Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En nyfødt pige blev på grund af moderens narkomani ved udskrivelsen fra sygehuset anbragt i permanent familiepleje af de sociale myndigheder. Moderen havde imidlertid stadig forældremyndigheden over sin datter og havde i begyndelsen overvåget samvær med hende. Senere fik hun uovervåget samvær. Da pigen var næsten 1 år gammel anmodede moderen børneafdelingen på sygehuset om aktindsigt i hendes journal. Anmodningen delvist imødekommet af en overlæge på afdelingen.

Der blev klaget over, at overlægen afslog at imødekomme moderens gentagne anmodninger om aktindsigt i sin datters journal, fordi han ikke ønskede, at moderen skulle bruge journaloplysningerne imod datterens plejefamilie.
Den fulde tekst

Klage over delvist afslag på aktindsigt i mindreårig datters journal

 

 

Patientklagenævnet fandt grundlag for kritik af overlægen, idet nævnet fandt, at overlægen burde have givet moderen delvis aktindsigt, dvs. aktindsigt i alle oplysninger fra den ønskede periode, der ikke vedrørte datterens plejefamilie. Nævnet vurderede herved, at de passager i journalen, som vedrørte datterens plejefamilie, indeholdt oplysninger af en sådan karakter, at de kunne være til skade for samspillet mellem plejefamilien og datteren og dermed for rammerne for datterens videre psykiske udvikling. Endvidere vurderede nævnet, at de resterende oplysninger i journalen ikke var af en sådan karakter, at der var tungtvejende hensyn, som talte imod, at moderen fik aktindsigt i disse.