Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 31

Betænkning over Forslag til lov om dyreforsøg
Nr L 31 1986-87, 1. samling Blad nr 912

Afgivet af retsudvalget

Afgivet: 19870514

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret

skriftligt. Et af udvalgets spørgsmål og ministerens svar herpå er

optrykt som bilag til denne betænkning.

Udvalget har endvidere modtaget mundtlige og/eller skriftlige

henvendelser fra:

Amdisen, Amdi Blichfeldt, overlæge, dr. med., Beder,

Biomedicinsk Laboratorium, Odense Universitet,

Dansk Kirurgisk Selskab,

Dansk Ortopædisk Selskab,

Dansk Rheumatologisk Selskab,

Dansk Selskab for Onkologi og Radioterapi,

Den Almindelige Danske Lægeforening,

Det lægevidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet,

Det Lægevidenskabelige Fakultetsråd, Odense Universitet,

Diabetesforeningen, Landsforeningen for sukkersyge,

Eksperimental klinisk Institut, Århus Universitet,

Fagrådet for husdyrbrug og veterinærvidenskab, Den kgl. Veterinær- og

Landbohøjskole,

Fonden til Sygdomsbekæmpelse uden Dyreforsøg,

Foreningen af danske Medicinfabrikker, MEFA,

Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark,

Gigtforeningen,

Institut for Populationsbiologi, Københavns Universitet,

International Council for Bird Preservation, Danish Section,

Kræftens Bekæmpelse,

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn,

Lægerådet, Rigshospitalet,

Nordisk Samfund til Bekæmpelse af Misbrug af Dyr,

Pindborg, J. J., professor, dr. odont.,

SCANTOX Biologisk Laboratorium A/ S,

Schambye, Per, professor, dr. med. vet., Nærum og

Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd.

Der er af justitsministeren, af udvalget og af et mindretal stillet

ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Udvalget har over for justitsministeren peget på muligheden af at

fritage offentlige forskningsinstitutioner for gebyrbetaling.

Herefter indstiller et»flertal§(udvalget med undtagelse af

Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer)

lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et»mindretal§(Socialdemokratiets medlemmer af udvalget) indstiller

lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren og de af

udvalget stillede ændringsforslag og vil i øvrigt redegøre for sin

stilling til ændringsforslag nr. 2 og 3.

Et»andet mindretal§(Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget)

indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af udvalget og de af

justitsministeren stillede ændringsforslag.

Ændringsforslag

Af udvalget:

Til § 1

1) I stk. 1 indsættes foran ordet »ulempe«: »væsentlig«.

Af et mindretal (RV), tiltrådt af et mindretal (KF, V, CD og KRF):

Til § 10

2) I stk. 1 ændres tallet »8« til: »9«.

3) I stk. 2 indsættes efter »Industrirådet«: », eet medlem efter

udtalelse fra de store sygdomsbekæmpende foreninger«.

Af udvalget, tiltrådt af justitsministeren:

Til § 18

4) I stk. 1, nr. 1, tilføjes efter ordet »katte«: »samt indfangede

vilde dyr«.

Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 20

5) I stk. 1 ændres »den 1. april 1987« til: »den 1. oktober 1987«.

Til § 22

6) I stk. 1 ændres »den 1. april 1987« til: »den 1. oktober 1987«,

»den 1. oktober 1988« ændres til: »den 1. april 1989«, og »den 1.

oktober 1989« ændres til: »den 1. april 1990«.

7) I stk. 2 ændres »den 1. oktober 1989« til: »den 1. april 1990«, og

»den 1. oktober 1988« ændres til: »den 1. april 1989«.

BEMÆRKNINGER

Til nr. 1

Under udvalgsarbejdet har det været drøftet at ændre ordet ulempe til

ordet angst. Baggrunden herfor er, at der i den endelige udformnin

af Europarådets konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der blev

vedtaget den 24. november 1986, er anvendt ordet angst i stedet fo

ordet ulempe. Imidlertid foretrækker udvalget at opretholde ordet

ulempe. For at tydeliggøre hensigten med forslaget foreslår

udvalget at indsætte ordet »væsentlig«. Hermed ønsker udvalget at

tilkendegive, at den blotte ulempeforvoldelse ved f.eks.

øremærkning, blodprøveudtagning, fodring under trange pladsforhold

m.v. ikke kan give anledning til tilkaldelse af

Dyreforsøgstilsynet.

Til nr. 2 og 3

Lægmandsrepræsentationen i Dyreforsøgstilsynet, som foreslås af

justitsministeren, er udtryk for et ønske om større folkelig

indsigt i anvendelsen af forsøgsdyr til videnskabelige forsøg og i

industriens afprøvning af sine produkter.

Denne del af tilsynet bør være dækkende for de synspunkter vedrørende

dyreforsøg, som der findes i befolkningen.

Ifølge lovforslaget skal lægmændene udpeges af

dyreværnsorganisationerne. Disse organisationer, der repræsenterer

store befolkningsgrupper, har som et naturligt led i deres arbejde

et ønske om at kontrollere, begrænse og eventuelt afskaffe

dyreforsøg.

Der er imidlertid endnu større befolkningsgrupper organiseret i de

sygdomsbekæmpende foreninger, der som et af deres væsentligste

formål har at fremme forskningen i sygdomme og deres behandling.

Denne forskning kan ikke ske uden anvendelse af dyr, en anvendelse,

der naturligvis må respektere de rammer, som lovgivningen sætter.

Dyreforsøgstilsynet foreslås derfor udvidet med 1 medlem, således at

de nævnte foreninger får del i den repræsentation, der er tildelt

lægmandsrepræsentanterne i Dyreforsøgstilsynet. På denne måde kan

man tilgodese en stor folkelig bredde.

Til nr. 4

Der henvises til svaret på spørgsmål nr. 36, som er medtaget som bila

til betænkningen.

Til nr. 5

Ændringsforslaget er en følge af, at lovforslaget endnu ikke har

kunnet færdigbehandles. Der skal således være tid for

justitsministeren til at udpege medlemmerne af Rådet for

Dyreforsøg, ligesom justitsministeren skal have tid til at

fastsætte de nødvendige administrative forskrifter i medfør af

loven.

Til nr. 6 og 7

Ændringsforslagene er en konsekvens af ændringsforslag nr. 5.

Hagen Hagensen (KF) fmd. Annelise Gotfredsen (KF) Karen Thurøe

Hansen (KF) Grethe Fenger Møller (KF) Bjørn Elmquist (V) Birthe

Rønn Hornbech (V) Birgith Mogensen (CD) Inger Stilling Pedersen

(KRF) Ole Espersen (S) Henning Rasmussen (S) Korneliusen (S)

Torben Lund (S) Lissa Mathiasen (S) Jimmy Stahr (S) Leif

Hermann (SF) Ebba Strange (SF) nfmd. Bernhard Baunsgaard (RV)

Partierne FP og VS havde ikke medlemmer i udvalget.

Bilag

Et af udvalgets spørgsmål til justitsministeren og dennes svar herpå:

Spørgsmål 36:

Vil ministeren være indstillet på at indføje en bestemmelse i

lovforslaget, hvorefter indfangede dyr, herunder aber, ikke må

anvendes til forsøg, jf. den europæiske konvention?

Svar:

Efter lovforslagets § 18, stk. 1, nr. 1, kan justitsministeren efter

indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet fastsætte regler om

fremskaffelse af dyr til forsøg, herunder om forbud mod forsøg på

herreløse hunde og katte.

Bekendtgørelse nr. 650 af 23. december 1983 indeholder allerede regle

om fremskaffelse af hunde, katte og kaniner til forsøg, og

bestemmelsen i lovforslaget åbner således mulighed for, at der

tillige kan fastsættes regler om fremskaffelse af andre dyr til

forsøg, herunder aber, mus, rotter, marsvin, guldhamstere m.v.

Baggrunden for bestemmelsen i lovforslagets § 18, stk. 1, nr. 1, er e

ønske om, at dyr, der anvendes i forsøg, i videst muligt omfang

opdrættes hertil. Man kan imidlertid næppe afvise, at der i et vis

omfang kan være behov for at anvende indfangede dyr til forsøg.

Den europæiske konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der

anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål, indeholder i

art. 21 en bestemmelse om, at mus, rotter, marsvin, guldhamstere,

kaniner, hunde, katte og vagtler, som anvendes i forsøg, skal være

opdrættet til formålet, medmindre en almindelig eller særlig

dispensation er opnået i overensstemmelse med de bestemmelser, der

fastsættes af det enkelte lands myndighed på området. Ifølge

konventionen påtager myndigheden sig at udvide bestemmelsen til

andre arter af dyr, så snart der er rimelig udsigt til en

tilstrækkelig forsyning af forsøgsopdrættede dyr af den pågældende

art.

De regler, som justitsministeren fastsætter efter § 18, stk. 1, nr.

1, vil blive fastsat under hensyn til konventionens bestemmelse.

Officielle noter

Ingen