Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 163

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser (Forbud mod anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner)
Nr L 163 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19970513

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra Assurandør-Societetet og Arbejdsmarkedspensionsrådet.

Der er af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et flertal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal (Fremskridtspartiets og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling, men vil stemme for de stillede ændringsforslag.

ÆndringsforslagAf et mindretal (V og KF), tiltrådt af et mindretal (FP og DF):

Til § 1 1) I det under nr. 1 foreslåede § 3 a, 1. pkt., ændres ordene »anmode om, indhente eller modtage og bruge« til: »anmode om eller indhente«.

Til § 2 2) I det under nr. 1 foreslåede § 9 a, 1. pkt., ændres ordene »anmode om, indhente eller modtage og bruge« til: »anmode om eller indhente«.

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2 Forslagsstillerne finder det urimeligt, at forsikringsselskaber og firmapensionskasser, som har fået kendskab til en foreliggende DNA-analyse, ikke må tage hensyn til dennes resultat, det vil sige anvende den. Forslagsstillerne finder det ligeledes urimeligt at forbyde forsikringsselskaber og pensionskasser at modtage sådanne analyser. På den baggrund foreslås det med ændringsforslagene, at forsikringsselskaberne og pensionskasserne alene skal være afskåret fra at anmode om eller indhente disse DNA-analyser.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Helen Jørgensen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Arne Melchior (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Pia Kjærsgaard (DF) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Officielle noter

Ingen