Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 134

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ejerlejligheder (Fuldt stop for ejerlejligheder i den eksisterende boligmasse)
Nr L 134 1985-86, 1. samling

Afgivet af boligudvalget

Afgivet: 19860515

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i flere møder og har herunder

stillet spørgsmål til boligministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Der er af et flertal stillet ændringsforslag.

Herefter indstiller et flertal (socialdemokratiets, socialistisk

folkepartis og det radikale venstres medlemmer af udvalget)

lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal (det konservative folkepartis, venstres,

centrum-demokraternes og kristeligt folkepartis medlemmer af

udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3.

behandling.

Ændringsforslag

Af et flertal (S, SF og RV):

Til titlen

1) Undertitlen udgår.

Til § 1

2) Nr. 1-3 udgår, og i stedet indsættes:

»§ 10, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., affattes således:

»2. Bygninger, der ikke indeholder andre lejligheder eller rum end

2 beboelseslejligheder med tilhørende sædvanlige udenomsrum, når

en landinspektør med beskikkelse attesterer, at hver enkelt

ejerlejlighed til beboelse opfylder kravene i litra a-e, og

bygningen ifølge erklæring fra bygningsmyndigheden opfylder

kravene i litra f-i.«»

Ny paragraf

3) Efter § 2 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 3

Opdeling efter de før lovens ikrafttræden gældende regler vil dog

kunne ske, når en landinspektør over for tinglysningsdommeren

attesterer, at ejeren inden 15. maj 1986 havde anmodet en

landinspektør om den til opdeling i ejerlejligheder fornødne

attestation. Det er yderligere en betingelse, at ejeren inden 15.

maj 1986 fysisk på ejendommen har iværksat arbejder, der eventuelt

er fornødne til opfyldelse af kravene i lovens § 10, stk. 1, nr.

2, litra a-f.«

BEMÆRKNINGER

Til nr. 3

Overgangsbestemmelsen er indsat af hensyn til igangværende

opdelinger, hvor der kan være ofret ressourcer på opfyldelse af

kvalitetskravene.

Agnete Laustsen (KF) Birgit Fogh-Andersen (KF) Svend Åge Petersen

(KF) Merete Aarup (KF) Bente Nielsen (V) nfmd. Helge Sander

(V) Birgith Mogensen (CD) Arne Bjerregaard (KrF) Svend

Andersen (S) Bakholt (S) Baadsgaard (S) Knud Damgaard (S)

fmd. Torben Lund (S) Lissa Mathiasen (S) Ruth Olsen (SF)

Pelle Voigt (SF) Estrup (RV)

Partierne VS, FP og FD havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen