Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 30-årig mand havde i 10 år haft problemer med lændesmerter efter et akut lændehold i forbindelse med et løft. I 2002 blev han opereret for en diskusprolaps i ryggen, og ved en kontrol ½ år senere blev det note-ret, at han havde lændesmerter og smerter op igennem hele ryggen. Ifølge klagen oplyste lægen i denne forbindelse desuden, at han mente, der var en sammenhæng imellem arbejdsskaden 10 år tidligere og pati-entens generelle tilstand i ryggen. I forbindelse med en senere udlevering af journalen til brug for en sag i Arbejdsskadestyrelsen opdagede patienten, at lægen ikke havde journalført sin betragtning om sammen-hængen med arbejdsskaden.

Der blev klaget over, at afdelingslægen ikke imødekom patientens anmodning om aktindsigt i brev af 2. ok-tober 2002. Der blev desuden klaget over, at afdelingslægen ikke har journalført tilstrækkeligt om, at han mente, der var en sammenhæng mellem patientens tidligere arbejdsskade og hans rygs tilstand i dag.
Den fulde tekst

Klage over manglende journalføring af oplysning om sammenhæng
mellem arbejdsskade i lænd og generel dårlig tilstand i ryg

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingslægen for journalføringen, uanset om han havde omtalt, at der kunne være en årsagssammenhæng imellem arbejdsskaden og discusprolapsen. Nævnet lagde her-ved til grund, at en oplysning om sammenhæng mellem en aktuel tilstand og en tidligere skade eller skadelig påvirkning er ganske uden relevans, hvis den ikke har basis i en nøje analyse af forløbet, herunder indhent-ning af alt relevant materiale mundende ud i en formodning på basis af analysen. En udtalelse om, at der kunne være en sammenhæng, ville være med så ringe vægt og så betydningsløst, at manglende journalfø-ring heraf ikke kan betegnes som utilstrækkelig omhu.