Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 65

Betænkning over Forslag til lov om forbud mod omskæring af kvinder
Nr L 65 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19970506

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til justitsministeren og sundhedsministeren, som

disse har besvaret skriftligt.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget og Birthe Rønn Hornbech (V)) lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Et flertal inden for flertallet (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) tager fortsat stærkt afstand fra enhver form for omskæring af piger og kvinder, men mener ikke, der p.t. skal vedtages en særlov herom.

Kvindelig omskæring er allerede strafbart i Danmark. Efter straffelovens § 245 straffes den, der tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, med fængsel i indtil 4 år.

Flertallet henviser til det omfattende oplysningsarbejde, der foregår målrettet mod den etniske personkreds, der er relevant i forbindelse med traditioner for omskæring.

Flertallet mener fortsat, at oplysning og påvirkning er de bedste midler i forebyggelsen af omskæring, men er villig til senere at overveje lovindgreb, dersom problemet aktualiseres.

Et mindretal inden for flertallet (Birthe Rønn Hornbech (V)) konstaterer, at kvindelig omskæring her i landet er strafbart efter straffelovens voldsbestemmelser.

Mindretallet finder, at pigeomskæring er så modbydelig en lemlæstelse, at der internationalt bør gøres alt for at stoppe denne forbrydelse.

Mindretallet er imidlertid af den opfattelse, at dels vil en ensidig dansk udvidelse alene af dansk strafbarhedsområde til hele kloden ikke standse omskæring, der er udtryk for en tusindårig tradition, dels vil forholdene ikke blive konstateret, endsige politianmeldt.

Mindretallet har i den forbindelse noteret sig justitsministerens oplysning om, at der ikke kendes tilfælde på omskæring, der har ført til straffesager i Danmark, ligesom der i det hele ikke er fremlagt dokumentation for omskæring på piger, der opholder sig i Danmark.

Ophør af pigeomskæring kræver både en massiv international fordømmelse, herunder strafbarhed, og en holdningspåvirkning.

Mindretallet må konstatere, at regeringspartierne er mere optaget af at lovgive om hundehaler end massivt at tage afstand fra kvindelig omskæring og inddrage de danske sociale myndigheder og udlændingemyndigheder i et præventivt arbejde over for truede pigebørn. Regeringen har tillige efter mindretallets opfattelse forsømt massivt at fordømme denne undertrykkelse af pigebørn og kvinder, men tværtimod i integrationspolitikken betragtet emnet som et tabu.

Mindretallet efterlyser hos regeringen en øget indsats i international sammenhæng, ligesom mindretallet opfordrer regeringen til at overveje at anvende udvisningsbestemmelserne på forældre, der har foranlediget omskæring i ind- eller udland over for herboende børn.

Et mindretal (Det Konservative Folkepartis, Fremskridtspartiets og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget og Inge Dahl-Sørensen (V) og Erling Oxdam (V)) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et flertal inden for mindretallet (Det Konservative Folkepartis, Fremskridtspartiets og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget) ønsker at tilkendegive, at der er et behov for at have en klar lovgivning, der forbyder lemlæstende omskæring af kvinders kønsorganer i Danmark. En lignende lovgivning er i dag kendt i bl.a. Sverige og Norge, hvorfra udvalget afventer en udtalelse, der yderligere vil begrunde dette lovforslag. Dette flertal ser de øvrige skandinaviske lande som foregangslande i forhold til Danmark i den forbindelse.

Dette flertal vil understrege, at der i dag ikke er lovhjemmel til at straffe forældre, der tager til udlandet for at foretage det lemlæstende indgreb på pigers kønsorganer. Et sådant hul i lovgivningen sætter ikke blot helbredet i fare for mindst 800 piger bosiddende i Danmark. Det krænker også deres menneskerettigheder. Det fremgår klart af justitsministerens svar på spørgsmål 7, jf. bilag 8, at lemlæstende omskæring er omfattet af FN's konvention om Barnets Rettigheder. Der er derfor også folkeretlig hjemmel til at lovgive imod omskæring af danske kvinder foretaget i udlandet.

Dette flertal skal derfor beklage, at Folketinget ikke vil medvirke til at efterleve FN's konvention om Barnets Rettigheder til fulde.

Et mindretal inden for mindretallet (Inge Dahl-Sørensen (V) og Erling Oxdam (V)) finder, at omskæring af piger er så modbydelig en lemlæstelse, at man skal gøre alt for at stoppe denne forbrydelse.

Mindretallet finder det helt urimeligt, at forældre straffrit kan rejse til udlandet og få dette barbariske indgreb foretaget.

Det forhold, at omskæringen, dvs. den kriminelle handling, foregår i et land, der ikke forbyder dette, skal ikke fritage forældrene for straf efter dansk ret.

Mindretallet finder, at den omstændighed, at forældre, der bor her i landet, ved, at også omskæring foretaget i udlandet er strafbar, vil have en præventiv effekt.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Helen Jørgensen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Arne Melchior (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Pia Kjærsgaard (DF) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Tillægsbetænkning

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i nogle møder og har

herunder stillet spørgsmål til justitsministeren.

Udvalget tager til efterretning, at justitsministeren i forbindelse med lovforslagets 2. behandling lovede en redegørelse i det kommende folketingsår.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget og Birthe Rønn Hornbech (V) og Svend Aage Jensby (V)) lovforslaget til forkastelse.

Et mindretal (Det Konservative Folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer af udvalget og Inge Dahl-Sørensen (V) og Erling Oxdam (V)) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP) Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen