Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren

 

I medfør af §§ 66 og 72 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Tilskud til gruppe 1-sikrede personer er betinget af, at de søger en kiropraktor, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening.

§ 2. Betalingstakster for de sikrede og de nærmere vilkår for hjælpens ydelse fastsættes i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening.

§ 3. For patienter, der har kroniske lidelser i bevægeapparatet, ydes der følgende tilskud:

1) Til kiropraktisk klinisk grundydelse: Ved førstegangsbesøg, ny ikke-identisk sygdomsaktivitet samt ved ny identisk sygdomsaktivitet senere end et år efter afsluttet behandling ydes et tilskud på 94,00 kroner.

2) Til kiropraktisk klinisk grundydelse: Ved ny sygdomsaktivitet inden for et år efter afsluttet behandling ydes et tilskud på 70,50 kroner.

3) Til kiropraktisk klinisk ydelse ved fortsat behandling ydes et tilskud på 47,00 kroner.

4) Til røntgenundersøgelse ydes et tilskud på 100,00 kroner.

5) Til supplerende røntgenundersøgelse ydes et tilskud på 50,00 kroner.

6) Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk grundydelse og kiropraktisk klinisk ydelse: Ved patienter med akutte lidelser i bevægeapparatet, ved patienter med begrundet mistanke om diskusprolaps, ved lammelser, ved opfølgende undersøgelse i et behandlingsforløb, ved patienter med flere lidelser med forskellig oprindelse og ved patienter med behov for supplerende behandling ydes et tilskud på 23,50 kroner.

7) Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk grundydelse og kiropraktisk klinisk ydelse: Hvor massiv behandlende indsats er påkrævet, så som ved visse patienter med begrundet mistanke om diskusprolaps eller med svære akutte hold, ved svært handicappede personer, ved patienter med behov for omfattende supplerende behandling, ved patienter med flere lidelser med forskellig oprindelse, og hvor en massiv mangefacetteret behandlingsmæssig indsats er påkrævet, ydes et tilskud på 47,00 kroner.

8) Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk ydelse: Ved patienter i forbindelse med individuel profylakse ydes et tilskud på 23,50 kroner.

9) Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk ydelse: Ved patienter med lidelser med behov for en ekstraordinær tidskrævende profylakse ydes et tilskud på 47,00 kroner.

Stk. 2. Nærmere retningslinier for afgrænsningen af den personkreds, der er omfattet af tilskudsbestemmelserne i stk. 1, fastsættes i overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening.

§ 4. Til andre patienter end de i § 3, nævnte, ydes der følgende tilskud:

1) Til kiropraktisk klinisk grundydelse: Ved førstegangsbesøg, ny ikke-identisk sygdomsaktivitet samt ved ny identisk sygdomsaktivitet senere end et år efter afsluttet behandling ydes et tilskud på 94,00 kroner.

2) Til kiropraktisk klinisk grundydelse: Ved ny sygdomsaktivitet inden for et år efter afsluttet behandling ydes et tilskud på 70,50 kroner.

3) Til kiropraktisk klinisk ydelse ved fortsat behandling ydes et tilskud på 36,65 kroner.

4) Til røntgenundersøgelse ydes et tilskud på 100,00 kroner.

5) Til supplerende røntgenundersøgelse ydes et tilskud på 50,00 kroner.

6) Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk ydelse: Ved patienter i forbindelse med individuel profylakse ydes et tilskud på 18,32 kroner.

7) Til supplerende ydelser til kiropraktisk klinisk ydelse: Ved patienter med lidelser med behov for en ekstraordinær tidskrævende profylakse ydes et tilskud på 36,65 kroner.

§ 5. De i §§ 3 og 4 anførte tilskudsbeløb er angivet i 1. juli 2000-niveau. Tilskudsbeløbene reguleres i henhold til de i godkendt overenskomst fastsatte regler.

Stk. 2. De regulerede tilskudsbeløb jf. stk. 1, afrundes til nærmeste hele krone.

§ 6. Tilskud til behandling hos kiropraktor ydes af Regionsrådet i den sikredes bopælsregion.

§ 7. Både gruppe 1- og gruppe 2-sikrede personer betaler deres egen andel af honoraret direkte til kiropraktoren. Til gruppe 2-sikrede personer, der har fået behandling hos en kiropraktor, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten, udbetaler bopælskommunen tilskuddet på vegne af Regionsrådet. For at få tilskuddet udbetalt skal patienten fremsende en kvitteret og specificeret regning til kommunen. Tilskuddet kan ikke overstige regningens beløb.

§ 8. Personer, der har ret til ydelser i praksissektoren i medfør af EF-retten eller internationale aftaler, har under ophold her i landet ret til tilskud til kiropraktisk behandling på samme vilkår som gruppe 1-sikrede.

Stk. 2. Ved EF-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og den dertil knyttede forordning (EØF) nr. 574/72 om gennemførelse af forordning nr. 1408/71, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 181 af 22. marts 2004 om tilskud efter sygesikringsloven til kiropraktisk behandling.

Stk. 3. I de bestemmelser i denne bekendtgørelse, hvor der refereres til overenskomsten imellem Regionernes Lønnings- og Taktsnævn og Dansk Kiropraktor Forening, henvises, indtil der er indgået en overenskomst imellem disse parter, til overenskomsten imellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 22. november 2006

Lars Løkke Rasmussen

/Steffen Egesborg Hansen