Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 11

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en mere effektiv afsoning i fængsler og arresthuse og oprettelse af fængsler for stærke fanger
Nr B 11 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19961008

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) beslutningsforslaget til forkastelse.

Et flertal inden for flertallet (Socialdemokratiets, Det Radikale Venstres og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) bemærker, at dette beslutningsforslag ligesom beslutningsforslag B 10 (forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og rockerkriminalitet) (af Helge Adam Møller (KF) og Birthe Rønn Hornbech (V) m.fl.) er en stort set uændret genfremsættelse. Beslutningsforslaget indeholder 20 forslag til konkrete initiativer, om hvilke man kan sige, at nogle af dem allerede er gennemført, nogle af dem er indeholdt i de forslag, regeringen som lovet kommer med, og nogle af dem er regeringspartierne ganske enkelt ikke enige i.

Flertallet kan derfor ikke støtte, at beslutningsforslaget som helhed vedtages.

Et mindretal (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret og henviser til sine bemærkninger i betænkningen over beslutningsforslag B 10 (forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og rockerkriminalitet) (af Helge Adam Møller (KF) og Birthe Rønn Hornbech (V) m.fl.), som Retsudvalget har behandlet samtidig med dette beslutningsforslag.

Et andet mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret og bemærker i den anledning:

Det er efter Fremskridtspartiets opfattelse særdeles vigtigt, at de danske fængsler bliver gjort langt bedre rustede til at modtage stærke fanger og sikre en seriøs afsoning, hvor disse stærke fanger hverken dominerer andre fanger og/eller fængselsmyndighederne.

Det er Fremskridtspartiets håb, at de nye initiativer imod rockerkrigen vil føre til, at en række kriminelle rockere bliver idømt lange fængselsstraffe. I den anledning er det vigtigt, at vore fængsler er i stand til at håndtere denne opgave seriøst.

Man har på det seneste oplevet, hvordan en enkelt fange fra rockermiljøet næsten daglig kan deltage i tv-interview, radiointerview og generel foredragsvirksomhed. Disse forhold er ikke alene dybt kritisable, men også stærkt krænkende for befolkningens retsbevidsthed.

Et tredje mindretal (Dansk Folkepartis medlem af udvalget) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Helge Bo Jensen (EL) Arne Melchior (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Pia Kjærsgaard (DF) Kim Behnke (FP)

Officielle noter

Ingen