Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag -
Bilag A Forslag til vejledning til ansøgere om begravelseshjælp
Bilag B Forslag til erklæring vedr. a contoudbetaling af begravelseshjælp

E R K L Æ R I N G
Den fulde tekst

Vejledning om beregning og udbetaling af begravelseshjælp
efter sundhedsloven

 

I bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i medfør af §§ 160 og 232 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsat nærmere regler om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Bekendtgørelsen viderefører reglerne i § 16 i sygesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998 som ændret ved lov nr. 1118 af 29. december 1999.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 34 af 15. marts 2000 om ændrede regler for beregning af begravelseshjælp efter den 1. april 2000 og tager udgangspunkt i skrivelse af 4. januar 1994 til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. vedr. beregning og udbetaling af begravelseshjælp og i en række tvivlsspørgsmål, som er blevet rejst senere.

1. Efter hvem kan der udbetales begravelseshjælp

1.1. Personer, der var folkeregistreret med bopæl i Danmark

1.1.1. Dødfødte børn , herunder for tidligt fødte:

Begravelseshjælp udbetales efter børn, der var blevet folkeregistret med bopæl her i Danmark, hvis de havde været levendefødt. Der udbetales således normalt ikke begravelseshjælp efter dødfødte børn, hvis deres mor ikke er folkeregistreret her.

Begravelseshjælp udbetales, hvis det dødfødte barn er udleveret fra sygehus til begravelse/bisættelse. Dette gælder også, selvom fosteret er så lille, at der ikke udfærdiges dødsattest. I så fald er en erklæring fra jordemoder eller sygehus om, at fosteret/barnet er udleveret til begravelse, eller en erklæring fra bedemand om, at begravelsen har fundet sted eller skal finde sted, tilstrækkelig dokumentation til udbetaling.

1.1.2. Personer, der har doneret deres legeme til forskningen ved et universitetsinstitut:

I sådanne tilfælde foreligger normalt en testamentarisk erklæring (udfærdiget af instituttet og underskrevet af pågældende person). Erklæringen specificerer, hvem der afholder udgifter til begravelsen, og til hvem begravelseshjælpen skal udbetales (oftest til instituttet eller en bedemand, der er udpeget af instituttet).

Undtagelse: Personer, der har ret til begravelseshjælp efter en anden stats lovgivning i medfør af overenskomster med andre stater eller EF-rettens regler, har ikke ret til begravelseshjælp uanset bopæl i Danmark. Det vil typisk dreje sig om grænsearbejdere, udstationerede eller pensionister og deres medforsikrede familiemedlemmer, der har ret til offentlige sundhedsydelser i Danmark på grundlag af en blanket E 106, E 109 eller E 121 udstedt af deres udenlandske syge(for)sikring. Hvis der ikke findes begravelseshjælp efter den anden stats lovgivning, udbetaler bopælskommunen begravelseshjælp efter de almindelige regler.

1.2. Personer, der ikke boede i Danmark, men som var dansk socialt sikret m.fl. i henhold til internationale aftaler eller til EF-regler.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet træffer afgørelse om begravelseshjælp efter sådanne personer.

2. Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af afdødes alder m.v.

2.1. Begravelseshjælpen efter personer, der var under 18 år , udbetales uafhængig af afdødes formue. Beløbet er 7.200 kr. (2007-niveau).

2.2. Begravelseshjælp efter personer, der var over 18 år , er maksimalt 8.600 kr. (2007-niveau).

Beløbet er afhængigt af afdødes og eventuel efterlevende ægtefælles samlede formue, for beregning se pkt. 3.

2.2.1. Gifte:

Samlede fælles formue og formuerettigheder under 28.750 kr.: fuld begravelseshjælp.

Samlede fælles formue og formuerettigheder mellem 28.750 kr. og 37.350 kr.: Aftrapning af begravelseshjælpen med det beløb, hvormed formuen overstiger 28.750 kr.

2.2.2. Ugifte med børn under 18 år:

Formue og formuerettigheder under 28.750 kr.: fuld begravelseshjælp.

Formue og formuerettigheder mellem 28.750 kr. og 37.350 kr.: Aftrapning af begravelseshjælpen med det beløb, hvormed formuen overstiger 28.750 kr.

2.2.3. Ugifte uden børn:

Formue og formuerettigheder under 14.400 kr.: fuld begravelseshjælp.

Formue og formuerettigheder mellem 14.400 kr. og 23.000 kr.: Aftrapning af begravelseshjælpen med det beløb, hvormed formuen overstiger 14.400 kr.

2.3. Minimumsbeløb efter personer, født før 1. april 1957 udgør 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

2.4. Særlig begravelseshjælp i henhold til fripolicer.

2.4.1. Fripolicer udstedt med hjemmel i § 16, stk. 2, i lov nr. 311 af 9. juni 1971 om offentlig sygesikring, jf. cirkulære nr. 60 af 29. marts 1973, 1. A:

Det beløb, der står på fripolicen, ydes som et tillæg til den almindelige begravelseshjælp. Beløbet reguleres ikke. Fripolicen skal afleveres til kommunen.

2.4.2. Fripolicer udstedt med hjemmel i § 16, stk. 3, i lov nr. 260 af 7. juni 1972 om ændring af lov om offentlig sygesikring, jf. cirkulære nr. 60 af 29. marts 1973, 1. B:

Det beløb, der står på fripolicen, ydes efter personer, der ikke har ret til den almindelige begravelseshjælp på grund af bopæl i udlandet. Retten bortfalder, hvis der ved pågældendes død ydes almindelig begravelseshjælp. Fripolice og dødsattest skal ifølge sin ordlyd indsendes til »Københavns Magistrats 3. afdeling, direktoratet for sundhedsvæsenet, Nørre Voldgade 15, 1358 København K«. Hvis en kommune modtager en sådan fripolice, sendes den og dødsattesten til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der udbetaler det beløb, fripolicen lyder på.

Det understreges, at kun hvor der foreligger en fripolice, er der rettigheder i henhold til denne. Medlemsbeviser til sygekasser giver ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

3. Beregning

Formuen beregnes som de samlede aktiver fratrukket de samlede passiver på dødstidspunktet. Hvis afdøde efterlader ægtefælle (eller registreret partner) beregnes formuen som ægtefællernes samlede formue inkl. formuerettigheder på dødstidspunktet.

Ægtefællernes samlede formue omfatter også eventuelt særeje , og det er uden betydning, om ægtefællerne ikke var samlevende, fx fordi den ene ægtefælle boede på plejehjem.

For separerede ægtefæller (eller registrerede partnere) og for samlevende , der ikke er gift, foretages formueberegningen som for ugifte.

Fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår kun i formueberegningen med det beløb, friværdien overstiger 100.000 kr. Ved friværdi forstås værdien af boligen efter fradrag af gæld med sikkerhed i ejendommen.

En friværdi på mellem 0 og 100.000 kr. indgår således ikke i formueberegningen, og friværdi over 100.000 kr. indgår med friværdien fratrukket 100.000 kr.

Reglerne gælder tilsvarende, når familiens bolig er en andelslejlighed e.l. ”Friværdi” forstås som værdien efter fradrag af gæld, der alene vedrører finansieringen af boligen eller forbedringer af denne.

Værdien af boligen er den værdi, skifteretten har lagt til grund ved fastsættelsen af værdien af fast ejendom, andelsbevis m.v.

Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerbolig, der overvejende benyttes af familien, men ikke fx et sommerhus, der udlejes erhvervsmæssigt, en grund eller en brugsret på timeshare-basis. Hvis familien har både helårsbolig og sommerbolig, indgår den del af boligernes samlede friværdi, der overstiger 100.000 kr., i formueberegningen.

3.1. Formueaktiver kan omfatte: 1)

1. kontant beløb

2. afdødes tilgodehavende løn / feriepenge

3. afdødes indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

4. værdi af fast ejendom (helårshus, sommerhus, grund) som ikke indgår i erhvervsvirksomhed

5. værdi af bil

6. værdi af campingvogn / lystbåd

7. værdi af kolonihave

8. værdi af indbo, smykker, samlinger

9. boligindskud

10. tilbagebetaling ved ophør af løbende aftale/forpligtelse (fx licens, forsikringer, avis, vægtafgift)

11. ophavsrettigheder

12. overskydende skat, hvis meddelelse om beløbet er givet før dødsfaldet

13. indestående på bankkonti

14. præmieobligationer

15. aktier og andelsbeviser

16. obligationer og pantebreve

17. anparter

18. investeringsbeviser

19. forretning/virksomhed inkl. fast ejendom

20. landbrugsejendom

21. forsikringspolicer, kapitalpension- og indekskontrakter o.l.

22. andre aktiver (fx udestående fordringer).

Offentlig begravelseshjælp indgår ikke i beregningen af aktiver.

3.2. Formuepassiver kan omfatte: 2)

1. forfalden husleje, vand

2. el, gas

3. telefon

4. ejendomsskatter

5. restskat fra tidligere år, hvis meddelelse om beløbet er givet før dødsfaldet

6. kontogæld

7. gæld på købekontrakter

8. retsafgift

9. rydning af bolig

10. istandsættelse af lejebolig

11. udgifter til boets behandling

12. gæld til pengeinstitut, pensionskasse, forsikrings- og finansieringsselskaber o.l.

13. gæld med pant i fast ejendom

14. gæld med pant i løsøre (fx bil)

15. passiver vedrørende anparter

16. gæld sikret på anden måde (fx ved tilbageholdsret)

17. anden gæld.

Udgifter til begravelsen indgår ikke i beregningen af passiver.

3.3. Formuerettigheder omfatter engangsudbetalinger, der udløses som følge af dødsfaldet fra fx ATP, forsikringer (herunder begravelsesforsikringer) og pensionskasser. Ved beregningen indgår beløbet efter fradrag af skat.

Efterlevelseshjælp , jf. § 85 a i lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 om aktiv socialpolitik, og løbende pensionsudbetalinger til den efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Forsikringer , der udbetales til andre end boet eller efterlevende ægtefælle, fx til afdødes børn, indgår ikke i beregningen af aktiver.

4. Udbetaling af begravelseshjælpen

Begravelseshjælpen udbetales normalt senest 1 måned efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget en ansøgning derom med dokumentation for formue og formuerettigheder.

4.1. Endelig beregning af begravelseshjælpen

Endelig beregning af begravelseshjælpen kan ske på grundlag af følgende dokumenter fra skifteretten med de nævnte supplerende oplysninger, hvor disse konkret er nødvendige:

4.1.1. Skifteretsattest om boudlæg , eventuelt suppleret med oplysninger om afdødes gæld og om efterlevende ægtefælles formue og gæld inklusiv særeje og oplysninger vedrørende engangsudbetalinger til ægtefællen.

4.1.2. Skifteretsattest om udlæg til ægtefælle , med tilhørende åbningsstatus og oplysninger vedrørende engangsudbetalinger til ægtefællen.

4.1.3. Ved uskiftet bo og forenklet privat skifte: Åbningsstatus, suppleret med oplysninger om efterlevende ægtefælles særeje og engangsudbetalinger til ægtefællen.

4.1.4. Ved almindeligt privat skifte og bobestyrerboer: Boopgørelse, suppleret med oplysninger vedrørende ægtefællens særeje og engangsudbetalinger til ægtefællen.

4.2. Udbetaling før boet er afsluttet

4.2.1. Begravelseshjælpen kan udbetales, før skifterettens dokumenter foreligger, hvis begravelseshjælp skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb efter personer, der er født før 1. april 1957.

4.2.2. Kommunalbestyrelsen kan efter et konkret skøn efter ansøgning udbetale begravelseshjælpen som et a conto beløb. Kommunalbestyrelsen kan tage udgangspunkt i skattevæsenets seneste oplysninger om afdødes og den efterlevendes formueforhold, en erklæring på tro og love om formueforholdene på dødstidspunktet og forventede udbetalinger til boet og den efterlevende ægtefælle.

Det bemærkes, at der ikke foreligger noget retskrav på at få begravelseshjælpen udbetalt a conto. Kommunen kan benytte denne mulighed, hvis det i det konkrete tilfælde skønnes rimeligt på grundlag af de foreliggende oplysninger.

Begravelseshjælpen kan kun forlanges tilbagebetalt, hvis der skriftligt er gjort opmærksom på denne mulighed, og borgeren har skrevet under på at være bekendt hermed.

Hvis kommunen skønner, at der vil skulle udbetales maksimal begravelseshjælp, kan kommunen vælge at udbetale beløbet endeligt, selv om boet ikke er afsluttet.

5. Andre forhold

Udbetaling af begravelseshjælpen, før skifterettens dokument foreligger, kan ske efter kommunens konkrete skøn, fx hvis skifterettens behandling forventes at tage væsentlig længere tid end den sædvanlige behandlingstid i små boer (2 – 6 uger), og hvor det er klart, hvilket beløb der skal udbetales.

Udbetalingen sker til den, der har bestilt begravelsen eller – på dennes anmodning – til bedemanden. I tilfælde, hvor kommunen finder det usikkert, om den, der har bestilt og betalt begravelsen, også er den, der vil få boet udlagt, bør kommunen vente med at udbetale begravelseshjælpen, til skifteretsdokumentet foreligger.

Kommunen bør overveje hensynet til en smidig administration i forhold til risikoen for i enkelte tilfælde at komme til at udbetale begravelseshjælpen til den forkerte. I det store flertal af sager er det klart, at den, der bestiller begravelsen, også er den, der vil få boet udlagt.

6. Regulering

Begravelseshjælpens og formuegrænsernes grundbeløb reguleres 1 gang årligt med satsreguleringsprocenten. De regulerede beløb afrundes til nærmeste med 50 delelige beløb. Reguleringen sker pr. 1. januar og meddeles i en cirkulæreskrivelse i november måned året før.

7. Ankeadgang

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. § 6, nr. 4, i lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

8. Vejledning til borgerne

Kommunerne skal vederlagsfrit udlevere blanketter til borgerne og stille blanketter om begravelseshjælp vederlagsfrit til rådighed for bedemændene.

Kommunerne skal udarbejde en vejledning til ansøgere. Forslag til kommunens vejledning vedlægges som bilag A. Vejledningen skal suppleres med oplysninger om lokale forhold – kommunens adresse og telefon, hvilken afdeling, der behandler sagen, åbningstider m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 28. november 2006

Kirsten HvidBilag

 

Bilag:

Bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven

A. Forslag til kommunens vejledning til ansøgere om begravelseshjælp

B. Forslag til erklæring vedr. a contoudbetalingBilag A

Forslag til vejledning til ansøgere om begravelseshjælp

Man kan søge kommunalbestyrelsen i afdødes bopælskommune om begravelseshjælp.

De kan få en blanket til brug for ansøgning om begravelseshjælp hos bedemanden eller i kommunen.

Begravelseshjælp, der udbetales uafhængig af formuen

Begravelseshjælpen efter børn under 18 år udgør 7.200 kr. pr. 1. januar 2007.

Begravelseshjælpen efter personer, der er født før 1. april 1957, udgør mindst 1.050 kr.

Begravelseshjælp, der reguleres afhængig af formuen

Begravelseshjælpen efter personer over 18 år kan maksimalt udgøre 8.600 kr. pr. 1. januar 2007. Dette beløb nedsættes med det beløb, formuen overstiger visse grænser:

Hvis afdøde efterlader ægtefælle (eller registreret partner) eller børn under 18 år, er formuegrænsen pr. 1. januar 2007 28.750 kr. Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger 37.350 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957).

Hvis afdøde hverken efterlader ægtefælle (eller registreret partner) eller børn under 18 år, er formuegrænsen pr. 1. januar 2007 14.400 kr. Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger 23.000 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957).

Formueberegning

Begravelseshjælpens størrelse beregnes efter formuen på dødsdagen. De oplysninger om afdødes formue, kommunen skal bruge for at beregne hjælpen, svarer til de oplysninger, der skal skaffes til skifteretten.

Formuen omfatter også formuerettigheder som engangsudbetalinger, der udbetales til boet eller den efterlevende ægtefælle i anledning af dødsfaldet fra fx ATP, forsikringer og pensionsordninger. Engangsudbetalinger indgår i beregningen efter fradrag af eventuel skat.

Når afdøde efterlader ægtefælle eller registreret partner, er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund.

En eventuel efterlevelseshjælp i medfør af lov om aktiv socialpolitik og løbende pensionsudbetalinger til den efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Udgifter i forbindelse med begravelsen indgår ikke i beregningen.

Udbetaling af begravelseshjælpen

Normalt udbetales begravelseshjælp 1 måned efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgningen med dokumenter fra skifteretten 1)  og evt. anden nødvendig dokumentation for afdødes (og den efterlevende ægtefælles) formue og formuerettigheder.

Udbetaling før boet er afsluttet

Begravelseshjælpen kan udbetales, før skifterettens dokumenter foreligger

· hvis begravelseshjælp skal udbetales efter et barn under 18 år, eller

· hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb efter personer, der er født før 1. april 1957.

I undtagelsestilfælde kan kommunen efter et konkret skøn beslutte, at begravelseshjælpen udbetales som et a contobeløb, der kan efterreguleres, når boet er endeligt opgjort.

De skal søge særskilt, hvis De ønsker a contoudbetaling.

Ved afgørelsen af, om der kan udbetales et a contobeløb, kan kommunen tage udgangspunkt i skattevæsenets formueoplysninger for afdøde og den efterlevende ægtefælle og i de oplysninger, De giver om afdødes og den efterlevendes formue og formuerettigheder. De skal derfor oplyse hvilke aktiver, passiver og formuerettigheder, boet og den efterlevende ægtefælle havde på dødstidspunktet.

I tilfælde af, at begravelseshjælpen udbetales som et a contobeløb, kan kommunen kræve, at De skriver under på,

at de oplysninger, De har givet, er rigtige,

at De er indforstået med, at der kan finde efterregulering sted,

at De vil oplyse kommunen om resultatet af boets afslutning, og

at De vil tilbagebetale (en del af) a contobeløbet, hvis det ved boets afslutning viser sig, at der er udbetalt for meget i begravelseshjælp.


1) De dokumenter, der kan være tale om er: Skifteretsattest, åbningsstatus og boopgørelse. Derudover skal De oplyse om afdødes gæld, den efterlevendes særeje samt engangsudbetalinger til ægtefællen i anledning af dødsfaldet, hvis disse oplysninger ikke fremgår af skifterettens dokumenter.Bilag B

Forslag til erklæring vedr. a contoudbetaling af begravelseshjælp

E R K L Æ R I N G

Jeg vedlægger dokumentation for aktiver og passiver efter

______________________________

(afdødes navn og CPR-nummer).

Jeg erklærer hermed, at de oplysninger, jeg har givet, er i overensstemmelse med de virkelige forhold.

Jeg forpligter mig til at meddele kommunen resultatet af boets afslutning.

Jeg er indforstået med, at der kan ske en efterregulering, når boet er endeligt opgjort, og forpligter mig til at tilbagebetale begravelseshjælp, der er udbetalt a conto, hvis det ved boets afslutning viser sig, at der er udbetalt for meget i begravelseshjælp.

 

Sted, dato

 

Underskrift

 

Officielle noter

1) Disse oplysninger svarer til de oplysninger, som skifteretten skal bruge ved opgørelsen af afdødes bo. Hvor skifterettens dokumenter foreligger, jf. pkt. 5, kan skifterettens dokumenter lægges til grund for beregningen, eventuelt suppleret med oplysninger om afdødes gæld, ægtefællens særeje og engangsudbetalinger til ægtefællen i anledning af dødsfaldet.

2) Jf. fodnote 1