Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 1

Betænkning over Udvalget til Prøvelse af Valgene
Nr B 1 1990-91, 2. samling

Afgivet af Udvalget til Prøvelse af Valgene

Afgivet: 19901227

Den fulde tekst

Indhold

I. Indledning

1. Udskrivelsen af valget.

2. Folketingets sammentræden. Det foreløbige Udvalg til Prøvelse af Valgene.

II. Valget i Danmark

3. Lovgrundlaget og udvalgets materiale.

4. Prøvelsen vedrører valghandlingen, Indenrigsministeriets beregninger og kandidaterne.

5. Valghandlingen.

A. Indenrigsministeriets redegørelse vedrørende valgbøgerne.

1) Stemmesedlerne.

2) Valgbøgerne.

3) Fejl eller mangler ved valgbøgernes førelse.

4) De valgbøgerne tilførte bemærkninger.

5) Ugyldige stemmer.

6) Brevstemmer, der ikke er taget i betragtning.

B. Valgklager m.m.

1) Hr. Michael Kock, Frederiksberg.

2) Valgbestyrelsen for opstillingskredsene i Odense Kommune.

3) Fr. Kirsten Hansen, Greve.

4) Hr. Ivan Jensen, Asperup.

5) Hr. Ole Maisted, Fuglebjerg.

6) Hr. Jesper Keldke, København.

7) Valgbestyrelsen i Vejle Amtskreds 6. kreds, Horsens.

8) Hr. Hans Dalgaard, Ballerup.

9) Hr. Frankie Hal Andersen, Brønderslev.

6. Indenrigsministeriets beregninger og opgørelser.

7. 1) De valgte kandidater.

2) Klage fra hr. Mogens Elvensø, Slagelse.

III. Valget i Grønland

8. Foreløbig opgørelse.

9. Samlede stemmetal.

10. Partiernes stemmetal.

11. De valgte kandidaters stemmetal.

12. Godkendelse på det foreløbige grundlag.

13. Senere afgørelse om opretholdelse af godkendelsen

IV. Valget på Færøerne

14. Valgbogen m.v.

15. Antal kandidatlister og samlet antal stemmer.

16. Stemmetal for kandidatlisterne og for de valgte kandidater.

17. Udvalgets bemærkninger.

V. Udvalgets konklusion

18. Udvalgets indstillinger.

I. Indledning

1. Valg til Folketinget blev udskrevet ved kongeligt åbent brev af 22. november 1990 til afholdelse onsdag den 12. december 1990, idet det dog for så vidt angår valget på Færøerne og i Grønland blev overladt til henholdsvis rigsombudsmanden på Færøerne og rigsombudsmanden i Grønland at bestemme dagen for valgets afholdelse der.

Den 12. december 1990 blev imidlertid også fastsat som valgdag for Færøerne og Grønland, således at denne dag blev fælles valgdag for hele riget.

2. I henhold til kongeligt åbent brev af 17. december 1990 trådte det nyvalgte Folketing sammen torsdag den 27. december 1990, og Tinget nedsatte, som det er foreskrevet i forretningsordenens § 1, stk. 2, et foreløbigt udvalg på 21 medlemmer til prøvelse af valgene.

Dette udvalg afholdt kort efter sættende møde, hvor Karen Højte Jensen (KF) blev valgt til formand og Henning Rasmussen (S) til næstformand.

Udvalget har derefter gennemgået det modtagne materiale vedrørende valgene.

II. Valget i Danmark

3. Dette folketingsvalg er som det første foretaget efter reglerne i den nye folketingsvalglov, der som helhed først trådte i kraft den 1. juli 1988.

Udvalget har vedrørende valget i Danmark af de 175 mandater modtaget følgende materiale:

Med skrivelse af 27. december d.å. har indenrigsministeren i henhold til valglovens § 86 fremsendt:

1) De fra opstillingskredsenes valgbestyrelser modtagne kopier af valgbøgerne, jf. lovens § 74, stk. 3.

2) De i overensstemmelse med lovens §§ 76-79 foretagne beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling.

3) Den i overensstemmelse med lovens §§ 80-82 foretagne opgørelse af, hvilke kandidater der har opnået valg.

4) Den i lovens §§ 84-85 omhandlede liste over stedfortrædere.

Med samme skrivelse fremsendtes endvidere en redegørelse indeholdende de bemærkninger og korrektioner, som den stedfundne gennemgang af valgbøgerne har givet ministeriet anledning til.

Endelig fremsendtes en fortegnelse, hvor for hvert parti, stor~ eller amtskredsene inden for hver landsdel er ordnet i rækkefølge efter størrelsen af 1. urepræsenterede kvotient, og hvoraf tillige fremgår samtlige kvotienter til bestemmelse af stedfortræderrækkefølgen i de tilfælde, der er nævnt i lovens § 92, stk. 2 og 3, jf. stk. 1.

Med skrivelser af 27. december 1990 har indenrigsministeren endvidere fremsendt 9 klager og henvendelser vedrørende valget.

4. Udvalgets arbejde med dette materiale vedrører 3 spørgsmål: For det første spørgsmålet om gyldigheden af valghandlingen, herunder valgets forberedelse, stemmeafgivningen, optællingen af stemmesedlerne og vurderingen af dem samt valgbøgerne og disses førelse m.v. For det andet spørgsmålet om godkendelse af de af Indenrigsministeriet foretagne opgørelser og beregninger. Og for det tredje spørgsmålet om godkendelse af de kandidater, der har opnået valg.

5. Af de spørgsmål, der er nævnt ovenfor, behandles først spørgsmålet om selve valghandlingen og forskellige problemer i forbindelse hermed.

A. Udvalget har som sædvanlig nøje gennemgået Indenrigsministeriets redegørelse indeholdende de bemærkninger, som den stedfundne gennemgang af valgbøgerne har givet ministeriet anledning til.

1) De nærmere regler om stemmesedlernes indhold og udformning er i henhold til folketingsvalglovens § 43, stk. 4, fastsat i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 742 af 1. december 1989 om stemmesedler til brug ved folketingsvalg. Bortset fra de ændringer, der er en konsekvens af de ændrede regler om kandidaternes navne på stemmesedlerne og af, at partiliste ikke mere kan kombineres med sideordnet opstilling, svarer reglerne til de hidtil gældende, der senest fandt anvendelse ved folketingsvalget i 1988.

Stemmesedlerne i de forskellige opstillingskredse har en ensartet udformning (når bortses fra de 2 opstillingskredse, der har anvendt 2-spaltede stemmesedler).

Ifølge § 5 i ovennævnte bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folketingsvalg skal der til højre for partinavnet være rigelig plads til at sætte kryds.

Ved dette valg har dette krav til stemmesedlernes udformning ikke være opfyldt for stemmesedlerne i Søndre og Østre Storkreds, hvor pladsen til højre for partinavnet Venstre, Danmarks Liberale Parti, kun var 3-4 mm. Også for stemmesedlerne for Københavns Amtskreds, 1. kreds, Gentofte, og 5. kreds, Hellerup, gælder, at pladsen til højre for dette partinavn næppe kan anses for rigelig, da den kun var 4-5 mm.

For at sikre, at alle stemmesedler indeholder fornøden afkrydsningsplads ud for alle partinavne (og kandidatnavne), vil Indenrigsministeriet ændre reglerne om stemmesedlernes udformning således, at de for fremtiden skal forsynes med afkrydsningsrubrikker. Ved indførelse af afkrydsningsrubrikker vil der endvidere i selve stemmesedlernes udformning være indbygget vejledning om korrekt afkrydsning af stemmesedlen. Nye regler om stemmesedlernes udformning vil forinden udstedelsen blive forelagt for Kommunaludvalget og Udvalget til Valgs Prøvelse.

Herudover har Indenrigsministeriet fremhævet nogle fejl på stemmesedler vedrørende rækkefølgen og den typografiske angivelse af kandidaterne, men disse kan næppe tillægges afgørende betydning.

2) De nærmere regler om valgbøgernes indhold og udformning er i henhold til folketingsvalglovens § 28, stk. 3, fastsat i Indenrigsministeriets cirkulære nr. 177 af 26. september 1990 om valgbøger og afstemningsbøger til brug ved folketingsvalg. Cirkulæret indeholder en nøje angivelse af de oplysninger, som valgbogen skal indeholde, mens cirkulæret med hensyn til valgbogens udformning henviser til de fortrykte valgbøger, som Indenrigsministeriet lader fremstille. For så vidt angår foranstaltninger til kontrol af fintællingen henvises i cirkulæret ligeledes til de kontroller, der fremgår af den fortrykte valgbog.

Det oplyses i Indenrigsministeriets redegørelse, at de fortrykte valgbøger, som ministeriet har fremstillet til brug ved dette valg, indeholder forskellige redaktionelle ændringer som følge af den nye folketingsvalglov. Endvidere indeholder valgbøgerne (og afstemningsbøgerne) de ændringer, der er en følge af de ved ovennævnte cirkulære fastsatte ændrede/supplerende regler om de oplysninger, valgbøgerne (og afstemningsbøgerne) skal indeholde. I valgbøgerne (og ikke blot som hidtil i afstemningsbøgerne) skal for de ikke i betragtning tagne brevstemmer angives årsagen hertil. Antallet af for sent modtagne brevstemmer skal angives. Oplysningerne om korrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens optælling skal kun gives i tilfælde af mere væsentlige korrektioner.

Der gøres i Indenrigsministeriets redegørelse opmærksom på, at det nu er fastsat i loven, jf. folketingsvalglovens § 74, stk. 3, at valgbestyrelsen skal indsende en attesteret kopi af valgbogen. De valgbestyrelser, der foretrækker dette, kan dog som hidtil indsende en bekræftet afskrift af valgbogen.

Med hensyn til formkravene til valgbogens udformning skal det i øvrigt oplyses, at Indenrigsministeriet i ovennævnte cirkulæres § 8 har fastsat, at valgbestyrelsen i stedet for den fortrykte valgbog kan anvende en edb- eller etb-udskrevet valgbog under forudsætning af, at en sådan valgbog indeholder de samme oplysninger og i samme form og rækkefølge som den fortrykte valgbog. Under samme forudsætning kan udfyldelse af den fortrykte valgbogs skemaer erstattes af indklæbede edb- eller etb-udskrevne skemaer.

Det anføres i redegørelsen, at Indenrigsministeriet ser det som en positiv udvikling, at stadig flere valgbestyrelser benytter edb ved opgørelsen af resultatet af afstemningen i opstillingskredsen. Ved dette valg har Indenrigsministeriet imidlertid konstateret, at de anvendte edb-programmer ikke i alle tilfælde har været tilstrækkeligt gennemarbejdede til at kunne levere en korrekt udfyldt valgbog, ligesom der i enkelte tilfælde har været anvendt programmer, der dels har været uegnede, dels ikke har overholdt formkravene. På denne baggrund vil Indenrigsministeriet i den kommende tid tage forskellige initiativer til at sikre, at der ved kommende valg anvendes edb-programmer af den fornødne kvalitet, bl.a. som et led i videreførelsen af arbejdet i det såkaldte Valgopgørelsesudvalg, der har til opgave at overveje mulighederne for og stille forslag om anvendelse af edb i såvel opgørelse som formidling af valgresultater.

De mangelfulde edb-programmer har i en del tilfælde medført et større eller mindre antal fejl i de pågældende valgbøger. Fejlene er efterfølgende berigtiget af Indenrigsministeriet efter henvendelse til en repræsentant for de pågældende valgbestyrelser.

3) Gennemgangen af valgbøgerne har givet Indenrigsministeriet anledning til forskellige bemærkninger om fejl eller mangler ved valgbøgernes førelse. Ingen af disse er dog af en sådan karakter, at de har givet udvalget anledning til særlige bemærkninger herom.

4) Ministeriet har dernæst blandt de valgbøgerne tilførte bemærkninger vedrørende valgets forberedelse, afholdelse og opgørelse særligt henledt opmærksomheden på følgende:

Af valgbogen for Københavns Amtskreds 7. kreds, Hvidovre, fremgår, at der kl. 17.25 blev afskudt fyrværkeri (hjemmelavet bombe) ved udgangen fra afstemningsstedet på Avedøre Bibliotek. Dette virkede forstyrrende for valgets afvikling, og valgstyrerformanden foretog politianmeldelse til Hvidovre politi.

Af valgbogen for Frederiksborg Amtskreds 2. kreds, Fredensborg, fremgår, at en vælger har givet fremmøde på Vallerød afstemningssted og mod forevisning af et EF-kørekort afgivet stemme. Der blev manuelt udskrevet valgkort for den pågældende. Efter skift af valglistefører og valgkortmodtager har en person givet fremmøde med valgkort på samme løbenummer (og navn). Uagtet afkrydsning i valglisten fik pågældende lov til at stemme, da valgkortmodtageren kunne identificere vælgeren, der på forespørgsel nægtede at have stemt tidligere. Man antog herefter, at der var tale om en fejlafkrydsning i valglisten.

Valgbestyrelsen har på sit møde den 13. december 1990 konstateret, at der er udstedt (modtaget) 2 valgkort for den samme person, dels det manuelt udskrevne, dels det maskinelt udskrevne, hvorfor valgbestyrelsen vedtog at indgive politianmeldelse.

Af valgbogen for Vejle Amtskreds, 6. kreds, Horsens, fremgår, at en vælger i 3. afstemningsområde, Rådhuset, der havde afgivet en brevstemme, der blev taget i betragtning, tillige afgav stemme ved personligt fremmøde på valgdagen.

5) Under omtalen af Indenrigsministeriets redegørelse skal endvidere nævnes, at ministeriet som sædvanlig har givet en oversigt over de ugyldige stemmer.

Det fremgår heraf, at der var optalt 20.039 blanke og 5.719 andre ugyldige stemmer. Det kan hertil føjes, at antallet af blanke stemmer i 1984 var 19.731, i 1987 20.289 og i 1988 18.222, og at antallet af andre ugyldige stemmer i 1984 var 4.992, i 1987 6.355 og i 1988 5.300.

Det fremgik endvidere af oversigten, at blandt de 5.719 andre ugyldige stemmer faldt en meget stor del i 3 hovedgrupper, nemlig 896 (mod sidste gang 683), der var påført kryds i flere partifelter, 1.244 (mod sidste gang 1.410), der var forsynet med påskrift eller andet særpræg, og endelig 2.048 brevstemmer, der var ugyldige af forskellige grunde (mod sidste gang 1.788).

6) Indenrigsministeriet har endelig givet en oversigt over brevstemmer, der ikke er taget i betragtning.

Det fremgår heraf, at ved gennemgangen af valgbøgerne er optalt i alt 1.432 rettidigt modtagne brevstemmer, der ikke er taget i betragtning. Det fremgår videre, at 434 brevstemmer ikke kom i betragtning som følge af, at den foreskrevne fremgangsmåde ikke havde været fulgt.

Indenrigsministeriet nævner i denne forbindelse særligt, at det af valgbogen for Storstrøms Amtskreds, 2. kreds, Næstved, fremgår, at valgbestyrelsen tog 23 brevstemmer, der ikke var taget i betragtning af valgstyrerne, i betragtning, efter at fejlene (manglende underskrift (attestation) fra brevstemmemodtagerne på følgebrevene) var berigtiget af de pågældende tilforordnede vælgere i forbindelse med fintællingen.

Ministeriet oplyser videre, at det af Københavns Kommunes instruks for centerledere ved brevstemmeafgivning, der er bilagt den med Indenrigsministeriets skrivelse af 27. december 1990 oversendte klagesag fra Kirsten Hansen, Greve, jf. nedenfor under B, bl.a. fremgår, at der ved sidste valg (kommunevalget i 1989) var mange følgebreve, der manglede underskrift (attestation) fra brevstemmemodtageren, hvorfor disse måtte fremskaffes efterfølgende.

Brevstemmer, der ikke er taget i betragtning, indgår ikke i opgørelsen af afgivne stemmer og dermed heller ikke i opgørelsen af stemmeprocenten.

Ministeriet oplyser endelig, at ud over de rettidigt modtagne brevstemmer, der ikke blev taget i betragtning, var der ifølge valgbøgerne i alt 61 brevstemmer, der blev modtaget på afstemningsstederne fra afstemningens begyndelse og indtil dens slutning. Disse brevstemmer blev uåbnede henlagt som ikke rettidigt modtagne og kom ikke i betragtning.

Indenrigsministeriet bemærker i øvrigt vedrørende antallet af ikke i betragtning tagne brevstemmer, at antallet i Indenrigsministeriets officielle opgørelse af valget er opgjort til 1.396 og ikke til 1.432 som i ministeriets redegørelse. Dette beror på en fejl ved valgbøgernes førelse.

B. Som tidligere anført foreligger der 9 klager eller henvendelser vedrørende valghandlingen.

1) Med skrivelse af 27. december 1990 har Indenrigsministeriet fremsendt skrivelse af 17. december 1990 fra hr. Michael Kock, Frederiksberg, der ved valget var opstillet som kandidat for Fremskridtspartiet i Østre Storkreds. Hr. Michael Kock anmoder om, at Folketinget foretager en fornyet fintælling af de stemmer, der er afgivet i Østre Storkreds, eventuelt alene af de stemmer, der er afgivet på Fremskridtspartiet. Som begrundelse for ønsket om en fornyet fintælling henvises til, at forskellen i personlige stemmer mellem ham og Kirsten Madsen, der opnåede valg, kun var 51, og at flytning af nogle få stemmer fra f.eks. partistemmer til personlige stemmer vil kunne medføre et andet udfald af valget.

Udvalget skal hertil udtale:

Som det fremgår af betænkningen og indstillingen fra det midlertidige udvalg, der blev nedsat efter valget i 1988, jf. Folketingstidende 1987-88 (2. samling), tillæg B, sp. 2, har det i tilfælde af anmodninger om fornyet fintælling været den gennemgående opfattelse i udvalgene til prøvelse af valgene, at de af valgbestyrelserne trufne afgørelser så vidt muligt bør fastholdes. Uanset at den nye valglov indeholder en udtrykkelig hjemmel for Folketinget til at påbyde en valgbestyrelse at gennemføre en omtælling af afgivne stemmer, finder udvalget fortsat, at den vurdering og optælling af stemmesedlerne, der foretages af de stedlige valgbestyrelser umiddelbart efter valget, så vidt muligt bør lægges til grund ved opgørelsen af valget. Da der endvidere ikke i klagen er fremført oplysninger om fejl ved bedømmelsen eller optællingen af stemmesedlerne, men kun fremført en formodning om, at en fornyet optælling kunne give et andet resultat, har udvalget ikke fundet grundlag for at imødekomme anmodningen.

2) Med skrivelse af 27. december 1990 har Indenrigsministeriet fremsendt skrivelse af 14. december 1990 fra valgbestyrelsen for opstillingskredsene i Odense Kommune (Fyns Amtskreds, 1., 2. og 3. opstillingskreds) vedrørende det betydelige antal brevstemmer, der ikke har kunnet tages i betragtning som følge af mangler ved fremgangsmåden i forbindelse med brevstemmeafgivning.

Det er valgbestyrelsens vurdering, at de pågældende mangler især er en konsekvens af de ændringer af folketingsvalglovens § 55, der første gang fandt anvendelse ved Europa-Parlamentsvalget den 15. juni 1989. Ved lov nr. 245 af 19. april 1989 blev reglerne om brevstemmemodtagere ved brevstemmeafgivning på plejehjem m.v. og i vælgerens eget hjem ændret, således at disse hverv herefter skulle varetages af tilforordnede vælgere og ikke som hidtil af personer ansat i kommunens forvaltning eller - for så vidt angår højst en af brevstemmemodtagerne - på vedkommende institution. Det er valgbestyrelsens opfattelse, at reglerne om brevstemmemodtagere ved brevstemmeafgivning på plejehjem m.v. og i vælgerens eget hjem bør ændres således, at det fastsættes, at mindst een af stemmemodtagerne - på grund af papirarbejdet i forbindelse med brevstemmeafgivning - skal være kommunal embedsmand.

Udvalget har bemærket det store antal brevstemmer, der ikke har kunnet tages i betragtning, og skal henstille til indenrigsministeren, at de rejste problemer tages op til en nærmere overvejelse.

3) Med skrivelse af 27. december 1990 har Indenrigsministeriet fremsendt skrivelse af 18. december 1990 fra fr. Kirsten Hansen, Greve, hvori hun på vegne af sin mor, Oda Henriksson, der bor på Dronning Ingrids Plejehjem i Valby, klager over fremgangsmåden ved moderens brevstemmeafgivning. Moderen fik ikke adgang til selv at udfylde brevstemmesedlen, idet den ene af de 2 brevstemmemodtagere spurgte, hvem hun ville stemme på, og derefter udfyldte stemmesedlen på hendes vegne. Hun fik ikke lejlighed til at konstatere, om stemmesedlen var udfyldt i overensstemmelse med hendes ønske, og kuverten med stemmeseddel blev ikke lukket i hendes nærværelse.

Af en indhentet udtalelse af 20. december 1990 fra Københavns Kommune fremgår bl.a., at det ikke har været muligt at komme i forbindelse med de pågældende tilforordnede vælgere. Kommunen har imidlertid givet en generel redegørelse for tilrettelæggelsen af brevstemmeafgivningen på kommunens plejehjem m.v. og i vælgerens eget hjem, herunder medsendt instruks for såvel centerledere som brevstemmemodtagere. Af sidstnævnte instruks side 3 fremgår bl.a. - i overensstemmelse med såvel § 61, stk. 3, i folketingsvalgloven som § 13, stk. 2, i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 303 af 17. maj 1989 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem - at stemmemodtagerne skal sikre sig, at den enkelte vælger har lejlighed til at afgive stemme, uden at andre kan se, hvorledes der er stemt.

Udvalget har ikke på det foreliggende grundlag haft mulighed for at konstatere, om der i det konkrete tilfælde er sket en fejl, men skal på den givne foranledning indskærpe vigtigheden af de nævnte reglers overholdelse.

4) Med skrivelse af 27. december 1990 har Indenrigsministeriet fremsendt skrivelse af 17. december 1990 fra hr. Ivan Jensen, Asperup. Hr. Ivan Jensen klager over, at stemmelokaler og stemmerum ikke er indrettet således, at handicappede, herunder kørestolsbrugere, har mulighed for på valgdagen at afgive stemme i stemmerummet i stemmelokalet på lige fod med andre vælgere.

Indenrigsministeriet har i anledning af klagen oplyst, at valgloven ingen regler indeholder om, at stemmelokaler og stemmerum skal være særligt indrettet med henblik på vælgere med manglende førlighed, herunder kørestolsbrugere. Indenrigsministeriet er dog bekendt med, at mange kommunalbestyrelser anvender lokaler, som også er tilgængelige for gangbesværede vælgere og kørestolsbrugere.

I lovens § 49 er det imidlertid bl.a. fastsat, at vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet, har adgang til at foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet. Den stedlige valgbestyrelse har ifølge det modtagne materiale allerede før valget oplyst hr. Ivan Jensen om sådanne muligheder.

Udvalget har herefter ikke fundet anledning til at foretage sig videre i anledning af klagen.

5) og 6) Med skrivelse af 27. december 1990 har Indenrigsministeriet fremsendt skrivelser af 17. og 19. december 1990 fra hr. Ole Maisted, Fuglebjerg, hvori der klages over udformningen af de stemmesedler, der blev benyttet i opstillingskredsene i Østre Storkreds.

Hr. Ole Maisted, der ved valget var opstillet som kandidat for Venstre i alle opstillingskredse i Østre Storkreds og nomineret i 6. kreds, Østbanekredsen, og 11. kreds, Nørrebrokredsen, men som ikke opnåede valg, har stillet krav om, at der afholdes omvalg i bl.a. Østre Storkreds som følge af, at stemmesedlerne i denne storkreds ikke var udformet i overensstemmelse med de gældende regler, idet der ikke til højre for partinavnet Venstre, Danmarks Liberale Parti, var plads til at sætte et kryds, hvilket efter hr. Ole Maisteds opfattelse har haft væsentlig betydning for valgets udfald. Hr. Ole Maisted gør endvidere gældende, at det ikke har været lovligt, at tilforordnede vælgere i nogle tilfælde - på forespørgsel fra vælgere - har givet vejledning om, at partistemmer for Venstre, Danmarks Liberale Parti, kunne afgives ved at placere krydset over partinavnet, men under den ovenstående linieadskillelse på stemmesedlen.

Med skrivelse af 27. december 1990 har Indenrigsministeriet endvidere fremsendt skrivelse af 13. december 1990 fra hr. Jesper Keldke, København, hvori han klager over det samme forhold.

Indenrigsministeriet har i anledning af disse klager oplyst følgende:

»Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 742 af 1. december 1989 om stemmesedler til brug ved folketingsvalg indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

»§ 5. Øverst i hvert felt anføres med fede typer partiets bogstavbetegnelse efterfulgt af et punktum. Bogstavbetegnelsen skal anbringes umiddelbart inden for stemmesedlens venstre kant. Til højre for bogstavbetegnelsen anføres partiets navn ligeledes med fede typer. Der skal mellem partinavnet og stemmesedlens højre kant være rigelig plads til at sætte kryds.«

På de stemmesedler, der blev benyttet i Østre Storkreds og Søndre Storkreds var afstanden mellem partinavnet Venstre, Danmarks Liberale Parti, og stemmesedlens højre kant kun 3-4 mm, hvilket ikke er »rigelig plads«.'

I et bilag til valgbøgerne for opstillingskredsene i Østre og Søndre Storkreds har valgbestyrelsen i Københavns Kommune nærmere redegjort for baggrunden for, at der er sket den nævnte fejl ved trykningen af stemmesedlerne. Det fremgår heraf, at fejlen er opstået på grund af kommunens hidtidige trykkeris produktionsomlægninger og anvendelse af underleverandør. Det oplyses endvidere, at »valgbestyrelsen har instrueret personalet ved fintællingen om at tage særligt hensyn ved bedømmelsen af stemmer afgivet på Venstre, Danmarks Liberale Parti. På den givne foranledning skal oplyses, at det indtrufne ikke synes at have influeret på afkrydsning ved partinavnet, bortset fra tilfælde, hvor afkrydsningen er sket oven på partinavnet. Disse tilfælde er naturligvis blevet betragtet som gyldige stemmer.« Valgbestyrelsen har endvidere beklaget den skete fejl. Under henvisning til det foran anførte og indenrigsministerens udtalelse til dagspressen den 13. december 1990 har valgbestyrelsen endelig anmodet om, at ministeren foranlediger en gennemgang af samtlige ugyldige almindelige stemmesedler fra Østre og Søndre Storkreds. For så vidt angår spørgsmålet om vejledning af vælgere med hensyn til, hvorledes en partistemme rent praktisk kan afgives, har Indenrigsministeriet bemærket, at folketingsvalgloven ikke indeholder regler herom. Det må imidlertid ifølge ministeriet anses for selvfølgeligt, at de personer, der forestår afstemningen, på forespørgsel giver vælgerne vejledning om den praktiske fremgangsmåde ved stemmeafgivningen.

Om resultatet af stemmeafgivningen i Østre Storkreds har Indenrigsministeriet i øvrigt oplyst, at Venstre opnåede i alt 11.151 stemmer, heraf 6.420 partistemmer og 4.731 personlige stemmer. I Søndre Storkreds opnåede Venstre i alt 6.920 stemmer, heraf 4.479 partistemmer og 2.441 personlige stemmer.

Vedrørende de af valgstyrelsen indleverede stemmesedler har Indenrigsministeriet oplyst, at ministeriet ikke har fundet anledning til at foranledige en gennemgang af disse.

Udvalget skal stærkt beklage, at bekendtgørelsen om stemmesedler ikke er blevet fulgt af valgbestyrelsen. Udvalget finder dog ikke, at den begåede fejl kan begrunde det ønskede omvalg i Østre Storkreds. Udvalget skal endelig henvise til, at reglerne om stemmesedlernes udformning vil blive overvejet af Indenrigsministeriet i samarbejde med Folketingets Udvalg til Valgs Prøvelse og Kommunaludvalg.

7) Med skrivelse af 27. december 1990 har Indenrigsministeriet fremsendt en henvendelse fra valgbestyrelsen i Vejle Amtskreds, 6. kreds, Horsens, af 5. december 1990, hvormed valgbestyrelsen i medfør af folketingsvalglovens § 88 fremsender kopi af valgbestyrelsens brevveksling med Det Humanistiske Parti i anledning af, at kandidatanmeldelsen for en kandidat for Det Humanistiske Parti blev afvist, idet den ikke var modtaget af valgbestyrelsen inden udløbet af fristen for kandidatanmeldelser.

Indenrigsministeriet er bekendt med, at valgbestyrelsen for opstillingskredsene i Århus Kommune (Århus Amtskreds, 1., 2., 3. og 4. kreds) og valgbestyrelsen for Ringkøbing Amtskreds, 2. kreds, Holstebro, af samme årsag har haft en tilsvarende brevveksling med Det Humanistiske Parti.

Indenrigsministeriet er enig i de af de pågældende valgbestyrelser trufne afgørelser, idet der ikke er hjemmel til at dispensere fra den i folketingsvalglovens § 33, stk. 1, fastsatte frist, hvorefter kandidatanmeldelser skal være indleveret til valgbestyrelsens formand senest kl. 12 elleve dage før valgdagen eller ved dette valg senest kl. 12 lørdag den 1. december 1990.

Udvalget kan tilslutte sig Indenrigsministeriets indstilling.

8) Med skrivelse af 27. december 1990 har Indenrigsministeriet fremsendt en fra hr. Hans Dalgaard, Ballerup, modtaget skrivelse af 13. december 1990 vedrørende Ballerup Kommunes manglende opfølgning af en avisannonce om kørselsmulighed ved kommunens foranstaltning til afstemningsstederne i Ballerup Kommune.

Fra Ballerup Kommune er indhentet en udtalelse af 20. december 1990 over sagen. Det fremgår bl.a. heraf, at Ballerup Kommune ikke tilbyder transport af vælgere til og fra afstemningsstederne under valg og folkeafstemninger, samt at den avisannonce, som klageren henviser til, er indrykket af Ledøje-Smørum Kommune og ikke af Ballerup Kommune.

Da kommunerne ikke har pligt til at foranstalte transport af vælgere, har udvalget taget kommunens udtalelse til efterretning.

9) Med skrivelse af 27. december 1990 har Indenrigsministeriet fremsendt skrivelse af 13. december 1990 fra hr. Frankie Hal Andersen, Brønderslev, hvori han gør gældende, at folketingsvalget den 12. december 1990 skal erklæres ugyldigt og ulovligt på grund af valgsvindel.

Udvalget har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i anledning af klagen.

6. Indenrigsministeriets beregninger og opgørelser

Det andet spørgsmål, udvalget skal behandle, er som nævnt under punkt 4 spørgsmålet om godkendelse af de af Indenrigsministeriet foretagne opgørelser og beregninger.

Disse har ikke givet udvalget anledning til særlige bemærkninger.

7. De valgte kandidater

1) Det tredje spørgsmål, udvalget skal behandle, er, som nævnt under punkt 4, spørgsmålet om godkendelse af de 175 kandidater, der har opnået valg.

Der har ikke over for udvalget været rejst tvivl om disse kandidaters valgbarhed.

2) Med skrivelse af 18. december 1990 har fhv. folketingsmedlem hr. Mogens Elvensø anmodet udvalget om at undersøge, om den erklæring, som Fremskridtspartiets valgte folketingsmedlemmer har underskrevet, er i overensstemmelse med grundlovens § 56, sidste stk., hvor der står, »at intet folketingsmedlem må modtage en forskrift fra deres vælgere«. Hr. Elvensø har anmodet om, at Folketinget, hvis man finder, at disse erklæringer er i modstrid med § 56, bør nægte disse medlemmer sæde i Folketinget.

Udvalget har ikke fundet, at eventuel underskrift af en erklæring som nævnt er af betydning for spørgsmålet om kandidaternes valgbarhed, og har derfor ikke behandlet spørgsmålet yderligere.

III. Valget i Grønland

8. Med skrivelse af 27. december 1990 har indenrigsministeren fremsendt en fra rigsombudsmanden i Grønland modtaget foreløbig opgørelse af folketingsvalget i Grønland den 12. december 1990.

9. Det fremgår af denne opgørelse, at der har været 4 partier og en kandidat, der er opstillet uden for partierne. Stemmeprocenten har været på 50,82, idet der er afgivet i alt 20.080 stemmer, heraf 19.259 gyldige, 200 blanke og 621 andre ugyldige stemmer.

10. Af de gyldige stemmer er 8.235 afgivet på Siumut, 7.069 på Atassut, 3.258 på Inuit Ataagtigiit og 366 på Issittup Partia. De to førstnævnte partier har således fået valgt hver 1 repræsentant.

11. Af de 8.235 stemmer, der er afgivet på Siumut, har Hans-Pavia Rosing opnået 8.090 stemmer. Der var ikke opstillet andre kandidater for Siumut. Af de 7.069 stemmer, der er afgivet på Attassut, har Otto Steenholdt opnået de 5.411.

Hans-Pavia Rosing og Otto Steenholdt må herefter anses for valgt.

12. Der er ikke over for udvalget rejst tvivl om de to kandidaters valgbarhed, og udvalget benytter derfor bestemmelsen i § 1, stk. 6, i Folketingets forretningsorden, hvorefter det vedrørende medlemmer valgt i Grønland kan gøre indstilling til Tinget om godkendelse på grundlag af den foreløbige opgørelse.

13. Når det endelige valgmateriale til sin tid foreligger, må Folketinget som sædvanlig træffe afgørelse om, hvorvidt godkendelsen kan opretholdes.

IV. Valget på Færøerne

14. Med skrivelse af 27. december 1990 har indenrigsministeren fremsendt valgbog vedrørende det på Færøerne den 12. december 1990 stedfundne valg til Folketinget med tilhørende udskrift af valgbestyrelsens protokol bilagt et ubenyttet eksemplar af de stemmesedler, der har været benyttet ved valget.

15. Det fremgår af materialet, at der har været 6 kandidatlister, og at stemmeprocenten har været på 54,4, idet der ved valget blev afgivet i alt 17.963 stemmer, heraf 17.884 gyldige, 41 blanke og 38 andre ugyldige stemmer.

16. Det parti, der opnåede det største antal stemmer, nemlig 4.835, var Det Færøske Socialdemokrati, og af dette partis kandidater fik Atli P. Dam flest personlige stemmer, nemlig 2.086.

Folkeflokken fik det næststørste antal stemmer, nemlig 4.589, og af dette partis kandidater fik Oli Breckmann flest personlige stemmer, nemlig 2.978.

De øvrige kandidatlister opnåede følgende stemmetal:

Sambandspartiet 4.558

Det Republikanske Parti 2.377

Selvstyreflokken 1.240

Kristeligt Folkeparti og

Færøernes Fremskridts- og Fiskeriparti 285

17. I Indenrigsministeriets skrivelse er det anført, at der ikke er modtaget nogen klage over folketingsvalget på Færøerne. I skrivelsen henledes imidlertid opmærksomheden på, at det af udskriften af valgbestyrelsens protokol fremgår, at der ved stemmeoptællingen på valgaftenen på nærmere angivne afstemningssteder er taget i alt 55 brevstemmer i betragtning, der er afgivet den 11. december 1990, det vil sige efter udløbet af fristen for at afgive brevstemme, hvilken frist udløb den 10. december 1990.

Når henses dels til formuleringen af den færøske valglov, der ikke som i § 65, stk. 2, nr. 6, i den danske valglov udtrykkelig angiver, at brevstemmer, der ikke er afgivet inden for de fastsatte frister, ikke kan komme i betragtning, og dels til, at der ikke er fremkommet klager over valget, har udvalget ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere som følge af det passerede.

Valgbestyrelsen har tilstillet de valgte kandidater Oli Breckmann, Folkeflokken, og Atli Dam, Det Færøske Socialdemokrati, valgbreve.

Udvalget til Prøvelse af Valgene har ikke i øvrigt bemærkninger vedrørende valghandlingen eller opgørelsen af valget, og der er heller ikke over for udvalget rejst tvivl om de to nævnte kandidaters valgbarhed.

V. Udvalgets konklusion

18. Der afgives herefter følgende

Indstillinger

A. Vedrørende valget i Danmark

Af udvalget:

1) Folketinget godkender det i Danmark den 12. december 1990 afholdte valg af medlemmer til Folketinget (valghandlingen), de af Indenrigsministeriet med skrivelse af 27. december 1990 fremsendte beregninger og opgørelse af dette valg og de på den omdelte valgkredsfortegnelse opførte 175 kandidater som valgte fra og med den 12. december 1990.

B. Vedrørende valget i Grønland

Af udvalget:

2) Folketinget godkender i henhold til forretningsordenens § 1, stk. 6, på grundlag af den af rigsombudsmanden i Grønland foretagne foreløbige opgørelse af det den 12. december 1990 foretagne valg af 2 medlemmer til Folketinget de 2 på den omdelte valgkredsfortegnelse opførte kandidater som valgte fra og med den 12. december 1990.

C. Vedrørende valget på Færøerne

Af udvalget:

3) Folketinget godkender det på Færøerne den 12. december 1990 afholdte valg af 2 medlemmer til Folketinget (valghandlingen), den af valgbestyrelsen foretagne opgørelse og beregning over dette valg og de på den omdelte valgkredsfortegnelse opførte 2 kandidater som valgte fra og med den 12. december 1990.

Henning Rasmussen (S) nfmd. Ole Espersen (S) Else Marie Mortensen (S) Sonja Mikkelsen (S) Henrik Dam Kristensen (S) Helen Jørgensen (S) Klaus Hækkerup (S) Eva Fatum (S) Gade (SF) Rahbæk Møller (SF) Jette Pors (CD) Karen Højte Jensen (KF) fmd. Henning Andersen (KF) Aagaard (KF) Jens Jørgensen (KF) Mejdahl (V) Birthe Rønn Hornbech (V) Erik Larsen (V) Kirsten Madsen (FP) Elisabeth Arnold (RV) Inger Stilling Pedersen (KRF)

Officielle noter

Ingen