Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 50-årige kvinde anmodede en overlæge om aktindsigt i sin journal på reumatologisk afdeling, og 8 dage senere fremsendte en overlæge fra afdelingen kopi af journalen.

Der blev blandt andet klaget over, at overlægen ikke fuldt ud imødekom patientens anmodning om aktindsigt.
Den fulde tekst

Klage over at aktindsigt ikke fuldt ud blev imødekommet

 

 

Nævnet fandt, at overlægen havde overtrådt § 20, stk. 1, i lov om patienters retsstilling, og lagde herved vægt på, at journalen, som patienten havde fået tilsendt, ikke var identisk med journalen på afdelingen, idet der var yderligere materiale i journalen på afdelingen.

Nævnet kunne i den forbindelse oplyse, at det fremgår af vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen, det vil sige såvel journalkontinuationer som bilag. Omfattet af journalen er således også materiale såsom lægeerklæringer og røntgenbilleder/beskrivelser samt resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb i det omfang, de har betydning for diagnose, behandling, observationer m.v.

I journalen på afdelingen var også sygeplejekardex. Nævnet kunne imidlertid oplyse, at det fremgår af vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger, at en anmodning om aktindsigt i en patientjournal skal forstås som en anmodning om aktindsigt i den lægelige journal, medmindre der specifikt er anmodet om aktindsigt i sygeplejeoptegnelser.

Nævnet fandt det således ikke i strid med lov om patienters retsstilling, at der ikke var blevet givet aktindsigt i sygeplejekardex.