Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 190

Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed m.fl. love
Nr L 190 1986-87, 1. samling

Afgivet af retsudvalget

Afgivet: 19870519

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Herefter indstiller et »flertal§ (udvalget med undtagelse af

Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer)

lovforslaget til »forkastelse§ ved 3. behandling.

Et »mindretal§ (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget)

indstiller lovforslaget til »vedtagelse uændret§.

Mindretallet finder, at en vedtagelse af lovforslaget vil bidrage til

at rydde de sidste problemer væk i forbindelse med retsopgøret

efter besættelsen. Således vil såvel den sidste rest af dødsstraf

som begrænsningerne i ankeadgangen bortfalde.

Efter SFs retsopfattelse bør sådanne bestemmelser uanset deres kun

teoretiske anvendelsesmuligheder ikke fremgå af straffe- og

retsplejelovgivningen i et demokrati.

Mindretallet bemærker afslutningsvis, at de følelser, der endnu gør

sig gældende med hensyn til de forbrydelser, der blev begået fra

1940-1945 i forbindelse med den tyske besættelse, er fuldt

forståelige, men når mulighederne for at bringe bestemmelserne i

anvendelse faktisk ikke eksisterer længere, finder SF ikke, at

opretholdelsen af formelle bestemmelser kan tolkes som nogen

respekt for sådanne følelser.

Et »andet mindretal§ (Det Radikale Venstres medlem af udvalget) vil

redegøre for sin stilling ved lovforslagets 2. behandling.

Hagen Hagensen (KF) fmd. Annelise Gotfredsen (KF) Karen Thurøe

Hansen (KF) Grethe Fenger Møller (KF) Bjørn Elmquist (V)

Birthe Rønn Hornbech (V) Birgith Mogensen (CD) Inger Stilling

Pedersen (KRF) Ole Espersen (S) Henning Rasmussen (S)

Korneliusen (S) Torben Lund (S) Lissa Mathiasen (S) Jimmy

Stahr (S) Leif Hermann (SF) Ebba Strange (SF) nfmd. Bernhard

Baunsgaard (RV)

Partierne FP og VS havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen