Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 110

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om etablering af et selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland
Nr L 110 1986-87, 1. samling Blad nr 573

Afgivet af udvalget angående Grønlandslove

Afgivet: 19870218

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har i den

forbindelse stillet spørgsmål til ministeren for Grønland, som

denne har besvaret skriftligt.

Udvalgets spørgsmål og ministerens svar herpå er optrykt som bilag

til denne betænkning.

Herefter indstiller UDVALGET lovforslaget til VEDTAGELSE UÆNDRET.

Et MINDRETAL (Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis

medlemmer af udvalget) ønsker samtidig at understrege, at Nunaoil

& Minerals, hvor det er muligt, skal med så tidligt som muligt i

efterforskningsfasen, ikke mindst hvor det drejer sig om følsomme

mineraler som f.eks. uran, hvortil der knytter sig særlige

miljømæssige hensyn. Mindretallet lægger ligeledes vægt på, at der

tilføres Nunaoil & Minerals yderligere kapital, hvilket jo er en

forudsætning for, at selskabet kan gå ind, hvor der ikke er tale

om fuld bæring.

KAREN THURØE HANSEN (KF) nfmd. IKAST (KF) ALICE BRASK (KF)

STEENHOLDT (GRØNL.) fmd. POVL BRØNDSTED (V) IVAR HANSEN (V)

BIRGITH MOGENSEN (CD) INGER STILLING PEDERSEN (KRF) SØREN

HANSEN (S) ARNE JENSEN (S) SØREN B. JØRGENSEN (S) PREBEN

LANGE (S) TOVE LINDBO LARSEN (S) HENNING NIELSEN (S)

MARGRETE AUKEN (SF) PELLE VOIGT (SF) LONE DYBKJÆR (RV)

Partierne FP og VS havde ikke medlemmer i udvalget.

Bilag

Udvalgets spørgsmål til ministeren for Grønland og dennes svar herpå

SPØRGSMåL NR. 1:

Vil ministeren sikre, at Nunaoil & Minerals får mulighed for at gå

ind i alle nye tilladelser ved, at der indsættes en option i nye

forundersøgelsestilladelser og efterforskningskoncessioner?

SVAR:

Spørgsmålet om etablering af en dansk/grønlandsk offentlig deltagelse

i aktiviteter vedrørende andre mineralske råstoffer end kulbrinter

har været drøftet i det dansk/grønlandske fællsråd vedrørende

mineralske råstoffer i Grønland, senest i oktober 1986.

På denne baggrund har landsstyret og jeg besluttet at søge udvidet

rammerne for den virksomhed, der kan udøves af Nunaoil A/S, gennem

det nu forelagte lovforslag og tilsvarende lovgivning i Grønland.

I konsekvens heraf søges der nu i alle forundersøgelsestilladelser og

efterforskningskoncessioner indføjet en optionsbestemmelse,

hvorefter de dansk/grønlandske myndigheder eller et af disse

udpeget selskab kan indtræde som deltager i aktiviteterne med en

andel på maksimalt 25 pct. på ikke-»carried«-basis ved indgåelse

af samarbejdsaftale med bevillingshaveren. Der forestår imidlertid

stadig et arbejde med at konkretisere indholdet og rækkevidden af

en sådan optionsbestemmelse i forhold til de private selskaber.

Jeg påregner, at denne fremgangsmåde vil fortsætte fremover, men går

også ud fra, at der ved fællesrådets behandling af de enkelte

ansøgninger om forundersøgelsestilladelser og

efterforskningskoncessioner foretages en konkret vurdering af

behovet for at indsætte en sådan optionsbestemmelse.

Samtidig må jeg gøre opmærksom på, at den grønlandske råstofordning

indebærer, at Grønlands landsstyre og ministeren for Grønland skal

være enige om bl.a. meddelelse af forundersøgelsestilladelser og

eneretskoncessioner samt disses indhold. Jeg har således ikke

mulighed for at tilkendegive, at jeg altid og ubetinget vil sikre,

at sådanne optionsbestemmelser indsættes, men jeg kan

tilkendegive, at jeg er indstillet på at medvirke hertil i alle

situationer, hvor dette anbefales af fællesrådet vedrørende

mineralske råstoffer i Grønland, og hvor dette samtidig har

tilslutning af Grønlands landsstyre.

SPØRGSMåL NR. 2:

Er ministeren indstillet på at udvide aktiekapitalen i Nunaoil &

Minerals, så at selskabet får mulighed for at gå ind i

koncessioner, hvor der ikke er tale om fuld bæring?

SVAR:

I konsekvens af min besvarelse af spørgsmål nr. 1 kan jeg

tilkendegive, at jeg er principielt positivt indstillet overfor at

deltage i en udvidelse af aktiekapitalen i Nunaoil A/S med henblik

på selskabets deltagelse i aktiviteter vedrørende mineralske

råstoffer, hvor det ikke er muligt fuldt ud at opnå en deltagelse

på »carried«-basis.

En naturlig forudsætning vil dog her være, at Grønlands landsstyre

tilsvarende er indstillet på at deltage i en sådan udvidelse af

aktiekapitalen. Endvidere vil jeg naturligvis lægge vægt på, om

der foreligger efterforskningsprojekter, hvor det af fællesrådet

vedrørende mineralske råstoffer i Grønland vurderes at være

hensigtsmæssigt, at der etableres en offentlig deltagelse

eventuelt allerede i efterforskningsfasen.

Officielle noter

Ingen