Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 153

Betænkning over Forslag til lov om styrelsen af Danmarks Miljøundersøgelser
Nr L 153 1988-89, 1. samling

Afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget

Afgivet: 19890315

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af mindretallet stillede ændringsforslag.

Hvis de stillede ændringsforslag mod forventning ikke skulle blive vedtaget, indstiller mindretallet lovforslaget til forkastelse, idet Fremskridtspartiet ikke vil lægge navn til yderligere forskningsmæssig slendrian og miljøfråds inden for hele det miljømæssige område.

Fremskridtspartiet finder det f.eks. helt forkasteligt, at man ikke har kunnet få tilkendegivet, hvad indholdet er af NPO-programmet, som blev sat i værk sidste år med et totalbeløb på ca. 50 mio. kr., og som skal løbe frem til 1991. Vi må give kritikerne ret, især når de skriver, at ledelsen af NPO-programmet er for dårlig. Den består af personer fra de involverede institutter i stedet for personer, der kan være loyale over for programmet.

Det er også helt urimeligt, at Instituttet for Petrologi ved Københavns Universitet startede et projekt i 1974, som var på sit højeste i 1979, gående ud på at udforske uran i det grønlandske Kvanefjeld, uden at projektet blev fuldført. De oplysninger, der således er blevet hentet hjem for skatteborgernes regning, blev kun i begrænset omfang studeret indtil 1983. På det tidspunkt sluttede det hele, blot fordi de otte studerende var blevet færdige. Resultatet er, at nu foreligger der en masse ubearbejdede, upublicerede data, og at uranprojektet er skrinlagt. Det er helt uhyrligt, at der på Center for Jordøkologi under DMU skal være en styregruppe på 12 mennesker til at overvåge 4 forskeres arbejde. Det tør siges at være bureaukratisk rekord udført for skatteborgernes midler. Det skal bemærkes, at kritikken af styringen er næsten enslydende med den kritik, OECD-rapporten fra sidste år har fremført. Det vil sige, at den ene hånd ikke rigtig ved, hvad den anden gør. Fremskridtspartiet skal til slut påpege, at dette miljøfråds på skatteborgernes regning og denne bureaukratiske slendrian og ugidelighed kun har kunnet finde sted med og på miljøministerens ansvar.

Den virkelige politiske baggrund skal findes i den realitet, at KVR-regeringens miljøminister er illoyal over for den øvrige del af regeringen, idet miljøministeren fortsætter med at føre miljøpolitik sammen med det gamle flertal, som eksisterede under firkløverregeringen, uanset at Det Radikale Venstre er indgået i KVR-regeringen som ligestillet partner.

Ændringsforslag

Af et mindretal (FP):

Til § 3

1) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Formanden og indtil 5 medlemmer udpeges af miljøministeren. 2 medlemmer udpeges af de kommunale organisationer. 2 medlemmer udpeges af industri- og erhvervsorganisationerne. Disse indtil 9 medlemmer skal i bredeste forstand repræsentere forskningen og brugerinteresserne. 1 medlem vælges af og blandt medarbejderne på DMU.«

Til § 5

2) Paragraffen affattes således:

» § 5. DMU afgiver en gang årligt til miljøministeren en beretning om institutionens virksomhed, resultater og forskningsmæssige effektivitet set i relation til et samfundsøkonomisk behov.

Stk. 2. Miljøministeren afgiver årligt en redegørelse til Folketinget om DMU's virksomhed, effektivitet og økonomi.«

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget skal fremme forståelsen for den erhvervsorienterede forskning og samtidig skabe bedre kontakt mellem erhvervslivets organisationer og forskningssektoren. Denne meget vigtige kontakt vil kunne få betydning for en eventuel senere eksport af dansk miljø-knowhow.

Til nr. 2

Ændringsforslaget skal ses i relation til de meget dårlige karakterer, som sektorforskningsinstitutterne under Danmarks Miljøundersøgelser har fået af et internationalt bedømmelsesudvalg.

Ændringsforslaget skal højne den forskningsmæssige effektivitet og standard, set i relation til erhvervslivet og det reelle økonomiske behov for de forskeliige forskningsprojekter.

Ændringsforslaget skal endvidere bevirke, at Folketinget så hurtigt som muligt kan gribe ind over for forskningsmæssig slendrian og miljøfråds i lighed med, hvad der netop er angivet af det internationale bedømmelsesudvalg i forbindelse med udvalgets besøg på 77 danske miljølaboratorier.

Ahlmann-Ohlsen (KF) fmd. Ole Bernt Henriksen (KF) Rønholt (KF) Svend Erik Hovmand (V) Hanne Severinsen (V) Knud Lind (FP) Marianne Jelved (RV) Lis Noer Holmberg (CD) Glønborg (KRF) Helen Beim (S) Dorte Bennedsen (S) Erik Holst (S) Helge Mortensen (S) Henning Nielsen (S) Trøjborg (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Leif Hermann (SF)

Tillægsbetænkning

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde og har

herunder stillet spørgsmål til miljøministeren, som denne har

besvaret i samråd.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af mindretallet stillede ændringsforslag. Ændringsforslaget sikrer, at dansk industri og erhvervsliv bliver repræsenteret i bestyrelsen. Denne repræsentation har stor betydning for eksport af dansk miljøknowhow til f.eks. Østlandene, hvis forurening langt overstiger den danske. Hvis der ikke skabes en reel kontaktmulighed mellem industrien og miljøforskningen, vil Danmark tabe markedsandele.

Ændringsforslag

Af et mindretal (FP):

Til § 3

1) I stk. 2 indsættes som nyt punktum efter første punktum:

»Heraf skal to af disse medlemmer komme fra industri- og erhvervsorganisationerne.«

Bemærkninger

Til nr. 1

Forslagsstillerne ønsker med ændringsforslaget at sikre, at industri- og erhvervsorganisationerne repræsenteres i bestyrelsen. Ændringsforslaget er i overensstemmelse med de intentioner, ministeren tilkendegav under 2. behandling af lovforslaget.

Ahlmann-Ohlsen (KF) fmd. Ole Bernt Henriksen (KF) Rønholt (KF) Svend Erik Hovmand (V) Hanne Severinsen (V) Knud Lind (FP) Marianne Jelved (RV) Lis Noer Holmberg (CD) Glønborg (KRF) Helen Beim (S) Dorte Bennedsen (S) Erik Holst (S) Helge Mortensen (S) Henning Nielsen (S) Trøjborg (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Leif Hermann (SF)

Officielle noter

Ingen