Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 69

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Europarådets rammekonvention af 1. februar 1995 om beskyttelse af nationale mindretal
Nr B 69 1996-97, 1. samling

Afgivet af Udenrigsudvalget

Afgivet: 19970318

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i to møder og har

herunder stillet en række spørgsmål til udenrigsministeren, som

denne har besvaret skriftligt. Et af udvalgets spørgsmål og

udenrigsministerens svar herpå er optrykt som bilag til betænkningen.

Herefter indstiller udvalget beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Tonna Bendtsen (S) Helen Beim (S) Hans-Pavia Rosing (S) Jytte Madsen (S) Frederik Nørgaard (S) Margrete Auken (SF) Jørgen Estrup (RV) fmd. Holger K. Nielsen (SF) Arne Melchior (CD) Knud Enggaard (V) Otto Steenholdt (V) Ulla Tørnæs (V) Jens Hald Madsen (V) Agnete Laustsen (KF) Henriette Kjær (KF) Grethe Rostbøll (KF) Pia Kjærsgaard (DF) nfmd.

Fremskridtspartiet og Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.

Bilag

Spørgsmål:

Af bemærkningerne til beslutningsforslaget fremgår det, at ressortministerierne har meddelt deres tilslutning til ratifikation under forudsætning af, at anvendelsesområdet begrænses til det tyske mindretal.

Af Udenrigsministeriets svar på udvalgets spørgsmål 4, jf. B 69, bilag 6, fremgår det imidlertid, at Udenrigsministeriet allerede ved høringen havde meddelt, at den danske ratifikation især tager sigte på det tyske mindretal i Sønderjylland, og at det således er dette spørgsmål, ressortministerierne har forholdt sig til.

På hvilket grundlag er Udenrigsministeriet nået frem til den givne forudsætning? Er afgrænsningen Udenrigsministeriets egen, eller har der været forudgående konsultationer eller høringer forud for den rapporterede?

Svar:

Under udarbejdelsen af rammekonventionen kunne der ikke opnås enighed om en præcis afgrænsning af konventionens anvendelsesområde. Under hele forhandlingsforløbet har det for Danmark, ligesom for de fleste andre deltagerlande, været en klar forudsætning, at konventionen primært tager sigte på de traditionelle nationale mindretal og ikke på f.eks. indvandrergrupper, hvis problemer bedst løses på andre måder. Denne holdning blev på et tidligt tidspunkt i forhandlingsforløbet fastlagt med de berørte ressortministerier.

Officielle noter

Ingen