR 

         4.2"/M106 A1 4.2"          R-975 

         M106 81mm              MTP-2 

         M-125 81mm              1V18, 1V19 

         M125 A1 81mm             1V118 

         M125 A2 81mm             B 

         NM-125 81mm 

                    BTR-70 KShM 

 TPz-1 FUCHS   HFTRSM                SPR-2 

         AD CP                BREM 

         CP                  ZS-88 

         ENGRCP                Kh 

         ELOKA 

         NBC          BTR-80     1V119 

         RASIT                RCHM-4 

 M59       CP          BTR-D     ZD 

                           RD 

 LEONIDAS    1 

                    OT-62(TOPAS)  CP 

 VAB       PC                  WPT/DPT-62 

                           BREM 

 BMR-600     SIG                 R-2M 

         PC                  R-3M 

         81mm                 R-3MT 

                           R-4MT 

 SPARTAN     STRIKER 

         SAMSON        OT-64(SKOT)  CP 

         CP                  R-3Z 

         JAVELIN               R-2M 

         MILAN                R-3MT 

                           R-4 

 SAXON      AD                  R-4MT 

         CP                  R-2AM 

         MAINT                PROPAGANDA 

                           R-4M 

 AFV 432     CP/RA                R-6 

         81mm                 WPT/DR-64 

         CYMB                 BREM 

         AFV 435               S-260 inz. 

         AFV 436               S-260 art. 

         AFV 439 

                    OT-810     OT-810/R-112 

 HUMBER     SQUIRT 

                    OT 90     VP 90 

 SARACEN     SQUIRT 

         CP          FUG D-442   VS 

         ADR                 MRP 

                           OT-65/R-112 

 YP 408     PWMR                 OT-65 DP 

         PWCO                 OT-65 CH 

         PWAT 

         PWRDR         PSZHD-944   CP 

         PWV 

                    MT-LB     AT 

 BTR-50     PU                  KShM-R-81 

         PK(MRF)               R-80 

         PK(B)                9S743 

                           PI 

 BTR-60     PU-12/PA PU-12            1W-13-16 

         BBS                 1W-21-25 

         ABS                 1W-12 

         R-137B                MP-21-25 

         R-140BM               AFMS 

         R-145                R-381T 

         R-156                R-330P 

         R-409 BM               Beta 3M 

         P-238 BT               SPR-1 

         P-240 BT               WPT/DTP 

         P-241 BT               BREM 

         B                  TRI 

                           MTP-LB 

 MT-LB      PI                  BRM Sova/ 

         MP-21-25               BRM 30 

         1W-13-16 

         AFMS         TAB-71 A 

         R-381 T               TERA-71-L 

         R-330 P               AR 

         Beta 3M 

         MTP-LB        TAB-77     A 

                           TERA-77-L 

                           RCH-84 

                           PCOMA 

                    TABC-79    AR 

                           A-POMA 

                    TAB      TCG-80 

                    MLVM      AR 

 2. Eksisterende typer af infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer: 

 WARRIOR   RA            BMP-1     KSh 

       REP                   9S743 

       REC                   PRP-3, -4 

                           MP-31 

 BMP-1    MTP                   B 

       MP-31                  SVO 

                           DTB-80 

                           VPV 

                           IRM 

                           MTP 

                           BREM -4, -2, -D 

                    BMD-1     KSh 

                    BRM-1     KSh 

3. Eksisterende typer af skolefly, som er konstrueret med henblik på den indledende flyvetræning, og som alene er udrustet med en begrænset våbenkapacitet til brug for den grundlæggende indøvelse af metoder til våbenaflevering:

 

 Alpha Jet E       I-22 

 C-101 Aviojet      IAR-99 

 Fouga          L-29 

 Hawk           L-39 

 Jet Provost       TS-11 

 L-39 

 MB-326 

 PD-808 

 T-2 

 T-33/CT-133 

 T-37 

 T-38 

4. Eksisterende typer af kampstøttehelikoptere:

 

 A-109 Hirundo      IAR-316 

 AB-412          IAR-330 

 Alouette II       Mi-2 

 Alouette III       Mi-6 

 Blackhawk        Mi-8/Mi-17 

 Bell 47/AB 47/Sioux 

 BO-105 

 CH53 

 Chinook 

 Fennec AS 555 A 

 Hughes 300 

 Hughes 500/OH-6 

 Mi-8 

 OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136 

 Puma 

 Sea King 

 UH-1A/1B/AB-204 

 UH-1D/1H/AB-205 

 UH-1N/AB-212 

 Wessex 

5. Eksisterende typer af ubevæbnede transporthelikoptere, der ikke er udrustet med henblik på anvendelse af våben:

 

 AB 47          Mi-2 

 AB-412          Mi-26 

 Alouette II       SA-365N Dauphin 

 CH53           W-3 Sokol 

 Chinook 

 Cougar AS 532 U 

 Dauphin AS 365 N1 

 Hughes 300 

 NH 500 

 Puma 

 Sea King/H-3F/HAR 3 

 SH-3D 

 UH-1D/1H/AB-205 

 UH-1N/AB-212 

6. Eksisterende typer af pansrede broslagningsvogne:

 

 M47 AVLB         MTU 

 M48 AVLB         MT-20 

 M60 AVLB         MT-55A 

 Centurion AVLB      MTU-72 

 Chieftain AVLB      BLG-60 

 Bruckenlegepanzer    BLG-67M 

 Biber/Leopard 1 AVLB   BLG-67M2 

Kapitel III.

Tekniske oplysninger og fotografier

1. Tekniske oplysninger i overensstemmelse med det i bilaget til denne Protokol aftalte omfang skal sammen med fotografier, der gengiver den højre eller venstre side, den øverste del og fronten af en deltagerstats eksisterende typer af konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er anført i denne Protokols kapitel I og II, stilles til rådighed af den pågældende deltagerstat til alle øvrige deltagerstater ved Traktatens undertegnelse. Endvidere skal fotografier af pansret mandskabsvogns-lignende køretøjer og infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer omfatte en fotografisk gengivelse af sådanne køretøjers indvendige konfiguration, således at de specielle karakteristika, hvorved dette køretøj kan henføres under kategorien pansret mandskabsvogns-lignende køretøj, henholdsvis infanterikampkøretøjs-lignende køretøj, tydeligt fremgår. Fotografier ud over dem, som kræves i denne paragraf, kan stilles til rådighed efter den enkelte deltagerstats skøn.

2. Hver eksisterende type af konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er anført i denne Protokols kapitel I og II, skal have en model eller variant af den pågældende type udpeget som et eksempel. Fotografier skal stilles til rådighed for hvert sådant eksempel i medfør af dette kapitels paragraf 1. Fotografier af modeller og varianter, som i det ydre ikke afviger synligt fra eksemplet, er ikke påkrævet. Fotografierne af hvert type-eksempel skal bære en påskrift, hvoraf den eksisterende types benævnelse og den nationale nomenklatur for alle modeller og varianter af den pågældende type, som eksemplet repræsenterer, skal fremgå. Fotografierne af hvert type-eksempel skal bære en påskrift, hvoraf de tekniske oplysninger for den pågældende type, der er anført i bilaget til denne Protokol, skal fremgå. Endvidere skal påskriften angive samtlige modeller og varianter af den pågældende type, som fotografierne af eksemplet repræsenterer. Sådanne tekniske oplysninger skal være påført fotografiet af eksemplets højre eller venstre side.

Kapitel IV.

Opdatering af listerne over eksisterende typer og deltagerstaternes forpligtelser

1. Denne Protokol udgør alene en aftale mellem deltagerstaterne om eksisterende typer af konventionelle våben og konventionelt udstyr, såvel som kriterierne for de tekniske oplysninger, der er fastsat i kapitel I og II i bilaget til denne Protokol.

2. Hver deltagerstat skal alene være ansvarlig for nøjagtigheden af de tekniske oplysninger, som vedrører dens egne konventionelle våben og konventionelt udstyr, som er stillet til rådighed i overensstemmelse med denne Protokols kapitel III.

3. Hver deltagerstat skal notificere alle øvrige deltagerstater ved indsættelsen i operativ tjeneste ved dens konventionelle væbnede styrker inden for anvendelsesområdet om: (a) enhver ny type af konventionelle våben og konventionelt udstyr, som opfylder een af definitionerne i Traktatens artikel II, eller som kan henføres under een af de kategorier, som er indeholdt i denne Protokol, og (b) enhver ny model eller variant af en type, som er indeholdt i denne Protokol. Samtidig skal den pågældende deltagerstat stille de nødvendige tekniske oplysninger og fotografier, som er påkrævet i henhold til denne Protokols kapitel III, til rådighed for alle øvrige deltagerstater.

4. Så tidlig som muligt, men under ingen omstændigheder senere end 60 dage efter en notifikation i medfør af dette kapitels paragraf 3, skal deltagerstaterne indlede foranstaltninger til opdatering af listerne over eksisterende typer af konventionelle våben og konventionelt udstyr i denne Protokols kapitel I og II, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i Traktatens artikel XVI og i Protokollen om Den Fælles Konsultationsgruppe.

BILAG TIL PROTOKOLLEN OM EKSISTERENDE TYPER AF KONVENTIONELLE VÅBEN OG KONVENTIONELT UDSTYR Kapitel I.

Kriterierne for de tekniske oplysninger, hvorom der er opnået enighed.

I det følgende er kriterierne for de tekniske oplysninger om hver model og variant af eksisterende typer af konventionelle våben og udstyr angivet:

1. Kampvogne

Eksisterende type

National nomenklatur

Hovedbevæbningens kaliber

Tomvægt

2. Pansrede kampkøretøjer

Pansrede mandskabsvogne

Eksisterende type

National nomenklatur

Type og kaliber på bevæbningen, såfremt en sådan forefindes

Infanterikampkøretøjer

Eksisterende type

National nomenklatur

Type og kaliber på bevæbningen

Svært bevæbnede kampkøretøjer

Eksisterende type

National nomenklatur

Hovedbevæbningens kaliber

Tomvægt

3. Artilleri

Kanoner, haubitsere og artilleri med egenskaber fra både kanoner og haubitsere

Eksisterende type

National nomenklatur

Kaliber

Morterer

Eksisterende type

National nomenklatur

Kaliber

Raketkastersystemer

Eksisterende type

National nomenklatur

Kaliber

4. Kampfly

Eksisterende type

National nomenklatur

5. Angrebshelikoptere

Eksisterende type

National nomenklatur

6. Pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer

Eksisterende type

National nomenklatur

Type og kaliber på bevæbningen, såfremt en sådan forefindes

7. Infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer

Eksisterende type

National nomenklatur

Type og kaliber på bevæbningen, såfremt en sådan forefindes

8. Skolefly

Eksisterende type

National nomenklatur

Type af bevæbning, såfremt en sådan forefindes

9. Kampstøttehelikoptere

Eksisterende type

National nomenklatur

10. Ubevæbnede transporthelikoptere

Eksisterende type

National nomenklatur

11. Pansrede broslagningsvogne

Eksisterende type

National nomenklatur

Kapitel II.

Specifikationer for fotografier

Fotografier, som stilles til rådighed i medfør af denne Protokols kapitel III, skal være sort/hvide. Brug af blitz og anden form for belysningsudstyr er tilladt. Motivet skal være i kontrast med baggrunden på fotografiet. Alle fotografier skal være med høj opløsning, med ensartet tone og i fokus. Formatet af fotografierne, der stilles til rådighed, skal være 13 x 18 cm, idet en eventuel kant ikke skal medregnes. Når undtages vinklen, hvorfra den øverste del af objektet fotograferes, skal samtlige øvrige fotografier tages fra den samme højde med kameraet placeret langs eller vinkelret på objektets længdeakse; fotografiet af den øverste del af objektet skal vise denne del i fuldt omfang og kan tillige vise den bagerste del af objektet. Det fotograferede objekt skal fylde mindst 80 procent af fotografiet i enten det horisontale eller vertikale plan. Som reference skal en målepind medtages sammen med objektet på alle fotografier. Målepinden skal være påført skiftevis hvide og sorte afsnit af en halv meters længde. Målepinden skal være lang nok til at en nøjagtig skala kan fastlægges, og den skal være anbragt på eller op ad objektet eller i umiddelbar nærhed af dette. Hvert fotografi skal være mærket med den i denne Protokols kapitel III, paragraf 2, krævede information, samt datoen for fotograferingens gennemførelse.

PROTOKOL OM PROCEDURER FOR REKLASSIFICERING AF SPECIFIKKE MODELLER ELLER VARIANTER AF KAMPTRÆNINGSFLY TIL UBEVÆBNEDE TRÆNINGSFLY

Deltagerstaterne erklærer sig herved enige om de procedurer og bestemmelser, der gælder for den specifikke afvæbning af visse modeller eller varianter af kamptræningsfly, og som gælder for den heraf følgende certifikation af disse flys ubevæbnede status i overensstemmelse med artikel VIII i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990, i det følgende benævnt Traktaten.

Kapitel I.

Generelle bestemmelser

1. Hver deltagerstat skal alene have ret til at friholde fra de numeriske begrænsninger i Traktatens artikel IV og VI sådanne modeller og varianter af kamptræningsfly, som er anført i denne Protokols kapitel II, paragraf 1, under anvendelse af de procedurer, der er fastsat i denne Protokol.

(A) Hver deltagerstat skal have ret til fra de numeriske begrænsninger for kampfly i Traktatens artikel IV og VI at friholde individuelle fly af en model eller variant, der er anført i denne Protokols kapitel II, paragraf 1, og som er udrustet med de i denne Protokols kapitel III, paragraf 1 og 2 anførte komponenter. Sådan friholdelse skal alene ske ved total afvæbning og efterfølgende certifikation.

(B) Hver deltagerstat skal have ret til fra de numeriske begrænsninger for kampfly i Traktatens artikel IV og VI at friholde individuelle fly af en model eller variant, der er anført i denne Protokols kapitel II, paragraf 1, og som ikke er udrustet med de i denne Protokols kapitel III, paragraf 1 og 2 anførte komponenter. Sådan friholdelse skal alene ske ved certifikation.

2. Modeller eller varianter af kamptræningsfly, der er anført i denne Protokols kapitel II, kan afvæbnes og certificeres, eller certificeres alene, inden for 40 måneder efter Traktatens ikrafttræden. Sådanne fly skal tælle med under de numeriske begrænsninger for kampfly i Traktatens artikel IV og VI indtil sådanne fly er blevet certificerede som værende ubevæbnede i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i denne Protokols kapitel IV. Hver deltagerstat skal have ret til at friholde op til 550 sådanne fly fra de numeriske begrænsninger for kampfly i Traktatens artikel IV og VI. Heraf må højst 130 kampfly være en model eller variant af MIG-25U.

3. Senest ved Traktatens ikrafttræden skal hver deltagerstat notificere alle øvrige deltagerstater om følgende:

(A) det totale antal af hver specifikke model eller variant af kamptræningsfly, som den pågældende deltagerstat har til hensigt at afvæbne og certificere i overensstemmelse med denne Protokols kapitel I, paragraf 1, litra (A), kapitel III og kapitel IV, og

(B) det totale antal af hver specifikke model eller variant af kamptræningsfly, som den pågældende deltagerstat har til hensigt udelukkende at certificere i overensstemmelse med denne Protokols kapitel I, paragraf 1, litra (B) og kapitel IV.

4. Hver deltagerstat kan anvende en hvilken som helst teknologisk fremgangsmåde, som den anser for tilstrækkelig til gennemførelsen af den totale afvæbningsprocedure, der er fastsat i denne Protokols kapitel III.

Kapitel II.

Modeller eller varianter af kamptræningsfly for hvilke total afvæbning og certificering er tilladt.

1. Hver deltagerstat skal have ret til fra de numeriske begrænsninger for kampfly i Traktatens artikel IV og VI og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Protokol at friholde følgende modeller og varianter af kamptræningsfly:

SU-15U

SU-17U

MiG-15U

MiG-21U

MiG-23U

MiG-25U

UIL-28

2. Ovenstående liste over specifikke modeller og varianter af kamptræningsfly skal betragtes som værende endelig og kan ikke gøres til genstand for revision.

Kapitel III.

Procedurer for total afvæbning

1. Modeller eller varianter af kamptræningsfly, som gøres til genstand for total afvæbning, skal ved fjernelse af følgende komponenter gøres uanvendelige til al yderligere brug af ethvert våben såvel som systemer, der anvendes til elektronisk krigsførelse og rekognoscering:

(A) Ophæng specielt beregnet for våbensystemer, såsom våbenbefæstelser, affyringsaggregater eller våbenophængningssteder;

(B) bokse og våbenbetjeningspaneler, herunder kontrolsystemer for våbenvalg, våbenafsikring og våbenafskydnings- eller våbenaffyringsapparater;

(C) bokse til brug for sigteudstyret og våbenstyresystemerne, som ikke er en integreret del af navigations- eller flyvekontrolsystemerne; og

(D) bokse og betjeningspaneler til brug for elektronisk krigsførelses- og rekognosceringssystemer med tilhørende antenner.

2. Uanset bestemmelserne i dette kapitels paragraf 1 skal enhver våbenbefæstelse, som udgør en integreret del af flyets konstruktion, såvel som generelt anvendelige befæstelser, der alene er konstrueret til brug for de komponenter, som er beskrevet i dette kapitels paragraf 1, gøres uanvendelige til videre brug sammen med sådanne systemer. Elektriske kredsløb, der hører til de våbensystemer, elektroniske krigsførelses- og rekognosceringssystemer, som er beskrevet i dette kapitels paragraf 1, skal gøres uanvendelige enten ved fjernelse af de dertil hørende ledninger, eller, såfremt dette ikke er teknisk muligt, ved afskæring af sektioner af ledningsnettet på tilgængelige steder.

3. Hver deltagerstat skal stille følgende information til rådighed for alle øvrige deltagerstater senest 42 dage forud for gennemførelsen af den første totale afvæbning af hver af de i denne Protokols kapitel II anførte modeller eller varianter af kamptræningsfly:

(A) et grundlæggende blokdiagram, der viser alle større komponenter, som udgør dele af våbensystemerne, herunder sigteudstyr og våbenstyresystemer, befæstelser for ophæng af våben, såvel som komponenter beregnet til elektronisk krigsførelse og rekognoscering. Endvidere skal de grundlæggende funktioner af de i paragraf 1 nævnte komponenter, og de funktionelle forbindelser mellem disse, fremgå af blokdiagrammet;

(B) en generel beskrivelse af afvæbningsprocessen, herunder en liste over komponenter, som vil blive afmonteret; og

(C) et fotografi af hver komponent, som vil blive afmonteret, der viser komponentens placering i flyet forud for afmonteringen, samt et fotografi af samme sted på flyet efter at afmonteringen er gennemført.

Kapitel IV.

Procedurer for certifikation

1. Hver deltagerstat, som har til hensigt at gennemføre afvæbning og certifikation, eller udelukkende certifikation, af modeller eller varianter af kamptræningsfly, skal efterkomme følgende certifikationsprocedurer med henblik på at sikre, at sådanne fly ikke er i besiddelse af nogle af de komponenter, der er anført i denne Protokols kapitel III, paragraf 1 og 2.

2. Hver deltagerstat skal notificere alle øvrige deltagerstater om enhver certifikation i overensstemmelse med kapitel IX, paragraf 3 i Protokollen om Inspektion. I tilfælde af førstegangs certifikation af et fly, som ikke kræver total afvæbning, skal den deltagerstat, der forestår certifikationen, stille den i denne Protokols kapitel III, paragraf 3, litra (A), (B) og (C) krævede information om en bevæbnet model eller variant af den samme type fly til rådighed for alle øvrige deltagerstater.

3. Hver deltagerstat skal have ret til at inspicere certifikationen af kamptræningsfly i overensstemmelse med kapitel IX i Inspektionsprotokollen.

4. Den totale afvæbnings- og certifikationsproces, eller blot certifikationprocessen, skal anses for gennemført, når certifikationsprocedurerne i henhold til dette kapitel er afsluttet, uanset om de øvrige deltagerstater udnytter den ret til inspektion af certifikation, som er beskrevet i dette kapitels paragraf 3 og i Inspektionsprotokollens kapitel IX. Dette gælder under forudsætning af, at ingen deltagerstat inden for 30 dage efter modtagelsen af notifikation om afslutning af certifikation og reklassificering, som er fastlagt i dette kapitels paragraf 5, har meddelt de øvrige deltagerstater, at den anser den gennemførte certifikations- og reklassificeringsproces som tvivlsom. I tilfælde af, at et sådant tvivlsspørgsmål rejses, skal reklassificeringen ikke anses for gennemført, før tvivlsspørgsmålene er afklaret.

5. Den deltagerstat, som foretager certifikationen, skal notificere alle øvrige deltagerstater om certifikationens afslutning i overensstemmelse med Inspektionsprotokollens kapitel IX.

6. Certifikation skal foretages inden for anvendelsesområdet. Deltagerstater, som tilhører den samme gruppe af deltagerstater, skal have ret til at dele områder til brug for certifikation.

Kapitel V.

Procedurer for informationsudveksling og verifikation

Alle modeller eller varianter af kamptræningsfly, der er certificeret som ubevæbnede, skal gøres til genstand for informationsudveksling i overensstemmelse med bestemmelserne i Informationsudvekslingsprotokollen og for verifikation, herunder inspektion, i overensstemmelse med Inspektionsprotokollen.

PROTOKOL OM PROCEDURER FOR REDUKTION AF KONVENTIONELLE VÅBEN OG KONVENTIONELT UDSTYR BEGRÆNSET AF TRAKTATEN OM KONVENTIONELLE VÆBNEDE STYRKER I EUROPA

Deltagerstaterne erklærer sig herved enige om de procedurer, der gælder for reduktion af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, og som er fastsat i artikel VIII i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990, i det følgende benævnt Traktaten.

Kapitel I.

Generelle krav til reduktion

1. Traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr skal reduceres i overensstemmelse med de procedurer, der er anført i denne Protokol og i de øvrige protokoller, der er nævnt i Traktatens artikel VIII, paragraf 1. Alle sådanne procedurer til gennemførelse af reduktion skal anses for tilstrækkelige, når de gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens artikel VIII eller i denne Protokol.

2. Hver deltagerstat skal have ret til at anvende en hvilken som helst teknologisk fremgangsmåde, som den anser for tilstrækkelig til at implementere de procedurer, der gælder for reduktion af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr.

3. Hver deltagerstat skal have ret til at fjerne, beholde og anvende de komponenter og dele fra traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, samt bortskaffe rester, som i sig selv ikke skal gøres til genstand for reduktion i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Protokols kapitel II.

4. Med mindre andet er anført i denne Protokol, skal traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr reduceres på en sådan måde, at videre anvendelse eller istandsættelse til militære formål udelukkes.

5. Efter Traktatens ikrafttræden kan enhver deltagerstat foreslå yderligere reduktionsprocedurer. Sådanne forslag skal kommunikeres til alle andre deltagerstater, og forslagene skal indeholde en detaljeret beskrivelse af disse procedurer under anvendelse af samme format, som er anvendt for de procedurer, der er anført i denne Protokol. Enhver sådan procedure skal anses for tilstrækkelig til gennemførelse af reduktion af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, når en beslutning herom er truffet af Den Fælles Konsultationsgruppe.

Kapitel II.

Normer for forevisning inden for reduktionsområder

1. Ethvert stykke traktatbegrænset konventionelt våben og konventionelt udstyr, som skal reduceres, skal forevises inden for et reduktionsområde. Ethvert sådant stykke materiel skal, som et minimum, bestå af følgende bestanddele:

(A) med hensyn til kampvogne: undervognen, tårn og integreret hovedbevæbning. For denne Protokols formål skal den integrerede hovedbevæbning anses at omfatte kanonrøret, bagstykke med baglademekanisme, vuggetappe og vuggetaplejer med lejehus;

(B) med hensyn til pansrede kampkøretøjer: undervognen, tårn og integreret hovedbevæbning, hvis en sådan forefindes. For denne Protokols formål, skal den integrede hovedbevæbning på et pansret kampkøretøj anses for at omfatte kanonrøret, bagstykket med baglademekanisme, vuggetappe og vuggetaplejer med lejehus. For denne Protokols formål anses en integreret hovedbevæbning bestående af et maskingevær af en kaliber på under 20 millimeter ikke at være omfattet og kan derfor genanvendes;

(C) med hensyn til artilleri: kanonrøret, bagstykke med baglademekanisme, vuggen, herunder vuggetaplejer med lejehus og lavetben, hvis sådanne forefindes; eller afskydningsrør eller raketkasterrør eller raketkasterskinner med tilhørende vuggetappe; eller morterrør med tilhørende støtteplader. I tilfælde af selvkørende artilleri skal undervognen og tårnet, hvis et sådant forefindes, tillige forevises;

(D) med hensyn til kampfly: flykroppen; og

(E) med hensyn til angrebshelikoptere: flykroppen, herunder transmissionsmonteringsområdet.

2. I hvert tilfælde skal den materielgenstand, der forevises inden for reduktionsområdet i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 1, fremstå som en enhed.

3. Bestanddele af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, som ikke er anført i dette kapitels paragraf 1, såvel som bestanddele, der ikke omfattes af reduktion i henhold til procedurerne i denne Protokol, herunder tårne fra pansrede mandskabsvogne, der alene er udrustet med maskingeværer, kan bortskaffes efter bestemmelse af den deltagerstat, som gennemfører reduktionen.

Kapitel III.

Procedurer for reduktion af kampvogne ved destruktion

1. Hver deltagerstat skal have ret til at vælge enhver af følgende sæt af procedurer, hver gang den udfører destruktion af kampvogne inden for reduktionsområder.

2. Procedure for destruktion ved opskæring:

(A) afmontering af specialudstyr fra chassiset, herunder aftageligt udstyr, som tilsikrer betjeningen af våbensystemerne på køretøjet;

(B) afmontering af tårnet, hvis et sådant forefindes;

(C) med hensyn til kanonens bagstykke med baglademekanisme, enten:

(1) svejsning af baglademekanismen til bagstykket mindst to steder; eller

(2) afskæring af den ene side af bagstykket i et snit på den længste led af det hulrum, som optager baglademekanismen;

(D) overskæring af kanonrøret i to dele i en afstand fra bagstykket, som ikke overstiger 100 milimeter;

(E) afskæring af den ene af vuggetappene og dens vuggetapleje med lejehus i tårnet;

(F) afskæring af to sektioner af tårnkransen, hver på en vinkel af mindst 60 grader, svarende til mindst 200 millimeter målt radiært med centrum i køretøjets længdeakse; og

(G) afskæring af sektioner fra begge sider af kroppen indeholdende slutdrevene ved hjælp af vertikale og horisontale snit i sidepladerne og diagonale snit i dæks- eller bundpladerne og front- eller bagpladerne, således at slutdrevene er indeholdt i de afskårne dele.

3. Procedure for destruktion ved sprængning:

(A) undervogn, luger og hjørneplader skal lukkes op med henblik på maksimal ventilering;

(B) en sprængladning skal placeres inde i kanonrøret, hvor vuggetappene er forbundet med kanonens befæstelser eller vuggen;

(C) en sprængladning skal placeres på ydersiden af undervognen mellem andet og tredje vejhjul, eller mellem tredje og fjerde vejhjul ved en seks-vejhjuls konfiguration, idet naturlige svagheder, såsom svejsninger og nødluger, undgås. Sprængladningen skal placeres ud for tårnkransen. En anden sprængladning skal placeres på indersiden af kroppen på samme side af kampvognen, forskudt og rettet modsat den udvendige ladning;

(D) en sprængladning skal placeres på indersiden af tårnet i området omkring hovedbevæbningens befæstelser; og

(E) alle sprængladninger skal aktiveres samtidigt således: at kroppen og tårnet revner og vrides; at bagstykket fjernes fra kanonrøret, sammensmeltet eller deformeret; at kanonrøret splittes eller opskæres i længdeaksen; at kanonbefæstelserne eller vuggen brister i en sådan grad, at et kanonrør ikke på ny kan monteres; og at hjulophænget og affjedringssystemet beskadiges i et sådant omfang, at mindst eet vejhjulsophæng ødelægges.

4. Procedure for destruktion ved deformering:

(A) afmontering af specialudstyr fra chassiset, herunder aftageligt udstyr, som tilsikrer betjeningen af våbensystemerne på køretøjet;

(B) afmontering af tårnet, hvis et sådant forefindes;

(C) for kanonens bagstykke med baglademekanisme, enten:

(1) svejsning af baglademekanismen til bagstykket mindst to steder; eller

(2) afskæring af den ene side af bagstykket i et snit på den længste led af det hulrum, som optager baglademekanismen;

(D) overskæring af kanonrøret i to dele i en afstand fra bagstykket, som ikke overstiger 100 millimeter;

(E) afskæring af den ene af vuggetappene; og

(F) kroppen og tårn skal deformeres, således at hver bredde reduceres med mindst 20 procent.

5. Procedure for destruktion ved knusning:

(A) en tung knusningskugle af stål, eller tilsvarende, skal falde gentagne gange på undervognen og tårnet, indtil undervognen er revnet mindst tre separate steder, og tårnet er revnet mindst et sted;

(B) kuglens træffere på tårnet skal efterlade mindst een af vuggetappene og vuggetaplejerne med lejehus funktionsuduelige, og træfferne skal synligt have deformeret bagstykket; og

(C) kanonrøret skal være synligt revnet eller bøjet.

Kapitel IV.

Procedurer for reduktion af pansrede kampkøretøjer ved destruktion

1. Hver deltagerstat skal have ret til at vælge ethvert af følgende sæt af procedurer, hver gang VFBF den udfører destruktion af pansrede kampkøretøjer inden for reduktionsområder.

2. Procedure for destruktion ved opskæring:

(A) med hensyn til alle pansrede kampkøretøjer kan specialudstyr afmonteres fra chassiset, herunder aftageligt udstyr, som tilsikrer betjeningen af våbensystemerne på køretøjet;

(B) med hensyn til bæltedrevne pansrede kampkøretøjer skal sektioner indeholdende slutdrevene afskæres fra begge sider af kroppen ved vertikale og horisontale snit i sidepladerne og diagonale snit i dæks- eller bundpladerne og front- eller bagplader, således at slutdrevene er indeholdt i de afskårne dele.

(C) med hensyn til hjuldrevne pansrede kampkøretøjer skal sektioner indeholdende befæstelsesområderne for forhjulenes slutdrev afskæres fra begge sider af kroppen ved vertikale og horisontale og uregelmæssige snit i side-, front-, dæks- og bundpladerne, således at befæstelsesområderne for forhjulenes slutdrev er indeholdt i de afskårne dele i en afstand af ikke under 100 millimeter fra snittene; og

(D) endvidere skal følgende foretages med hensyn til infanterikampkøretøjer og svært bevæbnede kampkøretøjer:

(1) afmontering af tårnet;

(2) afskæring af den ene af vuggetappene og dens vuggetapleje med lejehus i tårnet;

(3) vedrørende bagstykket med baglademekanisme:

(a) svejsning af baglademekanismen til bundstykket mindst to steder;

(b) afskæring af den ene side af bagstykket i et snit på den længste led af det hulrum, som optager baglademekanismen; eller

(c) opskæring af bagstykket i to omtrent lige store dele;

(4) overskæring af kanonrøret i to dele i en afstand fra bagstykket, som ikke overstiger 100 millimeter; og

(5) afskæring af to sektioner af tårnkransen, hver på en vinkel af mindst 60 grader, svarende til mindst 200 millimeter målt radiært med centrum i køretøjets længdeakse.

3. Procedure for destruktion ved sprængning:

(A) en sprængladning skal placeres på gulvpladerne i centrum af køretøjet;

(B) en yderligere sprængladning skal placeres som følger:

(1) i tilfælde af svært bevæbnede kampkøretøjer, inde i kanonrøret, hvor vuggetappene er forbundet med kanonens befæstelser eller vuggen;

(2) i tilfælde af infanterikampkøretøjer, på ydersiden af rekylmekanismen/bagstykket og frembringermekanismen;

(C) alle luger skal være lukkede og sikrede; og

(D) alle sprængladninger skal detonere samtidigt, således at kroppens sider og dækket revner. I tilfælde af svært bevæbnede kampkøretøjer og infanterikampkøretøjer, skal de skader, der påføres kanonsystemet, svare til det i dette kapitels paragraf 2, litra (D) beskrevne.

4. Procedure for destruktion ved knusning:

(A) en tung knusningskugle af stål, eller tilsvarende, skal falde gentagne gange på kroppen og tårnet, såfremt et sådant forefindes, indtil kroppen er revnet mindst tre separate steder, og tårnet, såfremt et sådant forefindes, er revnet mindst et sted;

(B) endvidere skal følgende foretages med hensyn til svært bevæbnede kampkøretøjer:

(1) kuglens træffere på tårnet skal efterlade mindst een af vuggetappene og dens vuggetapleje med lejehus funktionsuduelige, og træfferne skal synligt have deformeret bagstykket; og

(2) kanonrøret skal være synligt revnet eller bøjet.

Kapitel V.

Procedurer for reduktion af artilleri ved destruktion

1. Hver deltagerstat skal have ret til at vælge enhver af følgende sæt af procedurer, hver gang den gennemfører destruktion af kanoner, haubitsere, artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere, raketkastere og morterer inden for reduktionsområder.

2. Procedure for destruktion ved opskæring af kanoner, haubitsere, artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere eller morterer, som ikke er selvkørende:

(A) afmontering af specialudstyr, herunder aftageligt udstyr, som tilsikrer betjeningen af kanonen, haubitseren, artilleripjecen med egenskaber fra både kanoner og haubitsere eller morteren;

(B) i tilfælde af bundstykke med baglademekanisme, såfremt sådanne forefindes, på kanonen, haubitseren, artilleripjecen med egenskaber fra både kanoner og haubitsere eller på morteren, skal følgende foretages, enten:

(1) svejsning af baglademekanismen til bagstykket mindst to steder; eller

(2) afskæring af den ene side af bagstykket i et snit på den længste led af det hulrum, som optager baglademekanismen;

(C) overskæring af kanonrøret i to dele i en afstand fra bagstykket, som ikke overstiger 100 millimeter;

(D) afskæring af vuggens venstre tap og befæstelsen for denne i lavetten; og

(E) overskæring af lavetbenene, eller i tilfælde af morterer, støttepladen i to omtrent lige store dele.

3. Procedure for destruktion ved sprængning af kanoner, haubitsere, eller artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere, som ikke er selvkørende:

(A) sprængladninger skal placeres i kanonrøret, i det ene vuggetapleje med lejehus i lavetten, og på lavetbenene, og detoneres således at:

(1) kanonrøret revner eller flænges i længdeaksen inden for en afstand af 1,5 meter fra bagstykket;

(2) bagstykket rives af i deformeret eller delvis sammensmeltet tilstand;

(3) befæstelserne mellem kanonrøret og bagstykket og mellem en af vuggetappene og lavetten ødelægges eller beskadiges i et sådant omfang, at yderligere anvendelse ikke kan finde sted; og

(4) lavetbenene deles i to omtrent lige store dele eller beskadiges i et sådant omfang, at yderligere anvendelse ikke kan finde sted.

4. Procedure for destruktion ved sprængning af morterer, som ikke er selvkørende:

sprængladninger skal placeres i morterrøret og på støttepladen, således at den halvdel af morterrøret nærmest ved rørets drue revner, og støttepladen deles i to omtrent lige store dele, når sprængladningerne detonerer.

5. Procedure for destruktion ved deformering af morterer, som ikke er selvkørende:

(A) morterrøret skal synligt være bøjet cirka på midten af dette; og

(B) støttepladen skal bøjes om midterlinien i en vinkel på mindst 45 grader.

6. Procedure for destruktion ved opskæring af selvkørende kanoner, haubitsere, artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere eller morterer:

(A) afmontering af specialudstyr, herunder aftageligt udstyr som tilsikrer betjeningen af kanonen, haubitseren, artilleripjecen med egenskaber fra både kanoner og haubitsere eller morteren;

(B) i tilfælde af bundstykke med baglademekanisme, såfremt sådanne forefindes, på kanonen, haubitseren, artilleripjecen med egenskaber fra både kanoner og haubitsere eller morteren, skal følgende foretages, enten:

(1) svejsning af baglademekanismen til bagstykket mindst to steder; eller

(2) afskæring af den ene side af bagstykket i et snit på den længste led af det hulrum, som optager baglademekanismen;

(C) overskæring af røret i to dele i en afstand fra bagstykket, som ikke overstiger 100 millimeter;

(D) afskæring af den venstre vuggetap og dennes vuggetapleje med lejehus; og

(E) afskæring af sektioner fra begge sider af kroppen indeholdende slutdrevene ved vertikale og horisontale snit i sidepladerne og diagonale snit i dæks- eller bundpladerne og front- og bagplader, således at slutdrevene er indeholdt i de afskårne dele.

7. Procedure for destruktion ved sprængning af selvkørende kanoner, haubitsere, artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere eller morterer:

(A) med hensyn til selvkørende kanoner, haubitsere, artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere eller morterer, der er udstyret med et tårn, skal den metode, der er fastlagt for kampvogne i denne Protokols kapitel III, paragraf 3, anvendes med henblik på at opnå tilsvarende resultater, som beskrevet deri; og

(B) med hensyn til selvkørende kanoner, haubitsere, artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere eller morterer, uden et tårn: skal en sprængladning placeres inde i kroppen under den forreste kant af frontpladen, som understøtter røret, og herefter detoneres således at frontpladen skilles fra kroppen. For destruktion af bevæbningen skal metoden for kanoner, haubitsere, artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere, der er fastsat i dette kapitels paragraf 3, anvendes med henblik på at opnå tilsvarende resultater, som beskrevet deri.

8. Procedure for destruktion ved knusning af selvkørende kanoner, haubitsere, artilleripjecer med egenskaber fra både kanoner og haubitsere eller morterer:

(A) en tung knusningskugle af stål, eller tilsvarende, skal falde gentagne gange på kroppen og tårnet, såfremt et sådant forefindes, indtil kroppen er revnet mindst tre separate steder og tårnet er revnet mindst eet sted;

(B) kuglens træffere på tårnet skal efterlade mindst en af vuggetappene og dennes vuggetapleje med lejehus funktionsuduelige, og træfferne skal synligt have deformeret bagstykket; og

(C) røret skal være synligt revnet eller bøjet omkring midtpunktet.

9. Procedure for destruktion af raketkastere ved opskæring:

(A) afmontering af specialudstyr fra raketkasteren, herunder aftageligt udstyr, som tilsikrer betjeningen af raketkasterens våbensystemer; og

(B) afmontering af raketkasterrør eller skinner, højderetningspindelerne, vuggen og dennes bevægelige dele, hvorefter disse skæres over i to omtrent lige store dele på steder, som i forvejen ikke udgør samlingspunkter.

10. Procedure for destruktion af raketkastere ved sprængning:

en retningsbestemt sprængladning skal placeres på tværs af raketkasterrørene eller -skinnerne og vuggen. Ved detonationen skal raketkasterrørene eller -skinnerne, vuggen og dennes bevægelige dele skæres over i to omtrent lige store dele på steder, som i forvejen ikke udgør samlingspunkter.

11. Procedure for destruktion af raketkastere ved deformering:

alle raketkasterrør eller -skinner, vuggen og sigtesystemet skal være synligt bøjet omkring deres midtpunkter.

Kapitel VI.

Procedurer for reduktion af kampfly ved destruktion

1. Hver deltagerstat skal have ret til at vælge ethvert af følgende sæt af procedurer, hver gang den udfører destruktion af kampfly inden for reduktionsområder.

2. Procedure for destruktion ved opskæring:

flykroppen skal deles i tre dele på steder, som ikke udgør samlingspunkter, ved afskæring af næsepartiet umiddelbart foran cockpittet og ved afskæring af halepartiet i et snit i den centrale vingesektion, således at samlingspunkter, såfremt sådanne måtte optræde i snitfladerne, er indeholdt i de afskårne dele.

3. Procedure for destruktion ved deformering:

flykroppen skal deformeres i hele sin længde ved sammentrykning, således at højden, bredden og længden af flykroppen reduceres med mindst 30 procent.

4. Procedure for destruktion ved anvendelse som luftmål:

(A) hver deltagerstat skal have ret til at reducere indtil 200 kampfly i løbet af 40-måneders reduktionsperioden ved at anvende disse som luftmål;

(B) luftmålet skal ødelægges i luften ved beskydning med våben, som betjenes af væbnede styrker, der tilhører den deltagerstat, som ejer luftmålet;

(C) såfremt forsøget på at nedskyde luftmålet mislykkes og det som følge heraf ødelægges ved hjælp af en selvdestruktionsmekanisme, skal bestemmelserne i denne paragraf fortsat gælde. I alle andre tilfælde kan luftmålet bjærges eller, afhængigt af omstændighederne, erklæres for ødelagt ved et ulykkestilfælde i overensstemmelse med denne Protokols kapitel IX; og

(D) notifikation af destruktion skal videregives til alle øvrige deltagerstater. I en sådan notifikation skal anføres typen på det ødelagte luftmål og stedet, hvor ødelæggelsen fandt sted. Inden for 90 dage efter notifikation skal den pågældende deltagerstat, som påberåber sig denne form for reduktion, tilsende alle øvrige deltagerstater dokumentarisk bevismateriale, så som en havarirapport. I tilfælde af opstået tvivl om ødelæggelsen af et bestemt luftmål, skal spørgsmålet om reduktionens endelige accept afvente løsningen af alle udestående tvivlsspørgsmål.

Kapitel VII.

Procedurer for reduktion af angrebshelikoptere ved destruktion

1. Hver deltagerstat skal have ret til at vælge ethvert af følgende sæt af procedurer, hver gang den udfører destruktion af angrebshelikoptere inden for reduktionsområder.

2. Procedure for destruktion ved opskæring:

(A) halebommen eller halepartiet skal skæres fra flykroppen, således at samlingspunktet er indeholdt i den afskårne del; og

(B) mindst to transmissionsbefæstelser på flykroppen skal skæres af, tilsvejses eller deformeres.

3. Procedure for destruktion ved sprængning:

enhver type og antal af sprængladninger kan anvendes, således at flykroppen mindst skæres i to dele gennem den del af flykroppen, som indeholder befæstelserne for transmissionen.

4. Procedure for destruktion ved deformering:

flykroppen skal deformeres i hele sin længde ved sammentrykning, således at højden, bredden og længden af flykroppen reduceres med mindst 30 procent.

Kapitel VIII.

Regler og procedurer for reduktion af

traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr ved konvertering til ikke-militære formål

1. Hver deltagerstat skal have ret til at reducere et nærmere fastsat antal kampvogne og pansrede kampkøretøjer ved konvertering. De enkelte typer af køretøjer, som kan konverteres, er anført i dette kapitels paragraf 3 og de ikke-militære formål, som disse køretøjer kan konverteres til, er anført i dette kapitels paragraf 4. Konverterede køretøjer kan ikke indgå i operativ tjeneste ved en deltagerstats konventionelle væbnede styrker.

2. Hver deltagerstat skal fastsætte det antal kampvogne og pansrede kampkøretøjer, som den ønsker at konvertere. Dette antal skal ikke overstige:

(A) for kampvognes vedkommende 5,7 procent (dog ikke flere end 750 stykker) af deltagerstatens maksimalt tilladte beholdninger, som er notificeret ved Traktatens undertegnelse i medfør af Traktatens artikel VII, eller 150 stykker, hvilket antal som måtte være højest; og

(B) for pansrede kampkøretøjers vedkommende 15 procent (dog højest 3.000 stykker) af deltagerstatens maksimalt tilladte beholdninger, som er notificeret ved Traktatens undertegnelse i medfør af Traktatens artikel VII, eller 150 stykker, hvilket antal som måtte være højest.

3. Følgende køretøjer kan konverteres til ikke-militære formål: T-54, T-55, T-62, T-64, T-72, Leopard 1, BMP-1, BTR-60, OT-64. Deltagerstaterne kan inden for rammerne af Den Fælles Konsultationsgruppe foretage ændringer til listen over køretøjer, som kan konverteres til ikke-militære formål. I overensstemmelse med Traktatens artikel XVI, paragraf 5 skal sådanne ændringer betragtes som forbedringer af Traktatens levedygtighed og effektivitet, der alene vedrører mindre betydningsfulde spørgsmål af teknisk karakter.

4. Sådanne køretøjer skal konverteres til følgende specifikke ikke-militære formål:

(A) generelt anvendelige trække-/slæbekøretøjer;

(B) bulldozere;

(C) brandslukningskøretøjer;

(D) kraner;

(E) energiproducerende køretøjer;

(F) malmknusningsmaskiner;

(G) stenbrydningsmaskiner;

(H) redningskøretøjer;

(I) ambulancekøretøjer;

(J) transportkøretøjer;

(K) olieboringskøretøjer;

(L) oprydningskøretøjer til brug ved olie- eller kemisk forurening

(M) bæltedrevne isbrydningskøretøjer;

(N) miljøkøretøjer.

Deltagerstaterne kan inden for rammerne af Den Fælles Konsultationsgruppe foretage ændringer til listen over ikke-militære formål. I overensstemmelse med Traktatens artikel XVI, paragraf 5 skal sådanne ændringer betragtes som forbedringer af Traktatens levedygtighed og effektivitet, der alene vedrører mindre betydningsfulde spørgsmål af teknisk karakter.

5. Ved Traktatens ikrafttræden skal hver deltagerstat i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaten notificere alle øvrige deltagerstater om antallet af kampvogne og pansrede kampkøretøjer, som planlægges konverteret. Såfremt en deltagerstat har til hensigt at iværksætte konvertering i overensstemmelse med dette kapitel, skal alle øvrige deltagerstater notificeres herom mindst 15 dage i forvejen i overensstemmelse med Inspektionsprotokollens kapitel X, paragraf 5. Notifikationen skal specificere antal og type af køretøjer, som skal konverteres, begyndelses- og slutdatoerne for konverteringen, såvel som de specifikke ikke-militære køretøjer, som vil fremstå efter konverteringen.

6. Følgende procedurer skal gennemføres forud for konverteringen af kampvogne og pansrede kampkøretøjer inden for reduktionsområder:

(A) med hensyn til kampvogne:

(1) afmontering af specialudstyr fra chassiset, herunder aftageligt udstyr, som tilsikrer betjeningen af våbensystemerne på køretøjet;

(2) afmontering af tårnet, hvis et sådant forefindes;

(3) for kanonens bagstykke med baglademekanisme, enten:

(a) svejsning af baglademekanismen til bagstykket mindst to steder; eller

(b) afskæring af mindst den ene side af bagstykket i et snit på den længste led af det hulrum, som optager baglademekanismen;

(4) overskæring af kanonrøret i to dele i en afstand fra bagstykket, som ikke overstiger 100 millimeter;

(5) afskæring af den ene af vuggetappene og dens vuggetapleje med lejehus i tårnet; og

(6) udskæring og fjernelse af en del af kroppens øverste pansring begyndende fra frontpladen og sluttende ved og midt for tårnkransen samt af de påsvejsede dele af sidepansringen, som befinder sig i en afstand af ikke under 200 millimeter (for T-64 og T-72 ikke under 100 millimeter) målt fra øverste kant af dækket, herunder den tilhørende del af frontpladen afskåret i samme højde. Den afskårne del af frontpladen skal mindst bestå af den øverste tredjedel; og

(B) med hensyn til pansrede kampkøretøjer:

(1) afmontering fra alle pansrede kampkøretøjer af specialudstyr fra chassiset, herunder aftageligt udstyr, som tilsikrer betjeningen af våbensystemerne på køretøjet;

(2) med hensyn til køretøjer udstyret med hækmotor skal en del af kroppens øverste pansring begyndende ved frontpladen og sluttende ved motor/transmissionsrummets skot udskæres og fjernes tillige med de påsvejsede dele af side- og frontpansringen, som befinder sig i en afstand af ikke under 300 millimeter målt fra øverste kant af lastrummet;

(3) med hensyn til køretøjer udstyret med bovmotor skal en del af kroppens øverste pansring begyndende ved motor/transmissionsrummets skot og sluttende ved køretøjets bagende udskæres og fjernes tillige med de påsvejsede dele af sidepansringen, som befinder sig i en afstand af ikke under 300 millimeter målt fra øverste kant af lasterummet; og

(4) endvidere skal følgende foretages med hensyn til infanterikampkøretøjer og svært bevæbnede kampkøretøjer:

(a) afmontering af tårnet;

(b) afskæring af den ene af vuggetappene og dens vuggetapleje med lejehus i tårnet;

(c) vedrørende bundstykket med baglademekanisme:

(i) svejsning af baglademekanismen til bundstykket mindst to steder;

(ii) afskæring af den ene side af bagstykket i et snit på den længste led af det hulrum, som optager baglademekanismen; eller

(iii) opskæring af bagstykket i to omtrent lige store dele; og

(d) overskæring af kanonrøret i to dele i en afstand fra bagstykket, som ikke overstiger 100 millimeter.

7. Kampvogne og pansrede kampkøretøjer, som reduceres i medfør af dette kapitels paragraf 6, skal gøres til genstand for inspektion uden afvisningsret i overensstemmelse med kapitel X i Inspektionsprotokollen. Kampvogne og pansrede kampkøretøjer skal anses for reducerede, når procedurerne anført i dette kapitels paragraf 6 er gennemført, og notifikation i overensstemmelse med kapitel X i Inspektionsprotokollen er foretaget.

8. Køretøjer, som reduceres i medfør af dette kapitels paragraf 7, skal forblive genstand for notifikation i medfør af kapitel IV i Informationsudvekslingsprotokollen, indtil den endelige konvertering til et ikke-militært formål er gennemført, og notifikation i overensstemmelse med kapitel X, paragraf 12 i Inspektionsprotokollen er foretaget.

9. Køretøjer, som gennemgår den endelige konvertering til et ikke-militært formål, skal også være genstand for notifikation i overensstemmelse med kapitel X i Inspektionsprotokollen, med følgende undtagelser:

(A) den afsluttende konverteringsproces skal ikke gøres til genstand for inspektion; og

(B) alle øvrige deltagerstater skal have ret til at foretage inspektion uden afvisningsret af konverterede køretøjer fra tidspunktet for afslutningen af konverteringen, som anført i notifikationen fra den deltagerstat, som gennemfører en sådan afsluttende konvertering.

10. Såfremt et køretøj har været underkastet procedurerne anført i dette kapitels paragraf 6, og det besluttes ikke at gå videre med den afsluttende konvertering, skal køretøjet destrueres inden for den tidsfrist, som er foreskrevet i Traktatens artikel VIII og i overensstemmelse med de foreskrevne procedurer anført andetsteds i denne Protokol.

Kapitel IX.

Procedure for destruktion i ulykkestilfælde

1. Hver deltagerstat skal have ret til at mindske sin reduktionsforpligtelse ved destruktion i ulykkestilfælde inden for hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr med op til 1,5 procent af dens maksimale tilladte beholdning af den pågældende kategori, som deltagerstaten notificerede ved Traktatens undertegnelse.

2. Traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr skal anses for reducerede i overensstemmelse med Traktatens artikel VIII, såfremt notifikation til de øvrige deltagerstater af ulykken, i hvilken ødelæggelsen fandt sted, foretages inden for syv dage. I notifikationen skal anføres den ødelagte genstands type, datoen for ulykken, den omtrentlige placering af ulykkesstedet og omstændighederne der førte til ulykken.

3. Inden for 90 dage efter notifikationen skal deltagerstaten, som påberåber sig denne form for reduktion, stille dokumentarisk bevismateriale, såsom en havarirapport, til rådighed for de øvrige deltagerstater i overensstemmelse med Traktatens artikel XVII. Såfremt der måtte opstå tvivl vedrørende ulykkestilfældet, skal reduktionen ikke anses for gennemført, før samtlige tvivlsspørgsmål er afklaret.

Kapitel X.

Procedure for reduktion ved fast opstilling

1. Hver deltagerstat skal have ret til at reducere et bestemt antal traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr ved fast opstilling.

2. Ingen deltagerstat skal anvende fast opstilling til at reducere mere end een procent eller otte genstande, hvad som måtte være højest, af dens maksimalt tilladte beholdninger i hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr notificeret ved Traktatens undertegnelse.

3. Uagtet bestemmelserne i dette kapitels paragraf 1 og 2 skal hver deltagerstat tillige gives ret til at beholde i brugbar stand to genstande af hver eksisterende type af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr med henblik på fast opstilling. Sådanne konventionelle våben og konventionelt udstyr skal udstilles på museer eller andre lignende steder.

4. Konventionelle våben og konventionelt udstyr i allerede fast opstilling eller på museer forud for Traktatens undertegnelse skal ikke gøres til genstand for de numeriske begrænsninger i henhold til Traktaten, inklusive de numeriske begrænsninger i henhold til dette kapitels paragraf 2 og 3.

5. Følgende foranstaltninger foretaget i reduktionsområder skal træffes for genstande, som skal reduceres ved fast opstilling:

(A) alle genstande med indbyggede motorer, som skal udstilles, skal have deres brændstoftanke gjort uanvendelige for opbevaring af brændstof og:

(1) have deres motor(er) og transmission fjernet og befæstelserne for disse ødelagt, således at motor(er) og transmission ikke kan genmonteres; eller

(2) have deres motorrum fyldt med cement eller polymer masse;

(B) alle genstande, som skal udstilles og er udrustet med en kanon med en kaliber på eller over 75 millimeter og fast udstyret med eleverings- og traverseringsmekanismer, skal have disse svejset, således at kanonrøret ikke kan rettes hverken i side eller højde. Endvidere skal de genstande, som skal udstilles, og som anvender tanddrev og tandstangs- eller tanddrev og tandhjulsmekanismer for traversering eller elevering, have tre på hinanden følgende geartænder fjernet fra tandstangen eller tandhjulet på hver side af kanonrørets tanddrev;

(C) alle genstande, som skal udstilles, og er udrustet med våbensystemer, som ikke opfylder kriterierne ifølge denne paragrafs litra (B), skal have deres rør og rekylmekanisme fyldt med enten cement eller polymer masse startende ved kilen/baglademekanismen og sluttende 100 millimeter fra kanonrørets munding.

Kapitel XI.

Procedure for reduktion ved anvendelse som hårde mål

1. Hver deltagerstat skal have ret til at reducere et bestemt antal kampvogne, pansrede kampkøretøjer og selvkørende artilleripjecer ved at anvende disse som hårde mål.

2. Ingen deltagerstat skal reducere ved anvendelse som hårde mål mere end 2,5 procent af dens maksimalt tilladte beholdninger af kampvogne eller pansrede kampkøretøjer notificeret ved Traktatens undertegnelse i medfør af Traktatens artikel VII. Endvidere skal ingen deltagerstat skal have ret til at reducere mere end 50 selvkørende artilleripjecer ved anvendelse af disse som hårde mål.

3. Konventionelle våben og konventionelt udstyr allerede i brug som hårde mål forud for Traktatens undertegnelse skal ikke gøres til genstand for numeriske begrænsninger i henhold til Traktatens artikel IV, V eller VI eller de numeriske begrænsninger i henhold til dette kapitels paragraf 2.

4. Følgende foranstaltninger foretaget i reduktionsområder skal træffes for genstande, som skal reduceres ved anvendelse som hårde mål:

(A) for kampvogne og selvkørende artilleripjecer:

(1) for bagstykket med baglademekanisme, enten:

(a) svejsning af baglademekanismen til bagstykket mindst to steder; eller

(b) afskæring af den ene side af bagstykket i et snit på den længste led af det hulrum, som optager baglademekanismen;

(2) afskæring af den ene af vuggetappene og dens vuggetapleje med lejehus i tårnet; og

(3) afskæring af sektioner fra begge sider af kroppen indeholdende slutdrevene ved vertikale og horisontale snit i sidepladerne og diagonale snit i dæks- eller bundpladerne og front- eller bagpladerne, således at slutdrevene er indeholdt i de afskårne dele; og

(B) for pansrede kampkøretøjer:

(1) for bagstykket med baglademekanisme:

(a) svejsning af baglademekanismen til bagstykket mindst to steder;

(b) afskæring af den ene side af bagstykket i et snit på den længste led af det hulrum, som optager baglademekanismen; eller

(c) opskæring af bagstykket i to omtrent lige store dele;

(2) afskæring af den ene af vuggetappene og dens vuggetapleje med lejehus i tårnet;

(3) for bæltedrevne pansrede kampkøretøjer skal sektioner indeholdende slutdrevene afskæres fra begge sider af kroppen ved vertikale og horisontale snit i sidepladerne og diagonale snit i dæks- eller bundpladerne og front- eller bagpladerne, således at slutdrevene er indeholdt i de afskårne dele; og

(4) for hjuldrevne pansrede kampkøretøjer skal sektioner indeholdende befæstelsesområderne for forhjulenes slutdrev afskæres fra begge sider af kroppen ved vertikale og horisontale og uregelmæssige snit i side-, front-, dæks- og bundpladerne, således at befæstelsesområderne for forhjulenes slutdrev er indeholdt i de afskårne dele i en afstand af ikke under 100 millimeter fra snittene.

Kapitel XII.

Procedure for reduktion af flymateriel ved anvendelse til uddannelsesformål på jorden

1. Hver deltagerstat skal have ret til at reducere et bestemt antal kampfly og angrebshelikoptere ved anvendelse af disse til uddannelsesformål på jorden.

2. Ingen deltagerstat skal reducere ved anvendelse af flymateriel til uddannelsesformål på jorden mere end fem procent af dens maksimalt tilladte beholdninger af kampfly og angrebshelikoptere notificeret ved Traktatens undertegnelse i medfør af Traktatens artikel VII.

3. Konventionelle våben og konventionelt udstyr, der anvendtes til uddannelsesformål på jorden forud for Traktatens underskrivelse, skal ikke gøres til genstand for numeriske begrænsninger i henhold til Traktatens artikel IV, V og VI eller de numeriske begrænsninger i henhold til dette kapitels paragraf 2.

4. Følgende foranstaltninger foretaget i reduktionsområder skal træffes for genstande, som skal reduceres ved anvendelse til uddannelsesformål på jorden:

(A) for kampfly:

(1) overskæring i to dele af flykroppen i den centrale vingesektion;

(2) afmontering af motorer, ødelæggelse af motorbefæstelserne og enten fyldning af alle brændstoftanke med cement, polymer masse eller fjernelse af brændstoftankene samt ødelæggelse af befæstelserne for disse; eller

(3) afmontering af alle indvendige, udvendige og aftagelige våben med tilhørende betjeningssystemer, afmontering af halefinnen og ødelæggelse af befæstelserne for denne og fyldning af alle - på nær een - brændstoftanke med cement, polymer masse; og

(B) for angrebshelikoptere:

halebommen eller halepartiet skal skæres fra flykroppen, således at samlingspunktet er indeholdt i den afskårne del.

PROTOKOL OM PROCEDURER FOR KATEGORISERING AF KAMPHELIKOPTERE OG REKATEGORISERING AF MULTI-ROLLE ANGREBSHELIKOPTERE

Deltagerstaterne erklærer sig herved enige om de procedurer og bestemmelser, der gælder for kategorisering af kamphelikoptere og rekategorisering af multi-rolle angrebshelikoptere, og som er fastsat i artikel VIII i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990, i det følgende benævnt Traktaten.

Kapitel I.

Generelle bestemmelser for kategorisering af kamphelikoptere

1. Kamphelikoptere skal kategoriseres som specialiserede angrebshelikoptere, multi-rolle angrebshelikoptere eller kampstøttehelikoptere og skal anføres som sådanne i Protokollen

om Eksisterende Typer.

2. Alle modeller eller varianter af en specialiseret angrebshelikoptertype skal kategoriseres som specialiseret angrebshelikopter.

3. Uagtet bestemmelserne i dette kapitels paragraf 2 og som en særlig undtagelse til denne paragraf, kan Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker besidde op til et maksimum af 100 Mi-24R og Mi-24K helikoptere udrustet til rekognoscering, målopklaring eller kemisk/biologisk/radiologisk prøveindsamling, som ikke vil være genstand for begrænsningerne for angrebshelikoptere i artikel IV og VI i Traktaten. Sådanne helikoptere skal være genstand for informationsudveksling i overensstemmelse med Informationsudvekslingsprotokollen og for indvendig inspektion i overensstemmelse med kapitel VI, paragraf 30 i Inspektionsprotokollen. Mi-24R og Mi-24K helikoptere ud over denne begrænsning skal kategoriseres som specialiserede angrebshelikoptere, uanset hvordan de er udrustet, og skal tælle med under begrænsningerne for angrebshelikoptere i Traktatens artikel IV og VI.

4. Enhver deltagerstat, som besidder modeller eller varianter af såvel kampstøtte- som multi-rolle angrebshelikoptertyper, skal kategorisere alle helikoptere, der har blot en af egenskaberne nævnt i kapitel III, paragraf 1 i denne Protokol, som angrebshelikoptere, og skal have ret til at kategorisere enhver helikopter, der ikke har nogen af de i kapitel III, paragraf 1 i denne Protokol anførte egenskaber, som kampstøttehelikoptere.

5. Enhver deltagerstat, som kun besidder modeller eller varianter af en kampstøttehelikopter, der er anført både i listen over multi-rolle angrebshelikoptere og i listen over kampstøttehelikoptere i Protokollen om Eksisterende Typer, skal have ret til at kategorisere sådanne helikoptere som kampstøttehelikoptere.

Kapitel II.

Generelle krav til rekategorisering

1. Alene kamphelikoptere, der er kategoriseret som multi-rolle angrebshelikoptere i overensstemmelse med kravene til kategorisering i overensstemmelse med denne Protokol, kan gøres til genstand for rekategorisering som kampstøttehelikoptere.

2. Enhver deltagerstat skal have ret til at rekategorisere individuelle multi-rolle angrebshelikoptere, der har nogen af de i denne Protokols kapitel III, paragraf 1 beskrevne egenskaber, men alene ved konvertering og certifikation. Enhver deltagerstat skal have ret til at rekategorisere individuelle multi-rolle angrebshelikoptere, som ikke har nogen af de egenskaber, der er fastsat i denne Protokols kapitel III, paragraf 1, alene ved certifikation.

3. Enhver deltagerstat kan anvende en hvilken som helst teknologisk foranstaltning fastsat i denne Protokols kapitel III.

4. Hver kamphelikopter, som kan gøres til genstand for rekategoriseringsproceduren, skal bære den oprindelige fabrikants serienummer permanent stemplet ind i en hovedstruktur i flyskroget.

Kapitel III.

Procedurer for konvertering

1. Konvertering af multi-rolle angrebshelikoptere skal gøre disse ude af stand til fortsat levering af missiler ved afmontering af følgende dele:

(A) særlige anordninger for fastgørelse af styrede våben såsom befæstelsespunkter eller affyringsaggregater. Alle sådanne befæstelsespunkter, som er integrerede dele af helikopteren, ligesom alle specielle elementer af generelt anvendelige befæstelsespunkter, som er konstrueret til brug for missiler, skal gøres ubrugelige for fortsat anvendelse med missiler; og

(B) alle integrerede ildledelses- og sigtesystemer for missiler, inklusive ledninger.

2. En deltagerstat skal stille følgende information til rådighed for alle øvrige deltagerstater, enten mindst 42 dage forud for konverteringen af den første type af en helikopter, eller ved Traktatens ikrafttræden i tilfælde af, at en deltagerstat oplyser om såvel multi-rolle angrebshelikoptere som kampstøttehelikoptere af samme type i sine beholdninger:

(A) et grundlæggende blokdiagram udvisende alle større komponenter af det integrerede ildledelses- og sigtesystem for missiler, ligesom komponenter konstrueret for fastgørelsen af missiler; den grundlægende funktion af komponenterne beskrevet i paragraf 1 i dette kapitel, og de funktionelle forbindelser mellem sådanne komponenter;

(B) en generel beskrivelse af konverteringsprocessen, herunder en liste over hvilke komponenter, der vil blive afmonteret; og

(C) et fotografi af hver komponent, der skal afmonteres, som viser dets placering i helikopteren forud for afmonteringen, og et fotografi af det samme sted på flyet, efter at afmonteringen er gennemført.

Kapitel IV.

Procedurer for certifikation

1. Enhver deltagerstat, som rekategoriserer multi-rolle angrebshelikoptere, skal overholde følgende certifikationsprocedurer med henblik på, at det sikres, at sådanne helikoptere ikke besidder nogen af de egenskaber, som er anført i denne Protokols kapitel III, paragraf 1.

2. Enhver deltagerstat skal til alle øvrige deltagerstater notificere enhver certifikation i overensstemmelse med kapitel IX, paragraf 3 i Inspektionsprotokollen.

3. Enhver deltagerstat skal have ret til at inspicere certifikationen af helikoptere i overensstemmelse med kapitel IX i Inspektionsprotokollen.

4. Rekategoriseringsprocessen skal erklæres afsluttet, når certifikationsprocedurerne fastlagt i dette kapitel er afsluttet, uanset om de øvrige deltagerstater udnytter deres ret til at inspicere certifikationen, som beskrevet i dette kapitels paragraf 3 og i kapitel IX i Inspektionsprotokollen. Dette under forudsætning af at ingen deltagerstat inden for 30 dage efter modtagelsen af notifikation om afslutning af certifikation og rekategorisering som fastlagt i dette kapitels paragraf 5 har notificeret de øvrige deltagerstater om, at den anser den gennemførte certifikations- og rekategoriseringsproces som tvivlsom. I tilfælde af, at tvivlsspørgsmål til reklassifikationen rejses, skal denne ikke anses for gennemført, før tvivlsspørgsmålene er afklaret.

5. Den pågældende deltagerstat, som foretager certifikationen, skal notificere alle øvrige deltagerstater i overensstemmelse med kapitel IX i Inspektionsprotokollen på tidspunktet for certifikationen og rekategoriseringen.

6. Certifikation skal udføres inden for Traktatens anvendelsesområde. Deltagerstater, som tilhører den samme gruppe af deltagerstater, skal have ret til at dele områder til brug for certifikation.

Kapitel V.

Procedurer for informationsudveksling og verifikation

Alle kamphelikoptere inden for anvendelsesområdet skal gøres til genstand for informationsudveksling i overensstemmelse med bestemmelserne i Informationsudvekslingsprotokollen og for verifikation, herunder inspektion, i overensstemmelse med Inspektionsprotokollen.

PROTOKOL OM NOTIFIKATION OG INFORMATIONSUDVEKSLING

Deltagerstaterne erklærer sig herved enige om de procedurer og bestemmelser, der gælder for notifikation og informationsudveksling i medfør af artikel XIII i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990, i det følgende benævnt Traktaten.

Kapitel I.

Information om strukturen i hver deltagerstats hær- og flystyrker samt luftforsvarsflystyrker inden for anvendelsesområdet

1. Hver deltagerstat skal stille følgende information til rådighed for alle øvrige deltagerstater vedrørende strukturen i dens hær- og flystyrker samt luftforsvarsflystyrker inden for anvendelsesområdet:

(A) dens hærstyrkers kommandoorganisation med angivelse af benævnelsen og underlæggelsesforholdet for alle kampenheder, kampstøtteenheder og faglige enheder på hvert kommandoniveau ned til brigade-/regimentsniveau eller tilsvarende niveau, herunder luftforsvarsenheder underlagt et militærdistrikt eller tilsvarende niveau, eller lavere. Selvstændige enheder på det næste kommandoniveau under brigade-/regimentsniveau, som er direkte underlagt enheder over brigade-/regimentsniveau eller tilsvarende (det vil sige selvstændige bataljoner), skal identificeres således, at informationen angiver den enhed, under hvilken sådanne enheder er underlagt; og

(B) dens flystyrker og luftforsvarsflystyrkers kommandoorganisation med angivelse af benævnelsen og underlæggelsesforholdet for enheder på hvert kommandoniveau ned til flyverafdelings-/flyveregimentsniveau eller tilsvarende niveau. Selvstændige enheder på det næste kommandoniveau under flyverafdelings-/flyveregimentsniveauet, som er direkte underlagt enheder over flyverafdelings-/flyveregimentsniveauet (det vil sige selvstændige eskadriller) skal identificeres således, at informationen angiver den enhed, under hvilken sådanne enheder er underlagt.

Kapitel II.

Information om de samlede beholdninger inden for hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr

1. Hver deltagerstat skal stille følgende information til rådighed for alle andre deltagerstater:

(A) det samlede antal og antal per type af dens beholdninger inden for hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr; og

(B) det samlede antal og antal per type af dens beholdninger af traktatbegrænsede kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri i hvert af de områder, der er beskrevet i Traktatens artikel IV og V.

Kapitel III.

Information om placering, antal og typer af konventionelle våben og konventionelt udstyr i operativ tjeneste ved deltagerstaternes konventionelle væbnede styrker

1. Hver deltagerstat skal stille følgende information vedrørende hver af de af dens enheder, der er notificeret i medfør af denne Protokols kapitel I, paragraf 1, litra (A) og (B), såvel som separat placerede bataljoner/eskadriller eller tilsvarende, som er underlagt sådanne enheder, til rådighed for alle andre deltagerstater:

(A) benævnelsen for og placeringen i fredstid, med angivelse af geografisk navn og koordinater af de af dens enheder, herunder hovedkvarteret, der er tildelt traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr i følgende kategorier:

(1) kampvogne;

(2) pansrede kampkøretøjer;

(3) artilleri;

(4) kampfly; og

(5) angrebshelikoptere;

(B) beholdningerne hos de af dens enheder, der er notificeret i medfør af denne paragrafs litra (A) med angivelse af antal (og antal per type for så vidt angår enheder på divisionsniveauet eller tilsvarende, og lavere) af de i denne paragrafs litra (A) anførte konventionelle våben og konventionelt udstyr og af følgende:

1) I medfør af Kapitel I, paragraf 3 i protokollen om Helikopter-Rekategorisering.(1) kampstøttehelikoptere;

(2) ubevæbnede transporthelikoptere;

(3) pansrede broslagningsvogne, med angivelse af dem, der er i aktive enheder;

(4) infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer;

(5) pansrede mandskabsvogns-lignende

køretøjer;

(6) skolefly;

(7) reklassificerede kamptræningsfly; og

(8) Mi-24R og Mi-24K helikoptere, der ikke er genstand for numeriske begrænsninger, som fastsat i Traktatens artikel IV, paragraf 1 og artikel VI.1;

(C) benævnelsen for og placeringen i fredstid med angivelse af geografisk navn og koordinater af de af dens enheder, herunder hovedkvarteret, der ikke er notificeret i medfør af denne paragrafs litra (A), der besidder konventionelle våben og konventionelt udstyr i følgende kategorier, der er defineret i Traktatens artikel II, eller specificeret i Protokollen om Eksisterende Typer, eller anført i Protokollen om Fly-Reklassificering:

(1) kampstøttehelikoptere;

(2) ubevæbnede transporthelikoptere;

(3) pansrede broslagningsvogne;

(4) infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer;

(5) pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer;

(6) skolefly;

(7) reklassificerede kamptræningsfly; og

(8) Mi-24R og Mi-24K helikoptere, der ikke er genstand for numeriske begrænsninger, som fastsat i Traktatens artikel IV, paragraf 1 og artikel VI1; og

(D) beholdningerne hos de af dens enheder, der er notificeret i medfør af denne paragrafs litra (C), med angivelse af antal (og antal per type for så vidt angår enheder på divisionsniveauet eller tilsvarende, og lavere) i hver af de ovenfor specificerede kategorier; og for så vidt angår pansrede broslagningsvogne de, der er i aktive enheder.

2. Hver deltagerstat skal stille information til rådighed for alle øvrige deltagerstater om konventionelle våben og konventionelt udstyr tilhørende dens konventionelle væbnede styrker, som ikke besiddes af dens hær- og flystyrker samt luftforsvarsflystyrker, med angivelse af følgende:

(A) benævnelsen og placeringen i fredstid med angivelse af geografisk navn og koordinater for de af dens enheder, herunder hovedkvarteret, ned til brigade-/regimentsniveau, flyverafdelings-/flyveregimentsniveau eller tilsvarende, såvel som enheder på det næste kommandoniveau under brigade-/regimentsniveau, flyverafdelings-/flyveregimentsniveau, som er separat placerede eller selvstændige (dvs. bataljoner/eskadriller eller tilsvarende), der besidder traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for følgende kategorier:

(1) kampvogne;

(2) pansrede kampkøretøjer;

(3) artilleri;

(4) kampfly; og

(5) angrebshelikoptere; og

(B) beholdningerne hos de af dens enheder, der er notificeret i medfør af denne paragrafs litra (A), med angivelse af antal (og antal per type for så vidt angår enheder på divisionsniveauet eller tilsvarende, og lavere) af de i denne paragrafs litra (A) anførte konventionelle våben og konventionelt udstyr og af følgende:

(1) kampstøttehelikoptere;

(2) ubevæbnede transporthelikoptere;

(3) pansrede broslagningsvogne, med angivelse af dem, der er i aktive enheder;

(4) infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer;

(5) pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer;

(6) skolefly;

(7) reklassificerede kamptræningsfly; og

(8) Mi-24R og Mi24K helikoptere, der ikke er genstand for numeriske begrænsninger som fastsat i Traktatens artikel IV, paragraf 1 og artikel VI1.

3. Hver deltagerstat skal stille følgende information til rådighed for alle øvrige deltagerstater:

(A) placeringen med angivelse af geografisk navn og koordinater af dens udpegede permanente depoter, og antallet og typerne af konventionelle våben og konventionelt udstyr i de kategorier, der er anført i dette kapitels paragraf 1, litra (A) og (B), der opbevares inden for sådanne områder;

(B) placeringen med angivelse af geografisk navn og koordinater af dens militære depoter, som ikke er en organisk del af enheder, der er identificeret som verifikationsobjekter, selvstændige reparations- eller vedligeholdelsesenheder, militære uddannelsescentre og militære flyvepladser, hvor der permanent eller rutinemæssigt er traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr i de kategorier, der er opregnede i dette kapitels paragraf 3, litra (A) og (B) til stede; og

(C) placeringen med angivelse af geografisk navn og koordinater af de af dens områder, hvor reduktion af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr vil blive foretaget i medfør af Reduktionsprotokollen, beholdningerne per type inden for hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der afventer reduktion inden for sådanne områder, og en angivelse af, at der er tale om et reduktionsområde.

Kapitel IV.

Information om placeringen og antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere inden for anvendelsesområdet, som ikke er i operativ tjeneste ved de konventionelle væbnede styrker

1. Hver deltagerstat skal stille information til rådighed for alle øvrige deltagerstater om placeringen og antallet af dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere inden for anvendelsesområdet, der ikke er i operativ tjeneste ved dens konventionelle væbnede styrker, men som har potentiel militær betydning.

(A) I overensstemmelse hermed skal hver deltagerstat stille følgende information til rådighed:

(1) for så vidt angår dens kampvogne, artilleri, kampfly og specialiserede angrebshelikoptere, såvel som infanterikampkøretøjer specificeret i Traktatens artikel XII, der er tildelt myndigheder ned til niveauet svarende til selvstændige eller separat placerede bataljoner eller tilsvarende, som er organiseret til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver, skal placeringen med angivelse af geografisk navn og koordinater, af områder, hvor sådanne våben og sådant udstyr er til stede og antallet og typerne af konventionelle våben og konventionelt udstyr i disse kategorier, der er tildelt hver sådan organisation, oplyses;

(2) for så vidt angår dens pansrede mandskabsvogne, svært bevæbnede kampkøretøjer og multi-rolle angrebshelikoptere, der er tildelt myndigheder organiseret til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver, skal det samlede antal inden for hver kategori af sådanne våben og sådant udstyr for hver administrativ region eller opdeling oplyses;

(3) for så vidt angår dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere, der bortskaffes efter at være blevet oplagt i overensstemmelse med reglerne i Traktatens artikel IX, skal placeringen med angivelse af geografisk navn og koordinater af områder, hvor sådanne våben og sådant udstyr er til stede og antallet og typerne, der er til stede inden for hvert område, oplyses;

(4) for så vidt angår dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere, der i medfør af Traktatens artikel III, paragraf 1, litra (E) afventer istandsættelse eller bliver istandsat med henblik på eksport eller reeksport, og som midlertidigt befinder sig inden for anvendelsesområdet, skal hver deltagerstat efter Traktatens ikrafttræden og samtidig med den årlige informationsudveksling i medfør af denne Protokols kapitel VII, paragraf 1, litra (C), meddele alle øvrige deltagerstater en identificerbar lokalisering af hvert område, hvor der normalt befinder sig mere end et samlet antal af 15 sådanne kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri eller mere end fem sådanne kampfly eller mere end 10 sådanne angrebshelikoptere. Hver deltagerstat skal efter Traktatens ikrafttræden og samtidig med den årlige informationsudveksling i medfør af denne Protokols kapitel VII, paragraf 1, litra (C), meddele alle øvrige deltagerstater antallet af sådanne kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere. Deltagerstaterne skal inden for rammerne af Den Fælles Konsultationsgruppe fastsætte, hvorledes informationen om antallene skal meddeles i medfør af denne bestemmelse;

(5) for så vidt angår dens kampvogne og pansrede kampkøretøjer, der er blevet reduceret, og afventer konvertering i medfør af Reduktionsprotokollens kapitel VIII, skal placeringen med angivelse af geografisk navn og koordinater for hvert område, hvor sådanne våben og sådant udstyr er til stede, og antallet og typerne, der er til stede inden for hvert sådant område, oplyses; og

(6) for så vidt angår dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere, der udelukkende anvendes med henblik på forskning og udvikling i medfør af Traktatens artikel III, paragraf 1, litra (B), skal hver deltagerstat efter Traktatens ikrafttræden og samtidig med hver årlig informationsudveksling i medfør af denne Protokols kapitel 7, paragraf 1, litra (C), stille det samlede antal inden for hver kategori af sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr til rådighed for alle øvrige deltagerstater.

Kapitel V.

Information om verifikationsobjekter og bekendtgjorte områder

1. Hver deltagerstat skal stille information til rådighed for alle øvrige deltagerstater, der angiver dens verifikationsobjekter herunder det samlede antal og benævnelsen for hver enkelt verifikationsobjekt og en opregning af deltagerstatens bekendtgjorte områder, således som disse er defineret i Inspektionsprotokollens kapitel I, med angivelse af følgende information om hvert område:

(A) områdets benævnelse og placering med angivelse af geografisk navn og koordinater;

(B) benævnelsen for alle verifikationsobjekter, som specificeret i Inspektionsprotokollens kapitel I, paragraf 1, litra (J), der er til stede inden for dette område. Det er forståelsen, at underlagte elementer på det næste kommandoniveau under brigade-/regiment- eller flyverafdelings-/flyveregimentsniveau placeret i umiddelbar nærhed af hinanden eller af det umiddelbart overordnede hovedkvarter for sådanne elementer, kan anses for ikke at være separat placerede, hvis afstanden mellem sådanne separat placerede bataljoner/eskadriller eller tilsvarende eller til deres hovedkvarterer ikke overstiger 15 kilometer;

(C) det samlede antal per type af de konventionelle våben og det konventionelle udstyr inden for hver kategori, der er specificeret i denne Protokols kapitel III, til stede inden for området og for hvert verifikationsobjekt, såvel som dem, der tilhører ethvert verifikationsobjekt, der er placeret inden for et andet bekendtgjort område med angivelse af benævnelsen for hvert sådant verifikationsobjekt;

(D) endvidere skal hver deltagerstat for hvert sådant bekendtgjort område oplyse antallet af konventionelle våben og konventionelt udstyr, der ikke tilhører dens konventionelle væbnede styrker, med angivelse af dem, der er:

(1) kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og kamphelikoptere, som afventer bortskaffelse efter at være blevet oplagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens artikel IX, eller er blevet reduceret og afventer konvertering i medfør af Reduktionsprotokollen; og

(2) kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere, som tilhører myndigheder organiseret til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver;

(E) bekendtgjorte områder, hvor kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere er til stede, og afventer istandsættelse eller bliver istandsat med henblik på eksport eller reeksport og midlertidigt opbevares inden for anvendelsesområdet, eller udelukkende bliver anvendt til forskning eller udvikling, skal identificeres som sådanne og det samlede antal inden for hver kategori, der er til stede inden for området, skal stilles til rådighed; og

(F) ind-/udrejsepunkt(er) tilknyttet ethvert bekendtgjort område, med angivelse af geografisk navn og koordinater.

Kapitel VI.

Information om placeringen af områder, hvorfra konventionelle våben og konventionelt udstyr er blevet trukket tilbage

1. Sammenfaldende med den årlige informationsudveksling, der finder sted i medfør af denne Protokols kapitel VII, paragraf 1, litra (C), skal hver deltagerstat stille information til rådighed for alle øvrige deltagerstater vedrørende placeringen af områder, som tidligere er blevet notificeret som bekendtgjorte områder, hvorfra alle konventionelle våben og konventionelt udstyr i de kategorier, der er anført i denne Protokols kapitel III, paragraf 1, er blevet trukket tilbage siden Traktatens undertegnelse. Dette gælder dog kun, hvis sådanne områder fortsat bliver anvendt af denne deltagerstats konventionelle væbnede styrker. Placeringen af disse områder skal notificeres i de tre år, der følger efter en sådan tilbagetrækning.

Kapitel VII.

Tidsplan for tilvejebringelsen af information i denne protokols kapitel I-V

1. Hver deltagerstat skal i medfør af denne Protokols kapitel I - V stille information til rådighed for alle øvrige deltagerstater, som følger:

(A) ved Traktatens undertegnelse information gyldig per denne dato; og senest 90 dage efter Traktatens undertegnelse skal hver deltagerstat inden for rammerne af Den Fælles Konsultationsgruppe stille alle nødvendige korrektioner til dens oplysninger, rapporteret i medfør af denne Protokols kapitel III, IV og V, til rådighed for alle øvrige deltagerstater. Sådan korrigeret information, skal anses for information, der er stillet til rådighed ved Traktatens undertegnelse og gyldig per denne dato;

(B) 30 dage efter Traktatens ikrafttræden information gyldig per ikrafttrædelsesdatoen;

(C) den 15. december det år, hvor Traktaten træder i kraft (med mindre ikrafttræden indtræffer inden for 60 dage fra den 15. december), og den 15. december hvert år derefter information gyldig per den 1. januar det følgende år; og

(D) efter afslutningen af 40-måneders reduktionsperioden, der er specificeret i Traktatens artikel VIII, information gyldig per denne dato.

Kapitel VIII.

Information om ændringer i organisatorisk struktur eller styrkeniveauer

1. Hver deltagerstat skal notificere alle øvrige deltagerstater om:

(A) enhver permanent ændring i deltagerstatens konventionelle væbnede styrkers organisatoriske struktur inden for anvendelsesområdet, således som det er notificeret i medfør af denne Protokols kapitel I, mindst 42 dage forud for denne ændring; og

(B) enhver ændring siden den sidste årlige informationsudveksling på 10 procent eller mere i antallet af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for hver kategori, der er tildelt enhver af dens kampenheder, kampstøtteenheder eller faglige enheder ned til brigade/regimentsniveau, flyverafdeling/flyveregimentsniveau, selvstændig eller separat placeret bataljon/ eskadrille, eller tilsvarende niveau, således som det er notificeret i denne Protokols kapitel III, paragraf 1, litra (A) og (B), og paragraf 2, litra (A) og (B). En sådan notifikation skal afgives senest 5 dage efter, at en sådan ændring forekommer, med angivelse af de aktuelle beholdninger efter den notificerede ændring.

Kapitel IX.

Information om traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der indsættes i eller udtages af operativ tjeneste ved en deltagerstats konventionelle væbnede styrker

1. Efter Traktatens ikrafttræden og sammenfaldende med hver årlig informationsudveksling i medfør af denne Protokols kapitel VII, paragraf 1, litra (C), skal hver deltagerstat stille følgende information til rådighed for alle øvrige deltagerstater:

(A) samlet information om antal og typer af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der blev indsat i operativ tjeneste ved dens konventionelle væbnede styrker inden for anvendelsesområdet gennem de seneste 12 måneder; og

(B) samlet information om antal og typer af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der blev udtaget af operativ tjeneste ved dens konventionelle væbnede styrker inden for anvendelsesområdet i løbet af de seneste 12 måneder.

Kapitel X.

Information om traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr i operativ tjeneste ved deltagerstaternes konventionelle væbnede styrker, der bringes ind i eller fjernes fra anvendelsesområdet

1. Efter Traktatens ikrafttræden og sammenfaldende med hver årlig informationsudveksling, der finder sted i medfør af denne Protokols kapitel VII, paragraf 1, litra (C), skal hver deltagerstat årligt stille følgende information til rådighed for alle øvrige deltagerstater:

(A) samlet information om antal og typer af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for hver kategori, der er i operativ tjeneste ved deltagerstatens konventionelle væbnede styrker, som er bragt ind i anvendelsesområdet inden for de seneste 12 måneder med angivelse af, hvorvidt nogen som helst af disse våben og dette udstyr var struktureret som en enhed;

(B) samlet information om antal og typer af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for hver kategori, som er i operativ tjeneste ved deltagerstatens konventionelle væbnede styrker, som er blevet fjernet fra og forbliver uden for anvendelsesområdet inden for de seneste 12 måneder, med angivelse af de seneste rapporterede placeringer af sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr inden for anvendelsesområdet; og

(C) traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er i operativ tjeneste ved deltagerstatens konventionelle væbnede styrker inden for anvendelsesområdet, som fjernes fra og på ny bringes ind i anvendelsesområdet, herunder med henblik på afholdelse af øvelser eller militære aktiviteter, inden for en 7-dages periode, skal ikke omfattes af rapporteringsbestemmelserne i dette kapitel.

Kapitel XI.

Konventionelle våben og konventionelt udstyr i transit gennem anvendelsesområdet

1. Denne Protokols bestemmelser skal ikke gælde for konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er i transit gennem anvendelsesområdet fra et sted uden for anvendelsesområdet til et endeligt bestemmelsessted uden for anvendelsesområdet. Konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er specificeret i denne Protokols kapitel III, som blev ført ind i anvendelsesområdet i transit, skal rapporteres i medfør af denne Protokol, hvis de forbliver inden for anvendelsesområdet i en periode, der varer længere end 7 dage.

Kapitel XII.

Format for tilvejebringelse af information

1. Hver deltagerstat skal stille den information til rådighed for alle øvrige deltagerstater, der er specificeret i denne Protokol i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i Traktatens artikel XVII og i Formatbilaget. I overensstemmelse med Traktatens artikel XVI, paragraf 5, skal ændringer i Formatbilaget betragtes som forbedringer af Traktatens levedygtighed og effektivitet, der alene vedrører mindre betydningsfulde spørgsmål af teknisk karakter.

Kapitel XIII.

Andre notifikationer omfattet af traktaten

1. Efter Traktatens undertegnelse og inden dens ikrafttræden skal Den Fælles Konsultationsgruppe udarbejde et dokument vedrørende de i Traktaten påbudte notifikationer. Dette dokument skal opregne alle sådanne notifikationer med angivelse af de notifikationer, der skal foretages i medfør af Traktatens artikel XVII. Dokumentet skal indeholde passende formater, i det omfang det er nødvendigt, for sådanne notifikationer. I overensstemmelse med Traktatens artikel XVI, paragraf 5, skal ændringer i dette dokument, herunder i ethvert af formaterne, betragtes som forbedringer af Traktatens levedygtighed og effektivitet, der alene vedrører mindre betydningsfulde spørgsmål af teknisk karakter.

BILAG OM FORMATET FOR INFORMATIONSUDVEKSLING

1. Hver deltagerstat skal i medfør af Informationsudvekslingsprotokollen, i det følgende benævnt Protokollen, stille informationer til rådighed for alle øvrige deltagerstater i overensstemmelse med de formater, der er specificeret i dette bilag. Informationerne i hver dataliste skal stilles til rådighed i mekanisk eller elektronisk trykt form og på et af de seks sprog anvendt ved Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa. I hvert skema (kolonne a) skal hver dataindføjelse tildeles et fortløbende linienummer.

2. Hvert sæt af lister skal begynde med en forside, der angiver navnet på den deltagerstat, som stiller listerne til rådighed, det sprog på hvilket listerne er stillet til rådighed, den dato, hvor informationsudvekslingen finder sted samt gyldighedsdatoen for de informationer, der er fastsat i listerne.

Kapitel 1.

Information om strukturen i hver deltagerstats hær- og flystyrker samt luftforsvarsflystyrker inden for anvendelsesområdet

1. I medfør af Protokollens kapitel I skal hver deltagerstat stille information om kommandoorganisationen for dens hær- og flystyrker, herunder luftforsvarsenheder underlagt et militært distrikt eller tilsvarende niveau, eller derunder, og for dens fly- og luftforsvarsflystyrker til rådighed i form af to særskilte hierarkiske datalister, således som det er fastsat i Skema I.

2. Datalisterne skal stilles til rådighed, således at listerne begynder med det højeste niveau og fortsætter gennem hvert kommandoniveau ned til brigade/regimentsniveau, selvstændig bataljon og flyverafdeling/flyveregimentsniveau, selvstændige eskadriller eller tilsvarende. For eksempel vil militærdistrikter/armeer/korps blive efterfulgt af eventuelle underlagte selvstændige regimenter, selvstændige bataljoner, depoter og uddannelsescentre, derefter følger hver underlagt division med dens regimenter/selvstændige bataljoner. Efter at alle underlagte myndigheder er blevet anført, skal næste militærdistrikt/arme/korps indføjes. En tilsvarende procedure skal følges, for så vidt angår fly- og luftforsvarsflystyrker.

(A) Hver organisation skal identificeres (kolonne b) ved hjælp af et entydigt kendetegn (dvs. enhedsregistreringsnummer), som skal anvendes i efterfølgende lister og i alle efterfølgende informationsudvekslinger; dens nationale benævnelse (dvs. navn)(kolonne c); og i tilfælde af divisioner, brigader/regimenter, selvstændige bataljoner og flyverafdelinger/flyveregimenter, selvstændige eskadriller eller tilsvarende myndigheder, hvor det er hensigtsmæssigt, enhedstypen (for eksempel infanteri, panser, artilleri, jagerfly, bombefly, forsyning); og

(B) for hver organisation skal de to næste kommandoniveauer inden for anvendelsesområdet umiddelbart overordnet denne organisation angives (kolonne d og e).

Skema I: KOMMANDOORGANISATION FOR HÆR- OG FLYSTYRKER SAMT LUFTFORSVARSFLYSTYRKER TILHØRENDE (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

Kapitel 2.

Information om de samlede beholdninger inden for hver kategori af konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er genstand for numeriske begrænsninger i medfør af traktatens artikel IV og V

1. I medfør af Protokollens kapitel II skal hver deltagerstat tilvejebringe data vedrørende dens samlede beholdninger per type af kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri (Skema IIA), der er genstand for de numeriske begrænsninger, som er fastsat i Traktatens artikel IV og V (kolonne b), og vedrørende dens samlede beholdninger per type af kampfly og angrebshelikoptere (Skema IIB), der er genstand for de numeriske begrænsninger, som er fastsat i Traktatens artikel IV og V (kolonne b).

2. Data vedrørende pansrede kampkøretøjer skal omfatte det samlede antal af svært bevæbnede kampkøretøjer, infanterikampkøretøjer og pansrede mandskabsvogne og antal (kolonne f/e) og type (kolonne e/d) i hver af disse underkatagorier (kolonne c/d).

3. I tilfælde af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri og pansrede broslagningsvogne, der er oplagret i overensstemmelse med Traktatens artikel X, skal det samlede antal af sådant udstyr, der er oplagret inden for udpegede permanente depoter, anføres (kolonne g).

Skema IIA: SAMLEDE BEHOLDNINGER AF KAMPVOGNE, PANSREDE KAMPKØRETØJER OG ARTILLERI, DER ER GENSTAND FOR NUMERISKE BEGRÆNSNINGER TILHØRENDE (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

Skema IIB: SAMLEDE BEHOLDNINGER AF KAMPFLY OG ANGREBSHELIKOPTERE, DER ER GENSTAND FOR NUMERISKE BEGRÆNSNINGER TILHØRENDE (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

Kapitel 3.

Information om placering, antal og typer af konventionelle våben og konventionelt udstyr i operativ tjeneste ved de konventionelle væbnede styrker

1. Hver deltagerstat skal stille en hierarkisk dataliste til rådighed over alle dens hær- og flystyrkers samt luftforsvarsflystyrkers myndigheder, der er rapporteret i medfør af Protokollens kapitel III, paragraf 1, over enheder, der er rapporteret i medfør af Protokollens kapitel III, paragraf 2 og over installationer, hvor konventionelle våben og konventionelt udstyr besiddes, således som det er specificeret i Protokollens kapitel III, paragraf 3.

1) »Designated permanent storage site«.

2. For hver organisation eller installation skal informationen omfatte:

(A) organisationens enhedsregistreringsnummer (kolonne b) og benævnelse (kolonne c), der er rapporteret i Skema I. Separat placerede bataljoner/eskadriller, der er specificeret i medfør af Protokollens kapitel III, paragraf 1, enheder, der er rapporteret i medfør af Protokollens kapitel III, paragraf 2, og installationer, der er opført i overensstemmelse med Protokollens kapitel III, paragraf 3, skal ligeledes tildeles et enhedsregistreringsnummer (kolonne b) og deres nationale benævnelse (dvs. navn) (kolonne c) skal oplyses. Deres placering på listen skal omfatte deres underlæggelsesforhold med undtagelse af enheder, der er rapporteret i medfør af Protokollens kapitel III, paragraf 2, som skal specificeres sammen ved afslutningen af opregningen;

(1) udpegede permanente depoter skal identificeres ved hjælp af forkortelsen »DPSS'1 efter den nationale benævnelse; og

(2) reduktionsområder skal identificeres ved hjælp af noteringen »Reduction« efter den nationale benævnelse;

(B) placering (kolonne b) med angivelse af geografisk navn og koordinater ned til nærmeste tiende buesekund. For steder, hvor stationerede styrker findes, skal værtsdeltagerstaten ligeledes medtages;

(C) det samlede antal af konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for hver kategori for hvert kommandoniveau fra det højeste niveau ned til divisions/flydivisionsniveau, (kolonnerne f til m/l). For eksempel vil en divisions samlede total være summen af beholdningerne hos alle dens underlagte myndigheder; og

(D) antallet af konventionelle våben og konventionelt udstyr per type under de overskrifter, der er specificeret i Skema IIIA og IIIB for hvert kommandoniveau fra og med divisionsniveau og derunder, som det er specificeret i dette kapitels paragraf 1, (kolonnerne f til m/l). I kolonnen for pansrede kampkøretøjer i Skema IIIA (kolonne g) skal underkategorierne (dvs. pansrede mandskabsvogne, infanterikampkøretøjer, svært bevæbnede kampkøretøjer) præsenteres adskilt. I kolonnen for angrebshelikoptere (kolonne k/i) skal underkategorierne (dvs. specialiserede angrebshelikoptere, multi-rolle helikoptere) præsenteres adskilt. Kolonne (l), der er mærket »andre« i Skema IIIB, skal omfatte kampvogne, pansrede kampkøretøjer, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer, infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer, såfremt der findes nogen, i operativ tjeneste ved flystyrkerne og luftforsvarsflystyrkerne.

Skema IIIA: INFORMATION OM PLACERING, ANTAL OG TYPER AF KONVENTIONELLE VÅBEN OG KONVENTIONELT UDSTYR STILLET TIL RÅDIGHED I MEDFØR AF INFORMATIONSUDVEKSLINGSPROTOKOLLENS KAPITEL III AF (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

Skema IIIB: INFORMATION OM PLACERING, ANTAL OG TYPER AF KONVENTIONELLE VÅBEN OG KONVENTIONELT UDSTYR STILLET TIL RÅDIGHED I MEDFØR AF INFORMATIONSUDVEKSLINGSPROTOKOLLENS KAPITEL III AF (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

Kapitel IV.

Information stillet til rådighed i medfør af informationsudvekslingsprotokollens kapitel IV om konventionelle våben og konventionelt udstyr, som ikke er i operativ tjeneste ved de konventionelle væbnede styrker

1. I medfør af Protokollens kapitel IV, skal hver deltagerstat stille information til rådighed om placering, antal og type af dens kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere inden for anvendelsesområdet, der ikke er i operativ tjeneste ved dens konventionelle væbnede styrker.

2. For hver placering skal informationerne omfatte:

(A) bestemmelsen i Protokollens kapitel IV i medfør af hvilken informationen stilles til rådighed (kolonne b);

(B) Placeringen (kolonne c):

(1) det geografiske navn og koordinater ned til nærmeste tiende buesekund, for så vidt angår konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er rapporteret i medfør af Protokollens kapitel IV, paragraf 1, litra (A), punkt (1), (3) og (5); og

(2) den nationale benævnelse for den administrative region eller opdeling, hvor sådant udstyr er til stede, for så vidt angår konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er rapporteret i medfør af Protokollens kapitel IV, paragraf 1, litra (A), punkt (2).

(C) den nationale niveaubenævnelse for de myndigheder, der er i besiddelse af det specificerede udstyr (kolonne c), for så vidt angår konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er rapporteret i medfør af Protokollens kapitel IV, paragraf 1, litra (A), punkt (1) og (2); og

(D) antal per type under de overskrifter, der er specificeret i Skema IV (kolonnerne d - h) for hvert sted med følgende undtagelse:

alene antal inden for hver kategori skal angives udelukkende for den administrative region eller division, der er specificeret (kolonne c), for så vidt angår konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er rapporteret i medfør af Protokollens kapitel IV, paragraf 1, litra (A), punkt (2).

Skema IV: INFORMATION OM PLACERING AF KONVENTIONELLE VÅBEN OG KONVENTIONELT UDSTYR STILLET TIL RÅDIGHED I MEDFØR AF INFORMATIONSUDVEKSLINGSPROTOKOLLENS KAPITEL IV AF (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

Kapitel V.

Information om verifikationsobjekter og bekendtgjorte områder

1. I medfør af Protokollens kapitel V skal hver deltagerstat stille en liste til rådighed, der angiver dens verifikationsobjekter og bekendtgjorte områder, således som disse er defineret i Inspektionsprotokollens kapitel I. De bekendtgjorte områder (skema V) skal opføres i alfabetisk orden.

2. Informationen om hvert bekendtgjort område skal omfatte:

(A) et særskilt kendetegn (dvs. bekendtgjort områderegistreringsnummer) (kolonne b), der skal anvendes i forbindelse med det område i alle følgende informationsudvekslinger;

(B) områdets benævnelse og placering med angivelse af geografisk navn og koordinater ned til nærmeste tiende buesekund (kolonne c). For steder, hvor stationerede styrker findes, skal værtsdeltagerstaten ligeledes medtages;

(C) ind-/udrejsepunkt(er) tilknyttet det bekendtgjorte område (kolonne d);

(D) særskilte fortløbende numre, benævnelser og enhedsregistreringsnumre for alle verifikationsobjekter, som specificeret i dette bilags kapitel III, der er til stede inden for det bekendtgjorte område (kolonne e). Særskilte fortløbende numre skal tildeles, således at det nummer, der er tildelt det sidste verifikationsobjekt, der optræder i listen, skal være lig med deltagerstatens samlede antal af verifikationsobjekter; og

1) »Point of entry/exit«

(E) det samlede antal af de konventionelle våben og det konventionelle udstyr inden for hver kategori, der er specificeret i denne Protokols kapitel III, der er til stede inden for området og for hvert verifikationsobjekt (kolonne f - p), og i tillæg hertil en angivelse af:

(1) konventionelle våben og konventionelt udstyr, der tilhører et verifikationsobjekt, der er placeret inden for et andet bekendtgjort område med angivelse af benævnelsen og enhedsregistreringsnummer for hvert sådant verifikationsobjekt (kolonne e); og

(2) konventionelle våben og konventionelt udstyr, der ikke tilhører et verifikationsobjekt skal identificeres med følgende ord umiddelbart efter/under hver sådan indførelse i kolonne f - p:

(a) udstyr, der tilhører myndigheder, der er organiseret til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver, med ordet »sikkerhed«;

(b) udstyr, der er blevet oplagt, med ordet »oplagt«;

(c) udstyr, der afventer istandsættelse eller bliver istandsat med henblik på eksport eller re-eksport, med ordet »eksport«;

(d) udstyr, der er blevet reduceret og afventer konvertering, med ordet »reduceret«; og

(e) udstyr, der udelukkende bliver anvendt til forskning og udvikling, med ordet »forskning«.

Skema V: INFORMATION OM VERIFIKATIONSOBJEKTER OG BEKENDTGJORTE OMRÅDER TILHØRENDE (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

3. Hver deltagerstat skal stille en liste til rådighed over ind-/udrejsepunkter (Skema VI). Listen skal tildele et særskilt numerisk kendetegn (kolonne b) til at identificere ind-/udrejsepunktet(erne) tilknyttet hvert område, der er oplyst om i medfør af dette kapitels paragraf 2, litra (C). Placering skal omfatte det geografiske navn (kolonne c) og koordinater ned til nærmeste tiende buesekund (kolonne d). Typen(erne) af transportmidler, der er acceptable - »luft«, »hav«, »landjord« - for hvert ind-/ udrejsepunkt skal ligeledes specificeres (kolonne e).

Skema VI: IND-/UDREJSEPUNKTER (POE)1 FOR (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

Skema I: KOMMANDOORGANISATION FOR HÆR- OG FLYSTYRKER SAMT LUFTFORSVARSSTYRKER TILHØRENDE (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= Skema IIA: SAMLEDE BEHOLDNINGER AF KAMPVOGNE, PANSREDE KAMPKØRETØJER OG ARTILLERI, DER ER GENSTAND FOR NUMERISKE BEGRÆNSNINGER TILHØRENDE(deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= Skema IIB: SAMLEDE BEHOLDNINGER AF KAMPFLY OG ANGREBSHELIKOPTERE, DER ER GENSTAND FOR NUMERISKE BEGRÆNSNINGER TILHØRENDE(deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Skema IV: INFORMATION OM PLACERING, AF KONVENTIONELLE VÅBEN OG KONVENTIONELT UDSTYR STILLET TIL RÅDIGHED I MEDFØR AF INFORMATIONSUDVEKSLINGSPROTOKOLLENS KAPITEL IV AF (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Skema VI: IND-/UDREJSEPUNKTER (POE) FOR (deltagerstat) GYLDIG PER (dato)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

PROTOKOL OM INSPEKTION

Deltagerstaterne erklærer sig herved enige om de procedurer og andre bestemmelser, der gælder for gennemførelse af inspektioner ifølge artikel XIV i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990, i det følgende benævnt Traktaten.

Kapitel I.

Definitioner

1. Til denne Traktats formål gælder følgende:

(A) »Den inspicerede deltagerstat« betyder en deltagerstat, på hvis territorium en inspektion gennemføres, som forudset i Traktatens artikel XIV:

(1) i tilfælde af inspektionsområder, hvor kun en stationerende deltagerstats traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr er til stede, skal en sådan stationerende deltagerstat i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Protokol udøve og påtage sig den inspicerede deltagerstats rettigheder og forpligtelser, som er fastsat i denne Protokol, så længe inspektionen varer, inden for det inspektionsområde, hvor dens traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr findes;

og

(2) i tilfælde af inspektionsområder, der indeholder traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr tilhørende mere end en deltagerstat, skal hver sådan deltagerstat, for så vidt angår dens traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, udøve og påtage sig den inspicerede deltagerstats rettigheder og forpligtelser, som er fastsat i denne Protokol, så længe inspektionen varer, inden for det inspektionsområde, hvor dens traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr findes.

(B) »Den stationerende deltagerstat« betyder en deltagerstat, der stationerer konventionelle våben og konventionelt udstyr i operativ tjeneste ved sine konventionelle væbnede styrker uden for sit eget territorium og inden for anvendelsesområdet.

(C) »Værtsdeltagerstaten« betyder en deltagerstat, der på sit eget territorium inden for anvendelsesområdet modtager konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er stationeret af en anden deltagerstat i operativ tjeneste ved denne deltagerstats konventionelle væbnede styrker.

(D) »Den inspicerende deltagerstat« betyder en deltagerstat, som anmoder om en inspektion, og derfor er ansvarlig for gennemførelsen af en inspektion.

(E) »Inspektør« betyder en person, der er udpeget af en af deltagerstaterne til at udføre en inspektion, og som er opført på vedkommende deltagerstats accepterede liste over inspektører i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Protokols kapitel III.

(F) »Transportbesætningsmedlem« betyder en person, der udfører opgaver i forbindelse med betjening af et transportmiddel, og som er opført på en deltagerstats accepterede liste over transportbesætningsmedlemmer i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Protokols kapitel III.

(G) »Inspektionshold« betyder en gruppe af inspektører, der er udpeget af en inspicerende deltagerstat til at gennemføre en bestemt inspektion.

(H) »Eskortehold« betyder en gruppe af personer, der er udpeget af en inspiceret deltagerstat til at ledsage og bistå inspektører, som gennemfører en bestemt inspektion, og som ligeledes skal påtage sig andre forpligtelser, der er fastsat i denne Protokol. I tilfælde af inspektion af en stationerende deltagerstats traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr skal eskorteholdet omfatte personer, ===

der er udpeget både af værtsdeltagerstaten og de stationerende deltagerstater, medmindre andet er aftalt mellem dem.

(I) »Inspektionsområde« betyder et område, en lokalitet eller facilitet, inden for hvilken en inspektion gennemføres.

(J) »Verifikationsobjekt« betyder

(1) enhver enhed på organisatorisk niveau som brigade/regiment, flyverafdeling/flyveregiment, selvstændig bataljon/artilleribataljon, selvstændig eskadrille eller tilsvarende, såvel som enhver separat placeret bataljon/eskadrille eller tilsvarende enhed på det næste kommandoniveau under brigade/regiment, flyverafdeling/flyveregimentsniveau, som besidder traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr på en lokalitet, der er notificeret i medfør af kapitel III, paragraf 1, litra (A) i Informationsudvekslingsprotokollen;

(2) ethvert udpeget permanent depot, militært depot, som ikke er en organisk del af enheder nævnt ovenfor, selvstændig reparations- eller vedligeholdelsesenhed, militært uddannelsescenter eller militær flyveplads, hvor der permanent eller rutinemæssigt er placeret traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er notificeret i medfør af kapitel III, paragraf 3, litra (A) og (B) i Informationsudvekslingsprotokollen;

(3) et reduktionsområde for traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er notificeret i medfør af kapitel III, paragraf 3, litra (C) i Informationsudvekslingsprotokollen; og

(4) i tilfælde af enheder under bataljonsniveau, der besidder traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, og som er direkte underlagt en enhed over brigade/regimentsniveau eller tilsvarende, skal denne enhed, hvorunder enhederne under bataljonsniveau er underlagt, betragtes som et verifikationsobjekt, hvis den ikke har nogen underlagt enhed på brigade/regimentsniveau eller tilsvarende; og

(5) en enhed, der besidder konventionelle våben og konventionelt udstyr omfattet af Traktaten, men som ikke er i operativ tjeneste ved en deltagerstats konventionelle væbnede styrker, skal ikke betragtes som et verifikationsobjekt.

(K) »Militær flyveplads« betyder et permanent militært kompleks, som ikke på anden måde indeholder et verifikationsobjekt, hvor der rutinemæssigt gøres hyppig brug (f.eks. start og landing) af mindst seks kampfly og kamphelikoptere, der er begrænsede i Traktaten eller er underlagt indvendig inspektion.

(L) »Militært uddannelsescenter« betyder en facilitet, som ikke på anden måde indeholder et verifikationsobjekt, hvor en militær enhed eller underenhed er organiseret til træning af militært personel og anvender mindst 30 stykker traktatbegrænsede konventionelle våben eller konventionelt udstyr eller mindst 12 stykker af hver enkelt kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr.

(M) »Militært oplagringsområde«, som ikke er en organisk del af enheder, der er identificeret som verifikationsobjekter, betyder ethvert depot, der ikke er et udpeget permanent depot eller områder underlagt myndigheder organiseret og beregnet til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver, og som besidder traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr uden hensyn til organisations- eller operationsstatus. Traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der befinder sig inden for sådanne områder, skal udgøre en del af de tilladte beholdninger, som tælles i aktive enheder i medfør af denne Traktats artikel IV.

(N) »Bekendtgjort område« betyder en facilitet eller præcist afgrænset geografisk lokalitet, der indeholder et eller flere verifikationsobjekter. Et bekendtgjort område skal bestå af hele territoriet inden for dets menneskeskabte eller naturlige ydre grænse eller grænser såvel som tilhørende territorium bestående af skydebaner, træningsområder, vedligeholdelses- og oplagringsområder, helikopterflyvepladser og jernbanelæssefaciliteter, hvor der permanent eller rutinemæssigt befinder sig kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly, reklassificerede kamptræningsfly, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer, infanterikampkøretøjslignende køretøjer eller pansrede broslagningsvogne.

(O) »Specificeret område« betyder et område hvor som helst på en deltagerstats territorium inden for anvendelsesområdet bortset fra et område, der inspiceres i medfør af denne Protokols kapitel VII, IX eller X, hvor en anfægtelsesinspektion gennemføres i medfør af denne Protokols kapitel VIII. Et specificeret område må ikke overskride 65 kvadratkilometer. Ingen lige linie mellem to punkter på dette område må overstige 16 kilometer.

(P) »Sensitivt punkt« betyder ethvert udstyr, enhver bygning eller enhver lokalitet, som af den inspicerede deltagerstat eller den deltagerstat, som gennem eskorteholdet udøver og påtager sig den inspicerede deltagerstats rettigheder og forpligtelser, er udpeget som sensitivt, og hvortil adgang eller overflyvning kan forsinkes, begrænses eller afvises.

(Q) »Ind-/udrejsepunkt« betyder et punkt, der er udpeget af den deltagerstat, på hvis territorium en inspektion skal gennemføres, hvorigennem inspektionshold og transportbesætninger ankommer til denne deltagerstats territorium, og hvorigennem de forlader denne deltagerstats territorium.

(R) »Perioden i landet« betyder den totale tid, der i sammenhæng tilbringes på inspektioner i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII på den deltagerstats territorium, hvor der gennemføres en inspektion af et inspektionshold, regnet fra inspektionsholdets ankomst til ind-/udrejsepunktet indtil inspektionsholdets tilbagevenden til et ind-/udrejsepunkt efter gennemførelsen af dette inspektionsholds sidste inspektion.

(S) »Grundliggende data valideringsperiode« betyder den specificerede tidsperiode, som anvendes til beregning af inspektionskvoter, bestående af 120 dage efter Traktatens ikrafttræden.

(T) »Reduktionsperiode« betyder den specificerede tidsperiode, som anvendes til beregning af inspektionskvoter, bestående af tre år efter 120-dages data valideringsperioden.

(U) »Residual data valideringsperiode« betyder den specificerede tidsperiode, som anvendes til beregning af inspektionskvoter, bestående af 120 dage efter den treårige reduktionsperiode.

(V) »Residualperiode« betyder den specificerede tidsperiode, som anvendes til beregning af inspektionskvoter, med samme udstrækning som Traktatens varighed, beregnet efter den 120 dages residuale data valideringsperiode.

(W) »Passiv kvote for bekendtgjort områdeinspektion« betyder det samlede antal inspektioner af verifikationsobjekter i medfør af denne Protokols kapitel VII, som hver deltagerstat skal være forpligtet til at modtage inden for en specificeret tidsperiode på inspektionsområder, hvor dens verifikationsobjekter er placeret.

(X) »Passiv kvote for anfægtelsesinspektion« betyder det maksimale antal anfægtelsesinspektioner inden for specificerede områder i medfør af denne Protokols kapitel VIII, som hver deltagerstat med territorium inden for anvendelsesområdet skal være forpligtet til at modtage inden for en specificeret tidsperiode.

(Y) »Aktiv inspektionskvote« betyder det samlede antal inspektioner i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII, som hver deltagerstat skal være berettiget til at gennemføre inden for en specificeret tidsperiode.

(Z) »Certifikationsområde« betyder en klart afgrænset lokalitet, hvor certifikationen af rekategoriserede multi-rolle angrebshelikoptere og reklassificerede kamptræningsfly finder sted i overensstemmelse med Protokollen om Helikopter-Rekategorisering og Protokollen om Fly-Reklassificering.

(AA) »Kalenderrapporteringsperiode« betyder en tidsperiode defineret i dage, hvor den påtænkte reduktion af den planlagte mængde traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr skal gennemføres i overensstemmelse med Traktatens artikel VIII.

Kapitel II.

Generelle forpligtelser

1. Med det formål at sikre verifikation af overholdelse af Traktatens bestemmelser skal hver deltagerstat lette inspektioner i medfør af denne Protokol.

2. I tilfælde af konventionelle våben og konventionelt udstyr, som i operativ tjeneste ved en deltagerstats væbnede styrker er stationeret inden for anvendelsesområdet uden for nationalt territorium, skal værtsdeltagerstaten og den stationerende deltagerstat i opfyldelse af deres respektive forpligtelser i samarbejde sikre overholdelse af de relevante bestemmelser i denne Protokol. Den stationerende deltagerstat skal være fuldt ud ansvarlig for overholdelse af traktatforpligtelserne med hensyn til dens konventionelle våben og konventionelt udstyr, som i operativ tjeneste ved dens konventionelle væbnede styrker er stationeret på værtsdeltagerstatens territorium.

3. Eskorteholdet skal placeres under den inspicerede deltagerstats ansvar:

(A) i tilfælde af inspektionsområder, inden for hvilke kun en stationerende deltagerstats traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr er til stede under denne deltagerstats kommando, skal eskorteholdet placeres under ansvar af en repræsentant for den stationerende deltagerstat i løbet af inspektionen inden for det inspektionsområde, hvor den stationerende deltagerstats traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelle udstyr findes; og

(B) i tilfælde af inspektionsområder, der indeholder både værtsdeltagerstatens og den stationerende deltagerstats traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelle udstyr, skal eskorteholdet sammensættes af repræsentanter fra begge deltagerstater, når traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr tilhørende den stationerende deltagerstat faktisk inspiceres. Under inspektionen inden for dette inspektionsområde skal værtsdeltagerstaten udøve og opfylde den inspicerede deltagerstats rettigheder og forpligtelser med undtagelse af de rettigheder og forpligtelser, der er relateret til inspektionen af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr tilhørende den stationerende deltagerstat, som skal udøve og påtage sig disse rettigheder og forpligtelser.

4. Hvis et inspektionshold kræver adgang til en bygning eller ejendom, der benyttes af en anden deltagerstat efter aftale med den inspicerede deltagerstat, skal en sådan anden deltagerstat i samarbejde med den inspicerede deltagerstat og i den udstrækning, det er i overensstemmelse med aftalen om benyttelse, udøve og påtage sig de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i denne Protokol med hensyn til inspektioner, der involverer udstyr eller materiel tilhørende den deltagerstat, der benytter bygningen eller ejendommen.

5. Bygninger eller ejendomme, der benyttes af en anden deltagerstat efter aftale med den inspicerede deltagerstat, skal kun være underkastet inspektion, hvis denne anden deltagerstats repræsentant er på eskorteholdet.

6. Inspektionshold og underhold skal være under den inspicerende deltagerstats kontrol og ansvar.

7. Ikke mere end eet inspektionshold, der gennemfører en inspektion i medfør af denne Protokols kapitel VII eller VIII, må være til stede på samme tid inden for hvert inspektionsområde.

8. Under iagttagelse af de andre bestemmelser i denne Protokol skal den inspicerende deltagerstat beslutte, hvor længe hvert inspektionshold vil forblive på den deltagerstats territorium, hvor der skal gennemføres en inspektion, og på hvor mange og på hvilke inspektionsområder det vil gennemføre inspektion under perioden i landet.

9. Inspektionsholdets rejseudgifter i forbindelse med rejsen til ind-/udrejsepunktet før gennemførelse af en inspektion og fra ind-/udrejsepunktet efter afslutningen af en inspektion skal bæres af den inspicerende deltagerstat.

10. Hver deltagerstat skal være forpligtet til at modtage et antal inspektioner i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII, som ikke må overstige dens passive kvote for bekendtgjort områdeinspektion for hver specificeret tidsperiode: 120-dages data valideringsperiode, en tre-års reduktionsperiode, en 120-dages residual data valideringsperiode og en residualperiode med samme varighed som Traktaten. Den passive kvote for bekendtgjort områdeinspektion skal fastsættes for hver specificeret tidsperiode som en procentdel af denne deltagerstats verifikationsobjekter, bortset fra reduktionsområder og certifikationsområder, der er placeret inden for Traktatens anvendelsesområde:

(A) i de første 120 dage efter Traktatens ikrafttræden skal den passive kvote for bekendtgjort områdeinspektion svare til 20 procent af en deltagerstats verifikationsobjekter, som er notificeret i medfør af kapitel V i Informationsudvekslingsprotokollen;

(B) i reduktionsperioden efter afslutningen af den første 120-dages periode skal den passive kvote for bekendtgjort områdeinspektion på årsbasis svare til 10 procent af en deltagerstats verifikationsobjekter, som er notificeret i medfør af kapitel V i Informationsudvekslingsprotokollen;

(C) i de første 120 dage efter afslutningen af den treårige reduktionsperiode skal den passive kvote for bekendtgjort områdeinspektion svare til 20 procent af en deltagerstats verifikationsobjekter, som er notificeret i medfør af kapitel V i Informationsudvekslingsprotokollen; og

(D) for hvert år begyndende efter afslutningen af den 120-dages residuale data valideringsperiode med samme varighed som Traktaten skal den passive kvote for bekendtgjort områdeinspektion svare til 15 procent af en deltagerstats verifikationsobjekter, som er notificeret i medfør af kapitel V i Informationsudvekslingsprotokollen.

11. Hver deltagerstat med territorium inden for anvendelsesområdet skal være forpligtet til at acceptere passive anfægtelsesinspektioner som følger:

(A) i data valideringsperioden, i hvert af reduktionsperiodens år og i den residuale datavalideringsperiode op til 15 procent af det antal bekendtgjorte områdeinspektioner, som denne deltagerstat er forpligtet til at modtage på sit territorium af sine egne verifikationsobjekter såvel som verifikationsobjekter tilhørende stationerende deltagerstater; og

(B) i hvert af residualperiodens år op til 23 procent af det antal bekendtgjorte områdeinspektioner, som denne deltagerstat er forpligtet til at modtage på sit territorium, af sine egne verifikationsobjekter og af verifikationsobjekter tilhørende stationerende deltagerstater.

12. Uanset alle andre begrænsninger i dette kapitel skal hver deltagerstat være forpligtet til at acceptere mindst een inspektion af sine verifikationsobjekter i medfør af denne Protokols kapitel VII, og hver deltagerstat med territorium inden for anvendelsesområdet skal være forpligtet til at acceptere mindst een inspektion årligt inden for et specificeret område i medfør af denne Protokols kapitel VIII.

13. Inspektion i medfør af denne Protokols kapitel VII af eet verifikationsobjekt på et inspektionsområde skal tælle som een inspektion mod den passive kvote for bekendtgjort områdeinspektion for den deltagerstat, hvis verifikationsobjekt inspiceres.

14. Andelen af inspektioner i medfør af denne Protokols kapitel VII på en værtsdeltagerstats territorium inden for en specificeret tidsperiode, der anvendes til at inspicere verifikationsobjekter tilhørende en stationerende deltagerstat, skal ikke være større end den andel, som denne stationerende deltagerstats verifikationsobjekter udgør af det samlede antal verifikationsobjekter, der er placeret på denne værtsdeltagerstats territorium.

15. Antallet af inspektioner af verifikationsobjekter inden for en specificeret tidsperiode på en deltagerstats territorium i medfør af denne Protokols kapitel VII skal regnes som en procentdel af det samlede antal verifikationsobjekter, der er til stede på denne deltagerstats territorium.

16. Inspektion i medfør af denne Protokols kapitel VIII inden for eet specificeret område skal tælle som een inspektion mod den passive kvote for anfægtelsesinspektion og som een inspektion mod den passive kvote for bekendtgjort områdeinspektion for den deltagerstat, hvor inspektionen gennemføres.

17. Medmindre andet er aftalt mellem eskorteholdet og inspektionsholdet, skal et inspektionsholds periode i landet, op til 10 dage, ikke overstige det samlede timeantal udregnet efter følgende formel:

(A) 48 timer for den første inspektion af et verifikationsobjekt eller inden for et specificeret område; plus

(B) 36 timer for hver følgende inspektion af et verifikationsobjekt eller inden for et specificeret område.

18. Under iagttagelse af begrænsningerne i dette kapitels paragraf 17 skal et inspektionshold, der gennemfører en inspektion i medfør af denne Protokols kapitel VII eller VIII, ikke tilbringe mere end 48 timer inden for et bekendtgjort inspektionsområde og ikke mere end 24 timer ved inspektion inden for et specificeret område.

19. Den inspicerede deltagerstat skal sikre, at inspektionsholdet rejser til et efterfølgende inspektionsområde på den hurtigst mulige måde. Hvis tiden mellem afslutningen af een inspektion og inspektionsholdets ankomst til et efterfølgende inspektionsområde overstiger ni timer, eller hvis tiden mellem afslutningen af den sidste inspektion gennemført af et inspektionshold på den deltagerstats territorium, hvor der er gennemført en inspektion, og dette inspektionsholds ankomst til ind-/udrejsepunktet overstiger 9 timer, skal sådan overskydende tid ikke tælle mod dette inspektionsholds periode i landet.

20. Hver deltagerstat skal ikke være forpligtet til inden for en specificeret tidsperiode på denne deltagerstats territorium at acceptere mere end det højeste af følgende: enten to samtidige inspektionshold, der gennemfører inspektioner i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII, eller et antal inspektionshold, som gennemfører inspektioner i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII svarende til to procent af dens totale antal verifikationsobjekter.

21. Hver deltagerstat skal ikke være forpligtet til samtidigt at acceptere mere end det højeste af følgende: enten to inspektionshold, der gennemfører inspektioner af dens konventionelle væbnede styrker i medfør af denne Protokols kapitel VII eller VIII, eller et antal inspektionshold, der gennemfører inspektioner af dens konventionelle væbnede styrker i medfør af denne Protokols kapitel VII eller VIII svarende til to procent af dens samlede antal verifikationsobjekter, der skal inspiceres inden for en specificeret periode.

22. Uanset bestemmelserne i dette kapitels paragraf 20 og 21 skal hver deltagerstat med militærdistrikter, der er specificeret i Traktatens artikel IV og V, ikke være forpligtet til på sit territorium inden for anvendelsesområdet at acceptere mere end to inspektionshold, der gennemfører inspektioner i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII inden for nogen af disse militærdistrikter.

23. Ingen deltagerstat skal være forpligtet til fra samme deltagerstat at acceptere inspektioner i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII svarende til mere end 50 procent af dens passive kvote for bekendtgjort områdeinspektion for et kalenderår.

24. Hver deltagerstat skal have ret til at gennemføre inspektioner inden for anvendelsesområdet på andre deltagerstaters territorium. Ingen deltagerstat skal imidlertid årligt i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII gennemføre mere end fem inspektioner af en anden deltagerstat inden for samme gruppe af deltagerstater. Enhver sådan inspektion skal tælle mod den passive kvote for bekendtgjort områdeinspektion for den deltagerstat, der inspiceres. I andre henseender skal hver gruppe af deltagerstater udelukkende være ansvarlig for at fastlægge fordelingen af inspektioner for hver deltagerstat inden for dens gruppe af deltagerstater. Hver deltagerstat skal notificere alle øvrige deltagerstater om dens aktive inspektionskvote:

(A) for datavalideringsperioden, ikke senere end 120 dage efter Traktatens undertegnelse;

(B) for reduktionsperiodens første år, ikke senere end 60 dage efter Traktatens ikrafttræden; og

(C) for hvert efterfølgende år i reduktionsperioden, for den residuale datavalideringsperiode og for hvert af residualperiodens år, ikke senere end den 15. januar før enhver sådan specificeret tidsperiode.

Kapitel III.

Krav før inspektion

1. Inspektioner, der er gennemført i medfør af Traktaten, skal udføres af inspektører, der er udpeget i overensstemmelse med paragraf 3 - 7 i dette kapitel.

2. Inspektører skal være statsborgere i den inspicerende deltagerstat eller andre deltagerstater.

3. Inden for 90 dage efter Traktatens undertegnelse skal hver deltagerstat stille en liste over foreslåede inspektører og en liste over foreslåede transportbesætningsmedlemmer til rådighed for alle andre deltagerstater indeholdende fulde navn på inspektørerne og transportbesætningsmedlemmerne, deres køn, fødselsdato, fødested og pasnummer. Ingen liste over foreslåede inspektører, der er stillet til rådighed af en deltagerstat, skal på noget tidspunkt indeholde mere end 400 personer, og ingen liste over foreslåede transportbesætningsmedlemmer, der er stillet til rådighed af en deltagerstat, skal på noget tidspunkt indeholde mere end 600 personer.

4. Hver deltagerstat skal gennemgå listerne over inspektører og transportbesætningsmedlemmer stillet til rådighed af andre deltagerstater, og inden for 30 dage efter modtagelsen af hver liste skal deltagerstaten give den deltagerstat, der har stillet denne liste til rådighed, meddelelse om enhver person, hvis navn den ønsker slettet fra listen.

5. Under iagttagelse af dette kapitels paragraf 7 skal inspektører og transportbesætningsmedlemmer, som ikke er ønsket slettet inden for det i dette kapitels paragraf 4 specificerede tidsrum, anses for accepterede med det formål at udstede visa og alle andre dokumenter i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 8.

6. Hver deltagerstat skal have ret til at revidere dens lister inden for een måned efter Traktatens ikrafttræden. Derefter kan hver deltagerstat en gang hver sjette måned foreslå tilføjelser til eller sletninger i dens lister over inspektører og transportbesætningsmedlemmer forudsat, at sådanne korrigerede lister ikke overskrider tallene som specificeret i dette kapitels paragraf 3. Foreslåede tilføjelser skal gennemgås i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 4 og 5.

7. En deltagerstat kan, uden at det kan nægtes den, forlange en hvilken som helst person, den ønsker, slettet fra listen over inspektører og transportbesætningsmedlemmer, som enhver anden deltagerstat stiller til rådighed.

8. Den deltagerstat, på hvis territorium der udføres inspektion, skal til de inspektører og transportbesætningsmedlemmer, der er accepteret i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 5, udstede visa og alle andre dokumenter, der er nødvendige for at sikre, at disse inspektører og transportbesætningsmedlemmer kan rejse ind i og opholde sig på denne deltagerstats territorium med det formål at udføre inspektionsaktiviteter i overensstemmelse med denne Protokols bestemmelser. Sådanne visa og alle andre nødvendige dokumenter skal udstedes enten:

(A) inden for 30 dage efter accept af listerne eller efterfølgende ændringer i sådanne lister, og disse visa skal i givet fald være gyldige for en periode af mindst 24 måneder; eller

(B) inden for een time efter inspektionsholdets og transportbesætningsmedlemmernes ankomst til ind-/udrejsepunktet, og disse visa skal i givet fald have gyldighed, så længe deres inspektion(er) varer.

9. Inden for 90 dage efter Traktatens undertegnelse skal hver deltagerstat notificere alle øvrige deltagerstater om det stående diplomatiske clearingnummer for transportmidlerne tilhørende den deltagerstat, der transporterer inspektører og udstyr, som er nødvendige for gennemførelse af en inspektion, til og fra territoriet tilhørende den deltagerstat, hvor en sådan inspektion gennemføres. Ruter til og fra de(t) udpegede ind-/udrejsepunkt(er) skal lægges i etablerede internationale luftkorridorer eller andre ruter, som de implicerede deltagerstater er blevet enige om som grundlag for sådan diplomatisk clearing. Inspektører kan benytte kommercielle fly til at rejse til de ind-/udrejsepunkter, der benyttes af rutefly. Denne paragrafs bestemmelser vedrørende diplomatiske clearingnumre skal ikke gælde for sådanne flyvninger.

10. Hver deltagerstat skal i den notifikation, som gives i medfør af kapitel V i Informationsudvekslingsprotokollen, angive et (eller flere) ind-/udrejsepunkt(er) for hvert bekendtgjort område, hvor dens verifikationsobjekter findes. Sådanne ind-/udrejsepunkter kan være landgrænseovergangspunkter, lufthavne eller havne, som skal have kapacitet til at modtage den inspicerende deltagerstats transportmidler. Mindst een lufthavn skal angives som ind-/udrejsepunkt for hvert bekendtgjort område. Placeringen af ethvert ind-/udrejsepunkt angivet for et bekendtgjort område skal være således, at adgang til dette bekendtgjorte område kan ske inden for den tid, der er specificeret i denne Protokols kapitel VII, paragraf 8.

11. Hver deltagerstat må ændre ind-/udrejsepunktet(erne) til sit territorium ved at notificere en sådan ændring til de andre deltagerstater mindst 90 dage, før ændringen træder i kraft.

12. Inden for 90 dage efter Traktatens undertegnelse skal hver deltagerstat give meddelelse til alle øvrige deltagerstater om det eller de officielle sprog, som benyttes under Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa, og som skal anvendes af inspektionshold, der udfører inspektion af dennes konventionelle væbnede styrker.

Kapitel IV.

Notifikation af hensigt til at gennemføre inspektion

1. Den inspicerende deltagerstat skal notificere den inspicerede deltagerstat om dens hensigt til at gennemføre en inspektion ifølge Traktatens artikel XIV. I tilfælde af inspektion af stationerede konventionelle væbnede styrker skal den inspicerende deltagerstat samtidig notificere værtsdeltagerstaten og stationerende deltagerstater.

2. Med hensyn til inspektioner, der er gennemført i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII, skal sådanne notifikationer foretages i overensstemmelse med Traktatens artikel XVII senest 36 timer forud for det forventede ankomsttidspunkt for inspektionsholdet til ind-/udrejsepunktet på territoriet tilhørende den deltagerstat, hvor der skal gennemføres en inspektion, og notifikationen skal omfatte:

(A) det ind-/udrejsepunkt, som skal anvendes;

(B) det forventede ankomsttidspunkt til ind-/udrejsepunktet;

(C) transportmidler til ind-/udrejsepunktet;

(D) en meddelelse om, hvorvidt den første inspektion skal gennemføres i medfør af denne protokols kapitel VII eller VIII, og hvorvidt inspektionen skal gennemføres til fods, med terrængående køretøj, med helikopter eller en kombination af disse;

(E) tidsintervallet mellem ankomsten til ind-/udrejsepunktet og udpegningen af det første inspektionsområde;

(F) det sprog, der vil blive anvendt af inspektionsholdet, som skal være et sprog, der er givet meddelelse om i overensstemmelse med denne Protokols kapitel III, paragraf 12;

(G) det sprog, der vil blive anvendt i inspektionsrapporten, som udarbejdes i overensstemmelse med denne Protokols kapitel XII;

(H) inspektørers og transportbesætningsmedlemmers fulde navn, deres køn, fødselsdato, fødested og pasnummer; og

(I) det sandsynlige antal efterfølgende inspektioner.

3. For inspektioner udført i medfør af denne Protokols kapitel IX og X skal sådanne notifikationer foretages i overensstemmelse med Traktatens artikel XVII mindst 96 timer før inspektionsholdets forventede ankomsttidspunkt til det udpegede ind-/udrejsepunkt på territoriet tilhørende den deltagerstat, hvor der skal gennemføres en inspektion, og notifikationen skal omfatte:

(A) det ind-/udrejsepunkt, der skal benyttes;

(B) det forventede ankomsttidspunkt til ind-/udrejsepunktet;

(C) transportmidlerne til ind-/udrejsepunktet;

(D) for hver inspektion på et reduktions- eller certifikationsområde, reference til notifikationen, der er foretaget i medfør af denne Protokols kapitel IX, paragraf 3 eller kapitel X, paragraf 5;

(E) det sprog, som inspektionsholdet vil anvende, og som skal være et sprog udvalgt i overensstemmelse denne Protokols kapitel III, paragraf 12;

(F) det sprog, der skal anvendes i inspektionsrapporten, som udarbejdes i overensstemmelse med denne Protokols kapitel XII; og

(G) inspektørers og transportbesætningsmedlemmers fulde navn, køn, fødselsdato, fødested og pasnummer.

4. Deltagerstaterne, som er blevet notificeret i medfør af dette kapitels paragraf 1, skal inden for tre timer bekræfte modtagelse af notifikationen. Under iagttagelse af dette kapitels bestemmelser skal inspektionsholdet have tilladelse til at ankomme til ind-/udrejsepunktet på det forventede ankomsttidspunkt notificeret i medfør af dette kapitels paragraf 2, litra (B) eller paragraf 3, litra (B).

5. En inspiceret deltagerstat, der modtager notifikation om inspektionshensigt, skal straks efter modtagelsen sende kopier af en sådan notifikation til alle øvrige deltagerstater i overensstemmelse med Traktatens artikel XVII.

6. Såfremt den deltagerstat, på hvis territorium en inspektion skal gennemføres, er ude af stand til at tillade inspektionsholdet adgang på det forventede ankomsttidspunkt, skal inspektionsholdet have tilladelse til adgang til denne deltagerstats territorium inden for to timer før eller efter det notificerede forventede ankomsttidspunkt. I et sådant tilfælde skal den deltagerstat, på hvis territorium en inspektion skal gennemføres, notificere den inspicerende deltagerstat om det nye ankomsttidspunkt senest 24 timer efter udsendelse af den første notifikation.

7. Såfremt inspektionsholdet finder sig forsinket mere end to timer ud over det notificerede forventede ankomsttidspunkt eller udover det nye forventede ankomsttidspunkt, som er blevet meddelt i medfør af dette kapitels paragraf 6, skal den inspicerende deltagerstat meddele de deltagerstater, der er blevet notificeret i medfør af dette kapitels paragraf 1:

(A) et nyt forventet ankomsttidspunkt, som i intet tilfælde må være mere end seks timer ud over det oprindelige forventede ankomsttidspunkt, som er blevet meddelt i medfør af dette kapitels paragraf 6; og

(B) et nyt tidsinterval mellem ankomsten til ind-/udrejsepunktet og udpegningen af det første inspektionsområde, hvis den inspicerende deltagerstat ønsker dette.

8. I tilfælde, hvor ikke-kommercielle fly anvendes til at transportere inspektionsholdet til ind-/udrejsepunktet, skal den inspicerende deltagerstat senest 10 timer før den planlagte indflyvning i luftrummet tilhørende den deltagerstat, hvor der skal gennemføres en inspektion, forsyne denne deltagerstat med en flyveplan i overensstemmelse med Traktatens artikel XVII. Flyveplanen skal registreres i overensstemmelse med de procedurer for civil luftfart, der er fastsat af Organisationen for International Civil Luftfart (»International Civil Aviation Organization«). Den inspicerende deltagerstat skal i rubrikken »Bemærkninger« i hver flyveplan indføje det stående diplomatiske clearingnummer og bemærkningen: »CFE Inspection aircraft. Priority clearance processing required.« (»CFE-inspektionsfly. Prioritetsbehandling kræves.«).

9. Senest tre timer efter modtagelsen af en flyveplan, der er blevet registreret i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 8, skal den deltagerstat, på hvis territorium der skal gennemføres en inspektion, sikre, at flyveplanen godkendes, således at inspektionsholdet kan ankomme til ind-/udrejsepunktet på det forventede ankomsttidspunkt.

Kapitel V.

Aktiviteter ved ankomst til ind-/udrejsepunktet

1. Eskorteholdet skal møde inspektionsholdet og transportbesætningsmedlemmerne ved deres ankomst til ind-/udrejsepunktet.

2. En deltagerstat, som benytter bygninger eller ejendomme efter aftale med den inspicerede deltagerstat, udpeger en forbindelsesofficer til eskorteholdet, som vil være til rådighed efter behov ved ind-/udrejsepunktet med henblik på til enhver tid at ledsage inspektionsholdet som aftalt med eskorteholdet.

3. Tidspunkterne for ankomst og afgang til og fra ind-/udrejsepunktet skal aftales og registreres af både inspektionsholdet og eskorteholdet.

4. Den deltagerstat, på hvis territorium en inspektion skal gennemføres, skal tilsikre, at inspektionsholdets bagage, udstyr og forsyninger undtages fra alle toldforpligtelser og bliver behandlet hurtigt på ind-/udrejsepunktet.

5. Udstyr og forsyninger, som den inspicerende deltagerstat bringer ind på territoriet tilhørende den deltagerstat, hvor en inspektion skal gennemføres, skal gøres til genstand for undersøgelse hver gang, de(t) bringes ind på dette territorium. Denne undersøgelse skal tilendebringes forud for inspektionsholdets afgang fra ind-/udrejsepunktet til inspektionsområdet. Sådant udstyr og sådanne forsyninger skal undersøges af eskorteholdet i overværelse af inspektionsholdets medlemmer.

6. Såfremt eskorteholdet efter undersøgelsen fastslår, at udstyr eller forsyninger, der er medbragt af inspektører, kan anvendes til opgaver, der ikke er i overensstemmelse med inspektionsbetingelserne i denne Protokol eller ikke opfylder de i denne Protokols kapitel VI, paragraf 16 fastsatte betingelser, skal eskorteholdet have ret til at nægte tilladelse til anvendelse af dette eller disse og kan tage det eller dem i forvaring på ind-/udrejsepunktet. Den inspicerende deltagerstat skal fjerne sådant udstyr eller sådanne forsyninger, der er taget i forvaring, fra den deltagerstats territorium, hvor en inspektion skal gennemføres, ved først givne lejlighed efter forgodtbefindende, men ikke senere end det tidspunkt, hvor det inspektionshold, som medbragte det udstyr eller de forsyninger, der er taget i forvaring, forlader landet.

7. Såfremt en deltagerstat ikke har deltaget i undersøgelsen på ind-/udrejsepunktet af et inspektionsholds udstyr, skal en sådan deltagerstat have ret til at udøve eskorteholdets rettigheder i medfør af dette kapitels paragraf 5 og 6 forud for inspektion af et bekendtgjort område, hvor dens styrker er til stede, eller af en bygning eller ejendom, som den benytter efter aftale med den inspicerede deltagerstat.

8. Gennem hele den periode, hvor inspektionsholdet og transportbesætningsmedlemmerne opholder sig på den deltagerstats territorium, hvor inspektionsområdet findes, skal den inspicerede deltagerstat sørge for eller arrangere mulighed for måltider, underbringelse, arbejdsrum, transport og, om nødvendigt, lægehjælp eller enhver anden form for nødhjælp.

9. Den deltagerstat, på hvis territorium en inspektion gennemføres, skal sørge for anbringelse af sikkerhedsparkeringsforanstaltninger, service og brændstof for den inspicerende deltagerstats transportmidler på ind-/udrejsepunktet.

Kapitel VI.

Generelle regler for gennemførelse af inspektioner

1. Inspektionsholdet kan omfatte medlemmer fra andre deltagerstater end den inspicerende deltagerstat.

2. For inspektioner gennemført i overenstemmelse med denne Protokols kapitel VII, VIII, IX og X skal et inspektionshold bestå af maksimalt ni inspektører og kan opdele sig i op til tre underhold. I tilfælde af samtidige inspektioner på territoriet tilhørende deltagerstater, som ikke har sådanne militærdistrikter, som er specificeret i Artikel IV og V, eller inden for eet sådant militærdistrikt, kan kun eet inspektionshold opdele sig i tre underhold inden for et inspektionsområde. De andre inspektionshold kan opdele sig i to underhold.

3. Inspektører og medlemmer af eskorteholdet skal bære en klar identifikation af deres respektive roller.

4. En inspektør skal betragtes som havende påbegyndt sine opgaver ved ankomsten til ind-/udrejsepunktet på den deltagerstats territorium, hvor en inspektion skal gennemføres, og skal betragtes som havende afsluttet sine opgaver, når vedkommende har forladt denne deltagerstats territorium gennem ind-/udrejsepunktet.

5. Antallet af transportbesætningsmedlemmer skal ikke overstige 10.

6. Uden præjudice for deres forrettigheder og immuniteter skal inspektører og transportbesætningsmedlemmer respektere de love og bestemmelser, der er gældende på den deltagerstats territorium, hvor der gennemføres en inspektion, og de skal ikke blande sig i denne deltagerstats indre anliggender. Inspektører og transportbesætningsmedlemmer skal også respektere de regler, der er gældende inden for et inspektionsområde, herunder sikkerhedsmæssige og administrative procedurer. Såfremt den inspicerede deltagerstat fastslår, at en inspektør eller et transportbesætningsmedlem har krænket sådanne love og bestemmelser eller andre betingelser, der regulerer inspektionsaktiviteterne, som er fastsat i denne Protokol, skal den meddele dette til den inspicerende deltagerstat, som på anmodning fra den inspicerede deltagerstat øjeblikkeligt skal fjerne den pågældende fra listen over inspektører eller transportbesætningsmedlemmer. Hvis den pågældende på dette tidspunkt befinder sig på den inspicerede deltagerstats territorium, skal den inspicerende deltagerstat øjeblikkeligt fjerne den pågældende fra dette territorium.

7. Den inspicerede deltagerstat skal være ansvarlig for at garantere inspektionsholdets og transportbesætningsmedlemmernes sikkerhed fra tidspunktet for deres ankomst til ind-/udrejsepunktet og indtil deres afgang fra ind-/udrejsepunktet for at forlade denne deltagerstats territorium.

8. Eskorteholdet skal assistere inspektionsholdet ved udførelsen af dets opgaver. Efter forgodtbefindende kan eskorteholdet udøve sin ret til at ledsage inspektionsholdet fra det tidspunkt, hvor det ankommer til en deltagerstats territorium, hvor en inspektion skal gennemføres, indtil det tidspunkt, hvor det forlader dette territorium.

9. Den inspicerende deltagerstat skal sikre, at inspektionsholdet og hvert underhold er i besiddelse af de nødvendige sproglige evner til at kommunikere frit med eskorteholdet på det sprog, som er notificeret i overensstemmelse med denne Protokols kapitel IV, paragraf 2, litra (F) og paragraf 3, litra (E). Den inspicerede deltagerstat skal sikre, at eskorteholdet er i besiddelse af de nødvendige sproglige evner til at kommunikere frit på dette sprog med inspektionsholdet og hvert underhold. Inspektører og medlemmer af eskorteholdet kan også kommunikere på andre sprog.

10. Ingen oplysninger, der indhentes under inspektioner, må offentliggøres uden udtrykkelig tilladelse fra den inspicerende deltagerstat.

11. Gennem hele opholdet på den deltagerstats territorium, hvor en inspektion skal gennemføres, skal inspektører have ret til at kommunikere med den inspicerende deltagerstats ambassade eller konsulat beliggende på dette territorium ved anvendelse af passende telekommunikationsmidler stillet til rådighed af den inspicerede deltagerstat. Den inspicerede deltagerstat skal også stille kommunikationsmidler til rådighed til kommunikation mellem et inspektionsholds underhold.

12. Den inspicerede deltagerstat skal transportere inspektionsholdet til, fra og mellem inspektionsområder ved hjælp af transportmidler og ad en rute, der er valgt af den inspicerede deltagerstat. Den inspicerende deltagerstat kan anmode om ændring af den valgte rute. Den inspicerede deltagerstat skal om muligt imødekomme en sådan anmodning. Når som helst det er indbyrdes aftalt, skal den inspicerende deltagerstat have ret til at anvende sine egne landtransportkøretøjer.

13. Såfremt en nødsituation opstår, der nødvendiggør inspektørers rejse fra et inspektionsområde til ind-/udrejsepunktet eller til den inspicerende deltagerstats ambassade eller konsulat på den deltagerstats territorium, hvor en inspektion gennemføres, skal inspektionsholdet notificere eskorteholdet, som straks skal arrangere en sådan rejse, og som om nødvendigt skal stille passende transportmidler til rådighed.

14. Den inspicerede deltagerstat skal stille et administrativt område til rådighed for inspektionsholdet til brug for oplagring af udstyr og forsyninger, rapportskrivning, hvilepauser og måltider.

15. Inspektionsholdet skal have ret til at medbringe sådanne dokumenter, som er nødvendige for inspektionens gennemførelse, specielt dets egne landkort og søkort. Inspektører skal have ret til at medbringe og anvende bærbart passivt natovervågningsudstyr, kikkerter, video- og faste kameraer, diktafoner, målebånd, lommelygter, magnetiske kompasser og bærbare computere. Inspektørerne skal have lov til at bruge andet udstyr, såfremt der foreligger tilladelse fra den inspicerede deltagerstat. Eskorteholdet skal i hele perioden i landet have ret til at observere det udstyr, der medbringes af inspektører, men skal ikke blande sig i brugen af udstyr, der er godkendt af eskorteholdet i overensstemmelse med denne Protokols kapitel V, paragraf 5 og 7.

16. I tilfælde af inspektioner gennemført i medfør af denne Protokols kapitel VII eller VIII skal inspektionsholdet i hvert tilfælde, hvor det udpeger det inspektionsområde, der skal inspiceres, meddele hvorvidt inspektionen vil blive gennemført til fods, med terrængående køretøj, med helikopter eller en kombination af disse. Hvis ikke andet er aftalt, skal den inspicerede deltagerstat stille egnede terrængående køretøjer til rådighed og betjene disse inden for inspektionsområdet.

17. Når som helst det er muligt, under iagttagelse af den inspicerede deltagerstats sikkerhedskrav og flyvebestemmelser og under iagttagelse af dette kapitels paragraf 18 til 21, skal inspektionsholdet under inspektioner gennemført i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII have ret til at gennemføre helikopteroverflyvninger over inspektionsområdet ved anvendelse af en helikopter, der stilles til rådighed og betjenes af den inspicerede deltagerstat.

18. Den inspicerede deltagerstat skal ikke være forpligtet til at stille en helikopter til rådighed på noget inspektionsområde med en størrelse af mindre end 20 kvadratkilometer.

19. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at forsinke, begrænse eller afvise helikopteroverflyvninger over sensitive punkter, men tilstedeværelsen af sensitive punkter skal ikke forhindre helikopteroverflyvning over de resterende dele af inspektionsområdet. Fotografering af eller over sensitive punkter under helikopteroverflyvninger skal kun være tilladt med eskorteholdets godkendelse.

20. Varigheden af sådanne helikopteroverflyvninger på et inspektionsområde må ikke samlet overskride en time, medmindre andet er aftalt mellem inspektionsholdet og eskorteholdet.

21. Enhver helikopter, der stilles til rådighed af den inspicerede deltagerstat, skal være tilstrækkelig stor til at kunne medtage mindst to medlemmer af inspektionsholdet og mindst et medlem af eskorteholdet. Inspektører skal under overflyvninger af inspektionsområdet have lov til at medbringe og bruge det udstyr, der er specificeret i dette kapitels paragraf 15. Inspektionsholdet skal under inspektionsflyvninger advisere eskorteholdet hver gang, inspektionsholdet har til hensigt at tage fotografier. Det skal være muligt for inspektørerne i en helikopter at have et konstant og uhindret udsyn over jorden.

22. Under udførelsen af deres opgaver skal inspektører ikke direkte blande sig i igangværende aktiviteter inden for inspektionsområdet, og de skal undgå unødigt at forstyrre eller at forsinke handlinger inden for inspektionsområdet eller at tage skridt, der berører områdets sikre drift.

23. Bortset fra bestemmelserne i dette kapitels paragraf 24 til 29 skal inspektører under en inspektion af et verifikationsobjekt eller inden for et specificeret område have tilladelse til adgang til, indgang i og uhindret inspektion inden for:

(A) hele det specificerede område i tilfælde af et specificeret område; eller

(B) hele det bekendtgjorte områdes territorium, bortset fra de områder, der er afgrænset på områdediagrammet som udelukkende tilhørende et andet verifikationsobjekt, som inspektionsholdet ikke har udpeget til inspektion, i tilfælde af inspektion af et verifikationsobjekt.

24. Under en inspektion af et verifikationsobjekt eller inden for et specificeret område i medfør af kapitel VII eller VIII i denne Protokol og under iagttagelse af bestemmelserne i paragraf 25 i dette kapitel skal inspektører inden for de områder, der er omtalt i paragraf 23 i dette kapitel, have ret til at betræde enhver lokalitet, enhver bygning eller ethvert område inden for en bygning, hvor der permanent eller rutinemæssigt er placeret kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly, reklassificerede kamptræningsfly, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer, infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer eller pansrede broslagningsvogne. Inspektører skal ikke have ret til at betræde andre bygninger eller områder inden for bygninger, hvortil den fysiske adgang sker gennem døre, der ikke overstiger to meter i bredden, og hvortil eskorteholdet nægter adgang.

25. Under en inspektion af et verifikationsobjekt eller inden for et specificeret område i medfør af kapitel VII eller VIII i denne Protokol skal inspektører have ret til visuelt at konstatere, hvorvidt eventuelle kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly, reklassificerede kamptræningsfly, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer, infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer eller pansrede broslagningsvogne befinder sig i flyshelters, og i givet fald, deres antal, type, model eller version. Uagtet bestemmelserne i paragraf 24 i dette kapitel skal inspektører kun med eskorteholdets tilladelse have ret til at betræde det indre af sådanne flyshelters. Hvis sådan tilladelse nægtes, og hvis inspektørerne kræver det, skal eventuelle kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly, reklassificerede kamptræningsfly, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer, infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer eller pansrede broslagningsvogne, der befinder sig i sådanne flyshelters, fremvises udenfor.

26. Under en inspektion af et verifikationsobjekt eller inden for et specificeret område i medfør af kapitel VII eller VIII i denne Protokol, skal inspektører kun have ret til adgang til konventionelle våben og konventionelt udstyr i den udstrækning, det er nødvendigt for visuelt at konstatere deres antal, type, model eller version, undtagen ifølge bestemmelserne i dette kapitels paragraf 27 - 33.

27. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at tildække individuelt sensitivt udstyr.

28. Eskorteholdet skal have ret til at nægte adgang til sensitive punkter, hvis antal og udstrækning bør være så begrænset som muligt, til tildækkede genstande eller til containere af enhver dimension (bredde, højde, længde eller diameter), under to meter. Når som helst der udpeges et sensitivt punkt, eller der er tildækkede genstande eller containere til stede, skal eskorteholdet erklære, hvorvidt det sensitive punkt, den tildækkede genstand eller containeren indeholder nogen som helst kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly, reklassificerede kamptræningsfly, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer, infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer eller pansrede broslagningsvogne og, i givet fald, antal, type, model eller version.

29. Hvis eskorteholdet meddeler, at et sensitivt punkt, en tildækket genstand eller en container indeholder sådanne konventionelle våben og konventionelt udstyr, som er specificeret i dette kapitels paragraf 28, skal eskorteholdet fremvise eller give oplysning om sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr til inspektionsholdet og skal tage skridt til at forsikre inspektionsholdet om, at der ikke er mere end det oplyste antal af sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr

til stede.

30. Hvis der under en inspektion af et verifikationsobjekt eller inden for et specificeret område i medfør af denne Protokols kapitel VII eller VIII er en helikopter af en type, der er eller har været på listen over multi-rolle angrebshelikoptere i Protokollen om Eksisterende Typer, til stede inden for et inspektionsområde og af eskorteholdet erklæres at være en kampstøttehelikopter, eller hvis en Mi24 R eller K model helikopter er til stede inden for et inspektionsområde og af eskorteholdet erklæres at være begrænset i medfør af kapitel I, paragraf 3 i Protokollen om Helikopter-Rekategorisering, skal en sådan helikopter være genstand for indvendig inspektion i overensstemmelse med denne Protokols kapitel IX, paragraf 4 - 6.

31. Hvis der under en inspektion af et verifikationsobjekt eller inden for et specificeret område i medfør af denne Protokols kapitel VII eller VIII er et fly af en specifik model eller version af kampdygtige træningsfly, der er opført i kapitel II i Protokollen om Fly-Reklassificering, til stede inden for et inspektionsområde og af eskorteholdet erklæres at være blevet certificeret som ubevæbnet i overensstemmelse med Protokollen om Fly-Reklassificering, skal et sådant fly være genstand for indvendig inspektion i overensstemmelse med denne Protokols kapitel IX, paragraf 4 og 5.

32. Hvis der under en inspektion af et verifikationsobjekt eller inden for et specificeret område i medfør af denne Protokols kapitel VII eller VIII er et pansret køretøj, som af eskorteholdet er oplyst at være et pansret mandskabsvogns-lignende køretøj eller et infanterikampkøretøjs-lignende køretøj, til stede inden for inspektionsområdet, skal inspektionsholdet have ret til at fastslå, at et sådant køretøj ikke tillader transport af en panserinfanterigruppe. Inspektører skal have ret til at kræve døre og/eller luger åbnet, således at det indre visuelt kan inspiceres udefra. Sensitivt udstyr inden i eller på køretøjet kan tildækkes.

33. Hvis der under en inspektion af et verifikationsobjekt eller inden for et specificeret område i medfør af denne Protokols kapitel VII eller VIII er udstyr, som af eskorteholdet er oplyst at være blevet reduceret i overensstemmelse med bestemmelserne i Reduktionsprotokollen, til stede inden for et inspektionsområde, skal inspektionsholdet have ret til at inspicere sådant udstyr for at bekræfte, at det er blevet reduceret i overensstemmelse med procedurerne i kapitel III til kapitel XII i Reduktionsprotokollen.

34. Inspektører skal have ret til at tage fotografier, herunder video, med henblik på at registrere tilstedeværelsen af traktatomfattede konventionelle våben og konventionelt udstyr, herunder inden for udpegede permanente depoter eller andre depoter indeholdende mere end 50 sådanne konventionelle våben eller sådant konventionelt udstyr. Fotografiapparater skal begrænses til 35 millimeter kameraer og til kameraer, der kan fremstille øjeblikkeligt fremkaldte fotografiske aftryk. Inspektionsholdet skal advisere eskorteholdet i forvejen, hvis det har til hensigt at tage fotografier. Eskorteholdet skal samarbejde med inspektionsholdet ved fotografering.

35. Fotografering af sensitive punkter skal kun være tilladt med eskorteholdets godkendelse.

36. Med undtagelse af bestemmelsen i dette kapitels paragraf 38 skal fotografering af det indvendige af bygninger bortset fra de oplagringsområder, der er specificeret i dette kapitels paragraf 34, kun være tilladt med eskorteholdets godkendelse.

37. Inspektionsholdet skal have ret til at foretage opmålinger for at løse tvister, der kan opstå under inspektioner. Sådanne opmålinger, der er registreret under inspektioner, skal bekræftes at et medlem af inspektionsholdet og et medlem af eskorteholdet umiddelbart efter, at de er foretaget. Sådanne bekræftede data skal medtages i inspektionsrapporten.

38. Deltagerstaterne skal, når som helst det er muligt, løse enhver tvist vedrørende faktuelle oplysninger, som opstår under en inspektion. Når som helst inspektører anmoder eskorteholdet om at redegøre for en sådan tvist, skal eskorteholdet straks give inspektionsholdet sådanne redegørelser. Såfremt inspektionsholdet beslutter at dokumentere en uløst tvist med fotografier under iagttagelse af bestemmelsen i dette kapitels paragraf 35, skal eskorteholdet samarbejde med inspektionsholdet ved den passende fotografering. Et kamera, der kan fremstille øjeblikkeligt fremkaldte fotografiske aftryk, skal anvendes. Såfremt en tvist ikke kan løses under en inspektion, skal spørgsmålet, relevante redegørelser og ethvert relevant fotografi medtages i inspektionsrapporten i overensstemmelse med denne protokols kapitel XII.

39. For inspektioner gennemført i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII skal inspektionen anses for afsluttet, når inspektionsrapporten er blevet underskrevet og medunderskrevet.

40. Senest ved afslutningen af en inspektion inden for et bekendtgjort område eller inden for et specificeret område skal inspektionsholdet meddele eskorteholdet, hvorvidt inspektionsholdet har til hensigt at gennemføre en efterfølgende inspektion. Såfremt inspektionsholdet har til hensigt at gennemføre en efterfølgende inspektion, skal inspektionsholdet på det tidspunkt udpege det næste inspektionsområde. Under iagttagelse af denne Protokols kapitel VII, paragraf 6 og 17 og kapitel VIII, paragraf 6, litra (A) skal den inspicerede deltagerstat i sådanne tilfælde sikre, at inspektionsholdet ankommer så hurtigt som muligt til det efterfølgende inspektionsområde efter afslutningen af den foregående inspektion. Såfremt inspektionsholdet ikke har til hensigt at gennemføre en efterfølgende inspektion, skal bestemmelserne i dette kapitels paragraf 42 og 43 gælde.

41. Under iagttagelse af bestemmelserne i denne Protokols kapitel VII og VIII skal et inspektionshold have ret til at gennemføre en efterfølgende inspektion på territoriet tilhørende den deltagerstat, hvor inspektionsholdet har gennemført en forudgående inspektion:

(A) inden for ethvert bekendtgjort område tilknyttet det samme ind-/udrejsepunkt som det tidligere inspektionsområde eller tilknyttet det samme ind-/udrejsepunkt, som inspektionsholdet ankom til; eller

(B) inden for ethvert specificeret område for hvilket det ind-/udrejsepunkt, som inspektionsholdet ankom til, er det nærmeste ind-/udrejsepunkt notificeret i medfør af Informationsudvekslingsprotokollens kapitel V; eller

(C) på enhver lokalitet, der er beliggende inden for 200 kilometer fra det forudgående inspektionsområde inden for det samme militærdistrikt; eller

(D) på den lokalitet, som i medfør af denne Protokols kapitel VII, paragraf 11, litra (A) ifølge den inspicerede deltagerstat er den midlertidige placering af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly eller pansrede broslagningsvogne, der ikke var til stede under inspektion af et verifikationsobjekt inden for det forudgående inspektionsområde, såfremt sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr udgør mere end 15 procent af det antal af sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr, der er notificeret i den seneste notifikation i medfør af Informationsudvekslingsprotokollen; eller

(E) inden for det bekendtgjorte område, som i medfør af denne Protokols kapitel VII, paragraf 11, litra (B) ifølge den inspicerede deltagerstat er oprindelsesstedet for kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly eller pansrede broslagningsvogne, som overstiger det antal, der i den seneste notifikation i medfør af Informationsudvekslingsprotokollen er oplyst at være til stede inden for det forudgående inspektionsområde, såfremt antallet af sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr overstiger 15 procent af det notificerede antal af sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr.

42. Efter gennemførelse af en inspektion inden for et bekendtgjort område eller inden for et specificeret område skal inspektionsholdet, såfremt der ikke er givet meddelelse om nogen efterfølgende inspektion, så hurtigt som muligt transporteres til det passende ind-/udrejsepunkt og skal forlade den deltagerstats territorium, hvor inspektionen blev gennemført, inden for 24 timer.

43. Inspektionsholdet skal forlade territoriet tilhørende den deltagerstat, hvor det har gennemført inspektioner, fra samme ind-/udrejsepunkt, hvortil det ankom, hvis ikke andet er aftalt. Hvis et inspektionshold vælger at fortsætte til et ind-/udrejsepunkt i en anden deltagerstat med det formål at gennemføre inspektioner, kan inspektionsholdet gøre dette, forudsat at den inspicerende deltagerstat har foretaget den nødvendige notifikation i overensstemmelse med denne Protokols kapitel IV, paragraf 1.

Kapitel VII.

Bekendtgjort områdeinspektion

1. Inspektion af et bekendtgjort område i medfør af denne Protokol skal ikke kunne afslås. Sådanne inspektioner må kun forsinkes i tilfælde af force majeure eller i overensstemmelse med kapitel II i denne Protokol.

2. Bortset fra bestemmelserne i dette kapitels paragraf 3 skal et inspektionshold ankomme til den deltagerstats territorium, hvor en inspektion skal gennemføres, gennem et i henhold til Informationsudvekslingsprotokollens kapitel V tilknyttet ind-/ udrejsepunkt til det bekendtgjorte område, som det ønsker at udpege som det første inspektionsområde i medfør af dette kapitels paragraf 7.

3. Hvis et inspektionshold ønsker at benytte et landgrænseovergangspunkt eller en havn som ind-/udrejsepunkt, og den inspicerede deltagerstat ikke tidligere har udpeget et landgrænseovergangspunkt eller en havn som ind-/udrejsepunkt, der i medfør af Informationsudvekslingsprotokollens kapitel V er tilknyttet det bekendtgjorte område, som den inspicerende stat ønsker at udpege som det første inspektionsområde i medfør af dette kapitels paragraf 7, skal den inspicerende deltagerstat i dens notifikation i medfør af denne Protokols kapitel IV, paragraf 2, angive det landgrænseovergangspunkt eller den havn, deltagerstaten ønsker at benytte som ind-/udrejsepunkt. Den inspicerede deltagerstat skal i sin bekræftelse på modtagelse af notifikationen, som bestemt i denne Protokols kapitel IV, paragraf 3, angive, hvorvidt dette ind-/udrejsepunkt er acceptabelt. I tilfælde, hvor det er uacceptabelt, skal den inspicerede deltagerstat angive et andet ind-/udrejsepunkt, som skal ligge så nært som muligt ved det ønskede ind-/udrejsepunkt. Det kan være en lufthavn notificeret i medfør af Informationsudvekslingsprotokollens kapitel V, en havn eller et landgrænseovergangspunkt, gennem hvilket inspektionsholdet og transportbesætningsmedlemmerne kan ankomme til deltagerstatens territorium.

4. Hvis en inspicerende deltagerstat notificerer ønsket om at benytte et landgrænseovergangspunkt eller en havn som ind-/udrejsepunkt i medfør af dette kapitels paragraf 3, skal deltagerstaten i forvejen fastslå, at der er rimelig sikkerhed for, at dens inspektionshold fra dette ind-/udrejsepunkt med landtransportmidler kan nå det første bekendtgjorte område, hvor deltagerstaten ønsker at gennemføre inspektion, inden for den i dette kapitels paragraf 8 angivne tid.

5. Hvis et inspektionshold og en transportbesætning i medfør af dette kapitels paragraf 3 ankommer gennem et andet ind-/udrejsepunkt til den deltagerstats territorium, hvor der skal gennemføres en inspektion, end det ind-/udrejsepunkt, der i medfør af Informationsudvekslingsprotokollens kapitel V er tilknyttet det bekendtgjorte område, som den ønsker at udpege som det første inspektionsområde, skal den inspicerede deltagerstat så hurtigt som muligt lette adgangen til dette bekendtgjorte område, men skal have ret til, om nødvendigt, at overskride den tidsfrist, der er fastsat i dette kapitels paragraf 8.

6. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at benytte op til seks timer til at forberede inspektionsholdets ankomst til inspektionsområdet.

7. Det notificerede antal timer efter ankomst til ind-/udrejsepunktet, der er notificeret i medfør af denne Protokols kapitel IV, paragraf 2, litra (E), skal inspektionsholdet udpege det første bekendtgjorte område, der skal inspiceres. Det notificerede antal timer skal ikke være mindre end en time og ikke mere end 16 timer efter ankomsten til ind-/udrejsepunktet.

8. Den inspicerede deltagerstat skal sikre, at inspektionsholdet rejser til det første bekendtgjorte område på den hurtigst mulige måde og ankommer så hurtigt som muligt efter udpegelsen af det område, der skal inspiceres, dog senest ni timer efter, at inspektionsområdet er blevet udpeget, medmindre andet er aftalt mellem inspektionsholdet og eskorteholdet, eller medmindre inspektionsområdet er beliggende i et bjergrigt eller ufremkommeligt terræn. I et sådant tilfælde skal inspektionsholdet transporteres til inspektionsområdet senest 15 timer efter, at inspektionsområdet er blevet udpeget. Rejsetid ud over ni timer skal ikke tælle mod inspektionsholdets periode i landet.

9. Straks ved ankomsten til inspektionsområdet skal inspektionsholdet føres til en orienteringsfacilitet, hvor et områdediagram over det bekendtgjorte område skal stilles til inspektionsholdets rådighed, medmindre et sådant områdediagram er blevet stillet til rådighed ved en tidligere udveksling af områdediagrammer. Områdediagrammet over det bekendtgjorte område, der stilles til rådighed ved ankomsten til det bekendtgjorte område, skal indeholde en præcis gengivelse af:

(A) geografiske koordinater for et punkt inden for inspektionsområdet, ned til de nærmeste tiende buesekund, med angivelse af dette punkt og af retvisende nordlig retning;

(B) angivelse af områdediagrammets målestok;

(C) inspektionsområdets omkreds;

(D) præcist aftegnede grænser for de områder, som udelukkende tilhører hvert verifikationsobjekt med angivelse af verifikationsobjektets formations- og enhedsregistreringsnummer for hvert sådant område og for de separat placerede områder, hvor kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly, reklassificerede kamptræningsfly, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer, infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer eller pansrede broslagningsvogne tilhørende hvert verifikationsobjekt, permanent er til stede;

(E) større bygninger og veje inden for inspektionsområdet;

(F) indgange til det bekendtgjorte område; og

(G) placeringen af det administrative område, der skal stilles til rådighed for inspektionsholdet i overensstemmelse med denne Protokols kapitel VI, paragraf 14.

10. Inden for en halv time efter modtagelsen af områdediagrammet over det bekendtgjorte område skal inspektionsholdet udpege det verifikationsobjekt, der skal inspiceres. Derefter skal inspektionsholdet modtage en præinspektionsbriefing, som ikke skal vare længere end en time. Denne briefing skal omfatte følgende elementer:

(A) sikkerhedsmæssige og administrative procedurer inden for inspektionsområdet;

(B) transport- og kommunikationsmodaliteter for inspektører inden for inspektionsområdet; og

(C) beholdninger og placering inden for inspektionsområdet, herunder inden for fællesområderne inden for det bekendtgjorte område, af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly, reklassificerede kamptræningsfly, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer, infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer eller pansrede broslagningsvogne inklusive dem, der tilhører separat placerede underlagte elementer tilhørende det verifikationsobjekt, der skal inspiceres.

11. Præinspektionsbriefingen skal indeholde en redegørelse for enhver forskel mellem antallet af kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly, kamphelikoptere eller pansrede broslagningsvogne, der er til stede inden for inspektionsområdet, og det tilsvarende antal, der er oplyst i den seneste notifikation i medfør af Informationsudvekslingsprotokollen, i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

(A) hvis antallet af sådanne konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er til stede inden for inspektionsområdet, er mindre end det antal, der er oplyst i den seneste notifikation, skal redegørelsen omfatte den midlertidige placering af sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr; og

(B) hvis antallet af sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr, der er til stede i inspektionsområdet, overskrider det antal, der er oplyst i den seneste notifikation, skal redegørelsen omfatte specifikke oplysninger om oprindelsesstedet, afgangstidspunkter fra oprindelsesstedet, ankomsttidspunkt og planlagt ophold inden for inspektionsområdet for sådanne yderligere konventionelle våben og konventionelt udstyr.

12. Når et inspektionshold udpeger et verifikationsobjekt, som det ønsker at inspicere, skal inspektionsholdet som en del af den samme inspektion af dette verifikationsobjekt have ret til at inspicere hele territoriet, der på områdediagrammet er aftegnet som udelukkende tilhørende dette verifikationsobjekt,og alle de separat placerede områder på den samme deltagerstats territorium, hvor konventionelle våben og konventionelt udstyr tilhørende dette verifikationsobjekt permanent er til stede.

13. Inspektionen af et verifikationsobjekt på et bekendtgjort område skal tillade inspektionsholdet adgang, indgang og uhindret inspektion inden for hele det bekendtgjorte områdes territorium bortset fra de områder, der på områdediagrammet er afmærket som udelukkende tilhørende et andet verifikationsobjekt, som inspektionsholdet ikke har udpeget til inspektion. Under sådanne inspektioner skal bestemmelserne i denne Protokols kapitel VI finde anvendelse.

14. Hvis eskorteholdet meddeler inspektionsholdet, at kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly, reklassificerede kamptræningsfly, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer, infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer eller pansrede broslagningsvogne notificeret som tilhørende et verifikationsobjekt inden for et bekendtgjort område er til stede inden for et område, der på områdediagrammet er afgrænset som udelukkende tilhørende et andet verifikationsobjekt, skal eskorteholdet sikre, at inspektionsholdet som en del af samme inspektion har adgang til sådanne konventionelle våben og sådant konventionelt udstyr.

15. Hvis traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr er til stede på områder inden for et bekendtgjort område, som på områdediagrammet ikke er aftegnet som udelukkende tilhørende et verifikationsobjekt, skal eskorteholdet meddele inspektionsholdet, hvilket verifikationsobjekt sådanne konventionelle våben og konventionelt udstyr tilhører.

16. Hver deltagerstat skal være forpligtet til at gøre rede for det samlede antal i enhver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er notificeret i medfør af Informationsprotokollens kapitel III på det organisatoriske niveau over brigade/regimentsniveau eller tilsvarende, såfremt en anden deltagerstat har anmodet om en sådan redegørelse.

17. Hvis inspektionsholdet under en inspektion inden for et bekendtgjort område beslutter sig til inden for det samme bekendtgjorte område at gennemføre en inspektion af et andet verifikationsobjekt, som ikke tidligere var blevet udpeget, skal inspektionsholdet have ret til at påbegynde en sådan inspektion inden for tre timer efter, at verifikationsobjektet er blevet udpeget. I et sådant tilfælde skal inspektionsholdet modtage en orientering om det udpegede verifikationsobjekt i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 10 og 11.

Kapitel VIII.

Anfægtelsesinspektion inden for specificerede områder

1. Hver deltagerstat skal have ret til at gennemføre anfægtelsesinspektioner inden for specificerede områder i overensstemmelse med denne Protokol.

2. Såfremt den inspicerende deltagerstat har til hensigt at gennemføre en anfægtelsesinspektion inden for et specificeret område som den første inspektion efter ankomsten til ind-/udrejsepunktet:

(A) skal den i sin notifikation, der afgives i medfør af denne Protokols kapitel IV, medtage det udpegede ind-/udrejsepunkt, der er nærmest ved eller inden for det specificerede område, og som har kapacitet til at modtage den inspicerende deltagerstats valgte transportmiddel; og

(B) inspektionsholdet skal udpege det første specificerede område, som det ønsker at inspicere, det notificerede antal af timer efter ankomst til ind-/udrejsepunktet notificeret i medfør af denne Protokols kapitel IV, paragraf 2, litra (E). Det skal ikke være mindre end een time og ikke mere end 16 timer efter ankomsten til ind-/udrejsepunktet. Når som helst et specificeret område udpeges, skal inspektionsholdet som en del af sin inspektionsanmodning give eskorteholdet en geografisk beskrivelse, der angiver områdets ydre grænser. Inspektionsholdet skal som en del af sin inspektionsanmodning have ret til at identificere enhver bygning eller facilitet, som det ønsker at inspicere.

3. Den deltagerstat, på hvis territorium en anfægtelsesinspektion ønskes gennemført, skal straks ved modtagelsen af udpegningen af et specificeret område underrette andre deltagerstater, som benytter bygninger eller ejendomme efter aftale med den inspicerede deltagerstat, om dette specificerede område. Denne underretning skal omfatte en geografisk beskrivelse, der angiver områdets ydre grænser.

4. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at afvise anfægtelsesinspektioner inden for specificerede områder.

5. Den inspicerede deltagerstat skal inden for to timer efter udpegelsen af det specificerede område underrette inspektionsholdet om, hvorvidt inspektionsanmodningen vil blive imødekommet.

6. Når adgang til et specificeret område er blevet tilladt:

(A) skal den inspicerede deltagerstat have ret til at benytte op til seks timer, efter at den har accepteret inspektionen, til at forberede inspektionsholdets ankomst til det specificerede område;

(B) den inspicerede deltagerstat skal sikre, at inspektionsholdet rejser til det første specificerede område på den hurtigst mulige måde og ankommer så hurtigt som muligt efter udpegelsen af det område, der skal inspiceres, dog senest ni timer efter, at inspektionen er blevet accepteret, medmindre andet er aftalt mellem inspektionsholdet og eskorteholdet, eller medmindre området er beliggende i et bjergrigt eller ufremkommeligt terræn. I et sådant tilfælde skal inspektionsholdet transporteres til inspektionsområdet 15 timer efter at en sådan inspektion er blevet accepteret. Rejsetid ud over ni timer skal ikke tælle mod inspektionsholdets periode i landet; og

(C) bestemmelserne i denne Protokols kapitel VI skal finde anvendelse. Inden for et sådant specificeret område kan eskorteholdet forsinke adgang eller overflyvning af særlige dele af det specificerede område. Hvis forsinkelsen overstiger fire timer, skal inspektionsholdet have ret til at aflyse inspektionen. Det tidsrum, i hvilket et inspektionshold er blevet forsinket, skal ikke tælle mod perioden i landet eller mod den maksimalt tilladte tid i et specificeret område.

7. Såfremt et inspektionshold anmoder om adgang til bygninger eller ejendomme, som en anden deltagerstat benytter efter aftale med den inspicerede deltagerstat, skal den inspicerede deltagerstat straks underrette denne deltagerstat om en sådan anmodning. Eskorteholdet skal underrette inspektionsholdet om, at en sådan anden deltagerstat efter aftale med den inspicerede deltagerstat, i samarbejde med den inspicerede deltagerstat og i den udstrækning, det er i overensstemmelse med aftalen om benyttelse, skal udøve og påtage sig de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i denne Protokol med hensyn til inspektioner, der involverer udstyr eller materiel tilhørende den deltagerstat, som benytter bygningen eller ejendommen.

8. Såfremt den inspicerede deltagerstat ønsker det, kan den give inspektionsholdet en briefing ved ankomsten til det specificerede område. En sådan briefing må vare højst een time. Sikkerhedsprocedurer og administrative arrangementer kan også omfattes af denne orientering.

9. Såfremt adgang til et specificeret område bliver afslået:

(A) skal den inspicerede deltagerstat eller den deltagerstat, der udøver og påtager sig den inspicerede deltagerstats rettigheder og forpligtelser, give rimelig forsikring om, at der ikke på det specificerede område findes traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr. Hvis sådanne våben og sådant udstyr, der tilhører myndigheder organiseret til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver, er til stede inden for det område, der er beskrevet i Artikel V, skal den inspicerede deltagerstat eller den deltagerstat, der udøver og påtager sig den inspicerede deltagerstats rettigheder og forpligtelser, tillade visuel bekræftelse af deres tilstedeværelse. Dette gælder ikke i tilfælde af force majeure, i hvilket tilfælde visuel bekræftelse skal tillades, så snart det er praktisk muligt; og

(B) det skal ikke tælles mod nogen inspektionskvote, og tidsrummet fra udpegningen af det specificerede område og det efterfølgende afslag skal ikke trækkes fra perioden i landet. Inspektionsholdet skal have ret til at udpege et nyt specificeret område eller bekendtgjort område til inspektion eller at erklære inspektionen for afsluttet.

Kapitel IX.

Inspektion af certifikation

1. Hver deltagerstat skal have ret til, uden at det kan afvises, at inspicere certifikationen af rekategoriserede multi-rolle angrebshelikoptere og reklassificerede kamptræningsfly i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, i Protokollen om Helikopter-Rekategorisering og i Protokollen om Fly-Reklassificering. Sådanne inspektioner skal ikke tælle mod de kvoter, der er fastsat i denne Protokols kapitel II. Inspektionshold, der gennemfører sådanne inspektioner, kan sammensættes af repræsentanter fra forskellige deltagerstater. Den inspicerede deltagerstat skal ikke være forpligtet til at acceptere mere end eet inspektionshold ad gangen på hvert certifikationsområde.

2. Under gennemførelse af en certifikationsinspektion i overensstemmelse med dette kapitel skal et inspektionshold have ret til at tilbringe op til to dage på et certifikationsområde, medmindre andet er aftalt.

3. Mindst 15 dage før certifikationen af rekategoriserede multi-rolle angrebshelikoptere eller reklassificerede kamptræningsfly skal den deltagerstat, der gennemfører certifikationen, notificere alle andre deltagerstater om:

(A) området, hvor certifikationen skal finde sted, herunder geografiske koordinater;

(B) de planlagte datoer for certifikationsprocessen;

(C) det forventede antal og type, herunder model eller version, på helikoptere eller fly, der skal certificeres;

(D) producentens serienummer for hver helikopter eller hvert fly;

(E) enheden eller lokaliteten, som helikopterne eller flyene tidligere tilhørte;

(F) enheden eller lokaliteten, som de certificerede helikoptere og fly i fremtiden skal tilgå;

(G) ind-/udrejsepunktet, som inspektionsholdet skal benytte; og

(H) dato og tidspunkt for, hvornår et inspektionshold skal ankomme til ind-/udrejsepunktet for at inspicere certifikationen.

4. Inspektører skal have ret til at gå ind i og visuelt at inspicere helikopterens eller flyets cockpit og indre, herunder at kontrollere producentens serienummer, uden at den deltagerstat, der gennemfører certifikationen, kan nægte dette.

5. Hvis inspektionsholdet kræver det, skal eskorteholdet, uden at kunne nægte dette, fjerne eventuelle tilgangspaneler, der skjuler det sted, hvorfra komponenter og ledninger er blevet fjernet i overensstemmelse med bestemmelserne i Protokollen om Helikopter-Rekategorisering eller Protokollen om Fly-Reklassificering.

6. Inspektører skal have ret til at anmode om og observere aktiveringen af enhver våbensystemskomponent i multi-rolle angrebshelikoptere, som certificeres eller er oplyst at være blevet rekategoriseret, hvilket dog kan nægtes af den deltagerstat, der gennemfører certifikationen.

7. Ved afslutningen af en certifikationsinspektion skal inspektionsholdet udfylde en inspektionsrapport i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Protokols kapitel XII.

8. Efter gennemførelsen af en inspektion på et certifikationsområde skal inspektionsholdet have ret til at forlade den inspicerede deltagerstats territorium eller til at fortsætte til et andet certifikationsområde eller til et reduktionsområde, såfremt inspektionsholdet har foretaget den nødvendige notifikation i overensstemmelse med denne Protokols kapitel IV, paragraf 3. Inspektionsholdet skal mindst 24 timer før det planlagte afrejsetidspunkt notificere eskorteholdet om sin planlagte afrejse fra certifikationsområdet og i givet fald om sin hensigt til at fortsætte til et andet certifikationsområde eller til et reduktionsområde.

9. Inden for syv dage efter gennemførelsen af certifikationen skal den deltagerstat, der er ansvarlig for certifikationen notificere alle øvrige deltagerstater om gennemførelsen af certifikationen. Sådan notifikation skal specificere antal, typer og producentens serienumre for certificerede helikoptere og fly, det aktuelle certifikationsområde, de faktiske datoer for certifikationen og de enheder eller lokaliteter, som de rekategoriserede eller reklassificerede fly vil tilgå.

Kapitel X.

Inspektion af reduktion

1. Hver deltagerstat skal have ret til, uden at den inspicerede deltagerstat kan afvise dette, at gennemføre inspektioner af reduktionsprocessen, der er udført i medfør af kapitel I til VIII og X til XII i Reduktionsprotokollen, i overensstemmelse med dette kapitels bestemmelser. Sådanne inspektioner skal ikke tælle mod de kvoter, der er fastsat i denne Protokols kapitel II. Inspektionshold, der gennemfører sådanne inspektioner, kan være sammensat af repræsentanter fra forskellige deltagerstater. Den inspicerede deltagerstat skal ikke være forpligtet til at acceptere mere end eet inspektionshold ad gangen inden for hvert reduktionsområde.

2. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at organisere og gennemføre reduktionsprocessen udelukkende under iagttagelse af bestemmelserne i Traktatens artikel VIII og i Reduktionsprotokollen. Inspektioner af reduktionsprocessen skal gennemføres på en sådan måde, at de ikke forstyrrer de igangværende aktiviteter på reduktionsområdet og ikke unødvendigt hindrer, forsinker eller vanskeliggør gennemførelsen af reduktionsprocessen.

3. Hvis et reduktionsområde notificeret i medfør af kapitel III i Informationsudvekslingsprotokollen benyttes af flere end een deltagerstat, skal inspektioner af reduktionsprocessen gennemføres i overensstemmelse med sådanne anvendelsesplaner, som er stillet til rådighed af hver deltagerstat, der benytter reduktionsområdet.

4. Hver deltagerstat, der har til hensigt at reducere traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, skal notificere alle øvrige deltagerstater om, hvilke våben og udstyr der skal reduceres på hvert reduktionsområde i en kalenderrapporteringsperiode. Hver sådan kalenderrapporteringsperiode skal have en varighed af ikke flere end 90 dage og mindst 30 dage. Denne bestemmelse skal altid finde anvendelse, når der gennemføres reduktion på et reduktionsområde, uden hensyn til, om reduktionsprocessen skal gennemføres på vedvarende eller uregelmæssig basis.

5. Mindst 15 dage før påbegyndelse af reduktion for en kalenderrapporteringsperiode skal den deltagerstat, der har til hensigt at gennemføre reduktionsprocedurer, notificere alle øvrige deltagerstater om kalenderrapporteringsperioden. En sådan notifikation skal indeholde betegnelsen for reduktionsområdet med geografiske koordinater, den planlagte dato for gennemførelse af reduktionen af våben og udstyr og den planlagte dato for afslutning af reduktionen af konventionelle våben og konventionelt udstyr, som er identificeret til reduktion i en kalenderrapporteringsperiode. Derudover skal notifikationen identificere:

(A) det anslåede antal og type af konventionelle våben og konventionelt udstyr, der skal reduceres;

(B) verifikationsobjekt(er) hvorfra de emner, der skal reduceres, er blevet trukket tilbage;

(C) reduktionsprocedurerne, der skal anvendes i medfør af kapitel III til VIII og kapitel X til XII i Reduktionsprotokollen, for hver type konventionelle våben og konventionelt udstyr, der skal reduceres;

(D) ind-/udrejsepunktet, der skal benyttes af et inspektionshold, som gennemfører inspektion af en reduktion, der er notificeret for denne kalenderrapporteringsperiode; og

(E) dato og tidspunkt for, hvornår et inspektionshold skal ankomme til ind-/udrejsepunktet for at inspicere de konventionelle våben og det konventionelle udstyr inden påbegyndelse af disses reduktion.

6. Bortset fra bestemmelserne i dette kapitels paragraf 11 skal et inspektionshold have ret til at ankomme til eller at forlade et inspektionsområde til enhver tid i kalenderrapporteringsperioden, inklusive tre dage efter afslutningen af en notificeret kalenderrapporteringsperiode. Derudover skal inspektionsholdet have ret til at forblive inden for reduktionsområdet gennem en eller flere kalenderrapporteringsperioder, forudsat at der ikke er mere end tre dage mellem disse perioder. I hele den periode, hvor inspektionsholdet forbliver inden for reduktionsområdet, skal det have ret til at overvåge alle reduktionsprocedurer, der udføres i overensstemmelse med Reduktionsprotokollen.

7. I overensstemmelse med bestemmelserne, der er fastsat i dette kapitel, skal inspektionsholdet have ret til frit at registrere fabriksserienumre for de konventionelle våben og det konventionelle udstyr, der skal reduceres, eller til at placere specielle mærker på sådant udstyr inden reduktionen og efterfølgende at registrere sådanne numre og mærker efter afslutning af reduktionsprocessen. Dele af reducerede våben og udstyr, som specificeret i kapitel II, paragraf 1 og 2 i Reduktionsprotokollen, eller hvis der er tale om konvertering, de køretøjer, der er konverteret til ikke-militære formål, skal være til rådighed for inspektion i mindst tre dage efter afslutningen af den notificerede kalenderrapporteringsperiode, hvis inspektion af disse reducerede dele ikke tidligere har fundet sted.

8. Den deltagerstat, der er beskæftiget med reduktion af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, skal på hvert reduktionsområde oprette et arbejdsregister, hvori den skal registrere fabriksserienumre for hvert emne, der reduceres, såvel som datoer for påbegyndelse og afslutning af reduktionsprocedurerne. Dette register skal også indeholde de samlede data for hver kalenderrapporteringsperiode. Registret skal stilles til rådighed for inspektionsholdet i inspektionsperioden.

9. Ved afslutningen af hver inspektion af reduktionsprocessen skal inspektionsholdet udfærdige en standardiseret rapport, som skal underskrives af inspektionsholdets leder og en repræsentant for den inspicerede deltagerstat. Bestemmelserne i denne Protokols kapitel XII skal finde anvendelse.

10. Efter afslutning af en reduktion inden for et reduktionsområde skal inspektionsholdet have ret til at forlade den inspicerede deltagerstats territorium eller til at gennemføre en efterfølgende inspektion inden for et andet reduktionsområde eller certifikationsområde, hvis den nødvendige notifikation er foretaget i overensstemmelse med denne Protokols kapitel IV, paragraf 3. Inspektionsholdet skal mindst 24 timer før det planlagte afrejsetidspunkt underrette eskorteholdet om dets planlagte afrejse fra reduktionsområdet og, i givet fald, om dets hensigt til at fortsætte til et andet reduktionsområde eller certifikationsområde.

11. Hver deltagerstat skal være forpligtet til årligt at acceptere op til 10 inspektioner for at stadfæste gennemførelsen af konvertering af konventionelle våben og konventionelt udstyr til køretøjer til ikke-militært brug i medfør af Reduktionsprotokollens kapitel VIII. Sådanne inspektioner skal gennemføres i overenstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel med følgende undtagelser:

(A) notifikation i medfør af dette kapitels paragraf 5, litra (E) skal kun identificere dato og tidspunkt for, hvornår et inspektionshold skal ankomme til ind-/udrejsepunktet for at inspicere dette udstyr efter gennemførelse af konvertering til køretøjer til ikke-militær brug; og

(B) inspektionsholdet skal kun have ret til at ankomme til eller afrejse fra reduktionsområdet inden for tre dage udover den notificerede afslutningsdato for konverteringen.

12. Inden syv dage efter afslutningen af reduktionsprocessen i en kalenderrapporteringsperiode skal den deltagerstat, der er ansvarlig for reduktioner, notificere alle øvrige deltagerstater om afslutningen af reduktionen for denne periode. Sådan notifikation skal specificere antal og type for de konventionelle våben og det konventionelle udstyr, der er reduceret, det involverede reduktionsområde, de anvendte reduktionsprocedurer og de aktuelle datoer for påbegyndelse og afslutning af reduktionsprocessen for den pågældende kalenderrapporteringsperiode. For konventionelle våben og konventionelt udstyr, der er reduceret i medfør af kapitel X, XI og XII i Reduktionsprotokollen, skal notifikationen også specificere lokaliteten, hvor sådanne konventionelle våben og konventionelt udstyr skal placeres permanent. For konventionelle våben og konventionelt udstyr reduceret i medfør af kapitel VIII i Reduktionsprotokollen skal notifikationen specificere reduktionsområdet, hvor endelig konvertering vil finde sted, eller det opbevaringsområde, hvortil hvert emne, der er udpeget til konvertering, vil blive overført.

Kapitel XI.

Aflysning af inspektioner

1. Hvis inspektionsholdet finder sig ude af stand til at ankomme til ind-/udrejsepunktet inden for seks timer efter det først forventede ankomsttidspunkt eller efter det nye ankomsttidspunkt meddelt i medfør af denne Protokols kapitel IV, paragraf 6, skal den inspicerende deltagerstat meddele dette til de deltagerstater, som er notificeret i medfør af denne Protokols kapitel IV, paragraf 1. I et sådant tilfælde bortfalder notifikation om inspektionshensigt, og inspektionen skal aflyses.

2. I tilfælde af forsinkelse, som skyldes omstændigheder, der ligger uden for den inspicerende deltagerstats rådighedssfære, og som opstår efter, at inspektionsholdet er ankommet til ind-/ udrejsepunktet, og som har forhindret inspektionsholdet i at ankomme til det først udpegede inspektionsområde inden for den tid, der er specificeret i denne protokols kapitel VII, paragraf 8 eller kapitel VIII, paragraf 6, litra (B), skal den inspicerende deltagerstat have ret til at aflyse inspektionen. Hvis en inspektion aflyses under sådanne omstændigheder, skal den ikke tælle mod nogen af de kvoter, som er nævnt i Traktaten.

Kapitel XII.

Inspektionsrapporter

1. For at afslutte en inspektion, der er gennemført i overensstemmelse med denne Protokols kapitel VII, VIII, IX eller X, og før inspektionsområdet forlades:

(A) skal inspektionsholdet afgive en skriftlig rapport til eskorteholdet; og

(B) eskorteholdet skal have ret til at tilføje sin skriftlige kommentarer i inspektionsrapporten og skal medunderskrive rapporten inden for een time efter modtagelsen af rapporten fra inspektionsholdet, medmindre der mellem inspektionsholdet og eskorteholdet er aftalt en forlængelse.

2. Rapporten skal underskrives af inspektionsholdets leder, og lederen af eskorteholdet skal skriftligt kvittere for modtagelsen.

3. Rapporten skal være saglig og standardiseret. Formater for hver enkelt inspektionstype skal aftales i Den Fælles Konsultationsgruppe før Traktatens ikrafttræden under hensyntagen til dette kapitels paragraf 4 og 5.

4. Rapporter om inspektioner gennemført i medfør af denne Protokols kapitel VII og VIII skal omfatte:

(A) inspektionsområdet;

(B) dato og tidspunkt for inspektionsholdets ankomst til inspektionsområdet;

(C) dato og tidspunkt for inspektionsholdets afrejse fra inspektionsområdet; og

(D) type og antal for alle kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kamphelikoptere, kampfly, reklassificerede kamptræningsfly, pansrede mandskabsvogns-lignende køretøjer, infanterikampkøretøjs-lignende køretøjer eller pansrede broslagningsvogne, der observeres under inspektionen, herunder i givet fald en indikation af det verifikationsobjekt, hvortil de hørte.

5. Rapporter om inspektioner, der er gennemført i medfør af denne Protokols kapitel IX og X, skal omfatte:

(A) reduktions- eller certifikationsområdet, hvor reduktionen eller certifikationen gennemførtes;

(B) datoerne for inspektionsholdets tilstedeværelse på området;

(C) antal og type, herunder model eller version, på konventionelle våben og konventionelt udstyr, hvis reduktion eller certifikation observeredes;

(D) en liste over serienumre, der blev registreret under inspektionerne;

(E) i tilfælde af reduktioner, de særlige reduktionsprocedurer, der anvendtes eller observeredes; og

(F) i tilfælde af reduktioner, de aktuelle datoer for reduktionsprocedurernes påbegyndelse og afslutning, såfremt et inspektionshold var til stede i hele kalenderrapporteringsperioden.

6. Inspektionsrapporten skal udfærdiges på det officielle sprog, der er anvendt ved Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa, og som er valgt af den inspicerende deltagerstat i overensstemmelse med denne Protokols kapitel IV, paragraf 2, litra (G) og paragraf 3, litra (F).

7. Den inspicerende deltagerstat og den inspicerede deltagerstat skal hver beholde 1 kopi af rapporten. Inspektionsrapporten kan efter hver af deltagerstaternes forgodtbefindende fremsendes til andre deltagerstater og kan som hovedregel stilles til rådighed for Den Fælles Konsultationsgruppe.

8. Den stationerende deltagerstat skal særligt:

(A) have ret til at tilføje skriftlige kommentarer vedrørende inspektionen af dens stationerede konventionelle væbnede styrker; og

(B) beholde en kopi af inspektionsrapporten i tilfælde af inspektion af dens stationerede konventionelle væbnede styrker.

Kapitel XIII.

Forrettigheder og immuniteter

1. Med henblik på at udøve deres virksomhed effektivt med det formål at gennemføre Traktaten og ikke af hensyn til deres personlige fordel skal inspektører og transportbesætningsmedlemmer tilstås de forrettigheder og immuniteter, som diplomatiske repræsentanter nyder i medfør af artikel 29, artikel 30, paragraf 2, artikel 31, paragraf 1, 2 og 3 og artikel 34 og artikel 35 i Wienerkonventionen om Diplomatiske Forbindelser af 18. april 1961.

2. Hertil kommer, at inspektører og transportbesætningsmedlemmer skal tilstås de forrettigheder, som diplomatiske repræsentanter nyder i medfør af artikel 36, paragraf l, litra b) i Wienerkonventionen om Diplomatiske Forbindelser af 18. april 1961. På den deltagerstats territorium, hvor inspektionen skal gennemføres, skal inspektører og transportbesætningsmedlemmer ikke have ret til at indføre artikler, der er underkastet import- eller eksportforbud ved lov, eller som er underkastet den pågældende deltagerstats karantænebestemmelser.

3. Inspektionsholdets transportmidler skal være ukrænkelige, medmindre andet bestemmes i Traktaten.

4. Den inspicerende deltagerstat kan give afkald på immunitet for retsforfølgning for enhver inspektør eller ethvert transportbesætningsmedlem i de tilfælde, hvor den inspicerende deltagerstat er af den opfattelse, at immunitet ville hindre rettens gang, og at der kan gives afkald på immunitet uden præjudice for implementeringen af bestemmelserne i Traktaten. Der kan alene gives afkald på immunitet for inspektører og transportbesætningsmedlemmer, der ikke er statsborgere i den inspicerende deltagerstat, af de deltagerstater, hvor disse inspektører er statsborgere. Afkald skal altid være udtrykkeligt.

5. Forrettighederne og immuniteterne i henhold til dette kapitel skal tilstås inspektører og transportbesætningsmedlemmer:

(A) under transit gennem enhver deltagerstats territorium med henblik på gennemførelse af en inspektion på en anden deltagerstats territorium;

(B) gennem hele deres tilstedeværelse på den deltagerstats territorium, hvor inspektionen gennemføres; og

(C) derefter med hensyn til handlinger, der tidligere er foretaget i forbindelse med udførelsen af officielle funktioner som inspektør eller transportbesætningsmedlem.

6. Såfremt den inspicerede deltagerstat finder, at en inspektør eller et transportbesætningsmedlem har misbrugt sine forrettigheder og immuniteter, skal de bestemmelser, der er fastsat i denne Protokols kapitel VI, paragraf 6 finde anvendelse. Efter anmodning fra enhver af de implicerede deltagerstater skal der gennemføres konsultationer mellem disse med henblik på at forhindre en gentagelse af et sådant misbrug.

PROTOKOL OM DEN FÆLLES KONSULTATIONSGRUPPE

Deltagerstaterne erklærer sig herved enige om procedurer og andre bestemmelser vedrørende Den Fælles Konsultationsgruppe, som oprettes i medfør af artikel XVI i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990, i det følgende benævnt Traktaten.

1. Den Fælles Konsultationsgruppe skal sammensættes af repræsentanter udpeget af hver deltagerstat. En deltagerstats alternerende repræsentanter, rådgivere og eksperter vil kunne deltage i Den Fælles Konsultationsgruppes forhandlinger i det omfang, en deltagerstat anser dette for at være nødvendigt.

2. Den Fælles Konsultationsgruppes første samling skal indledes ikke senere end 60 dage efter Traktatens undertegnelse. Formanden for åbningsmødet skal være Kongeriget Norges repræsentant.

3. Den Fælles Konsultationsgruppe skal mødes til ordinære samlinger to gange om året.

4. Efter anmodning fra een eller flere deltagerstater skal formanden for Den Fælles Konsultationsgruppe indkalde yderligere samlinger. Formanden skal straks underrette alle øvrige deltagerstater om anmodningen. Sådanne samlinger skal indledes ikke senere end 15 dage efter, at formanden har modtaget en sådan anmodning.

5. Den Fælles Konsultationsgruppes samlinger skal ikke vare længere end fire uger, medmindre den træffer anden beslutning.

6. Deltagerstaterne skal på skift, i fransk alfabetisk orden, påtage sig formandskabet for Den Fælles Konsultationsgruppe.

7. Den Fælles Konsultationsgruppe skal mødes i Wien, medmindre den træffer anden beslutning.

8. Repræsentanterne skal ved møderne placeres i deltagerstaternes franske alfabetiske orden.

9. De officielle sprog i Den Fælles Konsultationsgruppe skal være engelsk, fransk, italiensk, russisk, spansk og tysk.

10. Forhandlingerne i Den Fælles Konsultationsgruppe skal være fortrolige, medmindre den træffer anden beslutning.

11. Som fordelingsnøgle for de fælles udgifter i forbindelse med Den Fælles Konsultationsgruppes virksomhed skal, medmindre andet besluttes af Den Fælles Konsultationsgruppe, anvendes følgende:

10,35 pct. for Amerikas Forenede Stater, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Forbundsrepublikken Tyskland;

6,50 pct. for Canada;

5,20 pct. for Kongeriget Spanien;

4,00 pct. for Kongeriget Belgien, Kongeriget Nederlandene og Republikken Polen;

2,34 pct. for Kongeriget Danmark, Kongeriget Norge, Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepublik og Republikken Ungarn;

0,88 pct. for Den Hellenske Republik, Rumænien og Republikken Tyrkiet;

0,68 pct. for Republikken Bulgarien, Storhertugdømmet Luxembourg og Den Portugisiske Republik; samt

0,16 pct. for Republikken Island.

12. I løbet af den periode, hvor denne Protokol finder foreløbig anvendelse i overensstemmelse med Protokollen om Foreløbig Anvendelse, skal Den Fælles Konsultationsgruppe:

(A) udarbejde eller i nødvendigt omfang revidere procedureregler, arbejdsmetoder, fordelingsnøgle for så vidt angår udgifter til Den Fælles Konsultationsgruppe og til konferencer samt fordelingen af omkostningerne ved inspektioner mellem eller blandt deltagerstaterne i overensstemmelse med Traktatens artikel XVI, paragraf 2, litra (F); samt

(B) efter anmodning fra een af deltagerstaterne behandle spørgsmål angående de bestemmelser i Traktaten, som finder foreløbig anvendelse.

PROTOKOL OM FORELØBIG ANVENDELSE AF VISSE AF BESTEMMELSERNE I TRAKTATEN OM KONVENTIONELLE VÆBNEDE STYRKER I EUROPA

Med henblik på at fremme gennemførelsen af Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990, i det følgende benævnt Traktaten, erklærer deltagerstaterne sig herved enige om foreløbig anvendelse af visse af Traktatens bestemmelser.

1. Uden præjudice for bestemmelserne i Traktatens artikel XXII skal deltagerstaterne foreløbig anvende følgende bestemmelser i Traktaten:

(A) artikel VII, paragrafferne 2, 3 og 4;

(B) artikel VIII, paragrafferne 5, 6 og 8;

(C) artikel IX;

(D) artikel XIII;

(E) artikel XVI, paragrafferne 1, 2 litra (F) og (G), 4, 6 og 7;

(F) artikel XVII;

(G) artikel XVIII;

(H) artikel XXI, paragraf 2;

(I) Protokollen om Eksisterende Typer, kapitel III og IV;

(J) Informationsudvekslingsprotokollen, kapitel VII, XII og XIII;

(K) Inspektionsprotokollen, kapitel II, paragraf 24 litra (A), og kapitel III, paragrafferne 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 12;

(L) Protokollen om Den Fælles Konsultationsgruppe; samt

(M) Reduktionsprotokollen, kapitel IX.

2. Deltagerstaterne skal foreløbigt anvende de bestemmelser, der er anført i paragraf 1 i denne Protokol i lyset af og i overensstemmelse med Traktatens øvrige bestemmelser.

3. Denne Protokol skal træde i kraft ved undertegnelsen af Traktaten. Protokollen skal forblive i kraft i 12 måneder, men skal ophøre på et tidligere tidspunkt såfremt:

(A) Traktaten træder i kraft før 12-måneders perioden udløber, eller

(B) en deltagerstat notificerer alle øvrige deltagerstater om, at den ikke har til hensigt at blive deltager i Traktaten.

Denne Protokols anvendelsesperiode vil kunne forlænges, såfremt alle deltagerstaterne beslutter dette.

Bilag 1

Wien, den 14. november 1990.Uofficiel oversættelse.

ERKLÆRING AF DE 22 DELTAGERSTATER I TRAKTATEN OM KONVENTIONELLE VÆBNEDE STYRKER I EUROPA VEDRØRENDE LANDBASEREDE FLÅDEFLY.

For at fremme gennemførelsen af Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa påtager deltagerstaterne i Traktaten sig følgende politiske forpligtelser uden for Traktatens rammer.

1. Ingen enkelt deltagerstat vil inden for Traktatens anvendelsesområde have mere end 400 permanent landbaserede flådekampfly. Det er forståelsen, at denne forpligtelse vedrører kampfly bevæbnede og udstyrede til at engagere overflade- eller luftmål og udelukker typer konstruerede som maritime patruljefly.

2. Det samlede antal af sådanne permanent landbaserede flådekampfly tilhørende en af de to grupper af lande defineret i Traktatens bestemmelser vil ikke overstige 430.

3. Ingen enkelt deltagerstat vil i sine flådestyrker inden for Traktatens anvendelsesområde have nogen permanent landbaserede angrebshelikoptere.

4. De begrænsninger, der er indeholdt i denne erklæring, vil finde anvendelse fra og med 40 måneder efter at Traktaten om Konventionelle Væbende Styrker i Europa er trådt i kraft.

5. Denne erklæring får virkning fra og med tidspunktet for ikrafttræden af Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa.

Bilag 2

Wien, den 14. november 1990.Uofficiel oversættelse.

ERKLÆRING FRA FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING OM

PERSONELSTYRKEN I DE TYSKE VÆBNEDE STYRKER.

I forbindelse med undertegnelsen af Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa bekræfter Forbundsrepublikken Tysklands regering den erklæring, forbundsudenrigsministeren afgav den 30. august 1990 på plenarmødet i forhandlingerne om konventionelle væbnede styrker i Europa, og som har følgende ordlyd:

»Forbundsrepublikken Tysklands regering forpligter sig til at reducere det forenede Tysklands væbende styrker inden for tre til fire år til en personelstyrke på 370.000 mand (land-, luft- og flådestyrker). Denne reduktion skal begynde samtidig med den første CFE-aftales ikrafttræden.

Inden for rammerne af dette samlede loft vil højst 345.000 mand tilhøre land- og luftstyrkerne, som i overensstemmelse med det aftalte mandat alene er genstanden for forhandlingerne om konventionelle væbnede styrker i Europa.

Forbundsregeringen anser sin forpligtelse til reduktion af land- og luftstyrker som et betydningsfuldt tysk bidrag til reduktionen af de konventionelle væbnede styrker i Europa.

Den antager, at i de efterfølgende forhandlinger vil de øvrige deltagere i forhandlingerne også yde deres bidrag til styrkelsen af sikkerhed og stabilitet i Europa, herunder foranstaltninger til begrænsning af personelstyrker.«

Bilag 3

Wien, den 14. november 1990.Uofficiel oversættelse.

ERKLÆRING AF DE 22 DELTAGERSTATER I TRAKTATEN OM KONVENTIONELLE VÆBNEDE STYRKER I EUROPA VEDRØRENDE PERSONELSTYRKE.

I forbindelse med undertegnelsen af Traktaten af Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990, og med sigte på de fortsatte forhandlinger, der er omtalt i Traktatens art. XVIII, erklærer deltagerstaterne, at de, sålænge disse forhandlinger står på, ikke vil forøge deres samlede i fredstid tilladte personelstyrke i deres konventionelle væbnede styrker i henhold til mandatet inden for anvendelsesområdet.

Bilag 4

Wien, den 14. juni 1991.Uofficiel oversættelse.

ERKLÆRING AFGIVET AF UNIONEN AF SOCIALISTISKE SOVJETREPUBLIKKERS

REGERING.

Med henblik på at fremme gennemførelsen af Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990 (Traktaten) erklærer Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers Regering, at den påtager sig følgende forpligtelser uden for Traktatens rammer.

I

Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers beholdninger inden for Traktatens anvendelsesområde af konventionelle våben og konventionelt udstyr i de traktatbegrænsede kategorier må ikke overstige 813 kampvogne, 972 pansrede kampkøretøjer og 846 artilleripjecer i kystforsvarsstyrker; 120 kampvogne, 753 pansrede kampkøretøjer og 234 artilleripjecer i marineinfanteri; 1.701 pansrede kampkøretøjer i de strategiske raketstyrker, der alle skal være pansrede mandskabsvogne, således som defineret i Traktaten.

II

Fyrre måneder efter Traktatens ikrafttræden og derefter skal Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers beholdninger af kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleripjecer, inden for de lofter og underlofter, som følger af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers forpligtelser i henhold til Traktaten, være mindre end de maksimalt tilladte beholdninger for Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, således som de er notificeret i overensstemmelse med Traktatens artikel VII, svarende til det antal som Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker vil have i kystforsvarsstyrker og marineinfanteri inden for Traktatens anvendelsesområde. Med mindre Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers maksimalt tilladte beholdninger revideres i overensstemmelse med Traktatens artikel VII, vil eksempelvis antallet af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers kampvogne inden for Traktatens anvendelsesområde, inklusive kampvogne i kystforsvarsstyrker og marineinfanteri, ikke overstige: Ialt 13.150; ialt 10.500 i aktive enheder; 7.150 i aktive enheder inden for det i Traktatens artikel IV, paragraf 3 beskrevne område; og 1.850 i aktive enheder inden for det i Traktatens artikel V, paragraf 1, litra (A) beskrevne område.

III

1. Foruden de reduktioner, som følger af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers reduktionsforpligtelser i henhold til Traktaten på grundlag af de givne oplysninger, skal Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker reducere sine beholdninger af konventionelle våben og konventionelt udstyr i de traktatbegrænsede kategorier inden for Traktatens anvendelsesområde med det antal, som den var i besiddelse af på datoen for Traktatens undertegnelse i kystforsvarsstyrker og marineinfanteri, d.v.s. med 933 kampvogne, 1.725 pansrede kampkøretøjer og 1.080 artilleripjecer.

2. Denne yderligere reduktion skal gennemføres ved destruktion eller konvertering til civilt udstyr af 933 kampvogne og destruktion af 1.080 artilleripjecer. Af de 1.725 pansrede kampkøretøjer, som yderligere skal reduceres, skal 972 pansrede kampkøretøjer destrueres eller konverteres til civilt udstyr, og 753 pansrede kampkøretøjer af typen MT-LB, som er omfattet af kategorien pansret kampkøretøj og henhørende under det antal, som er opgivet på datoen for Traktatens undertegnelse, skal modificeres i overensstemmelse med Protokollen om Eksisterende Typer til pansrede mandskabsvognslignende køretøjer af typen MT-LB-AT, som ikke er begrænsede ved Traktaten.

3. Halvtreds procent af de 933 kampvogne og 972 pansrede kampkøretøjer skal destrueres eller konverteres inden for Traktatens anvendelsesområde, og 50 procent af 1.080 artilleripjecer skal destrueres inden for Traktatens anvendelsesområde, inden for de ved Traktaten fastsatte tidsbegrænsninger og i overensstemmelse med dens procedurer. Resten af disse konventionelle våben og konventionelt udstyr skal trækkes tilbage fra Traktatens anvendelsesområde; et tilsvarende antal konventionelle våben og konventionelt udstyr skal destrueres eller konverteres uden for Traktatens anvendelsesområde inden for de ved Traktaten fastsatte tidsbegrænsninger og i overensstemmelse med procedurer, som sikrer tilstrækkeligt synligt bevis på, at de konventionelle våben og det konventionelle udstyr er blevet destrueret eller gjort militært ubrugeligt. Traktatens deltagerstater skal notificeres i forvejen om placeringen, antallet og typerne af konventionelle våben og konventionelt udstyr, som skal destrueres eller konverteres.

IV

Beholdningerne af pansrede kampkøretøjer i Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers strategiske raketstyrker skal i overensstemmelse med Traktatens artikel III, paragraf 1, litra (F) ikke være genstand for Traktatens numeriske begrænsninger. Disse styrker skal ikke være udstyret med konventionelle våben og konventionelt udstyr i de traktatbegrænsede kategorier, bortset fra pansrede mandskabsvogne.

V

De konventionelle våben og det konventionelle udstyr ved kystforsvarsstyrker og marineinfanteri i de af Traktaten omfattede kategorier inden for Traktatens anvendelsesområde skal være genstand for anfægtelsesinspektioner i overensstemmelse med bestemmelserne i Protokollen om Inspektion. Der skal sikres effektiv verifikation af sådanne våben og udstyr. Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker skal give separate oplysninger til alle deltagerstater om sådanne våben og udstyr i samme omfang og med den samme detaljeringsgrad som fastsat i kapitel III, paragraf 2 i Informationsudvekslingsprotokollen, og inden for den samme tidsramme som for fremlæggelsen af oplysninger i henhold til kapitel VII i denne protokol.

VI

Medmindre andet er fastsat (a) i denne erklæring, (b) i Traktaten, eller (c) i Erklæringen om Landbaserede Flådefly, skal samtlige konventionelle våben og konventionelt udstyr i de traktatbegrænsede kategorier, som er landbaserede inden for Traktatens anvendelsesområde, uanset underlæggelsesforhold, være genstand for alle Traktatens numeriske begrænsninger.

VII

Denne erklæring, som er afgivet af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers Regering, vedrørende de ovennævnte forpligtelser uden for Traktatens rammer, skal træde i kraft samtidigt med Traktaten, skal være juridisk bindende og have samme varighed som Traktaten.

Bilag 5

Wien, den 14. juni 1991.Uofficiel oversættelse.

ERKLÆRING AFGIVET AF KONGERIET DANMARKS REGERING.

Kongeriget Danmarks Regering erklærer sig herved enig i, at den erklæring, som Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers Regering har afgivet dags dato, udgør et tilfredsstillende grundlag for at tage skridt til ratifikation og gennemførelse af Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990 (Traktaten).

Ovennævnte erklæring fra Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers Regering og denne erklæring fra Kongeriget Danmarks Regering skal have samme retligt bindende virkning; erklæringerne skal træde i kraft samtidigt med Traktaten og have samme varighed som Traktaten.

Bilag 6

Wien, den 14. juni 1991.Uofficiel oversættelse.

TRAKTAT OM KONVENTIONELLE VÆBNEDE STYRKER I EUROPA:

EKSTRAORDINÆR KONFERENCE.

1. Efter anmodning fra Den Franske Republik indkaldte depositaren en ekstraordinær konference den 14. juni 1991 i medfør af artikel XXI, paragraf 2 i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa.

2. På konferencen afgav de 22 deltagerstater de juridisk bindende erklæringer, som er bilagt dette dokument. De 22 deltagerstater vedtog, at disse erklæringer er et tilfredsstillende grundlag for at tage skridt til ratifikation og gennemførelse af Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa.

3. Kopier af dette dokument med vedlagte erklæringer, på alle de officielle sprog, skal opbevares af depositaren og cirkuleres til alle deltagerstater.

Bilag 7

Wien, den 14. juni 1991.Uofficiel oversættelse.

ERKLÆRING AFGIVET AF UNIONEN AF SOCIALISTISKE SOVJETREPUBLIKKERS

REPRÆSENTANT I DEN FÆLLES KONSULTATIONSGRUPPE.

Med henblik på at fremme gennemførelsen af Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990 (Traktaten) er jeg af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers Regering blevet instrueret om at afgive følgende erklæring.

1. Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker vil i løbet af 1991-1995 destruere eller konvertere til civilt udstyr ikke mindre end 6.000 kampvogne, 1.500 pansrede kampkøretøjer og 7.000 artilleripjecer af de konventionelle våben og konventionelt udstyr i de traktatbegrænsede kategorier, som befinder sig bag Ural, foruden de antal våben, som skal destrueres og konverteres som fastsat i erklæringen fra Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikkers Regering af 14. juni 1991 vedrørende forpligtelser uden for Traktatens rammer.

Disse våben vil blive destrueret eller konverteret i henhold til procedurer, som vil sikre tilstrækkeligt synligt bevis, der bekræfter, at våbnene er blevet destrueret eller gjort militært ubrugelige. Forudgående notifikation og information vil blive givet til Traktatens deltagerstater vedrørende placeringerne af og antal kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleripjecer, som vil blive destrueret eller konverteret.

Eliminering af våben i de traktatbegrænsede kategorier vil også blive udført, efterhånden som våbnene ikke længere kan bruges i operationel tjeneste.

2. I perioden mellem januar 1989 og undertegnelsen af Traktaten den 19. november 1990 trak Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker - i forbindelse med gennemførelse af ensidige reduktioner i de sovjetiske væbnede styrker, tilbagetrækningen af sovjetiske tropper fra landene i Østeuropa samt tilpasning af de væbnede styrker til den nye defensive doktrin - følgende antal konventionelle våben og konventionelt udstyr i de traktatbegrænsede kategorier tilbage bag Ural: 16.400 kampvogne, 15.900 pansrede kampkøretøjer og 25.000 artilleripjecer.

Af disse antal våben og udstyr er 8.000 kampvogne, 11.200 pansrede kampkøretøjer og 1.600 artilleripjecer blevet overgivet til militære enheder og underenheder i den østlige del af Sovjetunionen med henblik på at give disse nyt udstyr og supplere deres våben.

En anden del af de konventionelle våben og konventionelt udstyr i de traktatbegrænsede kategorier, som er blevet overført bag Ural (8.400 kampvogne, 4.700 pansrede kampkøretøjer og 16.400 artilleripjecer), er blevet anbragt i depot. Endvidere anvendes 7.000 artilleripjecer til udskiftning og reparation.

Disse konventionelle våben og konventionelt udstyr i depot, som er blevet trukket tilbage bag Ural, vil blive anvendt i udskiftningsprocessen med hensyn til forældede våben og udstyr, som er udtjent som operationelt materiel, samt i den østlige del af Sovjetunionen tillige til at supplere enheder.

For så vidt angår de våben og det udstyr, som blev overført bag Ural forud for undertegnelsen af Traktaten, og som er blevet anbragt i depot eller anvendes til udskiftning og reparation bag Ural, vil der ved Traktatens ikrafttræden blive givet oplysninger til alle deltagerstater om placeringerne af og antal kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleripjecer på sådanne steder pr. den 1. juli 1991. Våben i hver af disse kategorier (kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleripjecer) vil blive placeret i adskilte depoter.

3. De konventionelle våben og konventionelt udstyr i de traktatbegrænsede kategorier, som blev trukket tilbage bag Ural forud for undertegnelsen af Traktaten, vil ikke blive anvendt til at opbygge en strategisk reserve eller operative grupperinger, og vil ikke blive opbevaret i depot på en sådan måde, at de hurtigt vil kunne føres tilbage til Traktatens anvendelsesområde, d.v.s. sådanne bag Ural tilbagetrukne våben og udstyr vil ikke blive opbevaret i depot som materiel beregnet til militære enheder.

Militære enheder, som er deployeret inden for Traktatens anvendelsesområde, vil blive organiseret i overensstemmelse med den sovjetiske defensive doktrin samt under hensyntagen til de niveauer for tilstrækkelige våbenbeholdninger, som er fastsat i Traktaten for en enkelt stat.

Bilag 8

Wien, den 18. oktober 1991.Uofficiel oversættelse.

ERKLÆRING AF 18. OKTOBER 1991 AFGIVET AF FORMANDEN FOR DEN FÆLLES KONSULTATIONSGRUPPE OM INDSKRÆNKNINGEN AF CFE-TRAKTATENS

ANVENDELSESOMRÅDE SOM FØLGE AF DE BALTISKE STATERS UAFHÆNGIGHED, SAMT OM TRAKTATENS FORTSATTE ANVENDELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR

SOVJETISK MATERIEL I DE BALTISKE STATER.

1. Jeg registrerer hermed, at:

(a) Deltagerstaterne i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa af 19. november 1990, i det følgende benævnt Traktaten, anerkender, at efter Estlands, Letlands og Litauens selvstændighed omfatter anvendelsesområdet, som defineret i Traktatens artikel II, ikke Estlands, Letlands og Litauens territorier.

(b) Jeg har i dag modtaget en erklæring fra repræsentanten for Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker, som lyder:

»Med det formål at opfylde de retligt bindende forpligtelser i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa og de mellem deltagerstaterne indgåede overenskomster af 14. juni 1991, skal Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker anse alle sine konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for de kategorier, der er defineret i Traktatens artikel II, som befandt sig på Estlands, Letlands og Litauens territorier den 19. november 1990 eller herefter, som omfattet af alle Traktatens bestemmelser og tilhørende dokumenter. I særdeleshed skal traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr notificeres som en del af sovjetiske beholdninger og skal medregnes i den sovjetiske reduktionsforpligtelse. Denne erklæring skal være retligt bindende og have samme varighed som Traktaten«.

(c) Jeg har også modtaget erklæringer fra repræsentanter fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Canada, Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepublik, Kongeriget Danmark, Den Franske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Republikken Ungarn, Republikken Island, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxemborg, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Kongeriget Spanien, Republikken Tyrkiet, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Amerikas Forenede Stater, der i overensstemmelse med den retlig bindende erklæring fremsat af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker anser alle sovjetiske konventionelle våben og konventionelt udstyr inden for de kategorier, der er defineret i Traktatens artikel II, som befandt sig på Estlands, Letlands og Litauens territorier den 19. november 1990 eller herefter, som genstand for alle Traktatens bestemmelser og tilhørende dokumenter og den retlig bindende forpligtelse indgået af Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker den 14. juni 1991. I særdeleshed skal traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr notificeres som en del af de sovjetiske beholdninger og skal medregnes i den sovjetiske reduktionsforpligtelse.

(d) De deltagende stater anerkender, at foranstaltninger til gennemførelse af inspektion af ovenfor nævnte konventionelle våben og konventionelt udstyr på Estlands, Letlands og Litauens territorier vil kræve disse staters samtykke og samarbejde.

2. Denne erklæring fra formanden, der registrerer ovenstående retligt bindende overenskomst mellem deltagerstaterne, og som ikke anses for at danne fortilfælde, vil blive optaget i mødeprotokollen, overgivet til depositaren og opbevaret sammen med ratifikationsinstrumenterne.

Bemærkninger til forslaget

I. Forhandlingerne i Wien om konventionelle væbnede styrker i Europa: Baggrund, forhandlingsforløb og resultater.

Forhandlingerne om konventionelle væbnede styrker i Europa (CFE-forhandlingerne) blev indledt i Wien den 9. marts 1989. Efter syv forhandlingsrunder, som strakte sig over godt tyve måneder, afsluttedes forhandlingerne om Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE-traktaten) kun tre dage, inden undertegnelsen skulle finde sted. Traktaten blev undertegnet i Paris den 19. november 1990, umiddelbart forud for åbningen af topmødet fra 19.-21. november 1990 mellem stats- og regeringscheferne for de (daværende) 34 CSCE-lande, deltagerne i Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Grundlaget for CFE-forhandlingerne var et mandat, som blev vedtaget ved afslutningen af CSCE-opfølgningsmødet i Wien fra 1986 - 89 og optaget som bilag til slutdokumentet fra dette møde. Under Wien-opfølgningsmødet fandt der separate CFE-mandatdrøftelser sted mellem de 16 NATO-lande på den ene side og de (daværende) 7 Warszawapagt-lande på den anden side på grundlag af en række erklæringer og kommunikeer fra de to alliancer om forhandlinger om konventionel stabilitet i Europa.

Efter forslag fra de vestlige lande blev CFE-forhandlingerne ifølge mandatet udskilt som en selvstændig forhandling inden for rammerne af CSCE-processen og med en begrænset deltagerkreds bestående af de (oprindelige) 23 CSCE-stater, der er (var) medlemmer af NATO eller Warszawapagten.

I modsætning til de resultatløse forhandlinger om gensidige og balancerede styrkereduktioner, MBFR-forhandlingerne, som førtes i Wien fra 1973 - 89, der havde begrænset deltagerkreds, og som var geografisk begrænset til Centraleuropa, kom CFE-forhandlingerne til at omfatte samtlige medlemmer af de to militære alliancer og alle medlemsstaternes territorier på det europæiske kontinent fra Atlanterhavet til Ural.

I følge CFE-mandatet var formålet med forhandlingerne at styrke stabiliteten og sikkerheden i Europa gennem tilvejebringelse af en stabil og sikker ligevægt på lavere niveauer for deltagernes konventionelle væbnede styrker, inklusive konventionelle våben og udstyr. Det var endvidere et hovedformål at fjerne evnen til at iværksætte overraskelsesangreb og indlede offensive operationer i stor målestok. Disse mål skulle bl.a. nås gennem reduktioner og begrænsninger, samt fastsættelse af lige lofter og andre relevante foranstaltninger, herunder regionale differentieringer med henblik på at afhjælpe uligheder inden for anvendelsesområdet.

Det blev fastslået i mandatet, at forhandlingsgenstanden var de landbaserede konventionelle væbnede styrker på deltagernes territorier i Europa fra Atlanterhavet til Ural, og at nukleare og kemiske våben samt flådestyrker ikke ville være omfattet af forhandlingerne. Det fremgik endvidere af mandatet, at de aftaler, som forudsås indgået som resultat af forhandlingerne, skulle være folkeretligt bindende.

NATO-landenes oprindelige forhandlingsoplæg indeholdt alene forslag om materielbegrænsninger for så vidt angik kampvogne, pansrede mandskabsvogne og artilleri som værende de våbenkategorier, der er afgørende for evnen til at iværksætte overraskelsesangreb og større offensive operationer på landjorden og dermed til at erobre og fastholde territorium. For disse tre våbenkategoriers vedkommende foreslog man oprindeligt fra vestlig side, at hver af de to alliancers gruppe af medlemslande tilsammen højst måtte besidde 20.000 kampvogne, 28.000 pansrede mandskabsvogne og 16.500 artilleripjecer. NATO-landenes forslag sigtede mod at reducere de to alliancers beholdninger af de pågældende våbenkategorier til niveauer, der lå 10-15% under NATO-landenes aktuelle beholdninger.

Warszawapagtens første oplæg omfattede, foruden identiske lofter for kampvogne og pansrede mandskabsvogne, og et noget højere loft (24.000) for artilleri, også forslag om lofter for personel og flystyrker. I sommeren 1989 udvidede NATO-landene deres forhandlingsforslag til også at omfatte lofter for kampfly og kamphelikoptere, henholdsvis 5.700 og 1.900. Warszawapagtens senere reviderede forslag vedrørende flystyrkerne var henholdsvis 4.700 og 1.900. Endvidere foreslog USA, at de stationerede amerikanske styrker (personellet) i Europa og de tilsvarende sovjetiske styrker i Central- og Østeuropa skulle begrænses til ca. 275.000 mand på hver side.

De endeligt i Traktaten fastsatte overordnede lofter for de samlede materielbeholdninger inden for hver gruppe af deltagerstater, henholdsvis de 16 NATO-lande og de nu 6 tidligere Warszawapagt-lande, kom som følge af krav fra Sovjetunionen til at ligge på følgende gruppelofter gældende for hele Traktatens anvendelsesområde:

20.000 kampvogne

30.000 pansrede kampkøretøjer, heraf højst 18.000 infanterikampkøretøjer og svært bevæbnede kampkøretøjer, hvoraf højst 1.500 må være af sidstnævnte kategori

20.000 artilleripjecer

6.800 kampfly

2.000 angrebshelikoptere.

Traktaten fastsætter dernæst lofter for, hvor stor en del af de samlede materielbeholdninger, der må være i aktive enheder, og dermed indirekte for, hvor meget materiel, der skal opbevares i depot. Der fastsættes endvidere regionale underlofter for, hvor meget materiel der må befinde sig inden for hver af de fire zoner, som Traktatens anvendelsesområde er inddelt i med henblik på at forhindre koncentrationer af materiel, især i Centraleuropa og i den europæiske del af Sovjetunionen.

Efter krav fra Sovjetunionen om at de fly, der værnsmæssigt henhører under flådestyrkerne, de landbaserede flådefly, skulle holdes uden for lofterne og dermed fra reduktionsforpligtelserne, blev der i en politisk bindende erklæring af den 14. november 1990 (bilag 1) uden for Traktatens rammer fastsat et separat loft på 430 flådefly til hver alliance og højst 400 til eet land, hvilket i praksis kun har betydning for Sovjetunionen.

Bortset fra kampvogne og svært bevæbnede kampkøretøjer ligger de fastsatte lofter over NATO-landenes aktuelle beholdninger. NATO-landene vil således i medfør af Traktaten alene blive forpligtet til at reducere deres samlede beholdninger af kampvogne (med ca. 3.600 stk.) og et mindre antal svært bevæbnede kampkøretøjer. Ifølge aftale mellem NATO-landene om den indbyrdes fordeling af reduktionerne blev Danmarks andel af alliancens samlede reduktionsforpligtelse fastsat til 36 kampvogne.

Som led i aftalen mellem Sovjetunionen, USA, Frankrig, Storbritannien, Forbundsrepublikken og (det daværende) DDR om den endelige ordning vedrørende Tyskland forpligtede de to tyske stater sig til, at det forenede Tysklands væbnede styrker skulle begrænses til højst at andrage 370.000 mand. De to tyske staters udenrigsministre afgav erklæringer herom på et CFE plenarmøde i Wien den 30. august 1990. Efter Tysklands forening bekræftede Forbundsrepublikken Tysklands regering den 14. november 1990 denne forpligtelse. (Bilag 2). Samtidig forpligtede de øvrige CFE-deltagerstater sig til ikke at forøge deres personelstyrke, indtil en aftale om personel omfattende alle CFE-deltagerstater var indgået. (Bilag 3).

Som følge af de allerede påbegyndte tilbagetrækninger af de sovjetiske styrker i Central- og Østeuropa og planlagte tilbagetrækninger af amerikanske styrker fra Europa, blev spørgsmålet om fastsættelse af lofter over stationerede og andre personelstyrker udskudt til behandling under de fortsatte CFE-forhandlinger.

CFE-traktatens betydning og fordele set fra en vestlig synsvinkel ligger især i, at Sovjetunionen og de central- og østeuropæiske lande vil skulle foretage betydelige reduktioner inden for samtlige våbenkategorier, bortset fra angrebshelikoptere, i alt af ca. 37.000 stk. materiel, hvoraf ca. halvdelen tilhører Sovjetunionen. Der bliver således tale om stærkt asymmetriske reduktioner, hvoraf Sovjetunionen skal foretage langt de største.

Endvidere lægger Traktaten en yderligere begrænsning på de tilladte våbenbeholdninger derved, at ingen enkelt deltagerstat ifølge Traktaten må besidde mere end ca. en tredjedel af de samlede mængder materiel inden for anvendelsesområdet. Denne bestemmelse, den såkaldte tilstrækkelighedsregel, tilsikrer, at intet land vil kunne indtage en dominerende militær stilling. I praksis har reglen alene betydning for Sovjetunionen.

Foruden materielreduktionerne ned til lige lofter for hver af de to grupper af deltagerstater vil det i henhold til Traktatens særdeles omfattende verifikationsregime blive muligt gennem inspektioner foretaget af egne inspektører på de øvrige deltagerstaters territorier at kontrollere, at reduktionerne af det overskydende materiel gennemføres, og at de fastsatte lofter for materielbeholdningerne også for fremtiden vil blive overholdt.

Som grundlag for disse inspektioner udvekslede deltagerstaterne allerede ved undertegnelsen den 19. november 1990 oplysninger bl.a. om deres materielbeholdninger inden for hver enkelt våbenkategori og disses geografiske placering, samt om styrkestrukturen. Disse oplysninger skal ajourføres efter Traktatens ikrafttræden og derefter den 15. december hvert år. Denne informationsudveksling tjener i høj grad til at skabe gennemskuelighed og forudsigelighed omkring militære forhold i de øvrige deltagerstater og er derved i sig selv tillids- og sikkerhedsskabende.

I henhold til Traktaten er der nedsat en fælles konsultationsgruppe, hvor deltagerstaterne bl.a. vil kunne behandle spørgsmål vedrørende Traktatens gennemførelse eller eventuelle omgåelse, afklare tvetydigheder og fortolkningsproblemer, som måtte opstå, samt ajourføre de lister over de af Traktaten omfattede våbentyper, som er knyttet til definitionerne af de enkelte våbensystemer. Konsultationsgruppen indledte sit arbejde allerede den 29. november 1990, idet visse af Traktatens bestemmelser, bl.a. vedrørende konsultationsgruppen, finder foreløbig anvendelse allerede fra undertegnelsesdatoen den 19. november 1990.

Den militære betydning af CFE-traktaten er blevet noget reduceret i løbet af den periode, forhandlingerne varede, og umiddelbart derefter, især som følge af Tysklands forening, Warszawapagtens opløsning og tilbagetrækningerne af de sovjetiske styrker fra Ungarn og Tjekkoslovakiet samt demokratiseringen i de central- og østeuropæiske lande. Traktaten må alligevel forventes at blive et vigtigt instrument til styrkelse og fortsat sikring af stabiliteten og sikkerheden i Europa. Traktaten vil derved tilvejebringe den politiske forudsætning for en fortsættelse af nedrustningsprocessen, også på andre områder end det konventionelle, og for opbygningen af nye samarbejdsstrukturer for et bredere politisk, økonomisk og kulturelt samarbejde i Europa omfattende samtlige nu 38 CSCE-stater.

Traktaten er den første af sin art og er enestående i omfang og rækkevidde. Dens betydning ligger især i, at der etableres styrkebalance gennem omfattende sovjetiske reduktioner, og at der gennem informationsudveksling og verifikation vil blive givet oplysninger om militære forhold og sikret mulighed for kontrol med de øvrige deltagerstaters konventionelle væbnede styrker i hidtil ukendt omfang. Traktatens værdi består endvidere i dens folkeretligt bindende virkning for deltagerstaterne, der er juridisk forpligtet til at gennemføre og overholde Traktatens bestemmelser vedrørende de fem af Traktaten begrænsede våbenkategorier samt gennemføre de øvrige i Traktaten anførte foranstaltninger med henblik på at styrke sikkerheden og stabiliteten i Europa.

Ifølge Traktatens ordlyd skal den ratificeres af hver deltagerstat. Traktaten træder i kraft 10 dage efter, at ratifikationsdokumenter er deponeret af samtlige deltagerstater. Det fremgår endvidere af Traktaten, at den skal være af ubegrænset varighed, og at den vil kunne suppleres ved en yderligere aftale. Fortsatte forhandlinger med det mål at udbygge Traktaten, herunder med foranstaltninger vedrørende begrænsninger af personelstyrkerne - de såkaldte CFE I.A-forhandlinger - blev indledt den 29. november 1990.

II. Traktaten og dens protokoller med bilag.

A. Almindelige bemærkninger

CFE-traktaten består af 12 indledende paragraffer (præambel), 23 traktatartikler og 8 tilhørende protokoller med 2 bilag. Til Traktaten er tillige knyttet de 8 erklæringer, som er opregnet i indholdsfortegnelsen foran.

Traktatens virkemåde går i forenklet fremstilling ud på, at der inden for Traktatens anvendelsesområde, d.v.s. de 22 deltagerstaters samlede landterritorium i Europa fra Atlanterhavet til Ural, højst må befinde sig de i Traktaten fastsatte samlede beholdninger af følgende fem kategorier af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr:

Kampvogne 40.000, pansrede kampkøretøjer 60.000, artilleripjecer 40.000, kampfly 13.600 og angrebshelikoptere 4.000.

Lofterne for disse våben, som er nærmere defineret i Traktaten og anført i protokollen om eksisterende typer, gælder for hver af de to grupper af deltagerstater som helhed, og er ens (eller lige) for begge grupper. Grupperne består af henholdsvis de 16 NATO-lande og de 6 tidligere Warszawapagtlande. Eksempelvis må NATO-landene tilsammen højst besidde 20.000 kampvogne inden for anvendelsesområdet, heraf højst 16.500 stk. i aktive enheder. Men inden for de begrænsninger, der følger af de regionale underlofter og af tilstrækkelighedsreglen, er det op til gruppens medlemslande selv at bestemme, hvorledes de vil fordele gruppens samlede beholdninger på de enkelte medlemslande.

Den interne fordeling kan senere ændres ved aftale mellem en gruppe deltagerstater, som således vil kunne overføre (forskyde) kvoter af våbenbeholdninger til hinanden, når blot gruppens samlede beholdninger ikke overstiger lofterne. Hvis gruppens loft allerede er fyldt op, vil en forøgelse i eet lands beholdninger forudsætte en tilsvarende formindskelse af beholdningerne i eet eller flere af de andre medlemslande inden for samme gruppe af deltagerstater.

Med henblik på at forhindre koncentrationer af våben i de centrale dele af anvendelsesområdet (Centraleuropa og den europæiske del af Sovjetunionen), samt tilsikre en regional balance i styrkeforholdet, er anvendelsesområdet inddelt i fire zoner beliggende uden om hinanden, ligesom i fire cirkler eller ringe med samme centrum. De overordnede lofter gælder for hele anvendelsesområdet, d.v.s. for alle fire zoner tilsammen. For hver zone er der tillige fastsat regionale underlofter for de samlede beholdninger af kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleripjecer. Kampfly og angrebshelikoptere er på grund af deres høje mobilitet ikke omfattet af de regionale underlofter.

Det øverste underloft gælder for de samlede beholdninger i de tre inderste zoner tilsammen. Det næsthøjeste underloft omfatter de to inderste zoner, og det laveste underloft er fastsat for centralregionen alene. Dette system bevirker, at det er muligt at foretage flytninger af materiel indefra og udad i zoneinddelingen, men ikke den modsatte vej ind mod centrum. Med henblik på at forhindre for store koncentrationer af materiel i yderzonen (flankeområdet) er der dog fastsat visse yderligere begrænsninger for, hvor store mængder materiel, der må overflyttes dertil.

Danmark er placeret i den næstinderste zone, som på vestlig side desuden omfatter Frankrig, Italien og Storbritannien, og på østlig side det baltiske, hviderussiske, karpatiske og Kiev militærdistrikt. Centralregionen består af Belgien, Holland, Luxembourg og Tyskland, samt Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn.

Beholdninger, der overstiger de numeriske begrænsninger ifølge de overordnede lofter og de regionale underlofter, samt tilstrækkelighedsreglen, skal reduceres i løbet af højst 40 måneder efter Traktatens ikrafttræden. Reduktionerne skal som hovedregel gennemføres ved destruktion. Visse andre reduktionsmetoder, herunder konvertering (ombygning) af et vist antal kampvogne og pansrede kampkøretøjer til ikke-militære formål, anerkendes dog også som tilladte reduktionsmetoder.

Antallet, typesammensætningen og den geografiske placering af alt materiel inden for hver enkelt kategori og type, samt ændringer heri, skal meddeles (notificeres) alle øvrige deltagerstater. De oplysninger om våbenbeholdningerne, som modtages i denne informationsudveksling, danner endvidere grundlag for verifikation gennem inspektioner på stedet i de enkelte deltagerstater af, at Traktatens bestemmelser overholdes, herunder at reduktionsprocessen gennemføres som foreskrevet i Traktaten, og at de numeriske begrænsninger herefter overholdes.

B. Traktatens og dens protokollers enkelte bestemmelser

Artikel I (generelle forpligtelser)

Artikel I bestemmer, at hver deltagerstat skal opfylde forpligtelserne vedrørende de fem våbenkategorier ved de konventionelle væbnede styrker og gennemføre de øvrige foranstaltninger i Traktaten. Artiklen indeholder endvidere en fortegnelse over de af Traktaten omfattede protokoller med tilhørende bilag.

Artikel II (definitioner)

Artikel II indeholder definitioner af nøglebegreberne i Traktaten, bl.a. af de to grupper af deltagerstater, anvendelsesområdet, de fem kategorier af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr og øvrige traktatomfattede våbensystemer. Der henvises til protokollen om eksisterende typer, som skal ajourføres med periodiske mellemrum, uden at dette anses som ændringer af Traktaten. Artiklen henviser endvidere til protokollen om helikopter-rekategorisering. Denne protokol indeholder nærmere bestemmelser om kategorisering af kamphelikoptere, herunder om procedurerne for konvertering og certifikation af multi-rolle angrebshelikoptere som kampstøttehelikoptere.

Artikel III (tælleregel)

I denne artikel fastslås det, at alle kampvogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikoptere, som falder ind under definitionerne i artikel II, og som findes inden for anvendelsesområdet, skal tælles med under lofterne og dermed være genstand for Traktatens numeriske begrænsninger. Undtaget herfra er de syv under litra A-G i artiklen anførte kategorier, som bl.a. omfatter materiel under fremstilling, til forskning eller udvikling, til oplægning, til eksport eller reeksport, eller som tilhører paramilitære styrker eller er i transit.

Artikel IV-V (overordnede lofter og regionale underlofter)

Artikel IV, paragraf 1 fastsætter det overordnede loft for, hvor meget traktatbegrænset materiel, hver gruppe af deltagerstater må være i besiddelse af inden for hele anvendelsesområdet, herunder hvor store mængder, der må være i aktive enheder.

Det fastslås, at det hærmateriel (kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleri), som ikke er i aktive enheder, skal anbringes i udpegede permanente depoter, som kun må være placeret i de tre inderste zoner.

Paragraf 2, 3 og 4 fastlægger de regionale underlofter for henholdsvis den tredjeinderste og næstinderste zone samt centralzonen.

I paragraf 5 bestemmes det, at deltagerstater, som tilhører samme gruppe, kan placere hærmateriel i aktive enheder på hinandens territorier. Der må dog kun stationeres konventionelle væbnede styrker på en anden deltagerstats territorium efter samtykke fra modtagerstaten.

I følge paragraf 6 er der mulighed for under visse betingelser at overføre kvoter for hærmateriel i centralzonen til områder i den næstinderste zone tilhørende samme gruppe af deltagerstater (af hensyn til de sovjetiske tilbagetrækninger fra det tidligere DDR og de andre lande i Central- og Østeuropa).

Artikel V fastsætter underlofter for yderzonen (flankeområdet), samt visse begrænsninger for yderligere midlertidige deployeringer (i forstærkningsøjemed) til eet eller flere medlemmer af samme gruppe af deltagerstater i yderzonen.

Artikel VI (tilstrækkelighedsregel)

Denne artikel indeholder lofterne for, hvor meget traktatbegrænset materiel inden for hver kategori en enkelt deltagerstat må besidde (ca. en tredjedel af de samlede beholdninger inden for hele anvendelsesområdet).

Artikel VII (maksimalt tilladte nationale beholdninger)

Artikel VII fastslår det individuelle ansvar, som påhviler hver enkelt deltagerstat for, at dens maksimalt tilladte nationale beholdninger af traktatbegrænset materiel, som deltagerstaten tidligere har aftalt med de øvrige deltagerstater inden for samme gruppe (den interne fordeling af gruppens samlede beholdninger), og hvorom alle øvrige deltagerstater er blevet notificeret ved undertegnelsen af Traktaten, ikke overskrides.

Paragraf 3 indeholder hjemlen til at foretage ændringer i de maksimalt tilladte nationale beholdninger. Dette er kun tilladt under forudsætning af, at de overordnede lofter og de regionale underlofter, samt tilstrækkelighedsreglen overholdes, samt af, at alle øvrige deltagerstater notificeres mindst 90 dage i forvejen. Hvis en forøgelse af en deltagerstats beholdninger ville have medført en overskridelse af loftet for gruppens samlede beholdninger, må en sådan forøgelse modsvares af en tilsvarende begrænsning i beholdningerne hos een eller flere deltagerstater inden for samme gruppe.

I paragraf 6 fastslås det, at en formindskelse i en deltagerstats våbenbeholdninger ikke i sig selv giver nogen anden deltagerstat ret til at forøge dens maksimalt tilladte beholdninger.

Det fremgår endvidere af paragraf 7, at deltagerstater tilhørende samme gruppe skal konsultere hinanden med henblik på at sikre, at deres maksimalt tilladte nationale beholdninger ikke tilsammen overskrider lofterne i Traktaten (det kollektive gruppeansvar for Traktatens overholdelse).

Artikel VIII (reduktioner)

I henhold til artikel VIII skal de numeriske begrænsninger af det i forhold til lofterne overskydende traktatbegrænsede materiel alene gennemføres ved reduktion i overensstemmelse med reduktionsprotokollen og de øvrige relevante protokoller.

Hovedreglen er, at det overskydende materiel skal destrueres i overensstemmelse med de procedurer herom, der i reduktionsprotokollen er fastsat for hver enkelt våbenkategori. Visse typer og antal kampvogne og pansrede kampkøretøjer kan endvidere reduceres ved konvertering (ombygning) til ikke-militære formål, og et vist begrænset antal ved udstilling (f.eks. på museer) og som hårde mål i skydeområder. For visse sovjetiske mandskabsvognes vedkommende kan reduktion ske ved modifikation af køretøjets indre indretning. Endelig kan visse typer og antal kamptræningsfly og angrebshelikoptere, foruden ved destruktion og udstilling, reduceres ved anvendelse til uddannelsesformål på jorden eller for kamptræningsflyenes vedkommende ved reklassificering til ubevæbnede træningsfly i overensstemmelse med protokollen om fly-reklassificering. Reduktionerne skal gennemføres i tre faser og afsluttes senest 40 måneder efter Traktatens ikrafttræden.

Reduktionsprocessen, herunder resultaterne af konverteringer, skal være genstand for inspektioner.

Artikel IX (oplægninger af materiel)

Ifølge denne artikel kan visse begrænsede mængder traktatbegrænset materiel, foruden ved reduktion, fjernes fra operativ tjeneste ved oplægning (i afventen af bortskaffelse).

Artikel X (udpegede permanente depoter)

Som en stabiliserende foranstaltning skal deltagerstater, som besidder traktatbegrænset materiel inden for udpegede permanente depoter, i henhold til denne artikel notificere alle øvrige deltagerstater om betegnelsen og den geografiske placering af depoterne, samt om antal pr. type af materiel inden for hver våbenkategori, som opbevares i depoterne.

Artiklen indeholder endvidere nærmere regler for, hvor store mængder traktatbegrænset materiel en deltagerstat har ret til at udtage af depotet med henblik på vedligeholdelse, reparation eller modifikation uden forudgående notifikation. Der er tillige regler for hvilke antal, hvor længe og under hvilke andre betingelser en deltagerstat må udtage materiel efter forudgående notifikation.

Artikel XI (pansrede broslagningsvogne)

Denne artikel begrænser det samlede antal pansrede broslagningsvogne i aktive enheder, som hver gruppe af deltagerstater må besidde, til 740 sådanne køretøjer. Overskydende broslagningsvogne skal placeres i udpegede permanente depoter. Artiklen fastlægger endvidere betingelserne for udtagning af broslagningsvogne fra depot.

Artikel XII (infanterikampkøretøjer i paramilitære styrker)

I følge denne artikel er det tilladt en deltagerstats myndigheder, der er organiseret til i fredstid at udføre interne sikkerhedsopgaver (paramilitære styrker) at besidde op til 1.000 pansrede infanterikampkøretøjer, uden at disse køretøjer tæller med under lofterne. Hensigten med denne bestemmelse er at modvirke omgåelse af lofterne for infanterikampkøretøjer ved blot at overføre sådanne køretøjer til paramilitære styrker.

Artikel XIII (notifikation og informationsudveksling)

Artiklen pålægger deltagerstaterne at foretage notifikationer og udveksle informationer vedrørende deres konventionelle våben og konventionelt udstyr i overensstemmelse med protokollen om informationsudveksling med det formål at sikre verifikation af overholdelsen af Traktatens bestemmelser.

Protokollen om informationsudveksling indeholder detaljerede regler for, hvilke informationer deltagerstaterne skal stille til rådighed for alle øvrige deltagerstater, og hvilke procedurer, der skal følges i forbindelse med informationsudvekslingen. Der skal bl.a. gives oplysninger om strukturen i hær- og flystyrkerne samt i luftforsvarsflystyrkerne, herunder om kommandoorganisationen med angivelse af benævnelsen og underlæggelsesforholdet for alle kampenheder, kampstøtteenheder og faglige enheder på hvert kommandoniveau ned til brigade/regimentsniveau eller flyverafdeling/flyveregimentsniveau eller tilsvarende niveau.

Endvidere skal der oplyses om de samlede beholdninger (antal og antal pr. type) inden for hver kategori af traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, samt om placering af enheder, der besidder traktatomfattet materiel med angivelse af antal og typer heraf i operativ tjeneste ved deltagerstaternes konventionelle væbnede styrker. Placeringen og antallet af materiel, som ikke er i operativ tjeneste, skal også oplyses.

Endelig kræves det, at der stilles informationer til rådighed om såkaldte »verifikationsobjekter«, d.v.s. enheder på et vist kommandoniveau, som besidder traktatbegrænsede våben, og visse faciliteter, samt informationer om såkaldte »bekendtgjorte områder«, d.v.s. lokaliteter, der indeholder eet eller flere sådanne verifikationsobjekter.

Informationsudvekslingsprotokollen indeholder også nøje regler om tidsplanen for, hvornår disse informationer skal stilles til rådighed, herunder i tilfælde af ændringer i strukturen eller i styrkeniveauerne (på 10 procent eller mere inden for hver enhed).

Protokollens bilag om formatet for informationsudvekslingen indeholder diverse skemaer, som skal anvendes ved informationsudvekslingen, og en vejledning om udfyldelsen af disse skemaer.

Artikel XIV (verifikation)

Artikel XIV omhandler deltagerstaternes ret til at gennemføre og pligt til at modtage inspektioner i overensstemmelse med inspektionsprotokollen med det formål at sikre verifikationen af overholdelsen af Traktatens bestemmelser, herunder kontrollere overholdelsen af de numeriske begrænsninger, samt overvåge reduktionsprocessen og rekategoriseringen af multi-rolle angrebshelikoptere og reklassificeringen af kamptræningsfly.

I artiklens paragraf 6 fastslås det, at hver deltagerstat 40 måneder efter Traktatens ikrafttræden skal have ret til at gennemføre et aftalt antal inspektioner fra luften, og hvis deltagerstaten har territorium inden for anvendelsesområdet være forpligtet til at modtage et antal inspektioner fra luften. Dog bestemmes det, at antallet skal aftales, og andre relevante bestemmelser om inspektion fra luften udarbejdes under de fortsatte (CFE I.A) forhandlinger.

Inspektionsprotokollen indeholder i kapitel 1 en række definitioner af inspektionsbegreberne. I kapitel 2 fastslås de generelle inspektionsforpligtelser for henholdsvis den inspicerede og den inspicerende deltagerstat, inspektionshold og eskortehold. Beregningsmetoden for passive inspektionskvoter, d.v.s. antallet af inspektioner, som hver deltagerstat er forpligtet til at modtage, fastlægges ligeledes i kapitel 2.

Ifølge denne metode beregnes hver deltagerstats passive inspektionskvote som en procentdel af antallet af den pågældende stats verifikationsobjekter. Hele denne kvote kan anvendes til inspektioner i medfør af protokollens kapitel 7 om såkaldt »bekendtgjort områdeinspektion«, og en procentdel af kvoten kan anvendes til kapitel 8-inspektioner, såkaldte »anfægtelsesinspektioner inden for specificerede områder«. Fordelingen af de aktive inspektionskvoter, d.v.s. antallet af inspektioner, som hver deltagerstat har ret til at gennemføre, skal fastlægges efter aftale mellem deltagerstaterne i hver gruppe.

Protokollen fastsætter endvidere en række detaljerede regler for inspektionernes gennemførelse, herunder for, hvorledes inspektionerne skal forberedes (kapitel 3 om krav før inspektion), notificeres (kapitel 4 om notifikation af hensigt om at gennemføre inspektion), udføres (kapitel 5 og 6 om henholdsvis aktiviteter ved ankomst til ind/udrejsepunktet og generelle regler for gennemførelse af inspektioner) og rapporteres (kapitel 12 om inspektionsrapporter). Kapitel 9 og 10 indeholder specifikke regler for inspektion af henholdsvis certifikation af rekategoriserede angrebshelikoptere og reklassificerede kamptræningsfly og af reduktionsprocessen. I protokollens sidste kapitel fastslås inspektørers og transportbesætningsmedlemmers forrettigheder og immuniteter.

Artikel XV (tekniske verifikationsmidler)

Ifølge artikel XV har deltagerstaterne, foruden de inspektionsrettigheder, der fremgår af artikel XIV, ret til uhindret at anvende nationale eller multinationale tekniske verifikationsmidler (bl.a. satellitovervågning) i overensstemmelse med folkeretten.

Artikel XVI (den fælles konsultationsgruppe)

I henhold til denne artikel nedsætter deltagerstaterne en fælles konsultationsgruppe med henblik på at fremme Traktatens formål og gennemførelsen af dens bestemmelser. Ifølge artiklens paragraf 2 skal deltagerstaterne inden for rammerne af konsultationsgruppen bl.a. behandle spørgsmål vedrørende opfyldelse af eller eventuel omgåelse af Traktatens bestemmelser, samt afklare tvetydigheder og fortolkningsvanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af Traktaten. Endvidere kan gruppen ajourføre listerne over eksisterende våbensystemer og -typer i protokollen om eksisterende typer, samt afklare tekniske spørgsmål med henblik på at fremme deltagerstaternes ensartede anvendelse af Traktaten. I paragraf 4 fastslås det, at gruppen skal træffe beslutninger eller fremkomme med henstillinger ved konsensus, d.v.s. uden indsigelse fra nogen deltagerstats repræsentant.

Konsultationsgruppen skal ifølge paragraf 7 følge de procedurer, som er fastsat i protokollen om den fælles konsultationsgruppe.

Ifølge protokollen om foreløbig anvendelse af visse af Traktatens bestemmelser finder visse af bestemmelserne i artikel XVI og hele protokollen om konsultationsgruppen anvendelse allerede fra Traktatens undertegnelse den 19. november 1990. Denne protokol, der oprindeligt havde virkning frem til 19. november 1991, er den 12. november 1991 blevet forlænget frem til den 19. februar 1992. Konsultationsgruppen indledte således sit virke i Wien kort tid efter Traktatens undertegnelse, bl.a. med at udarbejde mere detaljerede procedureregler, samt regler for fordelingen af omkostningerne i forbindelse med inspektionernes gennemførelse.

Artikel XVII (kommunikationskanaler)

Artiklen bestemmer, at informationer og notifikationer i henhold til Traktaten skal fremsendes i skriftlig form gennem (sædvanlige) diplomatiske kanaler eller andre fastlagte officielle kanaler, herunder især CSCE-kommunikationsnetværket, som skal etableres ved en særlig aftale.

Artikel XVIII (fortsatte forhandlinger)

Artiklen pålægger deltagerstaterne at fortsætte forhandlingerne om konventionelle væbnede styrker på grundlag af det samme mandat og med det mål at udbygge Traktaten. Formålet med disse forhandlinger er at indgå en aftale om supplerende foranstaltninger, herunder foranstaltninger til begrænsning af personelstyrken i deltagerstaternes konventionelle væbnede styrker inden for anvendelsesområdet. Forhandlingerne skal søges afsluttet inden CSCE-opfølgningsmødet, som indledes i Helsingfors i marts måned 1992.

Artikel XIX (varighed og tilbagetræden)

I paragraf 1 bestemmes det, at Traktaten skal være af ubegrænset varighed, og at den vil kunne suppleres ved en yderligere aftale.

Paragraf 2 fastslår deltagerstaternes ret til at træde tilbage fra Traktaten i tilfælde af, at ekstraordinære begivenheder, som vedrører Traktatens genstand, har bragt den pågældende deltagerstats vitale interesser i fare. Beslutningen om at ville træde tilbage skal meddeles alle øvrige deltagerstater mindst 150 dage forud for den påtænkte tilbagetræden.

Som et eksempel på omgåelse af Traktaten, der vil kunne give en deltagerstat ret til at træde tilbage, nævnes i paragraf 3 en anden deltagerstats forøgelse af sine beholdninger af materiel i Traktatens fem våbenkategorier uden for rammerne af Traktatens begrænsninger i et sådant omfang, at dette udgør en åbenbar trussel imod styrkebalancen inden for anvendelsesområdet.

Artikel XX (traktatændringer)

Ifølge artikel XX kan enhver deltagerstat foreslå ændringer i Traktaten. Såfremt en traktatændring bliver godkendt af alle deltagerstaterne, træder den i kraft på samme måde som Traktaten, d.v.s. efter at være blevet ratificeret af samtlige deltagerstater.

Artikel XXI (konferencer)

Paragraf 1 omhandler gennemgangskonferencer, som skal afholdes regelmæssigt hvert femte år med henblik på at foretage en gennemgang af Traktatens virkemåde. Den første gennemgangskonference skal afholdes 46 måneder efter Traktatens ikrafttræden.

Ifølge paragraf 2 skal der afholdes en ekstraordinær konference, såfremt blot en enkelt deltagerstat anmoder derom på baggrund af, at den pågældende stat finder, at der er opstået ekstraordinære omstændigheder vedrørende Traktaten især i tilfælde af, at en deltagerstat har meddelt sin hensigt om at forlade sin gruppe af deltagerstater eller at tilslutte sig den anden gruppe. Konferencen skal indledes ikke senere end 15 dage efter modtagelsen af anmodningen om konferencens afholdelse.

Ændringskonferencer skal i henhold til paragraf 3 indkaldes efter anmodning fra mindst tre deltagerstater med henblik på at tage stilling til foreslåede traktatændringer.

Paragraf 4 bestemmer, at der skal afholdes en konference om tilbagetræden, såfremt en deltagerstat meddeler sin beslutning om at ville trække sig tilbage fra Traktaten, med henblik på at tage stilling til spørgsmål vedrørende denne tilbagetræden.

Artikel XXII (ratifikation, ikrafttræden, depositar og registrering)

Artiklen indeholder et ratifikationsforbehold og bestemmer, at ratifikationsinstrumenterne skal deponeres hos den hollandske regering, der udpeges som traktatdepositar.

I paragraf 2 bestemmes det, at Traktaten skal træde i kraft 10 dage efter, at ratifikationsinstrumenterne er blevet deponeret af samtlige de i præamblen anførte deltagerstater.

Paragraf 3 fastlægger depositarens opgaver, og endelig bestemmes det i paragraf 4, at Traktaten skal registreres i FN's sekretariat.

Artikel XXIII (autentiske tekster)

Ifølge denne afsluttende artikel skal originalteksten til Traktaten, hvis engelske, franske, italienske, russiske, spanske og tyske tekster har samme gyldighed, deponeres hos depositaren.

III. Erklæringer knyttet til Traktaten

Under gennemgangen i kap. 1 af forhandlingernes forløb og resultatet af disse er omtalt tre erklæringer, der knytter sig til Traktaten som politiske forpligtelser, men som ikke er retligt bindende. Disse erklæringer er optrykt som bilag til Traktaten. Det drejer sig om erklæring om landbaserede flådefly, erklæring fra Forbundsrepublikken Tyskland om personelstyrken i de tyske væbnede styrker og erklæring fra de øvrige deltagerstater om deres personelstyrke.

IV. Erklæringer vedrørende Traktatens gennemførelse

1. Erklæringer vedrørende Traktaten art. III (tælleregler).

Allerede ved den første informationsudveksling i forbindelse med Traktatens undertegnelse den 19. november 1990 viste det sig, at Sovjetunionen havde opgivet langt færre traktatbegrænsede konventionelle våben og konventionelt udstyr, end man på grundlag af Sovjetunionens egne tidligere oplysninger kunne have forventet. Dette skyldtes, at Sovjetunionen forud for den 19. november 1990 havde flyttet betydelige mængder traktatbegrænset materiel til områder øst for Ural og dermed uden for traktatens anvendelsesområde. Endvidere havde man fra sovjetisk side ikke medregnet materiellet underlagt marineinfanteriet (i alt ca. 1.100 kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleripjecer) og tre nyoprettede såkaldte kystforsvarsdivisioner, udrustet med i alt ca. 2.600 kampvogne, pansrede kampkøretøjer og artilleripjecer.

Disse enheder var tidligere underlagt de sovjetiske hærstyrker. Ca. 1.700 pansrede mandskabsvogne i de strategiske raketstyrker var heller ikke talt med i de sovjetiske opgivelser.

Begrundelsen for de førstnævnte udeladelser var, at Sovjetunionen ikke betragtede de pågældende våben som traktatbegrænset materiel, idet flådestyrker ifølge mandatet for CFE-forhandlingerne ikke var omfattet af forhandlingsgenstanden. Den sovjetiske argumentation for ikke at inkludere de strategiske raketstyrkers køretøjer var, at der ikke var tale om konventionelle væbnede styrker.

Efter de øvrige deltagerstaters opfattelse var den sovjetiske handlemåde med hensyn til tilbagetrækningerne af materiel bag Ural om end kritisabel så dog ikke direkte traktatstridig, eftersom overførslerne fandt sted forud for Traktatens undertegnelse.

Hvad derimod angik de undtagne våben ved marineinfanteriet, kystforsvarsstyrkerne og de strategiske raketstyrker, var den sovjetiske udlægning af Traktaten efter samtlige 21 øvrige deltagerstaters opfattelse i klar modstrid med Traktatens tælleregel i artikel III. Denne fastslår, at alt traktatbegrænset materiel, således som det er defineret i artikel II, og som findes inden for anvendelsesområdet, skal være genstand for Traktatens numeriske og øvrige begrænsninger, d.v.s. tælles med under lofterne og i fornødent omfang reduceres.

Artikel III-problemet og materiellet bag Ural var i ca. seks måneder en hindring for ratifikationen af Traktaten og for videreførelsen af de fortsatte CFE I.A-forhandlinger. Disse gik reelt i stå, medens drøftelserne af problemerne vedrørende de sovjetiske materielopgivelser førtes i den fælles konsultationsgruppe.

Efter en række forhandlinger på højeste politiske niveau, især mellem USA og Sovjetunionen, blev der i begyndelsen af juni måned 1991 opnået en amerikansk-sovjetisk forståelse om, hvorledes de udestående problemer vedrørende Traktatens gennemførelse kunne løses. De 20 øvrige deltagerstater tilsluttede sig den foreslåede løsning, som blev formaliseret på en ekstraordinær CFE-konference og et efterfølgende møde i den fælles konsultationsgruppe, som begge fandt sted den 14. juni 1991. På konferencen afgav Sovjetunionen en retligt bindende erklæring vedrørende nogle i erklæringen anførte forpligtelser uden for Traktatens rammer (bilag 4).

Hovedindholdet af disse forpligtelser består i, at Sovjetunionen ikke må forøge de eksisterende våbenbeholdninger i marineinfanteriet, kystforsvarsstyrkerne og de strategiske raketstyrker. Selv om materiellet i disse styrker ikke bliver omfattet af Traktaten, vil de pågældende våben i marineinfanteriet og kystforsvarsstyrkerne i praksis tælle med under lofterne, idet Sovjetunionen forpligter sig til at destruere eller konvertere et tilsvarende antal andre våben (i hærstyrkerne) af de pågældende kategorier ud over reduktionsforpligtelserne i øvrigt. Dog vil kun halvdelen af disse våben blive destrueret eller konverteret inden for anvendelsesområdet, resten vil blive gennemført bag Ural. Ifølge forståelsen henregnes de strategiske raketstyrkers køretøjer under undtagelsesbestemmelserne i artikel III (paragraf 1 F).

Danmark og de øvrige deltagerstater tilsluttede sig i ligeledes retligt bindende, enslydende svarerklæringer, at den sovjetiske erklæring udgør et tilfredsstillende grundlag for at tage skridt til ratifikation og gennemførelse af Traktaten (bilag 5).

Ved de erklæringer, som på den ekstraordinære CFE-konference blev afgivet mellem Sovjetunionen på den ene side og hver af de 21 øvrige deltagerstater på den anden side, er der således indgået en folkeretligt bindende, separat international aftale, som kan betragtes som et supplement til CFE-traktaten vedrørende dennes gennemførelse.

Den ekstraordinære konference afsluttedes med, at de 22 deltagerstater vedtog en fælles erklæring om, at de på konferencen udvekslede erklæringer udgør et tilfredsstillende grundlag for at tage skridt til ratifikation og gennemførelse af Traktaten (bilag 6).

På mødet i den fælles konsultationsgruppe afgav Sovjetunionen en politisk forpligtende erklæring vedrørende de beholdninger af traktatbegrænset materiel, som er trukket tilbage til områder øst for Ural (bilag 7).

Ifølge erklæringen vil Sovjetunionen give udførlige oplysninger om det bag Ural tilbagetrukne materiel med status herfor pr. den 1. juli 1991. Sovjetunionen forpligter sig til i løbet af 1991 - 1995 at destruere eller konvertere i alt mindst 6.000 kampvogne, 1.500 pansrede kampkøretøjer og 7.000 artilleripjecer ud over de våben, som man har forpligtet sig til at destruere eller konvertere ifølge den folkeretligt bindende erklæring, og som i øvrigt skal destrueres eller konverteres som følge af Sovjetunionens reduktionsforpligtelser i medfør af Traktaten. Materiellet i depot bag Ural vil blive opbevaret adskilt efter kategori, og på en sådan måde, at det ikke vil kunne tjene som grundlag for etableringen af en strategisk reserve. Der vil endvidere blive givet oplysninger om antal våbensystemer pr. kategori i depoter og om disses geografiske placering.

2. Erklæring vedrørende undtagelse af de baltiske stater fra Traktatens anvendelsesområde.

Efter at Estland, Letland og Litauen havde opnået internationalt anerkendt uafhængighed i begyndelsen af september måned 1991, opstod spørgsmålet om, hvorledes man skulle forholde sig til den politiske og folkeretlige realitet, at de tre baltiske staters territorier ikke længere udgør en del af CFE-traktatens anvendelsesområde. Samtidig var det i klar vestlig interesse, at de betydelige mængder materiel hos de sovjetiske styrker i Baltikum fortsat skulle være omfattet af Traktatens bestemmelser, herunder tælles med under Sovjetunionens maksimalt tilladte nationale beholdninger og dermed indgå i den sovjetiske reduktionsforpligtelse, samt være genstand for inspektioner.

I en erklæring (bilag 8), som blev afgivet af formanden for den fælles konsultationsgruppe på et ekstraordinært møde den 18. oktober 1991, tager deltagerstaterne til efterretning, at Traktatens anvendelsesområde ikke omfatter Estlands, Letlands og Litauens territorier.

I erklæringen gengives teksten til en erklæring fra Sovjetunionens repræsentant om, at Sovjetunionen vil behandle sit materiel i de baltiske stater som værende omfattet af samtlige Traktatens bestemmelser og af de til denne knyttede dokumenter. Det hedder udtrykkeligt i den sovjetiske erklæring, at den er juridisk bindende og skal have samme varighed som Traktaten. Endvidere gengives indholdet af enslydende erklæringer fra de øvrige 21 deltagerstater med samme ordlyd om det sovjetiske materiel som i den sovjetiske erklæring.

Endelig anerkender samtlige deltagerstater i erklæringen, at inspektion af det omhandlede materiel på Estlands, Letlands og Litauens territorier vil kræve disse staters samtykke og samarbejde.

Formandserklæringen vil ifølge sin egen ordlyd blive tilsendt depositaren og deponeret sammen med ratifikationsinstrumenterne.

Officielle noter

(* 1) Traktaten om Venskab, Samarbejde og Gensidig Bistand, undertegnet i Warszawa den 14. maj 1955.

(* 2) Traktaten om Samarbejde i Økonomiske, Sociale og Kulturelle Anliggender samt om Kollektivt Selvforsvar, undertegnet i Bruxelles den 17. marts 1948.

(* 3) Den Nordatlantiske Traktat, undertegnet i Washington den 4. april 1949.