Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 144

Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og erstatningsansvarsloven (Styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelser m.v.)
Nr L 144 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19970429

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra Vagn Greve, Greve, og Elfi og Mike Seibert Palmer, Vallensbæk.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Centrum-Demokraternes medlem) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal inden for flertallet (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) er enig i lovforslagets intentioner om at forbedre retsstillingen for forbrydelsernes ofre.

Mindretallet finder, at det forebyggende arbejde stedse skal forsøges forbedret ud fra det grundsynspunkt, at enhver forbrydelse, der kan undgås, sparer mindst et offer.

Mindretallet understreger, at offerets deltagelse i konfliktråd skal være helt frivillig for ikke at virke som en belastning for ofrene, og at ofrene således ikke på nogen måde må presses til at deltage.

Hensynet til forbryderen må heller aldrig på dette punkt gå forud for hensynet til offeret.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte lovforslag nr. L 145 (Forslag til lov om ændring af straffeloven, våbenloven og lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.). Mindretallet udtrykker i den forbindelse utilfredshed med, at L 145 om skærpelse af voldsstraffene slet ikke lever op

til statsministerens løfter i hans nytårstale. Der henvises til mindretallets betænkningsbidrag til L 145 og mindretallets eget lovforslag nr. L 134 (Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven).

Et andet mindretal inden for flertallet (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) har længe villet styrke forholdene for ofrene for forbrydelser. Dette lovforslag er et stort skridt i den rigtige retning. Fremskridtspartiet stemmer derfor med glæde for forslaget.

Imidlertid mangler der en væsentlig ting i forhold til ofrenes retsstilling, nemlig muligheden for at tage aktivt del i retsmødet.

I dag er det sådan, at offeret og offerets advokat kun har mulighed for at ytre sig i forbindelse med udmåling af erstatningen. Selve sagen tilrettelægges og føres således af anklageren og forsvareren. Det offentlige repræsenterer med andre ord offeret og fører sagen for offeret. Det er i mange tilfælde en klar fordel for offeret.

Det er imidlertid ikke altid en fordel, at offeret og offerets advokat er afskåret fra at begære vidner indkaldt og eventuelt stille uddybende spørgsmål til vidnerne og tiltalte. Offerets advokat kan ganske vist henstille til anklageren, at visse vidner indkaldes, og at visse spørgsmål stilles, men anklageren behøver ikke følge henstillingen.

Offeret får på denne måde klart en opfattelse af at være sat til side og være glemt.

Gennem flere spørgsmål til justitsministeren om lovforslaget har Fremskridtspartiet forsøgt at nå frem til, at ofrene og deres advokater skulle have partsstatus, men regeringen har været afvisende, selv i forhold til en begrænset partsstatus.

Da indførelsen af partsstatus for offeret vil have ganske vidtrækkende og radikale konsekvenser, jf. justitsministerens svar, har Fremskridtspartiet valgt at lade spørgsmålet ligge i forhold til dette lovforslag, men vil tage det op senere.

Et mindretal (Centrum-Demokraternes medlem af udvalget) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget ved 2. behandling.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Helen Jørgensen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Ændringsforslag

Af justitsministeren:

Til § 4 1) I paragraffen ændres »1. maj 1997« til: »1. juni 1997«.

Bemærkninger

Til nr. 1 Da loven ikke er vedtaget inden det oprindeligt foreslåede tidspunkt for ikrafttræden den 1. maj 1997, foreslås det, at tidspunktet for lovens ikrafttræden ændres til den 1. juni 1997.

Officielle noter

Ingen