Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 191

Betænkning over Forslag til lov om Nævnet for Etnisk Ligestilling
Nr L 191 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19970513

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til indenrigsministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra:

Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination,

Samordningsudvalget for Europæisk år mod racisme,

Sekretariatet for Nævnet for Etnisk Ligestilling og

Soldue Indvandrerkvindeforening.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets og Dansk Folkepartis medlemmer) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal inden for flertallet (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) har med tilfredshed bemærket, at ministeren i Folketingssalen har udtalt, at nævnet ikke skal favorisere etniske minoriteter, men tage den »efter regeringens opfattelse selvfølgelige lige ret for mennesker, der opholder sig her i landet, alvorligt«.

Mindretallet deler denne opfattelse om lige ret. Mindretallet udtrykker ønsket om, at nævnet, der er forpligtet til at skabe grundlag for en seriøs debat, vil arbejde på at gøre sig selv overflødigt.

Mindretallet deler ministerens opfattelse af, at nævnet ikke skal være et klageorgan endsige en etnisk ombudsmand.

Mindretallet forventer, at ministeren vil orientere Retsudvalget om nævnets sammensætning og oversende forretningsorden m.v.

Mindretallet forventer, at ministeren løbende vil orientere Retsudvalget om nævnets arbejde.

Et mindretal (Fremskridtspartiets og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Helen Jørgensen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Arne Melchior (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Pia Kjærsgaard (DF) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Tillægsbetænkning

Udvalget har, efter at lovforslaget ved 2. behandling blev henvist

til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde og har

herunder stillet spørgsmål til indenrigsministeren, som denne har

besvaret skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og mundtlige henvendelser fra Rene Ramon Cromefeldt-Bie, Vejle, og Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination.

Et af udvalgets spørgsmål og indenrigsministerens svar herpå er optrykt som bilag til tillægsbetænkningen.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Fremskridtspartiets medlem) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal inden for flertallet (Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget) støtter lovforslaget, men ønsker at knytte følgende bemærkninger til sin tilslutning:

Bekæmpelsen af diskrimination bør integreres i dansk lovgivning. Det vil styrke de bestræbelser, som allerede gøres og fortsat skal udvikles for at komme diskriminationen til livs.

I dette arbejde indgår en lang række elementer. Oplysning, viden, konkret kendskab til indvandreres og danskeres baggrund, kultur og tradition er væsentlige i skabelsen af forståelse og nedbrydning af fordomme. Men virkeligeheden har vist, at det trods arbejde ad denne vej igennem årene ikke er lykkedes at komme diskriminationen af folk fra etniske mindretal til livs. At der er eksempler på, at en sådan finder sted, er der ingen tvivl om. Efter mindretallets opfattelse er det derfor vigtigt, at der tænkes nyt på dette område, og mindretallet ser et forsøg med indførelse af et klageorgan som et udtryk for en sådan nytænkning. Mindretallet havde derfor gerne set, at lovforslaget havde fulgt de ideer, som et flertal i ekspertudvalget under Nævnet for Etnisk Ligestilling er fremkommet med. Gennem et forsøg med et sådant organ kunne der være høstet erfaringer med bekæmpelse af diskrimination fra en »lige ret«-indfaldsvinkel, som kunne have beriget debatten og udvidet erfaringsgrundlaget. Det har ministeren ikke ønsket, hvilket mindretallet beklager.

I den forbindelse har mindretallet da også bemærket sig, at Det Danske Center for Menneskerettigheder i sit høringssvar skriver:

»Efter Centrets opfattelse er det væsentligt, at denne opgave (varetagelse af sager om etnisk forskelsbehandling, - mindretallets tilføjelse) varetages, og for tiden synes det danske klagesystem ikke at kunne leve op til forpligtelsen i FN's racediskriminationskonventions artikel 6 til at sikre effektiv beskyttelse og effektive retsmidler imod enhver form for racediskriminerende handling i modstrid med konventionen.«

Efter mindretallets opfattelse bør dette forhold tages alvorligt af ministeren, som derfor opfordres til at iværksætte en grundig undersøgelse af, hvor Danmark lever op til vores internationale forpligtelser på dette område, og såfremt det ikke er tilfældet, da at fremsætte forslag, som kan sikre, det kommer til at ske fremover.

Med hensyn til sammensætningen af nævnet, som det er tænkt med lovforslaget, skal mindretallet ikke undlade at gøre opmærksom på, at omfanget af ministerudpegede medlemmer af nævnet forekommer noget overdrevet - en opfattelse, som mindretallet ikke står alene med, men som også kommer til udtryk i flere af høringssvarene. I den forbindelse har mindretallet bemærket sig de synspunkter, som Rene Ramon Cromefeldt-Bie har fremsat i en henvendelse til Retsudvalget, jf. bilag 21. Mindretallet skal derfor opfordre ministeren til at sikre, at adopterede fra udlandet sikres plads i Nævnet for Etnisk Ligestilling.

Et mindretal (Fremskridtspartiets medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Lissa Mathiasen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Sonja Albrink (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Erling Oxdam (V) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Bilag

Udvalgets spørgsmål nr. 8 og indenrigsministerens svar herpå er optrykt som bilag til tillægsbetænkningen

Spørgsmål:

Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra Rene Ramon Cromefeldt-Bie, Vejle, jf. bilag 21.

Svar:

Rene Ramon Cromefeldt-Bie foreslår, at lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3, ændres, således at et af de fire medlemmer, der skal udpeges af indenrigsministeren, er en person med en anden hudfarve, der er adopteret af danske forældre. Såfremt denne ændring ikke kan foretages, foreslås det, at betingelserne fremgår af bemærkningerne til loven.

Rene Ramon Cromefeldt-Bie henviser blandt andet til, at man herved får en person i nævnet, som kender den danske kultur, det danske sprog og de danske love, men som også kender den uretfærdige forskelsbehandling, som man kan blive udsat for på grund af sit udseende.

Indenrigsministeriet skal hertil bemærke, at man ikke finder grundlag for at foretage den foreslåede ændring, men vil have henvendelsen in mente ved udpegning af medlemmer.

Officielle noter

Ingen