Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 156

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om by- og landzoner
Nr L 156 1986-87, 1. samling Blad nr 750

Afgivet af miljø- og planlægningsudvalget

Afgivet: 19870422

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til miljøministeren, som denne har besvaret dels

skriftligt og dels i samråd.

Udvalget har endvidere modtaget mundtlige og/eller skriftlige

henvendelser fra:

Amtsrådsforeningen i Danmark,

Danmarks Naturfredningsforening og

Landsforeningen af Landsbysamfund.

Miljøministeren har over for udvalget tilkendegivet, at der først og

fremmest tilsigtes en administrativ forenkling, således at der,

såfremt visse betingelser er opfyldt, ikke længere skal søges om

tilladelse efter zoneloven til at anvende tomme landbrugsbygninger

til andre formål.

Hermed skal der gives et incitament til at sætte ting i gang, ikke

mindst i landsbyerne. Lovforslaget vedrører ikke de krav, der

stilles efter anden lovgivning. Såfremt den ønskede anvendelse

også er reguleret af anden lovgivning, skal forholdet vurderes

særskilt efter bestemmelserne heri.

Endvidere har miljøministeren tilkendegivet, at kommunalbestyrelsen

på en hensigtsmæssig måde bør orientere anmelderen om, efter

hvilken anden lovgivning den ønskede anvendelse eventuelt skal

vurderes. Zonelovscirkulæret vil præcisere, hvilken anden

lovgivning kommunerne bør henlede anmelderens opmærksomhed på.

Derimod er det ikke muligt i zonelovscirkulæret at præcisere, på

hvilken måde denne anden lovgivning skal administreres i relation

til de foreliggende tilfælde. Zonelovscirkulæret skal præcisere de

kriterier, der finder anvendelse ved afgørelser efter zoneloven.

Heri må indarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvad der er

omfattet af lovforslaget, det vil med andre ord sige, hvornår der

fortsat skal søges zonelovstilladelse, og hvornår sådan tilladelse

ikke er nødvendig.

Efter lovforslaget skal kommunerne påse, at begrænsningerne i

udnyttelsen af landbrugsbygningerne overholdes.

Herefter indstiller et FLERTAL (Det Konservative Folkepartis,

Venstres, Det Radikale Venstres og Kristeligt Folkepartis

medlemmer af udvalget) lovforslaget til VEDTAGELSE UÆNDRET.

Et MINDRETAL INDEN FOR FLERTALLET (Det Radikale Venstres medlem af

udvalget) udtaler, at mindretallet tilslutter sig lovforslaget,

idet mindretallet dog ønsker at bemærke, at man ikke forventer, at

lovforslagets gennemførelse vil fremkalde større omvæltninger i

landsbyerne.

Derimod er det mindretallets opfattelse, at det kan have en

psykologisk effekt, der kan animere til, at man får udnyttet de

tomme landbrugsbygninger, der er egnet til det.

Det Radikale Venstre lægger vægt på, at lovforslaget ikke ændrer

bestående forhold med hensyn til byggerettigheder.

Efter mindretallets opfattelse vil lovforslaget ikke blive til skade

for miljøet. Tværtimod vil tilsynet med overholdelse af samtlige

miljølove og andre love nu foregå på nærmeste hold.

Det er derfor mindretallets opfattelse, at lovforslaget sammen med

forslag til lov om ændring af lov om kommuneplanlægning. (Støtte

til landsby- og andre lokalsamfundsprojekter) (L 157), som der er

bred enighed om, vil skabe mulighed for, at bosætningsmønstret i

landsbyerne kan udvikle sig under mindre bureaukratiske forhold.

Et MINDRETAL (Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis

medlemmer af udvalget) ønsker at udtale, at miljøministeren ikke

har kunnet oplyse, hvor mange afslag der er givet på ansøgninger

om at anvende tomme driftsbygninger til håndværksformål og

lignende, men Amtsrådsforeningen har oplyst, at administrationen

af den gældende zonelov er meget liberal.

Der er ikke under udvalgsarbejdet fremkommet oplysninger, der kan

begrunde, at loven ændres som foreslået. Mindretallet finder det

derfor uheldigt, hvis amtskommunernes muligheder for at styre

udviklingen i det åbne land svækkes.

Mindretallet indstiller lovforslaget til FORKASTELSE ved 3.

behandling.

Et MINDRETAL INDEN FOR MINDRETALLET (Socialistisk Folkepartis

medlemmer af udvalget) ønsker videre at tilføje, at lovforslagets

formål kan varetages i det omfang, kommunerne ønsker at styrke

udviklingen i lansbyerne gennem inddragelse i byzone eller gennem

landzonelokalplanlægning. Det synes derfor rimeligst, at

miljøministerens hensigter med lovforslaget enten søges opnået på

denne måde, eller ved at ministeren tager initiativ til

udarbejdelse af et forslag om en landsbylov, der regulerer

problemerne vedrørende landsbyernes bevarelse og udvikling.

Endelig er det for mindretallet afgørende, at lovforslaget åbner for

en meget vanskelig kontrollerbar erhvervsudvikling i det åbne

land. Dermed har lovforslaget fjernet ikke blot en væsentlig del

af grundlaget for kommuneplanernes

erhvervslokaliseringsbestemmelser, men også i realiteten gjort

opretholdelsen af en by- og landzonelov meningsløs.

AHLMANN-OHLSEN (KF) FISCHER (KF) OLE BERNT HENRIKSEN (KF) SVEND

ÅGE PETERSEN (KF) BENTE NIELSEN (V) SØNDERBY (V) MAISTED (V) STEFFENSEN (KRF) fmd. RITT BJERREGAARD (S) CAMRE (S) ERIK

HOLST (S) TOVE LINDBO LARSEN (S) HENNING NIELSEN (S) LØVIG

SIMONSEN (S) MARGRETE AUKEN (SF) nfmd. LEIF HERMANN (SF) LONE

DYBKJÆR (RV)

Partierne CD, FP og VS havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen