Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 29-årig mand blev ved tvang indlagt på en psykiatrisk afdeling på farlighedsindikation. Ved indlæggelsen blev han fundet uden sygdomserkendelse, præget af vrangforestillinger og viste sig efterfølgende at rumme udtalte formelle tankeforstyrrelser med privat logik, og han blev efter 17 dages indlæggelse tilbudt og motiveret for behandling med antipsykotisk medicin.

Efter 24 dages indlæggelse blev patienten uden umiddelbar baggrund pludselig voldsomt vred og opkørt, hvor han afspærrede kontaktpersonen vejen ud af sit rum, tog fat om skulderne på kontaktpersonen og pressede hende op ad væggen samt gav hende et knytnæveslag i maven. Efter kaldt alarm holdt han døren lukket med foden for dog herefter at sætte sig roligt på sengen. Med baggrund i de foregående dages aggressivitet, samt den konkrete situation, blev der ved tvang indgivet mikstur Rivotril 2 mg som beroligende medicin.

Efter yderligere 2 dages indlæggelse var patienten uændret psykotisk, præget af vrangforestillinger og udtalte formelle tankeforstyrrelser, let vakt aggressivitet og manglende sygdomserkendelse, hvorfor der blev truffet beslutning om tvangsbehandling med tablet Zyprexa 5 mg/injektion Serenase 5 mg intramuskulært, og således at medicineringen skulle justeres afhængig af effekt og bivirkninger inden for sædvanlig doseringsområde. Ved bivirkninger/manglende effekt skulle der skiftes til tablet Zeldox 40 mg x 2/ injektion Serenase 5 mg intramuskulært og således, at medicineringen skulle justeres afhængig af effekt og bivirkninger og inden for sædvanlig doseringsområde. Var der fortsat bivirkninger/manglende effekt, skulle der gives mikstur Serenase 5 mg, hvor dosis ligeledes skulle afpasses efter effekt og bivirkninger, hvor der alternativt måtte gives injektion Serenase 5 mg intramuskulært.

Patienten klagede over beslutningen om indgivelse af beroligende medicin med tvang og over beslutningen om tvangsmedicinering til Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn.

Den fulde tekst

Klage over indgivelse af beroligende medicin med tvang, samt over tvangsmedicinering

 

Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn godkendte beslutningen om indgivelse af beroligende medicin med tvang, idet nævnet fandt, at det - som situationen udviklede sig - var nødvendigt at patienten blev bragt til ro med henblik på en bedring af hans tilstand. Nævnet godkendte endvidere beslutningen om tvangsmedicinering.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn fandt, at betingelserne for indgivelse af beroligende medicin med tvang var opfyldt, idet det var nødvendigt at bringe patienten til ro med henblik på bedring af hans tilstand. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at han ifølge journalen de seneste dage forinden havde haft let vakt aggressivitet, og at han umiddelbart forud for indgivelse af den beroligende medicin havde været korporligt aggressiv og i forbindelse hermed meget urolig.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn fandt endvidere, at patienten var sindssyg, og at det ville være uforsvarligt ikke at tvangsbehandle ham, da udsigten til hans helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring i tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Imidlertid fandt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, at de besluttede alternative valg af tvangsmedicin, ud over beslutningen om godkendelse af behandling med Zypreza og alternativt injektion Serenase, ikke var i overensstemmelse med psykiatrilovens forudsætning om, at der kan træffes beslutning om en bestemt behandling, idet nævnet fandt, at patienten burde have mulighed for på ny at få behandlet en klage, såfremt der viste sig behov for at træffe beslutning om at ændre tvangsmedicineringen.

På den baggrund tiltrådte Sundhedsvæsenets Patientklagenævn afgørelsen om tvangsbehandling af patienten, dog kun afgørelsen om tvangsbehandling med tablet Zyprexa 5 mg/injektion Seranase, og således at medicineringen justeres afhængigt af effekt og bivirkninger inden for sædvanligt doseringsområde.