Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 25

Betænkning og indstilling vedrørende Folketingets Ombudsmands beretning for året 1989
Nr B 25 1990-91, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19901113

Den fulde tekst

I overensstemmelse med bestemmelserne i § 7, stk. 1, nr. 18, i

Folketingets forretningsorden har Retsudvalget behandlet

Folketingets Ombudsmands beretning for året 1989.

Et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) har intet at bemærke til beretningen.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller beretningen til forkastelse og udtaler i denne forbindelse:

Fremskridtspartiet kan indledningsvis konstatere, at ombudsmandens normeringsudvidelse fra den 1. januar 1990 betyder en ny udgift til skatteborgerne. Ombudsmandsinstitutionen har igennem adskillige år haft vokseværk, således at det, der startede helt i det små, i dag er vokset sig stort i form af 1., 2. og 3. kontor med i alt 42 ansatte medarbejdere, hvoraf nogle dog ikke er fuldtidsansatte.

Det personalemæssige vokseværk giver også den følgevirkning, at der hen ad vejen er sket f.eks. omklassificering af en afdelingschef i lønramme 38 til en retschef i lønramme 39.

Fra den 27. til den 29. november 1989 deltog ombudsmanden i de caribiske ombudsmænds konference på Barbados, hvor ombudsmanden holdt et foredrag om spørgsmålet om balancen mellem klagesagsbehandling og undersøgelser af egen drift.

Beretningen giver ikke noget direkte svar på, hvad ombudsmanden har fået ud af at opholde sig på ferieøen Barbados, medmindre man skal betragte ombudsmandens notat fra maj 1990 om eventuel revision af ombudsmandsloven som værende et svar på 75 sider om samme spørgsmål. I notatet opfatter ombudsmanden sin opgave som en blanding af en sagkyndig udtalelse og en sekretariatslignende funktion for Retsudvalget.

I ombudsmandens beretning på i alt 412 sider anføres det, at der i 1989 er indgivet 2.093 sager, hvoraf 846 sager blev realitetsbehandlet.

De samlede udgifter til ombudsmandens virksomhed for 1989 beløber sig til 13.525.000 kr.

Det betyder, at hver af de realitetsbehandlede sager i gennemsnit har kostet 15.987 kr.

Det drejer sig f.eks. om en navngiven klager, der var utilfreds med døbenavnet Allesen de Fine Bunkeflod, idet pågældende kun ville hedde Allesen. En anden sag drejer sig om, hvor mange Hawaiidronninger der i 1987 var sendt til parring på forskellige parringsstationer i Danmark. Det skal understreges, at denne klagesag, der var fra en redaktør, ikke drejede sig om det danske kongehus eller andre landes fyrstehuse, men om aktindsigt i oplysninger om bistationers driftsforhold.

På trods af risikoen for, at de øvrige partiers retspolitiske ordførere i vrede vil forlade folketingssalen, så vil Fremskridtspartiet alligevel nævne, at ombudsmanden på trods af sin fortid inden for hele udlændingeområdet egenhændigt kun har skønnet sig inhabil i 14 sager i alt. Dette er sket, uagtet 77 sager angik afgørelser i henhold til udlændingeloven, heraf 41 sager om afslag på anmodninger om opholdstilladelse i henhold til udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2 (opholdstilladelse af humanitære grunde).

De 14 sager, som gav anledning til kritik, vedrørte alle Justitsministeriets og Direktoratet for Udlændinges tidsmæssige behandling af ansøgninger om familiesammenføring af tamilske flygtninge i Danmark.

Ombudsmandens beretning for 1989 er endnu en understregning af, at loven om Folketingets Ombudsmand bør laves om, således at klagesager, som er omfattet af udlændingeloven og indfødsretslovene, falder uden for området for ombudsmandens virksomhed, ligesom det kun bør være danske statsborgere, som skal have klageadgang til ombudsmanden.

Fremskridtspartiet mener i øvrigt, at bekendtgørelsen om instruks for Folketingets Ombudsmand bør ændres for så vidt angår § 16, stk. 2, der vedrører ombudsmandens inhabilitet, så reglerne bliver i overensstemmelse med forvaltningslovens regler.

Fremskridtspartiet mener i øvrigt, at ombudsmandens selvstændige skøn om, hvornår han eventuelt er inhabil i en klagesag, bør ændres.

Fremskridtspartiet finder det meget uheldigt, at ombudsmanden på trods af sin helt generelle inhabilitet i udlændingesager færdiggør 10 flygtningesager i et sådant omfang, at ombudsmanden er dybt, dybt inde i selve materien og afgørelsen, inden ombudsmanden pludselig fem minutter i tolv opdager, at han er inhabil i alle 11 flygtningesager i en sådan grad, at ombudsmanden aldrig burde have set på en eneste af disse.

Der henvises i den anledning til bilag 86-96 omdelt i Retsudvalget på alm. del i folketingsåret 1990-91.

Ud fra et rent inhabilitetssynspunkt finder Fremskridtspartiet, at Folketinget bør gøre brug af § 1, stk. 4, i lov om Folketingets Ombudsmand, hvor der står følgende: »Hvis ombudsmanden ikke længere nyder Folketingets tillid, kan Folketinget afskedige ham.«

Et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) fremsætter herefter følgende:

Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for året 1989

Folketinget tager Folketingets Ombudsmands beretning for året 1989 til efterretning.

Grethe Fenger Møller (KF) fmd. Sterup (KF) Helge Adam Møller (KF) Elsebeth Kock-Petersen (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Knud Lind (FP) Kirsten Lee (RV) Nør Christensen (CD) Lysholm Christensen (KRF) Erling Christensen (S) Ole Espersen (S) Søren Hansen (S) Torben Lund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) Leif Hermann (SF) Ebba Strange (SF) nfmd.

Trivselspartiet havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen