Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En kvinde anmodede ved brev af 22. januar og 28. februar 2003 sine forældres praktiserende læger om aktindsigt i sine afdøde forældres journaler.

Lægerne besvarede anmodningerne i breve af 28. februar og 11. marts 2003, hvori de oplyste, at de ikke kunne udlevere kopier af afdøde patienters journaler.

Der blev klaget over, at lægerne ved breve af 28. februar og 11. marts 2003 afviste at give patientens datter aktindsigt i sin afdøde faders journal.

Den fulde tekst

Klage over afslag på oplysninger om en afdød forælders sygdomsforløb

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere lægerne. Nævnet oplyste, at det af lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1, fremgår, at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Nævnet oplyste videre, at det fremgår af vejledningen til lov om patienters retsstilling, at afdødes nærmeste pårørende har ret til at få oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, såfremt det ikke må antages at stride mod den afdøde patients ønske og hensynet til afdøde, jfr. lovens § 28. Nævnet lagde til grund, at der ikke var tvivl om, at kvinden var patientens nærmeste pårørende, og at der ikke var noget, som tyder på, at patienten ville have ønsket, at datteren ikke fik adgang til helbredsoplysninger om ham. Nævnet fandt på denne baggrund, at lægerne burde have tilbudt datteren oplysninger om patientens sygdomsforløb, da hun anmodede herom.