Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 99

Betænkning over Forslag til lov om ændring af borgerlig straffelov (Meddelelseshæleri)
Nr L 99 1986-87, 1. samling

Afgivet af retsudvalget

Afgivet: 19870507

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Herefter indstiller et FLERTAL (udvalget med undtagelse af

Socialistisk Folkepartis medlemmer) lovforslaget til FORKASTELSE

ved 3. behandling.

Et FLERTAL INDEN FOR FLERTALLET (Det konservative Folkepartis,

Venstres, Centrum-Demokraternes og Kristeligt Folkepartis

medlemmer af udvalget) bemærker, at lovforslaget indebærer, at det

ikke længere vil være muligt at straffe den, som uden at have

medvirket til brud på tavshedspligten uberettiget skaffer sig,

videregiver eller udnytter oplysninger, som er fortrolige af

hensyn til offentlige interesser, og som er fremkommet ved en

sådan overtrædelse.

Efter lovforslaget vil det således ikke være strafbart at skaffe sig

eller udnytte oplysninger om skatte- eller toldmyndighedernes

påtænkte kontrolforanstaltninger, medmindre der foreligger

egentlig medvirken. Det vil heller ikke være strafbart at udnytte

oplysninger om f.eks. eksamensopgaver til brug på universiteterne

og de højere læreanstalter.

I de situationer, der kan tænkes, vil der formentlig ofte foreligge

medvirken, idet den, der har brug for oplysningen, har opfordret

den offentligt ansatte til at bryde sin tavshedspligt. Som anført

i Straffelovrådets betænkning om privatlivets fred, side 54, vil

det imidlertid i praksis ofte alene være den efterfølgende

udnyttelse, der kan afsløres, mens det kun sjældent kan bevises,

at der foreligger medvirken, fordi man ikke kan finde frem til den

offentligt ansatte, der har brudt sin tavshedspligt, bl.a. fordi

»udnytteren« ikke vil have nogen interesse i at afsløre

vedkommendes identitet og dermed afsløre sin egen strafbare

medvirken.

Der kan også være grund til at pege på, at den gældende bestemmelse i

straffelovens § 152 d omfatter andet end uberettiget

offentliggørelse af fortrolige forhandlinger i offentlige

myndigheder, jf. straffelovens § 129. Også fremskaffelsen og

udnyttelsen af oplysninger, som er fortrolige af hensyn til

offentlige interesser, f.eks. det offentliges økonomiske

interesser, er omfattet af § 152 d. Den, der uden medvirken til

bruddet på tavshedspligten skaffer sig kendskab til det

offentliges forhandlingsposition i forbindelse med en

kontraktindgåelse, f.eks. en kommunes indkøb af varer til

sygehuse, plejehjem og andre sociale institutioner eller behov for

køb af bestemte faste ejendomme, og udnytter disse oplysninger til

at opnå en økonomisk gevinst på det offentliges bekostning, vil

således kunne straffes efter den gældende bestemmelse i

straffeloven, men ikke efter det foreliggende lovforslag.

Efter flertallets opfattelse bør der ikke ske ændringer i den

nuværende formulering af § 152 d.

Et MINDRETAL (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget)

indstiller lovforslaget til VEDTAGELSE UÆNDRET.

Et ANDET MINDRETAL (Det Radikale Venstres medlem af udvalget) kan

ikke medvirke til lovforslagets gennemførelse.

HAGEN HAGENSEN (KF) fmd. ANNELISE GOTFREDSEN (KF) KAREN THURØE

HANSEN (KF) GRETHE FENGER MØLLER (KF) BJØRN ELMQUIST (V)

BIRTHE RØNN HORNBECH (V) BIRGITH MOGENSEN (CD) INGER STILLING

PEDERSEN (KRF) OLE ESPERSEN (S) HENNING RASMUSSEN (S)

KORNELIUSEN (S) TORBEN LUND (S) LISSA MATHIASEN (S) JIMMY

STAHR (S) LEIF HERMANN (SF) EBBA STRANGE (SF) nfmd. BERNHARD

BAUNSGAARD (RV)

Partierne FP og VS havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen