Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af
begravelseshjælp efter sundhedsloven

 

I medfør af §§ 160 og 232 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Personer, der efter sundhedslovens § 7 havde ret til ydelser indtil dødsfaldet, har ret til begravelseshjælp efter nedenstående regler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer, der har ret til begravelseshjælp efter en anden stats lovgivning, i medfør af overenskomster med andre stater eller EF-rettens regler, har ikke ret til begravelseshjælp fra Danmark uanset bopæl her i landet.

Stk. 3. Personer, der ikke havde bopæl i Danmark, kan i medfør af overenskomster med andre stater eller EF-rettens regler have ret til begravelseshjælp fra Danmark. Begravelseshjælpen beregnes efter nedenstående regler.

Beregning af begravelseshjælpen, formuegrænser og formuegrundlag.

§ 2. Begravelseshjælpen efter personer, der ikke var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør 7.200 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau).

§ 3. Begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 8.600 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau), jf. § 4.

§ 4. Begravelseshjælpen efter en person, der efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 28.750 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau), således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 37.350 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau).

Stk. 2. Begravelseshjælpen efter en person, der ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue og formuerettigheder overstiger 14.400 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau), således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 23.000 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau).

§ 5. Formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen.

Stk. 2. Formuen efter afdøde, der efterlader ægtefælle, opgøres som ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder. Værdien af fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med det beløb, ejendomsværdien efter fradrag af gæld med sikkerhed i ejendommen overstiger 100.000 kr. Når familiens bolig er en andels-, aktie-, anpartslejlighed e.l. gælder tilsvarende, at boligen indgår i formueberegningen med det beløb værdien efter fradrag af gæld, der alene vedrører finansiering af boligen eller forbedringer af denne, overstiger 100.000 kr.

§ 6. Begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Særlig begravelseshjælp i henhold til fripolicer, jf. cirkulære nr. 60 af 29. marts 1973 om udstedelse af fripolicer til særlig begravelseshjælp

§ 7. Begravelseshjælpen efter personer, der pr. 1. april 1973 fik udstedt en fripolice af en anerkendt sygekasse, forhøjes med et tillæg svarende til den særlige begravelseshjælp. Tillægget fremgår af fripolicen. Beløbet reguleres ikke.

§ 8. Begravelseshjælp efter personer, der den 1. april 1973 var bosat i udlandet, og som fik udstedt en fripolice på baggrund af en direkte forsikring i Udligningskassen for Begravelseshjælp, udbetales med det beløb, der fremgår af fripolicen. Beløbet reguleres ikke. Retten til begravelseshjælp efter en sådan fripolice bortfalder, hvis personen ved sin død havde ret til begravelseshjælp efter loven. Dette fremgår af en påtegning på fripolicen.

§ 9. Grundbeløbene i §§ 2, 3 og 4 reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 50 delelige beløb. Meddelelse om beløbenes størrelse og formuegrænserne inklusive regulering udsendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 10. Kommunalbestyrelsen i afdødes bopælskommune yder efter ansøgning begravelseshjælp efter §§ 2, 3, 6 og 7. Udgifter til begravelseshjælp efter personer omfattet af § 1, stk. 3 og udgifter efter § 8 afholdes af staten.

§ 11. Begravelseshjælpen udbetales senest 1 måned efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning herom med oplysninger om formue og formuerettigheder, med mindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter et konkret skøn efter ansøgning udbetale begravelseshjælpen som et a contobeløb. Udbetalingen kan gøres afhængig af en erklæring på tro og love om formuen og forventede udbetalinger til boet og ægtefællen. Efterregulering kan ske, når boet er endeligt opgjort. For meget betalt begravelseshjælp kan kun kræves tilbagebetalt, hvis ansøgeren ved udbetalingen af a contobeløbet har skrevet under på at være bekendt med, at hjælpen kan kræves tilbagebetalt.

§ 12. Klager over kommunalbestyrelsens behandling af en ansøgning om begravelseshjælp kan indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. § 6, nr. 4, i lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 176 af 15. marts 2000 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter lov om offentlig sygesikring ophæves den 1. januar 2007.

Stk. 3. Cirkulæreskrivelse nr. 96 af 14. november 2005 om regulering for 2006 af begravelseshjælp efter lov om offentlig sygesikring ophæves den 1. januar 2007.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 28. november 2006

Lars Løkke Rasmussen

/Kirsten Hvid