Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 51-årige kvinde var indlagt på en medicinsk afdeling, og i forbindelse med udredningen af patientens symptomer blev der foretaget en HIV-test som viste, at patienten var HIV-positiv. Patienten tilkendegav overfor den administrerende overlæge, at hun ikke ønskede, at hendes praktiserende læge skulle have svaret på HIV-testen.

Der blev klaget over, at udskrivningsbrev blev sendt til egen læge, uden at der var givet samtykke dertil.
Den fulde tekst

Klage over videregivelse af resultatet af en HIV-test

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere den administrerende overlæge, idet der ikke på afdelingen var udarbejdet en instruks, der sikrede, at oplysninger, der fremgik af den manuelle journal også blev skrevet ind i den elektroniske journal. Det fremgik af sagen, at det i overensstemmelse med afdelingens daværende procedure blev noteret udenpå papirjournalen, at udskrivningsbrev ikke måtte sendes til egen læge, men at denne advarsel ikke blev skrevet ind i den elektroniske udgave af journalen. Da patientens praktiserende læge kontaktede afdelingens sekretær, slog denne patientens navn op elektronisk og så, at der var udfærdiget et udskrivningsbrev, men at det ikke var blevet sendt til egen læge, hvorefter det blev sendt til lægen. Sekretæren havde således ikke papirjournalen i hånden, hvoraf det fremgik, at der ikke var samtykke til videregivelse af oplysningerne.

Der blev afgivet dissens i sagen.