Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 58

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om skærpede sanktioner over for spritbilister, der dræber og kvæster andre mennesker
Nr B 58 1994-95, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19950511

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige henvendelser fra ingeniør Jørn Holm, Frederiksberg, og Landsforeningen mod Misbrug.

Der er af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Retsudvalget har noteret sig, at justitsministeren til udvalget har oplyst følgende:

». . . jeg er indstillet på sammen med trafikministeren at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med forslag til, hvorledes man mere bredt kan sætte ind mod spritbilismen og de tragiske ulykker, som den fører med sig.

Som et element, der kan tænkes at indgå i en sådan forstærket indsats mod spritbilisme, kan nævnes en yderligere behandlingsindsats over for spritbilister, der har et alkoholproblem, ikke mindst for at forebygge, at de pågældende på ny gør sig skyldige i spirituskørsel. I den forbindelse er det også vigtigt at sikre en effektiv kontrol med, at de pågældende følger behandlingen.

Arbejdsgruppen vil også bl.a. skulle overveje, om den ordning med hurtig behandling af voldssager og hurtig indkaldelse til afsoning af voldsdømte, der blev igangsat i 1994 som led i regeringens voldspakke, bør udvides til at omfatte sager om overtrædelse af straffelovens § 241 (uagtsomt manddrab) eller § 249 (uagtsom betydelig legemsskade) begået i forbindelse med spirituskørsel.

Af andre spørgsmål, der skal indgå i arbejdsgruppens overvejelser, kan f.eks. nævnes en forlængelse af frakendelsestiden og en øget anvendelse af konfiskation af biler i tilfælde af spirituskørsel.

Når arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde til efteråret, vil jeg naturligvis orientere Retsudvalget om resultatet af arbejdsgruppens overvejelser og sammen med trafikministeren tage de nødvendige initiativer på området, herunder i form af ændret lovgivning.

Som nævnt under 1. behandling af beslutningsforslaget er jeg i øvrigt indstillet på allerede nu at anmode Rigsadvokaten om at være opmærksom på egnede sager, der vil kunne indbringes for Højesteret med henblik på at give retten lejlighed til at afgøre, om der bør ske en skærpelse af strafniveauet i de meget alvorlige og ulykkelige sager, der omfattes af beslutningsforslaget. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at Rigsadvokaten efter aftale med Justitsministeriet til brug herfor følger de verserende sager på området.«

Da spirituskørsel i stjålne biler er et stort problem, forventer Retsudvalget, at også dette spørgsmål inddrages i arbejdsgruppens arbejde.

På dette område er det med tilfredshed konstateret, at visse forsikringsselskaber allerede i dag giver præmienedsættelse til forsikringstagere, der har anskaffet sig elektronisk startspærre til deres biler. Dette initiativ, hvorefter bilejernes investering i det elektroniske udstyr belønnes økonomisk af forsikringsselskaberne, må forventes at føre til, at flere bilejere foretager investering i montering af en elektronisk startspærre eller andre effektive sikringer. Dette vil have en positiv effekt på antallet af biltyverier. Og det vil derfor være nyttigt, hvis disse ordninger udbredes til de øvrige forsikringsselskaber i tiden frem til 1998, hvor EU-regler formodentlig vil kræve, at alle nye personbiler har installeret elektronisk startspærre eller anden effektiv tyverisikring.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) beslutningsforslaget til forkastelse, men er villige til at fremme en bedre indsats mod såvel spritbilisme som biltyverier, jf. også betænkningen over B 59 (forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af biltyverier (af Helge Adam Møller (KF) og Birthe Rønn Hornbech (V) m.fl.)).

Et mindretal (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer af udvalget) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

ÆndringsforslagAf et mindretal (V, KF og FP):

Til titlen 1) Efter ordet »spritbilister« indsættes: »m.fl.«.

Til teksten 2) I nr. 1 indsættes efter »spirituspåvirket tilstand« ordene: »eller under påvirkning af euforiserende stoffer«.

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2 Efter forslagsstillernes opfattelse bør også straffen for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer skærpes.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Henning Grove (KF) Pia Kjærsgaard (FP)

Officielle noter

Ingen