Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 215

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere (Gennemførelse af EU-udleveringskonventionen)
Nr L 215 1996-97, 1. samling

Afgivet af Retsudvalget

Afgivet: 19970520

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder

stillet spørgsmål til justitsministeren, som denne har besvaret

skriftligt.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Et mindretal inden for mindretallet (Enhedslistens medlem af udvalget) finder det vigtigt at gøre det klart, at med vedtagelsen af dette lovforslag betrædes en udviklingsvej, som er overordentlig problematisk. Udleveringskonventionen er foruroligende vag og upræcis i sin udformning af de bestemmelser og definitoner for, hvem der skal kunne udleveres til retsforfølgelse i andre EU-lande. Her skal det blot til illustration nævnes, som det hedder i artikel 3 om »Sammensværgelser og forbrydersammenslutninger«, at der kan ske udlevering af »en gruppe personer, som handler med et fælles formål«!

Med indførelsen af så vage og unøjagtige begreber i internationale konventioner åbnes der for en skræmmende udvikling, som kan bevirke, at man kriminaliserer personer og grupper, som udfører et i visse samfund og miljøer helt ordinært stykke legitimt politisk arbejde. Denne udvikling må Enhedslisten advare kraftigt imod.

I denne forbindelse skal Enhedslisten ikke undlade at henlede opmærksomheden på, at også menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har udtrykt alvorlig bekymring for den udvikling, som vedtagelsen af denne konvention er et bidrag til. Det hedder således i en udtalelse:

»Amnesty International er bekymret for, at de, der med vedtagelsen af konventionen dømmes til at være involveret i eller støtte »terroristiske sager« eller de, der dømmes til at være en trussel mod »den offentlige orden« i et EU-medlemsland, kan blive udelukket fra at opnå flygtningestatus og opleve at blive udleveret, genudleveret eller ydermere flyttet til et land, hvor de vil stå over for alvorlige menneskerettighedskrænkelser.'

Denne bekymring for konsekvenserne for politiske asylsøgere bliver i Enhedslistens øjne ikke mindre, når det fra den spanske regerings side i forhandlinger under regeringskonferencen fremføres, at det ikke skal være muligt for en EU-borger at søge politisk asyl i et andet EU-land.

Efter Enhedslistens opfattelse er denne konvention et udtryk for endnu et bidrag til opbygningen af den union, som Enhedslisten er imod. Konventionen indeholder en bestemmelse om, at et land ikke kan nægte udlevering af egne statsborgere til andre EU-lande, heller ikke selv om disse er anklaget for såkaldt politiske forbrydelser. Dette princip bryder med, hvad der har været dansk opfattelse i årevis - en opfattelse, som ikke bare har omfattet danske statsborgere, men også folk med opholdstilladelse i landet igennem længere tid.

Den danske regering har i lyset af denne danske tradition taget forbehold for EU-udleveringskonventionen på spørgsmålet om udlevering af egne statsborgere, hvilket Enhedslisten har noteret sig. Enhedslisten har ligeledes noteret sig, at der ikke er tale om et generelt forbehold, men om et tidsbegrænset, der skal fornys hvert 5. år, hvorfor Enhedslisten finder det vigtigt, at der finder en sådan fornyelse sted. Enhedslisten noterer sig endvidere, at en opgivelse af det tidsbegrænsede forbehold kræver en ændring af den danske udleveringslov, jf. besvarelsen af spørgsmål 3 på bilag 5.

Dorte Bennedsen (S) Erling Christensen (S) Holger Graversen (S) Per Kaalund (S) Helen Jørgensen (S) Margrete Auken (SF) nfmd. Bjørn Elmquist (RV) fmd. Søren Søndergaard (EL) Arne Melchior (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Svend Aage Jensby (V) Kristian Thulesen Dahl (DF) Helge Adam Møller (KF) John Vinther (KF) Gitte Seeberg (KF) Tom Behnke (FP)

Officielle noter

Ingen