Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BSF 19

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af aktieselskabsloven

Fremsat af Rahbæk Møller (SF) Tommy Dinesen (SF) Jes Lunde (SF) Ebba Strange (SF)

den 25. januar 1991

Den fulde tekst

Folketinget opfordrer industriministeren til at fremsætte forslag

til lov om ændring af aktieselskabsloven, således at det præciseres,

hvilke dispositioner der kun er gyldige, hvis det fremgår af et

godkendt bestyrelsesreferat, at dispositionen har været behandlet og

godkendt på et bestyrelsesmøde, og at direktionen har pligt til at

informere bestyrelsen om forhandlinger vedrørende større planlagte

økonomiske dispositioner.

Bemærkninger til forslaget

Nordisk Fjer-skandalen har atter aktualiseret spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmers ansvar i forbindelse med aktie- og anpartsselskaber. Forslagsstillerne finder det for tidligt at gå nærmere ind på dette spørgsmål på nuværende tidspunkt.

Derimod bør der allerede nu rettes op på et andet forhold, nemlig bestyrelsesmedlemmers muligheder for faktisk at vide og dermed tage et ansvar for, hvad der foregår i et selskab.

Som eksempel kan nævnes et tilfælde i forbindelse med flytning af en virksomhed til udlandet, hvor virksomhedens bygninger var solgt, uden at medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen var orienteret om det endsige havde godkendt det.

Det bør derfor præciseres i loven, at visse dispositioner - f.eks. køb og salg af fast ejendom - ikke er gyldige, medmindre det fremgår af et bestyrelsesreferat, at handelen har været behandlet på et bestyrelsesmøde og er godkendt der. Bestemmelsen skal naturligvis ikke forhindre, at bestyrelsen kan give direktionen fuldmagt til at foretage dispositioner under en vis på forhånd fastsat grænse, men i så fald skal fuldmagten fremgå af et godkendt bestyrelsesreferat.

Desuden bør det i loven præciseres, at direktionen har pligt til at informere bestyrelsen om større planlagte økonomiske dispositioner såsom salg af virksomhedens produktionsapparat, fusioner og lignende.

Officielle noter

Ingen