Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 73

Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, indfødsretsloven og navneloven (Ratifikation af Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner)
Nr L 73 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19970220

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til justitsministeren og sundhedsministeren, som

disse har besvaret skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig og mundtlig henvendelse fra Landsforeningen Adoption og Samfund.

Der er af justitsministeren stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Det er udvalgets klare opfattelse, at man med dette lovforslag alene har taget stilling til spørgsmålet om tilretning af adoptionsloven i relation til at give samtykke til, at Danmark ratificerer Haagerkonventionen.

Hvad angår en egentlig revision af adoptionslovgivningen skal udvalget herunder henvise til dets afgivne beretning i folketingsåret 1995-96 vedrørende beslutningsforslag nr. B 112 (Forslag til folketingsbeslutning om liberalisering af adoptionslovgivningen) samt nok engang understrege over for justitsministeren, at det er udvalgets ønske, at justitsministeren anmoder adoptionsudvalget om at færdiggøre udvalgsarbejdet så betids, at det vil være muligt for justitsministeren, inden Folketinget går på sommerferie, at fremsætte forslag til revision af adoptionslovgivningen.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse med det af justitsministeren stillede ændringsforslag.

ÆndringsforslagAf justitsministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 1 1) Efter det under nr. 4 foreslåede § 28, stk. 2, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 3. Træffes der ikke bestemmelse som nævnt i stk. 2, har en afgørelse om adoption virkning fra barnets ankomst her til landet.«

Bemærkninger

Til nr. 1 Efter forslaget til § 28, stk. 2, kan justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, bestemme, at en adoption kan bevilges i et andet land, når adoptionen er gennemført efter Haagerkonventionens regler. Hvis adoptionsbevillingen på grundlag af en sådan bestemmelse udstedes i barnets oprindelsesland, skal Danmark efter konventionens regler anerkende denne bevilling.

Træffes der derimod ikke bestemmelse om, at adoptionen kan bevilges i barnets oprindelsesland, skal adoptionsbevillingen i overensstemmelse med adoptionslovens almindelige ordning udstedes i Danmark.

Efter praksis går der i dag en periode på ca. 3 måneder fra hjemtagelsen af et udenlandsk adoptivbarn, til adoptionsbevilling udfærdiges.

Ændringsforslaget indebærer, at denne mellemperiode bortfalder, når adoptionen er gennemført i overensstemmelse med Haagerkonventionen.

Efter ændringsforslaget skal en adoptionsbevilling i den situation udstedes hurtigst muligt med virkning fra barnets ankomst her til landet. På dette tidspunkt vil de tilladelser og samtykkeerklæringer, der efter adoptionsloven og Haagerkonventionen skal indhentes, normalt foreligge, og adoptanterne vil have erklæret sig indforstået med at modtage barnet. Hvis de fornødne attester og dokumenter undtagelsesvis ikke er modtaget, når barnet kommer her til landet, vil adoptionsbevillingen blive udstedt snarest herefter med virkning fra barnets ankomst.

To af de lande (Thailand og Philippinerne), som Danmark hidtil har modtaget et begrænset antal børn fra (i 1995 19 børn ud af i alt 548 adopterede udenlandske børn) træffer først en afgørelse, der kan danne grundlag for en dansk bevilling, efter forløbet af en prøveperiode, hvor det pågældende land har modtaget et antal rapporter om forløbet af anbringelsen af barnet i Danmark. I disse tilfælde vil adoptionsbevillingen blive udstedt snarest muligt, efter at den endelige tilladelse fra barnets oprindelsesland foreligger, men med virkning fra barnets ankomst her til landet.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen