Oversigt (indholdsfortegnelse)

Nr BTL 42

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre
Nr L 42 1995-96, 1. samling

Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen

Afgivet: 19960515

Den fulde tekst

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Der er af et mindretal stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et flertal (udvalget med undtagelse af Socialistisk Folkepartis og Fremskridtspartiets medlemmer) lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Et mindretal (Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget) vil stemme hverken for eller imod lovforslaget ved 3. behandling.

Mindretallet har megen sympati for intentionerne bag forslaget og ville gerne stemme for et lovforslag om at ændre urimelighederne vedrørende ministerpensionerne.

Det foreliggende lovforslag er imidlertid teknisk udformet, så det ikke kan danne grundlag for en hensigtsmæssig lovgivning. Bl.a. er afgrænsningen af personer, der ikke kan oppebære ministerpension efter det fyldte 60. år, upræcis, ligesom der er modsætninger mellem lovtekst og bemærkninger.

Et andet mindretal (Fremskridtspartiets medlemmer af udvalget) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Mindretallet har anmodet om, at en fælles henvendelse af 3. februar 1994 fra gruppeformændene fra Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti om vederlag og pension for folketingsmedlemmer og ministre optrykkes som bilag til betænkningen.

ÆndringsforslagAf et mindretal (FP):

Til § 2 1) I stk. 1 ændres »1996« til: »1997«.

Bemærkninger

Til nr. 1 Datoen for lovforslagets ikrafttræden foreslås ændret fra 1. januar 1996 til 1. januar 1997.

Erling Olsen (S) fmd. Ivar Hansen (V) nfmd. Henning Grove (KF) Margrete Auken (SF) Kirsten Jacobsen (FP) Pia Gjellerup (S) Ove Fich (S) Torben Lund (S) Grete Schødts (S) Helge Mortensen (S) Steen Gade (SF) Kjeld Rahbæk Møller (SF) Jørgen Estrup (RV) Arne Melchior (CD) Birthe Rønn Hornbech (V) Christian Mejdahl (V) Inge Dahl-Sørensen (V) Helge Sander (V) Hans Engell (KF) Niels Ahlmann-Ohlsen (KF) Kim Behnke (FP) Enhedslisten og Dansk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Bilag 1

Udvalget for Forretningsordenen

(Alm. del - bilag 22) Diverse

*) Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne, Det Radikale Venstre, Kristeligt Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

København, den 3. februar 1994

Formanden for Folketingets Udvalg for Forretningsorden

Undertegnede gruppeformænd for . . .*) . . . finder det væsentligt, at debatten om vederlag og pension til folketingsmedlemmer og ministre føres på et sagligt og konstruktivt grundlag. Derfor afviser vi i fællesskab Fremskridtspartiets lovforslag.

Ser man på det samlede sæt af regler for vederlag og pension for folketingsmedlemmer og ministre, kan det ikke med nogen ret hævdes, at der i forhold til ansvar og arbejdsdag er for gunstige vilkår.

Man må konstatere, at en lang indsats i politik kun sjældent baner vejen for fremtrædende placering andre steder på arbejdsmarkedet. Tværtimod er en lang politisk karriere ofte et handicap for at komme over i anden beskæftigelse.

Disse hensyn har formentlig helt tilbage til 1928 været bestemmende for indretningen af reglerne om ministerpension. Lignende betragtninger gælder for folketingsmedlemmers eftervederlag.

I det helt taget bør det slås fast, at når vi lægger op til en samlet vurdering af folketingsmedlemmers og ministres økonomiske vilkår, så sker det ikke med det sigte at give efter for en aktuel kampagne - heller ikke for at forringe de samlede vilkår, men for at vurdere, om regler og vilkår kan udformes mere tidssvarende og sammenhængende.

På den baggrund skal vi opfordre formanden for Udvalget for Forretningsorden til at tage initiativ til et arbejde på vedlagte grundlag (se næste side).

Med venlig hilsen Ole Løvig Simonsen Jens Bilgrav Nielsen Arne Melchior

Henning Lysholm Christensen Hans Engell Ivar Hansen

Partierne er enige om at opfordre Folketingets Udvalg for Forretningsorden til at kortlægge reglerne om vederlag og pension for folketingsmedlemmer og ministre i sammenlignelige lande, bl.a. Norge, Sverige, Tyskland og Holland. På baggrund af kortlægningen opfordres Udvalget til at give en vurdering af det eventuelle behov for modernisering af de danske regler.

Drøftelserne bør bl.a. ske i lyset af de aftaler, der gælder for borgmestre, ledende medarbejdere i administrationen og i det private erhvervsliv.

Officielle noter

Ingen