Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTB 49

Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om katalytiske efterbrændere til motorkøretøjer
Nr B 49 1986-87, 1. samling

Afgivet af miljø- og planlægningsudvalget

Afgivet: 19870513

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i nogle møder og har

herunder stillet spørgsmål til miljøministeren, som denne har

besvaret skriftligt.

Miljøministeren har desuden til udvalget fremsendt en rapport

udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra

Justitsministeriet, Ministeriet for Skatter og Afgifter,

Finansministeriet og Miljøministeriet i marts 1987, hvori der er

foretaget en nærmere analyse af, om man i praksis kan anvende

økonomiske incitamenter til fremme af miljøvenlige biler i

Danmark.

Der er af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til

de ledsagende bemærkninger.

Et »flertal§ (Det Konservative Folkepartis, Venstres, Det Radikale

Venstres og Kristeligt Folkepartis medlemmer af udvalget)

indstiller beslutningsforslaget til »forkastelse§ ved 2. (sidste)

behandling, idet flertallet finder, at der bør gennemføres en fast

afgiftslempelse for miljøvenlige nye biler efter samme

retningslinjer, som gælder for biler med særligt

sikkerhedsfremmende udstyr, f.eks. blokeringsfri bremser.

De miljøvenlige biler, der skal have denne afgiftslempelse, skal

mindst opfylde de amerikanske emissionsnormer.

Ministeren for skatter og afgifter har over for udvalget oplyst, at

der for nærværende ikke er planer om at forøge afgiften på benzin.

Et »mindretal inden for flertallet§ (Det Radikale Venstres medlem af

udvalget) ønsker at fremhæve, at mindretallet stemmer imod

forslaget i den foreliggende form, da mindretallet ikke ønsker at

træffe beslutning om en konkret teknisk fremgangsmåde til løsning

af et miljøproblem.

Et »mindretal§ (Socialdemokratiets medlemmer af udvalget) indstiller

beslutningsforslaget til »vedtagelse§ med enten det af et

mindretal stillede principale eller subsidiære ændringsforslag.

Et »andet mindretal§ (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget)

indstiller beslutningsforslaget til »vedtagelse§ med enten det af

mindretallet stillede principale eller subsidiære ændringsforslag.

Mindretallet finder, at salg af miljøvenlige biler bør fremmes

mest muligt på bekostning af biler uden katalytisk efterbrænding.

Dette kan, så længe det ikke er muligt at gennemføre obligatorisk

krav om, at alle nye biler skal være monteret med katalytisk

efterbrænding, ske ved en økonomisk favorisering af miljøvenlige

bilmodeller. Det mest effektive vil være at gøre miljøvenlige

biler billigere end tilsvarende modeller uden røggasrensning.

Dette kan mest enkelt ske gennem en tilskudsordning, jf. det

principale ændringsforslag. Dette ændringsforslag indebærer, at

miljøvenlige biler gøres 5.000 kr. billigere end tilsvarende

modeller uden røggasrensning. Det provenutab, en sådan ordning vil

medføre, kan opvejes gennem en generel forøgelse af registrerings-

eller vægtafgiften. Hvis der ikke kan skaffes politisk opbakning

bag dette ændringsforslag, vil det næstbedste være at sikre

prisneutralitet mellem miljøvenlige biler og tilsvarende modeller

uden røggasrensning. Dette kan sikres gennem en vedtagelse af det

subsidiære ændringsforslag. Ændringsforslaget indebærer, at

køberen hverken skal betale registreringsafgift af den katalytiske

efterbrænder eller betale den merpris, katalysatoren koster. Dette

ændringsforslag vil virke langsommere end et tilskudsforslag, idet

det ikke indeholder noget direkte incitament til at købe en

miljøvenlig bil fremfor en tilsvarende model uden røggasrensning.

Vedtages dette forslag til folketingsbeslutning helt uden ændringer,

vil konsekvenserne være, at miljøvenlige biler i gennemsnit bliver

godt og vel 6.000 kr. dyrere end tilsvarende modeller uden

røggasrensning, nemlig den gennemsnitlige pris på en katalysator

på 5.000 kr. samt moms. En uændret vedtagelse af

beslutningsforslaget kan således næppe forventes at få nogen

synderlig positiv effekt i form af, at der sælges flere

miljøvenlige biler. Nok vil køberen ikke skulle betale

registreringsafgift af den katalytiske efterbrænder, men prisen

for en miljøvenlig bil vil fortsat være højere end for en

tilsvarende bil uden røggasrensning.

Flertallets betænkningsbidrag ændrer ikke på dette forhold, da det

bygger på samme princip som det uændrede beslutningsforslag.

Flertallet udtaler sig ikke om beslutningsforslagets 2. afsnit om

en betydelig prisforskel mellem blyholdig og blyfri benzin.

ÆNDRINGSFORSLAG

Til teksten

Af et »mindretal§ (SF), tiltrådt af et »mindretal§ (S):

»Principalt§:

1) 1. afsnit affattes således:

»at sikre, at der gives et tilskud til nye biler med

3-vejskatalysatorer eller tilsvarende teknik, der betyder, at

disse bliver 5.000 kr. billigere i handel end tilsvarende modeller

uden 3-vejskatalysatorer, og«.

Subsidiært:

2) 1. afsnit affattes således:

»at sikre, at registreringsafgiften for biler, der overholder de

amerikanske normer for udstødningsgasser, nedsættes med et beløb,

der er tilstrækkelig stort til at fjerne de ekstra udgifter, der

er ved køb af en bil med katalytisk efterbrænder eller tilsvarende

teknik, og«.

BEMÆRKNINGER

Til nr. 1

Som beslutningsforslaget er udformet, er konsekvensen, at nye biler

med 3-vejskatalysatorer bliver dyrere for forbrugerne end

tilsvarende nye biler uden katalysatorer. Det skyldes, at

beslutningsforslaget udelukkende lægger op til, at der ikke skal

betales registreringsafgift af det forureningsbegrænsende udstyr,

medens forbrugerne fortsat må betale den merpris, katalysatorerne

koster.

Ifølge en tværministeriel rapport fra marts 1987 om miljøvenlige

biler (miljø- og planlægningsudvalget, alm. del - bilag 789)

koster en katalysator gennemsnitligt 5.000 kr. (ekskl. moms og

afgifter), jf. side 32 i rapporten.

En vedtagelse af forslaget uden ændringer vil derfor næppe betyde, at

der sælges særlig mange biler med katalysatorer.

Arbejdsgruppen har af denne grund helt undladt at tage denne model i

betragtning.

I stedet peger gruppen på to muligheder, jf. side 31:

1. at afgiften for miljøvenlige biler nedsættes med et beløb, der

betyder, at der er prisneutralitet mellem biler med og uden

katalytisk efterbrænding,

2. at det gøres billigere at købe en bil med katalytisk efterbrænding

end en tilsvarende model uden forureningsbegrænsende udstyr.

Arbejdsgruppen vurderer, at den prisneutrale model næppe vil betyde

»en så stor udbredelse af miljøvenlige biler i introduktionsfasen,

da bilparken består af mange mindre biler, hvor antallet af

modeller i miljøvenlig udgave i første omgang kan formodes at være

begrænset«, jf. side 33.

Heroverfor vurderer arbejdsgruppen, at den subsidiære model vil give

den hurtigste og største udbredelse af miljøvenlige biler, jf.

side 33.

Til nr. 2

Ændringsforslaget er stillet for at sikre, at det ikke bliver dyrere

for forbrugerne at købe en bil med 3-vejskatalysator eller

tilsvarende teknik, når og hvis en sådan kommer på markedet. Som

beslutningsforslaget er udformet uden ændringsforslaget, vil der

være tale om, at biler med katalytisk efterbrænding er dyrere end

andre biler, idet beslutningsforslaget udelukkende lægger op til,

at der ikke skal betales registreringsafgift for den katalytiske

efterbrænder, medens forbrugerne fortsat skal betale den merpris,

katalysatoren koster.

Forslagsstillerne henviser i øvrigt til side 27-44 i ovennævnte

tværministerielle rapport, hvor forskellige afgiftsmodeller

diskuteres.

Ahlmann-Ohlsen (KF) Fischer (KF) Ole Bernt Henriksen (KF) Svend

Åge Petersen (KF) Bente Nielsen (V) Sønderby (V) Maisted (V) Steffensen (KRF) fmd. Ritt Bjerregaard (S) Camre (S) Erik

Holst (S) Tove Lindbo Larsen (S) Henning Nielsen (S) Løvig

Simonsen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Leif Hermann (SF) Lone

Dybkjær (RV)

Partierne CD, FP og VS havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen