Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 15

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod rockeres rygmærker
Nr B 15 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19961008

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Ventres, Fremskridtspartiets, Enhedslistens og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) forslaget til folketingsbeslutning til forkastelse.

Et mindretal inden for flertallet (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) mener, at rockergrupper og deres sympatisører skal retsforfølges for deres kriminelle handlinger, og at Folketinget, Justitsministeriet, anklagemyndighed og politi skal gøre alt praktisk muligt for at få stoppet den igangværende krig mellem rockergrupper. Derfor støtter Fremskridtspartiet også en række andre lovindgreb og forslag, som samtidig er til behandling i Folketinget.

Et forbud mod rygmærker for rockere vil give anledning til så mange tvivlstilfælde for politi og anklagemyndighed, at det i praksis er umuligt at administrere. Det er blevet fremført, at myndighederne i Hamborg har gennemført et sådant forbud. Resultatet er ikke, at rockerne er blevet pæne samfundsborgere i almindeligt tøj, men blot at de har flyttet deres aktiviteter uden for delstatsbyen Hamborg.

I Danmark vil et forbud mod rygmærker selvfølgelig gøre det muligt for politiet at anholde medlemmer af rockergrupper, men derefter vil følge hundreder af retssager om, hvorvidt anholdelserne har været berettiget, om konfiskationer har været berettiget m.v. Rockerne og deres advokater vil fylde retssystemet op med sager om de enkelte anholdelser og konfiskationer i spørgsmål om rygmærker. Da mange andre motorcykelgrupper, som ikke er kriminelle eller deltagere i den aktuelle krig, også bærer rygmærker, vil der blive tale om ganske mange sager, hvor lovlydige borgere bliver ramt af beslutningsforslaget, uden det er hensigten. Definitionen af et rygmærke er ikke entydig. Alt fra firmauniformer til sportsbeklædning og børnetøj indeholder elementer af rygmærker. Det vil derfor blive en urimelig opgave for politi og anklagemyndighed at foretage et korrekt skel mellem lovlige og ulovlige rygmærker.

Rockerne vil hurtigt finde nye måder at vise deres sammenhold. Det kan være ved særlige hovedbeklædninger, vimpler på motorcykler m.v. Det er derfor ikke klogt at indføre et forbud mod rygmærkerne.

Rockerne skal ikke have lejlighed til at drive gæk med politi, anklagemyndighed og domstole. Derfor skal dette forbud ikke indføres. Rockerne skal i stedet rammes på deres handlinger. Rockerne skal sættes i fængsel for deres kriminelle handlinger og uden luksusforhold som udgangstilladelser og tv-optræden indsættes til lang afsoning.

Et mindretal (Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller forslaget til folketingsbeslutning til vedtagelse uændret.

Et flertal inden for mindretallet (Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) mener, at dette beslutningsforslag er endnu et forsøg på at formindske rockernes muligheder for at organisere deres kriminalitet. Et forbud mod rygmærker vil være et skridt i den rigtige retning, selv om det på ingen måde er tilstrækkeligt, jf. Det Konservative Folkepartis og Venstres handlingsplan fra 1995, fremsat som beslutningsforslag B 10 (forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og rockerkriminalitet) (af Helge Adam Møller (KF) og Birthe Rønn Hornbech (V) m.fl.), hvor der peges på en bedre vidnebeskyttelse og bedre efterforskningsredskaber til politiet, såsom civile agenter, omvendt bevisbyrde i forbindelse med konfiskation af narkotikaudbytte, regler om tilfældighedsfund m.v.

Hvis man ved et forbud mod visse rockerklubbers rygmærker kan mindske opmærksomheden omkring rockerne, kan man gøre dem mindre interessante og dermed mindre betydningsfulde. Det endelige lovforslag skal dog indeholde en nøjere præcisering af begreberne »rocker« og »rygmærker«, herunder henvisning til konkrete klubber som f.eks. Hells Angels og Bandidos, hvis medlemmer er eller har været indblandet i omfattende kriminalitet. Vi ønsker ikke at ramme motorcykelklubber, hvis medlemmer ikke er indblandet i kriminalitet.

Et andet mindretal (Venstres medlemmer af udvalget) vil redegøre for sin stilling til forslaget til folketingsbeslutning ved 2. (sidste) behandling.

Venstre har noteret sig, at politidirektøren i København, Hanne Bech Hansen, ved Retsudvalgets høring den 7. oktober 1996 sagde, at »...et skud fra hoften, det vil være, at lige i den her situation, hvor vi har en krig, hvor vi har to grupper, som hader hinanden, da afskaffer vi jo, som du selv siger så rigtigt ikke personerne og heller ikke hadet, og jeg er lige ved at sige, at hvis de ikke var grupperet, som de er, og hvis de ikke gik rundt med deres rygmærker på, så havde vi faktisk noget sværere ved at finde dem, end vi har i dag.«

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Helge Bo Jensen (EL) Arne Melchior (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Pia Kjærsgaard (DF) Kim Behnke (FP)

Officielle noter

Ingen