Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 2

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
Nr B 2 1997-98. 1. samling

Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen

Afgivet: 19980121

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet forslaget i nogle møder.

Der er af udvalget stillet ændringsforslag, hvorom der henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller udvalget beslutningsforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Til § 1

Af udvalget:

1) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 48, stk. 1, der bliver § 52, stk. 1, ændres »§ 46, stk. 1,» til: »§ 50, stk. 1,».«

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Den foreslåede ændring er redaktionel.

 

 Erling Olsen (S) fmd. Ivar Hansen (V) nfmd Henning Grove (KF) 

  Margrete Auken (SF)  Elisabeth Arnold (RV)  Pia Gjellerup (S) 

  Ove Fich (S)  Torben Lund (S)  Grete Schødts (S)  Helge 

  Mortensen (S)  Kjeld Rahbæk Møller (SF)  Jes Lunde (SF) 

  Jørgen Estrup (RV) Arne Melchior (CD)  Birthe Rønn Hornbech (V) 

   Christian Mejdahl (V) Inge Dahl-Sørensen (V)  Hans Christian 

  Schmidt (V)  Hans Engell (KF) Niels Ahlmann-Ohlsen (KF) 

  Kirsten Jacobsen (FP) 

Enhedslisten og Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen