Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 62

Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler (Definitioner, parkeringsafgift, lønindeholdelse m.v.)
Nr L 62 1997-98. 2. samling

Afgivet af Trafikudvalget

Afgivet: 19980611

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i nogle møder og har herunder stillet spørgsmål til trafikministeren, som denne har besvaret dels skriftligt, dels mundtligt.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige henvendelser fra Byggeriets Arbejdsgivere og Håndværksrådet.

Der er af trafikministeren og to mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et mindretal (Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Centrum-Demokraternes medlemmer af udvalget) lovforslaget til vedtagelse med de af trafikministeren stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal (Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af trafikministeren og det under nr. 2 stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal (Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et fjerde mindretal (Enhedslistens medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling, men vil stemme for de af trafikministeren stillede ændringsforslag.

Enhedslisten kan støtte en øget indsats omkring parkeringskontrollen, da dette kan medvirke til at begrænse antallet af biler i de større byer. Derfor kan Enhedslisten støtte den del af lovforslaget, som vedrører forhandling om fordelingen af indtægterne fra parkeringskontrol. Derimod kan Enhedslisten ikke acceptere, at EU skal bestemme, at traktorer skal kunne køre hurtigere, når der ikke er et dansk ønske om at tillade dette.

Enhedslisten støtter heller ikke princippet om at benytte lønindeholdelse ved gæld til det offentlige, herunder ubetalte småbøder. Når lovforslaget sættes til samlet afstemning, må Enhedslisten derfor stemme imod.

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Til § 1

Af et mindretal (DF):

1) Nr. 3 affattes således:

»3. § 122 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Parkeringsafgift pålagt i medfør af stk. 1 tilfalder den kommune, der udfører kontrollen. Reglerne i § 121, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3-5 finder tilsvarende anvendelse.«»

Af et mindretal (KF), tiltrådt af et mindretal (V og DF):

2) I det under nr. 4 foreslåede § 122 b, stk. 1, indsættes efter »Ubetalt parkeringsafgift« ordene: »på mere end 2.000 kr.«

Af et mindretal (DF):

3) Nr. 6 affattes således:

»6. § 134 a ophæves.«

Af trafikministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 4

4) I stk. 1 indsættes efter »1998«: », jf. dog stk. 2«.

5) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 2. Trafikministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 4.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Ændringsforslaget betyder, at alle parkeringsafgifter tilfalder kommunen og ikke skal fordeles af trafikministeren mellem staten og kommunen.

Til nr. 2

Ændringsforslaget indebærer, at der indføres en bagatelgrænse for, hvornår der kan anvendes foranstaltninger som lønindeholdelse m.v. ved ubetalte parkeringsafgifter, og begrænser dermed virksomhedernes administrationsbyrde.

Til nr. 3

Ændringsforslaget indebærer, at trafikministerens adgang til at bemyndige en styrelse til at udøve ministerens beføjelser bortfalder.

Til nr. 4 og 5

Ændringsforslagene indebærer, at trafikministeren bemyndiges til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for bestemmelserne om lønindeholdelse for skyldige parkeringsafgifter. Bemyndigelsen vil blive udnyttet til at sikre, at bestemmelserne først træder i kraft, når Det Fælles Lønindeholdelsessystem er i drift. Systemet forventes idriftsat den 1. september 1998, og intet tyder på nuværende tidspunkt på, at denne tidsplan ikke skulle kunne holde. Hvis idriftsættelsen imidlertid mod forventning må udsættes af tekniske eller administrative årsager, vil ikrafttrædelsestidspunktet blive udsat tilsvarende.

Ændringsforslagene skal ses i lyset af den væsentlige forenkling af de administrative byrder, som idriftsættelsen af Det Fælles Lønindeholdelsessystem vil betyde for de arbejdsgivere, der anmodes om at foretage lønindeholdelse. Det undgås herved, at arbejdsgiverne i en overgangsperiode, indtil systemet idriftsættes, skal administrere afgørelser om indeholdelse i løn for skyldige parkeringsafgifter efter de hidtidige procedurer.

Det Fælles Lønindeholdelsessystem vil indebære en koordination af administrationen af de offentlige myndigheders afgørelser om lønindeholdelse i forhold til arbejdsgiverne. Der vil således blive fremsendt et entydigt restancetrækkort til arbejdsgiverne, uanset hvilken myndighed der har truffet afgørelsen om lønindeholdelse, og uanset at flere forskellige myndigheder har truffet samtidige afgørelser. Trækkortet skal desuden sikre, at medarbejdernes gældsforhold til det offentlige anonymiseres i så vid udstrækning som muligt. Herudover etableres en enstrenget kommunikation mellem arbejdsgiverne og de offentlige myndigheder, også på betalingssiden, idet arbejdsgiverne kun skal kommunikere med systemet og ikke med de enkelte myndigheder. Kommunikationen vil kunne ske elektronisk, og alle gængse betalingsformer vil blive stillet til rådighed for arbejdsgiverne.

Systemet rummer endvidere mulighed for, at arbejdsgiverne kan anvende et lønservicebureau som »administrator« af afgørelser om lønindeholdelse med den virkning, at al kommunikation finder sted mellem det pågældende bureau og systemet, hvilket også vil gælde pengestrømmene. Arbejdsgiverne vil herved helt kunne frigøre sig for administrationen af afgørelser om lønindeholdelse, og udgiften til lønservicebureauet, som typisk vil ligge på ca. 5-8 kr. pr. løntræk, vil kunne finansieres af den administrationsgodtgørelse på op til 20 kr. pr. løntræk, som arbejdsgiverne kan beregne sig, jf. bekendtgørelse nr. 1128 af 18. december 1997 om administrationsgodtgørelse og beløbsgrænse i forbindelse med lønindeholdelse. Det fremgår endvidere af samme bekendtgørelse, at der er fastsat en beløbsgrænse på 1.000 kr. for iværksættelse af lønindeholdelse.

Af administrative årsager er ændringsforslaget udformet således, at også bestemmelserne om modregning i overskydende skat m.v. først træder i kraft samtidig med bestemmelserne om lønindeholdelse.

Helge Mortensen (S) Holger Graversen (S) Poul Andersen (S) nfmd. Jytte Wittrock (S) Søren Hansen (S) Margrete Auken (SF) Arne Melchior (CD) fmd. Vibeke Peschardt (RV) Søren Kolstrup (EL) Svend Heiselberg (V) Kristian Jensen (V) Svend Erik Hovmand (V) Erik Jacobsen (V) Kaj Ikast (KF) Brian Mikkelsen (KF) Ole Donner (DF) Klaus Kjær (DF)

Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Officielle noter

Ingen