Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 76

Betænkning over Forslag til lov om Dansk Sprognævn
Nr L 76 1996-97, 1. samling

Afgivet af Kulturudvalget

Afgivet: 19970219

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til kulturministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig og mundtlig henvendelse fra Modersmål-Selskabet.

Der er af kulturministeren og et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med det af ministeren stillede ændringsforslag.

Et mindretal (Venstres, Det Konservative Folkepartis og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

ÆndringsforslagAf et mindretal (V og KF), tiltrådt af et mindretal (DF):

Til § 2 1) Paragraffen affattes således:

»§ 2. I forbindelse med fastlæggelse af den danske retskrivning kan Dansk Sprognævn på egen hånd foretage ændringer og ajourføringer af ikkeprincipiel karakter.

Stk. 2. Ændringer af principiel karakter kræver godkendelse af kulturministeren efter indhentet udtalelse fra undervisningsministeren.«

Af kulturministeren, tiltrådt af et flertal (S, SF, RV og CD):

Til § 9 2) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Det første repræsentantskab beskikkes for perioden fra 1. august 1997 til 31. december 1999 i henhold til de regler, der fastsættes i medfør af § 6, stk. 2.«

Bemærkninger

Til nr. 1 Ændringsforslaget har til formål at forhindre en monopolisering af udgivelsen af retskrivningsordbogen. Forslagsstillerne mener, at der finder en konkurrenceforvridning sted, når Dansk Sprognævn kan knytte sin normerende funktion til en enkelt retskrivningsordbog.

Til nr. 2 I lys af den igangværende lovbehandling har Kulturministeriet fundet det mest hensigtsmæssigt at forlænge beskikkelsesperioden for det siddende sprognævn, indtil lovbehandlingen er afsluttet.

Som konsekvens heraf foreslås det første repræsentantskab beskikket for perioden 1. august 1997 til 31. december 1999.

Hanne Andersen (S) fmd. Søren Hansen (S) Eva Fatum (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Peder Sass (S) Margrete Auken (SF) Elsebeth Gerner Nielsen (RV) Aage Frandsen (SF) Peter Duetoft (CD) Ester Larsen (V) Helge Sander (V) Lars Løkke Rasmussen (V) nfmd. Hans Christian Schmidt (V) Torben Rechendorff (KF) Agnete Laustsen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Poul Nødgaard (DF)

Fremskridtspartiet og Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.

Tillægsbetænkning

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i nogle møder.

Udvalget er af den opfattelse, at det kan være hensigtsmæssigt at sikre, at Dansk Sprognævn, der er den myndighed, som fastlægger retskrivningen, også sørger for, at der til enhver tid findes og med jævne mellemrum offentliggøres en publikation. Den skal præsentere den gældende retskrivning og eksempler på dens anvendelse for dem, der skal følge reglerne, f.eks. offentlige myndigheder og skoler.

Når Dansk Sprognævn reviderer og supplerer retskrivningen, bør fremgangsmåden være, at Dansk Sprognævn ved licitation udvælger et forlag til at stå for udgivelsen og offentliggørelsen af dansk retskrivning. En licitation vil naturligvis sikre, at udvælgelsen af forlag tages op til selvstændig vurdering hver gang.

Kulturministeren har til tillægsbetænkningen tilkendegivet, at Dansk Sprognævn således ikke optræder i egenskab af forlag ved bogudgivelse af retskrivningsordbogen.

Udvalget understreger, at lovforslaget ikke udelukker andre forlag fra at udgive konkurrerende retskrivningsordbøger, der - såfremt de er i overensstemmelse med den af Dansk Sprognævn fastlagte retskrivning - kan bruges af offentlige myndigheder og skoler.

Herefter indstiller udvalget lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Hanne Andersen (S) fmd. Søren Hansen (S) Eva Fatum (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Peder Sass (S) Margrete Auken (SF) Henrik Svane (RV) Aage Frandsen (SF) Peter Duetoft (CD) Ester Larsen (V) Helge Sander (V) Lars Løkke Rasmussen (V) nfmd. Hans Christian Schmidt (V) Torben Rechendorff (KF) Agnete Laustsen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Ole Donner (DF)

Fremskridtspartiet og Enhedslisten havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen