Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 74

Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Motorcykel med tilkoblet påhængsvogn eller påhængsredskab)
Nr L 74 1997-98. 2. samling

Afgivet af Trafikudvalget

Afgivet: 19980430

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i et møde og har herunder stillet et spørgsmål til trafikministeren.

Endvidere har udvalget modtaget en skriftlig henvendelse fra Danske Motorcyklisters Råd.

Udvalget har endvidere modtaget et brev fra trafikministeren, som er optrykt som bilag til betænkningen.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem) lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal (Endhedslistens medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Mindretallet er af den opfattelse, at det ikke alene er trafiksikkerhedsmæssigt uforsvarligt at anbringe passagerer herunder børn i en åben påhængsvogn, der kører 70 km/t, men at varetransport i en påhængsvogn bag på en motorcykel også forekommer at være temmelig risikabelt for såvel fører som andre trafikanter.

Enhedslisten har noteret sig, at hverken Færdselsstyrelsen eller Rådet for Trafiksikkerhedsforskning har kunnet fremskaffe statistisk materiale, som siger god for lovforslaget. De uformelle kontakter, som er omtalt i bemærkningerne til lovforslaget, siger kun god for påhængskøretøjer bag meget store motorcykler. Dette betyder, at lovforslaget går langt videre, end der er sikkerhedsmæssigt belæg for. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at påhængskøretøjer erfaringsmæssigt forringer færdselssikkerheden, og at dette især vil være udtalt for motorcykler.

Enhedslisten mener således ikke, at der i bemærkningerne til lovforslaget fremføres belæg for, at den nedsatte trafiksikkerhed skulle blive særlig imødegået ved at indføre en hastighedsgrænse på 70 km i timen. Hastighedsgrænser har det som bekendt også med ikke at blive overholdt i praksis. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at der ikke knyttes særlige undervisningskrav til de førere, som vil sætte en påhængsvogn bag motorcyklen.

Det undrer mindretallet, at regeringen fremsætter dette lovforslag, når der er så meget, der trafiksikkerhedsmæssigt taler imod.

Enhedslisten frygter, at forklaringen skal findes i det afsnit i bemærkningerne til lovforslaget, som omhandler EUretten, og hvoraf det fremgår, at lovforslaget tilsyneladende fremsættes af regeringen efter pres fra EUKommissionen.

Helge Mortensen (S) Holger Graversen (S) Poul Andersen (S) nfmd. Jytte Wittrock (S) Søren Hansen (S) Margrete Auken (SF) Arne Melchior (CD) fmd. Vibeke Peschardt (RV) Søren Kolstrup (EL) Svend Heiselberg (V) Kristian Jensen (V) Svend Erik Hovmand (V) Erik Jacobsen (V) Kaj Ikast (KF) Brian Mikkelsen (KF) Ole Donner (DF) Klaus Kjær (DF)

Fremskridtspartiet og Kristeligt Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Bilag

Brev fra trafikministeren

Frederiksholms Kanal 27

1220 København K

Tlf. 33 92 33 55

Den 27. april 1998

Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240 København K

Udvalget har i brev af 14. april 1998 anmodet mig om at genfremsætte forslag til lov om ændring af færdselsloven (motorcykel med tilkoblet påhængsvogn eller påhængsredskab) med henblik på, at motorcyklister allerede i denne sommer skal kunne anvende et påhængskøretøj.

Jeg har som bekendt genfremsat forslaget den 22. april 1998.

Færdselsstyrelsen har nu oplyst, at hvis reglerne i de underliggende bekendtgørelser skal kunne nå at træde i kraft så betids, at motorcyklister allerede i denne sommer skal have glæde af vedtagelsen af lovforslaget, er styrelsen nødt til at iværksætte en høring over udkast til ændring af reglerne, mens lovforslaget er under behandling i Folketinget.

Jeg kan oplyse, at jeg har sagt ja til denne fremgangsmåde, selvfølgelig under forudsætning af, at det tydeligt fremgår af høringen, at lovforslaget på høringstidspunktet er under behandling i Folketinget.

Med venlig hilsen

SONJA MIKKELSEN

Ændringsforslag

Af Søren Kolstrup (EL):

Til § 1

1) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 70, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »eet påhængsredskab« ordene: »til varetransport«.

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Ændringsforslaget indebærer, at de påhængsvogne og påhængsredskaber til motorykler, som lovforslaget tillader, ikke kan anvendes til andet end varetranport. Disse påhængsvogne m.v. kan således ikke anvendes til persontransport overhovedet, og dermed udelukkes det skøn, der kan udøves af føreren i medfør af færdselslovens § 82 om fare ved anbringelse af passagerer i bl.a. påhængsvogne til motorcykler. Ministeren har i sin besvarelse af spørgsmål 4, jf. L 74 bilag 5, henvist til denne paragraf som hjemmel for, at der ikke kan befordres personer i påhængsvogne m.v. Med dette ændringsforslag vil det direkte i loven blive præciseret, at persontransport ikke er tilladt i påhængsvogne til motorcykler. Dermed undgås de situationer, hvor føreren skønner, at det er forsvarligt at medtage f.eks. børn.

Officielle noter

Ingen