Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 58-årig kvinde som havde klaget til Patientklagenævnet over en behandling modtaget af en speciallæge i hudsygdomme (B) konsulterede i marts 2000 en speciallæge i øjensygdomme og i januar 2001 en anden speciallæge i hudsygdomme (A). I februar 2001 fremsendte begge speciallæger uden patientens samtykke en kopi af journalen til den første speciallæge i hudsygdomme (B) til brug i klagesagen.

Der blev klaget over, at speciallæge i hudsygdomme A den 1. februar 2001 uden patientens samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har videregivet oplysninger om hende til speciallæge i hudsygdomme B. Der blev desuden klaget over, at speciallæge i øjensygdomme den 19. februar 2001 uden patientens samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har videregivet oplysninger om hende til speciallæge i hudsygdomme B

Den fulde tekst

Klage over videregivelse af oplysninger til en anden læge til brug i klagesag mod denne læge

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere speciallægen i hudsygdomme (A) og speciallægen i øjensygdomme for at have videregivet fortrolige helbredsoplysninger om patienten til en anden læge. Nævnet oplyste, at det fremgår af lov om patienters retsstilling § 26, stk. 1 og § 27, at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en patients helbredsforhold til andet formål end behandling, når der foreligger et skriftligt samtykke hertil fra patienten. Nævnet oplyste videre, at det fremgår at lov om patienters retsstilling § 26, stk. 2, nr. 2, at oplysningerne endvidere kan videregives uden patientens samtykke, når videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre. Nævnet oplyste desuden, at en sundhedsperson som kritiseres offentligt af en patient, vil være berettiget til at forsvare sig, hvilket kan indebære videregivelse af fortrolige oplysninger i forbindelse med en klagesag. Nævnet lagde imidlertid vægt på, at speciallæge i hudsygdomme A og speciallæge i øjensygdomme ikke videregav helbredsoplysningerne i forbindelse med behandlingen af en klage over dem selv. Nævnet fandt på denne baggrund, at speciallægerne ikke befandt sig i en situation, hvor de kunne videresende oplysninger til speciallæge i hudsygdomme B til brug for dennes udtalelse i klagen uden forinden at have indhentet samtykke fra patienten.