Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 196

Betænkning over Forslag til lov om ændring af borgerlig straffelov, kriminallov for Grønland og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. (Forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering)
Nr L 196 1986-87, 1. samling

Afgivet af retsudvalget

Afgivet: 19870430

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i en række møder.

Udvalget har endvidere modtaget skriftlig henvendelse fra

Landsforeningen for bøsser og lesbiske, Forbundet af 1948.

Et FLERTAL (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Det

Radikale Venstres medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget

til VEDTAGELSE med de af udvalget stillede ændringsforslag.

Et MINDRETAL INDEN FOR FLERTALLET (Socialdemokratiets og Socialistisk

Folkepartis medlemmer af udvalget) ønsker endvidere at udtale, at

mindretallet er opmærksom på, at byretsdommen af 24. april 1987

over TV-Avisens chef og en journalist ved TV-Avisen kan give

anledning til principielle overvejelser om

antidiskriminationsbestemmelsers indvirkning på pressens

ytringsfrihed.

Mindretallet finder imidlertid, at sådanne overvejelser er nærværende

lovforslag uvedkommende, idet dette udelukkende omhandler

afgrænsningen af de persongrupper, som bestemmelserne skal

omfatte.

Dertil kommer, at mindretallet ikke finder, at en byretsdom rimeligt

kan danne grundlag for deciderede overvejelser om en ændring af

lovgivningen eller af et lovforslag, der i forvejen er under

behandling, navnlig ikke når den afsagte dom er anket til højere

instans og når lovforslaget i øvrigt er uden betydning for den

retstilstand, som pressen er underkastet.

Et MINDRETAL (Det Konservative Folkepartis, Venstres og

Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) vil undlade at stemme

for lovforslaget, men kan stemme for det af udvalget stillede

ændringsforslag.

Mindretallet ønsker endvidere at udtale følgende:

Mindretallet finder, også under hensyn til byretsdommen af 24. april

1987 over TV-Avisens chef og en journalist ved TV-Avisen, den

yderligere indskrænkning i ytringsfriheden, som lovforslaget vil

medføre, meget betænkelig. Mindretallet finder endvidere, at

vedtagelsen af lovforslaget vil kunne gribe forstyrrende ind i den

åbne samfundsdebat, som vi alle er tilhængere af her i landet,

uden at der efter mindretallets opfattelse er grund til at tro, at

man med et forbud vil kunne opnå det ønskede formål, som

mindretallet i øvrigt er enig i. Hertil kommer, at man med

vedtagelsen af dette forslag, påbegynder en lovgivningspraksis,

hvorefter man i fremtiden også vil kunne kriminalisere andre

anskuelser, som ud fra helt forståelige ideologiske motiver af et

flertal i Folketinget anses for forkastelige.

Mindretallet finder i øvrigt, at eventuelle ændringer, der har til

formål af forbedre de homoseksuelles retsstilling, bør afvente den

betænkning, som kommissionen til belysning af de homoseksuelles

rettigheder snart må forventes at afgive.

Et ANDET MINDRETAL (Kristeligt Folkepartis medlem af udvalget)

indstiller lovforslaget til FORKASTELSE ved 3. behandling, men kan

stemme for det af udvalget stillede ændringsforslag. Mindretallet

vil i øvrigt nærmere redegøre for sin stillingtagen ved 2.

behandling.

Ændringsforslag

Af UDVALGET:

Til § 2

1) Paragraffen udgår.

Til § 5

2) I STK. 2 ændres »3« til: »2« (2 steder).

BEMÆRKNINGER

Til nr. 1

Det foreslås at undlade at ændre den grønlandske kriminallov på

nuværende tidspunkt under hensyn til, at § 2 i lovforslaget ikke

forinden lovforslagets fremsættelse har været forelagt for de

grønlandske myndigheder.

Til nr. 2

Den foreslåede ændring er en konsekvens af den under nr. 1 foreslåede

ændring.

HAGEN HAGENSEN (KF) fmd. ANNELISE GOTFREDSEN (KF) KAREN THURØE

HANSEN (KF) GRETHE FENGER MØLLER (KF) BJØRN ELMQUIST (V)

BIRTHE RØNN HORNBECH (V) BIRGITH MOGENSEN (CD) INGER STILLING

PEDERSEN (KRF) OLE ESPERSEN (S) HENNING RASMUSSEN (S)

KORNELIUSEN (S) TORBEN LUND (S) LISSA MATHIASEN (S) JIMMY

STAHR (S) LENGER (SF) EBBA STRANGE (SF) nfmd. BERNHARD

BAUNSGAARD (RV)

Partierne FP og VS havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen