Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 107

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om støtte til de små øsamfund (trafikstøtte m.v.)
Nr L 107 1986-87, 1. samling Blad nr 595

Afgivet af miljø- og planlægningsudvalget

Afgivet: 19870304

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til miljøministeren, som denne har besvaret dels

skriftligt, dels i samråd.

Miljøministeren har over for udvalget understreget, at de vanskeligt

stillede kommuners forhold principielt må løses gennem den

kommunale udligningslov. Dette gælder således også de 3 nævnte

kommuner: Skælskør, Bjergsted og Ravnsborg. Ministeren har

samtidig givet tilsagn om, at de nævnte 3 økommuners problemer

drøftes med udvalget, hvis Indenrigsministeriets tilskud til

særlig vanskeligt stillede økommuner bortfalder.

Miljøministeren har yderligere givet tilsagn om, at det tilskudsbeløb

som Ø-sammenslutningen efter lovforslaget årligt kan søge til

driften af sammenslutningens sekretariat, forhøjes med 200.000 kr.

Det tilskudsbeløb, som kan ydes til driften af sekretariatet, udgør

således maksimalt 500.000 kr. årligt.

Til støtte efter østøttelovens § 4 har der hidtil været afsat 1,2

mill. kr. årligt. Miljøministens tilsagn under udvalgsbehandlingen

om en forhøjelse af dette beløb med 1 mill. kr. bevirker, at det

støttebeløb, der står til rådighed til egentlige § 4-projekter,

herefter vil udgøre 2,2 mill. kr. årligt. Besvarelsen af spørgsmål

2 er optrykt som bilag til denne betænkning.

Den foreslåede forhøjelse må ses på baggrund af tendensen til

stigning i antallet af ansøgninger om § 4-støtte. Det må endvidere

påregnes, at støttemuligheden bliver mere kendt, efterhånden som

kendskabet til de § 4-projekter, der er ført ud i livet, breder

sig til andre øer.

Med forhøjelsen vil alle anvendelige § 4-projekter på de små øer i

fremtiden kunne tilgodeses.

Det understreges, at der som hovedregel stadig væk ikke kan ydes

støtte til projekter, der primært henhører under amtskommuners og

kommuners områder som f.eks. skoler, plejehjem m.v.

Til disposition for § 4-støtten vil der således fremtidig være i alt

2,7 mill. kr. årligt, hvoraf 2,2 mill. kr. er til egentlige §

4-projekter og 0,5 mill. kr. til driften af Ø-sammenslutningens

sekretariat.

Herefter indstiller UDVALGET lovforslaget til VEDTAGELSE UæNDRET.

AHLMANN-OHLSEN (KF) FISCHER (KF) OLE BERNT HENRIKSEN (KF) SVEND

ÅGE PETERSEN (KF) BENTE NIELSEN (V) SØNDERBY (V) MAISTED (V) STEFFENSEN (KRF) fmd. RITT BJERREGAARD (S) CAMRE (S) ERIK

HOLST (S) TOVE LINDBO LARSEN (S) HENNING NIELSEN (S) LØVIG

SIMONSEN (S) MARGRETE AUKEN (SF) nfmd. RAHBÆK MØLLER (SF)

LONE DYBKJÆR (RV)

Partierne CD, FP og VS havde ikke medlemmer i udvalget.

Bilag

Et af udvalgets spørgsmål til miljøministeren og dennes besvarelse

heraf

SPØRGSMåL NR. 2:

Ministeren anmodes om at kommentere Sammenslutningen af Danske

Småøers forslag, der er fremsat i pjecen »Baggrundsstof til

udvalgsbehandlingen«, december 1986.

SVAR:

Sammenslutningen af Danske Småøer angiver i sin pjece behov for

støtte efter ølovens § 4 til flere forskellige formål, hvoraf en

del må betegnes som offentlige, f.eks. sundhedspleje og

ældreområdet.

Herudover foreslås det, at udvidelsen af Øsammenslutningens

sekretariat med 3-4 medarbejdere også dækkes af lovens § 4-støtte.

Sammenslutningen af Danske Småøer foreslår således, at § 4-støtten

forhøjes fra de nuværende 1,2 mill. kr. årligt til 3,6 mill. kr.

årligt.

Af disse 3,6 mill. kr. årligt foreslår Øsammenslutningen, at de 2,4

mill. kr. anvendes til projekter, forsøg m.v. på medlemsøerne og

1,2 mill. kr. årligt til selve driften af sammenslutningens

sekretariat pøå Avernakø.

ØSAMMENSLUTNINGENS SEKRETARIAT

Planstyrelsen har i 1985, 1986 og 1987 - ved aktstykke uafhængigt af

de afsatte § 4-midler ydet tilskud til sammenslutningens

sekretariat med henholdsvis 350.000 kr., 500.000 kr. og 150.000

kr. Tilskuddet er ydet til »seketariatets oprettelse og

igangsætning« i perioden 1. juli 1985 til 1. juli 1987.

Niveauet for statens støtte til sekretariatets drift i 1987 er

således 300.000 kr. årligt, som efter loven er forudsat

permanentgjort.

FORSøGSORDNINGER, PROJEKTER M.V.

Siden østøttelovens ikrafttræden den 1. januar 1984 har de afsatte

midler på finansloven (1,2 mill. kr. årlig) efter Planstyrelsens

oplysninger stort set dækket alle anvendelige § 4-ansøgninger.

Det beløb, der kan ydes til forsøgsordning, projekter m.v. på de små

øer vil fra og med 1987 kunne forhøjes med renter og afdrag fra

tidligere års lån, ydet med hjemmel i § 4.

Der er siden lovens ikrafttræden indkommet ialt 62 ansøgninger,

hvoraf 30 er imødekommet, og 22 ansøgninger er enten afslået eller

trukket tilbage. 10 ansøgninger er under behandling.

Jeg finder det på den ene side ikke udelukket, at der vil kunne

fremkomme anvendelige ansøgninger, som kræver en forhøjelse af §

4-midlerne med 3-500.000 kr. årligt, således at der årligt

afsættes tilsammen 1,8-2,0 mill. kr. til § 4-ansøgninger og til

driften af Øsammenslutningens sekretariat. På den anden side er

jeg betænkelig ved en udvidelse af anvendelsesområdet for støtten,

idet støtte til plejehjem, skoler og andre offentlige formål

vedrører områder, der primært henhører under kommuner og amter.

På denne baggrund skal jeg foreslå, at det årlige beløb til §

4-støtte, herunder til Øsammenslutningens seketariat, sættes op

til 2 mill. kr., hvoraf 300.000 kr. kan anvendes til en

permanentgørelse af støtten til driften af Øsammenslutningens

sekretariat på 1987-niveauet.

Officielle noter

Ingen