Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 192

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om lands- og regionplanlægning, lov om regionplanlægning i hovedstadsområdet og lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom (Frigørelsesafgiftsfondenes anvendelse)
Nr L 192 1986-87, 1. samling Blad nr 804

Afgivet af miljø- og planlægningsudvalget

Afgivet: 19870410

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til miljøministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Udvalget har endvidere modtaget skriftlige henvendelser fra:

Amtsrådsforeningen i Danmark,

Hovedstadsrådet,

Kommunernes Landsforening og

Viborg Amtskommune.

Der er af et flertal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de

ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et FLERTAL (Socialdemokratiets, Socialistisk

Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget)

lovforslaget til VEDTAGELSE med de stillede ændringsforslag.

Et MINDRETAL (Det Konservative Folkepartis, Venstres og Kristeligt

Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til

VEDTAGELSE UÆNDRET.

Mindretallet afviser ændringsforslagene, idet man finder, at der skal

tilstræbes en større grad af selvfinansiering også i den

offentlige sektor. Der er således tale om en videreførelse af de

opsparingsfremmende initiativer, som Folketinget gennemførte

sidste efterår.

Hertil kommer, som anført af miljøministeren ved besvarelsen af

spørgsmål 1 fra udvalget, at der allerede i 1977 blev gennemført

en budget- og regnskabsreform, hvis formål var at afskaffe særlige

bindinger af bestemte skatter og afgifter til bestemte

udgiftsformål. Dette førte til, at Folketinget i 1981 ændrede

frigørelsesafgiftsloven således, at de primærkommunale

frigørelsesafgiftsfonde blev afskaffet. Af hensyn til den

økonomiske situation fandtes det på daværende tidspunkt

uhensigtsmæssigt at afskaffe de amtskommunale fonde på

tilsvarende måde.

Den afvikling, der nu foreslås gennemført, er derfor ligeledes i

overensstemmelse med hovedprincippet i budget- og

regnskabsreformen.

Kravet om, at der skal ske gradvis indbetaling til statskassen sikrer

samtidig, at en nedlæggelse af fondene ikke får uheldige

konsekvenser for samfundsøkonomien.

Den udvidelse af fondenes anvendelsesområde og af kredsen af

låneberettigede, som gennemføres samtidig med beslutningen om

afviklingen af fondene, kan betragtes som en form for modydelse.

Beslutningen om at afvikle fondene er således baseret på overordnede

økonomiske overvejelser.

Afviklingen af fondene vil ske over en meget lang årrække (20-30 år).

Ændringsforslag

Af et FLERTAL (S, SF og RV):

Til § 1

1) I den foreslåede § 19 udgår STK. 3.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

Til § 2

2) I den foreslåede § 19 udgår STK. 3.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2

Forslagsstillerne ønsker ikke, at afdrag og renter på lån skal tilgå

statskassen.

AHLMANN-OHLSEN (KF) FISCHER (KF) OLE BERNT HENRIKSEN (KF) SVEND

ÅGE PETERSEN (KF) BENTE NIELSEN (V) SØNDERBY (V) MAISTED (V) STEFFENSEN (KRF) fmd. RITT BJERREGAARD (S) CAMRE (S) ERIK

HOLST (S) TOVE LINDBO LARSEN (S) HENNING NIELSEN (S) LØVIG

SIMONSEN (S) MARGRETE AUKEN (SF) nfmd. LEIF HERMANN (SF) LONE

DYBKJÆR (RV)

Partierne CD, FP og VS havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen