Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 63

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en folkeskolekommission

Fremsat af Pernille Forchhammer (S) Poul Andersen (S) Helle Degn (S) Poul Erik Dyrlund (S) Frank Jensen (S) Anne-Marie Meldgaard (S) Else Marie Mortensen (S) Lone Møller (S) Grete Schødts (S)

den 7. februar 1992

Den fulde tekst

1. Folketinget opfordrer regeringen til at nedsætte en

folkeskolekommission, der på baggrund af udviklingsprogrammets

evalueringsrapporter og kommissoriet i dette beslutningsforslag har

til opgave at udarbejde forslag og anbefalinger, der kan ligge til

grund for udarbejdelsen af en grundlæggende reform af

folkeskoleloven.

2. Kommissionens arbejde skal påbegyndes den 1. juni 1992 og færdiggøres senest den 1. juni 1993, således at det bliver muligt at udarbejde et lovforslag til begyndelsen af folketingssamlingen 1993-94.

Bemærkninger til forslaget

Almindelige bemærkninger

De sidste fire år har der med udgangspunkt i folkeskolens 7-punkts-program været gennemført ca. 8.000 forsøg med udvikling af folkeskolens daglige virke: forsøg med fagene, med undervisningsformerne, med styrkelse af samarbejdet mellem skole og hjem, forsøg med skolen som lokalt kulturcenter og meget andet.

Forslagsstillerne mener, at evalueringsrapporterne fra disse forsøg er et godt og vigtigt inspirationsgrundlag for en ny folkeskolereform. Den sidste større reform af folkeskolen er fra 1975 og er altså 16 år gammel. Der er løbende foretaget ændringer i folkeskoleloven for at imødekomme nye behov, f.eks. indførelse af edb og gennemførelsen af det nye afsnit i loven om skolebestyrelser. Forslagsstillerne mener, at der i dag er brug for en debat om den samlede folkeskole med henblik på udarbejdelsen af en grundlæggende reform af folkeskoleloven. Det er nødvendigt, at det ikke blot bliver en debat om folkeskolelovens enkelte elementer, men en debat om folkeskolen i sin helhed, hvad angår formål, indhold og struktur.

Det er vigtigt, at en sådan debat bliver præget af de mennesker, der i det daglige har føling med folkeskolens problemer, med fremtidens udfordringer og med konkrete resultater af de mange spændende forsøg under udviklingsprogrammet. Kun ved at disse mange menneskers erfaring inddrages direkte i arbejdet, får det politiske beslutningsgrundlag i forbindelse med en folkeskolereform den nødvendige relevans for fremtidens folkeskole.

Bemærkninger til forslagets enkelte punkter

Ad 1

For at sikre Folketinget et grundigt forberedt beslutningsgrundlag i forbindelse med en reform af folkeskoleloven foreslås det, at der nedsættes en folkeskolekommission.

Kommissorium for folkeskolekommissionen:

Det er folkeskolekommissionens formål bl.a. på baggrund af udviklingsprogrammets evalueringsrapporter at undersøge, diskutere og komme med anbefalinger og konkrete forslag til en grundlæggende reform af folkeskoleloven. Kommissionen skal i sit arbejde bl.a. arbejde med følgende problemstillinger:

- Vurdering af folkeskolen som en enhedsskole, der skal sikre, at der ikke kan opstå for stort efterslæb i kvaliteten af og niveauet på den undervisning, folkeskoleelever landet over modtager efter folkeskoleloven, samt sikre, at den enkelte folkeskole ikke udvikler sig så forskelligt, at det bliver vanskeligt at flytte fra en skole til en anden.

- Behovet for at udvide undervisningspligten for at sikre alle elever et bedre uddannelsesgrundlag og mulighederne for at gennemføre en sådan udvidelse af undervisningspligten. Undervisningen kan ligge inden for ungdomsuddannelserne (efg, gymnasieuddannelserne og hf).

- En ændring af undervisningens indhold og organisation således, at denne organiseres i 4 eller 5 bredere fagområder, at eleverne inddrages i hele undervisningens arbejdsproces, at der skabes mulighed for en reel undervisningsdifferentiering bl.a. gennem helhedsorienterede projektarbejder, og at fagområdernes kreative vinkler integreres i den almindelige undervisning - herunder en stillingtagen til en fremtidig styrkelse af fremmedsprogsundervisningen og til en international og teknologisk dimension af undervisningen.

- Udviklingen af et bedømmelsessystem, der er en naturlig del af undervisningsforløbene, og som samtidig tager sit udgangspunkt i elevens udvikling med det formål at inspirere og udvikle elevens kundskaber - et bedømmelsessystem, som giver den enkelte elev et reelt og alsidigt billede af sine præstationer og mulighederne for at forbedre dem.

- Muligheder for styrkelse af samarbejde mellem hjem/forældre og skole, således at forældrene i endnu højere grad inddrages i skolens hverdag og derigennem får mulighed for at støtte eleverne i deres undervisningssituation.

- Den fremtidige placering af specialundervisning og hensyntagende foranstaltninger for børn med specielle problemer.

- Den åbne skole, der er i direkte kontakt og samspil med sine omgivelser.

- En evaluering af de sidst gennemførte ændringer af skolestyrelsesloven og en stillingtagen til eventuelle supplerende initiativer, der kan styrke demokratielementer for elever, medarbejdere og forældre.

Forslagsstillerne forestiller sig, at kommissionen skal bestå af mindst 19 og højst 21 medlemmer. Følgende sikres på forhånd ret til at udpege deres repræsentanter til kommissionen:

 

 Undervisnings- og 

 Forskningsministeriet ............... 2 repræsentanter 

 Danmarks Lærerforening .............. 2 repræsentanter 

 Danmarks Elevorganisation ........... 2 repræsentanter 

 Skole og Samfund .................... 2 repræsentanter 

 Kommunernes Landsforening ........... 2 repræsentanter 

 Skoledirektørerne ................... 1 repræsentant 

 LO .................................. 2 repræsentanter 

 DA .................................. 2 repræsentanter 

 Gymnasielærernes 

 Landsorganisation ................... 1 repræsentant 

 Erhvervsskolernes lærere ............ 1 repræsentant 

Undervisnings- og forskningsministeren udpeger efter indstilling fra Folketingets Uddannelsesudvalg formanden og eventuelle øvrige medlemmer af kommissionen.

Ad 2

Det foreslås, at kommissionen skal arbejde et år, fra juni 1992 til juni 1993.

Officielle noter

Ingen