Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 152

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om lands- og regionplanlægning, lov om regionplanlægning i hovedstadsområdet og lov om miljøbeskyttelse (VVM-vurdering af virkninger på miljøet)
Nr L 152 1988-89, 1. samling

Afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget

Afgivet: 19890315

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til miljøministeren, som denne har besvaret dels

skriftligt og dels i samråd. Ministerens besvarelse af et af

udvalget stillet spørgsmål er optrykt som bilag.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Lovforslaget går videre, end EF-direktivet lægger op til, og lovforslaget vil være til stor skade for dansk landbrug, energiindustrien, den kemiske industri, hele levnedsmiddelindustrien, tekstil-, læder-, træ- og papirindustrien og mange andre.

I form af de sædvanlige ministerbeføjelser, som gør lovforslagets skadelige karakter over for erhvervslivet usynlig, går lovforslaget i øvrigt langt videre, end EF-direktivet lægger op til. Med KVR-regeringens hidtil førte miljøpolitik kan man også frygte, at Danmark opstiller strengere kriterier og grænseværdier selv inden for det område af EF-direktivet, som kaldes den frivillige del (artikel 4, stk. 2). Det betyder, at middelstore projekter inden for landbruget såsom bedrifter indrettet til svinehold, laksedambrug og nyplantning af skov samt en lang række middelstore projekter inden for levnedsmiddelindustrien m.v. vil blive ramt af det herskende miljøhysteri udtrykt i bureaukratisk VVM-procedure fra amtskommuner m.v.

Ahlmann-Ohlsen (KF) fmd. Ole Bernt Henriksen (KF) Rønholt (KF) Svend Erik Hovmand (V) Hanne Severinsen (V) Knud Lind (FP) Marianne Jelved (RV) Lis Noer Holmberg (CD) Glønborg (KRF) Helen Beim (S) Dorte Bennedsen (S) Erik Holst (S) Helge Mortensen (S) Henning Nielsen (S) Trøjborg (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Leif Hermann (SF)

Bilag

Eet af udvalget stillet spørgsmål til miljøministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål A:

Vil ministeren redegøre for konsekvenserne for administrationen af lands- og regionplanloven samt for miljøbeskyttelsesloven, der regulerer de miljøvenlige aktiviteter af anlæg omfattet af Rådets direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet og af L 152. Der henvises endvidere til besvarelse af spørgsmål 1, jf. L 212 - bilag 7, Folketingsåret 1987-88 (1. samling)?

Svar:

De administrative konsekvenser ved lovændringerne vil ikke være store.

De anlæg, der er omfattet af VVM-direktivet, vil allerede efter gældende regler skulle underkastes en planlægningsbehandling, og anlæggene - bortset fra visse offentlige anlæg - vil være omfattet af godkendelsesordningen efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Selv om forandringerne således ikke er store, ser jeg det som en forbedring af procedurerne, at en del af vurderingerne i forbindelse med disse anlæg rykkes frem i tid til regionplanfasen. På denne måde sikres det, at offentligheden får lejlighed til at gøre sig bekendt med anlæggets karakter forud for den endelige beslutning om placeringen af anlægget.

Dette skulle også gerne indebære, at tillæggene får et indhold, der er tilpasset de miljømæssige muligheder på den mest hensigtsmæssige måde.

Lovforslaget vil medføre, at en del af de oplysninger, der i dag først indhentes i forbindelse med kapitel 5-godkendelsen fremover vil indgå som grundlag for regionplantillæggets udarbejdelse og blive omtalt i redegørelsen til regionplantillægget og dermed indgå i den offentlige debat om tillægget.

Når disse oplysninger foreligger allerede i planlægningsfasen, vil amtskommunerne også kunne starte miljøgodkendelsesarbejdet på et tidligere tidspunkt, så tidligt, at den samlede sagsbehandlingstid må forventes forkortet.

Lovforslaget medfører herudover ingen ændringer i forhold til behandlingen efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, hvilket betyder, at det høje tekniske niveau, som miljøgodkendelserne efter miljøbeskyttelsesloven ligger på, kan fastholdes.

For de offentlige anlæg, der ikke er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, vil der med lovændringen via regionplanlægningen blive gennemført en mere omfattende miljøvurdering end den, der finder sted i dag.

Officielle noter

Ingen