Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 105

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer
Nr L 105 1986-87, 1. samling Blad nr 544

Afgivet af miljø- og planlægningsudvalget

Afgivet: 19870211

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til miljøministeren, som denne har besvaret

skriftligt. I sin besvarelse af spørgsmål 2 har miljøministeren

oplyst, at kortlægning af de indre danske farvande vil kunne

afsluttes i løbet af 7-10 år, jf. bilag.

Herefter indstiller et FLERTAL (udvalget med undtagelse af

Socialistisk Folkepartis medlemmer) lovforslaget til VEDTAGELSE

UÆNDRET.

Et MINDRETAL (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget) vil

nærmere redegøre for sin stilling ved lovforslagets 2. behandling.

AHLMANN-OHLSEN (KF) COLLET (KF) OLE BERNT HENRIKSEN (KF) SVEND

ÅGE PETERSEN (KF) BENTE NIELSEN (V) SØNDERBY (V) MAISTED (V) STEFFENSEN (KRF) fmd. RITT BJERREGAARD (S) CAMRE (S) ERIK

HOLST (S) TOVE LINDBO LARSEN (S) HENNING NIELSEN (S) LØVIG

SIMONSEN (S) MARGRETE AUKEN (SF) nfmd. LEIF HERMANN (SF) LONE

DYBKJÆR (RV)

Partierne CD, VS og FP havde ikke medlemmer i udvalget.

Et af udvalgets spørgsmål til miljøministeren og dennes svar herpå

SPØRGSMåL NR. 2:

Udvalget ønsker en orientering om havbundskortlægningens videre

forløb, herunder hvornår kortlægningen forventes at være færdig.

SVAR:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Skov- og Naturstyrelsen, der har

udtalt følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

»I overensstemmelse med bemærkningerne til råstofloven af 1977 er

kortlægningen af råstofferne på havbunden indledt med en generel

kortlægning af de indre danske farvande. Denne kortlægning

suppleres med en detaljeret kortlægning af udvalgte områder.

Herudover skal der gennemføres en generel kortlægning af de ydre

danske farvande (Nordsøen, Skagerrak og Østersøen).

Der har i de senere år vist sig et stærkt stigende behov for at

formidle resultaterne af den hidtidige kortlægning i form af kort,

rapporter samt konkret rådgivning til erhvervet og statslige og

kommunale myndigheder. Herudover er der fra myndigheder og erhverv

fremkommet ønsker om gennemførelse af en række undersøgelser i en

langt større detaljeringsgrad end planlagt. Desuden er

havbundskortlægningen på grund af det stigende pres på natur- og

miljøområdet drejet i retning af en generel havbundsundersøgelse

omfattende biologiske, arkæologiske og råstofgeologiske interesser

og analyser af konfliktmulighederne mellem disse interesser.

Endelig har havbundskortlægningen naturligvis måttet involveres i

de almindelige budgetmæssige omprioriteringer på hele

naturområdet.

Disse nødvendige omprioriteringer og samfundsøkomisk rationelle

omlægninger af havbundskortlægningen har bevirket en reduktion af

selve undersøgelsestakten.

STATUS for gennemførelsen af havbundskortlægningen er følgende:

Den generelle kortlægning af de indre danske farvande har i perioden

indtil nu omfattet ca. 22.000 km2 af de indre danske farvande, der

i alt omfatter et areal på ca. 40.000 km2. Den detaljerede

kortlægning er i dag afsluttet for visse geografisk begrænsede

udvalgte områder (Bornholm SV, Anholt Østerrev, Grønsund, Samsø S,

Faxe Bugt).

Et realistisk skøn vil i dag være, at kortlægningen af de indre

danske farvande med de disponible ressourcer vil kunne afsluttes i

løbet af 7-10 år.

Herudover resterer en generel kortlægning af de ydre danske farvande

(Nordsøen, Skagerrak og Østersøen), hvor kortlægningen af de

kystnære områder skønsmæssigt vil tage 8-12 år.

Som bilag (ikke medtaget her) er vedlagt Havbundsundersøgelsernes

idegrundlag og strategi samt handlingsplan 1986-1991.«

Officielle noter

Ingen