Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 44-årig kvinde havde efter fjernelse af galdeblæren fået et brok i operationsarret. Hun blev derfor indstillet til brokoperation med indsættelse af net i bugvæggen. Operationen foregik i fuld bedøvelse og omfattede frigørelse af brokket fra brokporten, tilbageskubning af brokket til bughulen og sammensyning af brokporten uden indsættelse af net i bughulen. Operationen forløb uden komplikationer, og patienten blev kort efter udskrevet. Imidlertid gendannede brokket sig mindre end ½ år efter operationen.

Der blev klaget over, at lægerne fandt grundlag for at foretage en anden operation end den planlagte, og at dette skete uden forinden at indhente patientens informerede samtykke hertil. Endvidere blev der klaget over, at patienten efter operationen hverken blev informeret om, at der var foretaget en anden type operation eller om, hvilke konsekvenser den foretagne operation kunne få for hende.
Den fulde tekst

Klage over ændring af én type operation til en anden uden forudgående
informeret samtykke og uden efterfølgende information herom

 

 

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for kritik af de læger, som var involveret i operationen. Nævnet fandt, at da brokket var noget mindre end først antaget, og da lukningen kunne foregå uden stramning af vævet, var det relevant, at lægerne valgte den mindst risikofyldte operationstype og derfor undlod at indsætte en netforstærkning. På denne baggrund fandt nævnet endvidere, at den mindre indgribende operation lå inden for det af patienten givne samtykke.

Nævnet fandt ikke grundlag for kritik af den information, som den for operationen ansvarlige overlæge gav patienten efter indgrebet. Nævnet fandt dog, at det havde være hensigtsmæssigt, om han havde informeret patienten om, at han under operationen ikke havde fundet det nødvendigt at indsætte et net. Nævnet lagde herved vægt på, at overlægen hverken havde forstået journalnotatet fra forundersøgelsen eller patienten således, at det direkte var aftalt, at patienten skulle have indsat et forstærkende net, men blot, at hun var informeret om denne mulighed og risikoen for de eventuelle komplikationer i forbindelse hermed.