Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Den 21. august 2002 anmodede en 25-årig kvinde sin praktiserende læge om at fremsende sin journal til sin nye praktiserende læge, hvilken anmodning lægen ikke imødekom.

Der blev klaget over, at lægen ikke den 21. august 2002 efter anmodning fra patienten imødekom hendes anmodning om at fremsende hendes journal til hendes nye praktiserende læge.
Den fulde tekst

Klage over manglende overdragelse af journal til ny læge

 

 

Nævnet fandt, at den praktiserende læge ikke kunne kritiseres for ikke at have overdraget journalen til patientens nye læge, idet det af bekendtgørelse om lægers pligt til at føre optegnelser fremgår, at optegnelser skal opbevares i mindst ti år efter tidspunktet for sidste tilføjelse. Opbevaringspligten på 10 år forhindrer ikke, at optegnelserne, når forholdene gør det hensigtsmæssigt, kan overgives en anden læge til fortsat opbevaring. Det fremgår endvidere af § 9, stk. 3 i cirkulære om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring), at journaler fra en privat praksis med patientens samtykke kan overdrages til en anden praksis, der har taget patienten i behandling, til fortsat opbevaring. En patient kan således ikke stille krav om, at en praktiserende læge overdrager journalen til patientens nye læge.