Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 4

Betænkning over Forslag til lov for Grønland om miljøforhold m.v.
Nr L 4 1988-89, 1. samling

Afgivet af Udvalget angående Grønlandslove

Afgivet: 19881130

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til statsministeren, som denne har besvaret

skriftligt. Et af disse spørgsmål samt statsministerens besvarelse

heraf er optrykt som bilag til denne betænkning.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Socialistisk Folkepartis medlemmer) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved dettes 2. behandling.

Ikast (KF) Karen Højte Jensen (KF) Helge Adam Møller (KF) Steenholdt (Grønl.) fmd. Povl Brøndsted (V) Dohrmann (FP) Kirsten Lee (RV) nfmd. Jette Pors (CD) Glønborg (KRF) Hans Hækkerup (S) Qvist Jørgensen (S) Søren B. Jørgensen (S) Tove Lindbo Larsen (S) Henning Nielsen (S) Rosing (S) Carsten Andersen (SF) Margrete Auken (SF)

Bilag

Et af udvalgets spørgsmål til statsministeren og dennes svar herpå:

Spørgsmål:

Mener ministeren, at man med hensyn til miljømæssig beskyttelse på det nukleare område i Grønland ved en »fremtidig varetagelse af opgaver inden for dette område« - og hvor Grønlands hjemmestyres miljømyndighed inddrages - kan være tjent med at lægge 1962-loven til grund i betragtning af, at man i Folketinget i 1976 vedtog en - dog ikke ikraftsat - atomlov, som var en revision og udbygning af 1962-loven i konsekvens af dennes forældelse?

Svar:

Som anført i bemærkningerne til lovforslaget overtages det nukleare område ikke af hjemmestyret som følge af lovforslagets vedtagelse. Det nukleare område vil fortsat blive varetaget af Indenrigsministeriet i henhold til gældende lovgivning.

Ved en eventuel generel revision af den nuværende lovgivning vil der skulle forhandles nærmere med det grønlandske hjemmestyre om, i hvilket omfang der bør gennemføres særlige lovbestemmelser eller særlig lovgivning for Grønland på det nukleare område.

Tillægsbetænkning afgivet den 6. december 1988

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i to møder og har

herunder stillet spørgsmål til statsministeren, som denne har

besvaret skriftligt og i samråd.

Nogle af udvalgets spørgsmål samt statsministerens besvarelse heraf er optrykt som bilag til tillægsbetænkningen.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget) udtaler følgende:

Udvalget har stillet en række opklarende spørgsmål om det nukleare område, jf. de spørgsmål og svar, der er optrykt i et bilag til tillægsbetænkningen.

Det fremgår heraf,

- at der hverken eksisterer eller er planer om at etablere nukleare anlæg omfattet af den eksisterende lovgivning herom,

- at 1962-loven i givet fald næppe vil blive taget i anvendelse. Mindretallet har forstået statsministerens oplysninger i et samråd med udvalget således, at statsministeren udtrykkeligt har tilkendegivet at 1962-loven er forældet, og at også 1976-loven kunne vise sig at være utilstrækkelig på baggrund af den viden om det nukleare område, der er kommet til i de sidste 12 år, hvorfor denne lov ikke udtrykkeligt nævnes, og

- at dette er baggrunden for, at der ikke kan gives et mere præcist svar på udvalgets spørgsmål C om proceduren ved en godkendelse af en eventuel ansøgning fra de amerikanske baser om et projekt, hvori der indgår nuklear teknologi.

På baggrund af disse præciserende oplysninger kan mindretallet give sin fulde tilslutning til lovforslaget, idet man har noteret sig, at mulighederne for at undersøge Camp Century er til stede for dem, der kan opnå de grønlandske myndigheders tilladelse hertil.

Ikast (KF) Karen Højte Jensen (KF) Helge Adam Møller (KF) Steenholdt (Grønl.) fmd. Povl Brøndsted (V) Dohrmann (FP) Kirsten Lee (RV) nfmd. Jette Pors (CD) Glønborg (KRF) Hans Hækkerup (S) Qvist Jørgensen (S) Søren B. Jørgensen (S) Tove Lindbo Larsen (S) Henning Nielsen (S) Rosing (S) Carsten Andersen (SF) Margrete Auken (SF)

Bilag

Nogle af udvalgets spørgsmål til statsministeren

og dennes svar herpå

Spørgsmål:

Ad besvarelsen af spm. 3, jf. bilag 5

a) Vil ministeren oplyse, om en eventuel uranminedrift i Grønland skal behandles efter 1962-loven, og i bekræftende fald hvad 1962-loven foreskriver herom?

b) Det samme spørgsmål bedes besvaret for så vidt angår 1976-loven.

Svar:

Uranminedrift er ikke omfattet af 1962-loven. Uranminedrift i Grønland er som enhver anden udnyttelse af ikke levende ressourcer omfattet af Lov om mineralske råstoffer i Grønland. Såvel regeringen som hjemmestyret skal tiltræde meddelelse af udnyttelsesrettigheder, ligesom sagen forinden skal forelægges et folketingsudvalg bestående af repræsentanter for de i Finansudvalget repræsenterede partier. Myndighedsbehandlingen af aktiviteterne foregår ligeledes i henhold til lov om mineralske råstoffer i Grønland samt de i de enkelte tilfælde fastsatte koncessionsbestemmelser.

Spørgsmål:

Ad besvarelsen af spm. 6, jf. bilag 5

I bemærkningerne til 1976-loven anføres udtrykkeligt »Lovforslaget skal afløse den gældende lov om nukleare anlæg fra 1962, og da den lov rummer en utilfredsstillende procedure for behandling af de ansøgninger, der kan komme på tale, er det, som tidligere fremhævet, regeringens hensigt ikke at give tilladelse til opførelse af atomkraftværker og andre anlæg, før en ny lov herom er vedtaget.« (Folketingstidende 1975-76, forhandlingerne sp. 588-589).

Vil ministeren forklare, hvorfor dette løfte nu ikke længere »gælder« for så vidt angår »andre anlæg« - og i den forbindelse oplyse, om man i praksis agter at følge de mere betryggende procedurer fra 1976-loven?

Svar:

Løftet gælder stadig. Såfremt det bliver aktuelt at give tilladelse til opførelse af atomkraftværker og andre nukleare anlæg, som ikke henhører under lov om mineralske råstoffer i Grønland, vil regeringen søge Folketingets tilslutning til at sætte lov nr. 244 af 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v. i kraft eller til gennemførelse af anden ny lovgivning på det nukleare område.

Spørgsmål:

Hvilken procedure vil man følge til godkendelse og kontrol af forhenværende og eventuelle nuværende og fremtidige amerikanske atomreaktorer i/på indlandsisen og deres radioaktive affald?

Svar:

Der findes ingen amerikanske atomreaktorer i/på indlandsisen, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at der kan komme et amerikansk ønske herom.

Den tidligere atomreaktor på Camp Century blev afmonteret i 1963 og returneret til USA i 1964.

Spørgsmål:

Ministeren bedes præcisere, hvad der tænkes på med henvisningen til 1962-loven i lovforslagets bemærkninger side 3.

Svar:

Hensigten med bemærkningerne i lovforslaget om nukleare forhold har alene været at gøre opmærksom på, at dette område ikke overdrages til Grønlands hjemmestyre. Man har i denne forbindelse for en ordens skyld henvist til 1962-loven med senere ændringer, men ikke dermed taget stilling til denne lovgivnings anvendelighed.

Spørgsmål:

Kan ministeren garantere, at der ikke er rester af radioaktiv forurening fra Camp Century-reaktoren, og hvad bygges garantien i givet fald på?

Svar:

Der foreligger en fortrolig rapport fra den danske videnskabelige rådgiver for den danske forbindelsesofficer ved forsvarsområdet i Thule, hvoraf det fremgår, at dr. Jakobsen fra Atomenergikommissionen i slutningen af juli måned 1964 konstaterede, at der ikke var tale om radioaktiv stråling i Camp Century.

Spørgsmål:

Hvad vil proceduren være for godkendelse af en eventuel ansøgning fra de amerikanske baser om et projekt, hvori der indgår nuklear teknologi?

Svar:

Såfremt der måtte komme en amerikansk henvendelse herom gennem de sædvanlige diplomatiske kanaler, ville regeringen nærmere overveje, hvilke initiativer der i den konkrete situation ville være nødvendige i relation dels til Folketinget, dels til Grønlands hjemmestyre.

Officielle noter

Ingen