Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 25-årig mand anmodede om aktindsigt i sin fødselsjournal på en gynækologisk/obstetrisk sygehusafdeling med henblik på at få oplyst klokkeslættet for fødslen. En overlæge fra afdelingen meddelte patienten afslag på anmodningen om aktindsigt med den begrundelse, at der ikke var retskrav på at få aktindsigt i sygehusjournaler fra 1978. Begrundelsen var endvidere, at over 25 år gamle journaler var fjernarkiveret og overordentlig vanskelige og tidskrævende at få fat i, og at afdelingen ikke havde ressourcer til at behandle aktindsigtsanmodninger af den pågældende type, som fandtes uden helbredsmæssig eller sundhedsfaglig relevans.

Der blev klaget over, at anmodningen om aktindsigt i fødselsjournalen ikke blev imødekommet.
Den fulde tekst

Afslag på anmodning om aktindsigt i fødselsjournal fra 1978 med henblik på at få kendskab til klokkeslættet for fødslen

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere overlægen. Nævnet lagde vægt på, at det fremgår af lov om patienters retsstilling, at en patient som udgangspunkt alene har ret til aktindsigt i journaler udfærdiget på offentlige sygehuse fra og med 1. januar 1987.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at overlægen foretog overvejelser om aktindsigt i henhold til princippet om meroffentlighed, således at der blev foretaget en konkret vurdering af journaloplysningernes indhold og deres betydning for patienten.

Det var i den forbindelse nævnets opfattelse, at de pågældende overvejelser ikke var af usaglig karakter, da det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 236 af 19. december 1996 om lægers journalføring, at journalen primært er et arbejdsredskab for lægen, og det samtidig følger af lov om patienters retsstilling § 20, at en patient som udgangspunkt har ret til aktindsigt i helbredsoplysninger (journalen), og at retten til aktindsigt er begrundet i patienters interesse i at få aktindsigt i, hvad de fejler, således at de kan tage stilling til den videre behandling. Retten er således nært knyttet til reglerne om information og samtykke. Det bemærkedes desuden, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til klager over anvendelsen af ressourcerne inden for det sundhedsfaglige område.