Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En kvinde rettede ved breve af 13. november 2001 samt 7. januar og 21. marts 2002 henvendelse til et sygehus med anmodning om at få udleveret journaloplysninger om sin afdøde far.

Ved brev af 11. december 2001 samt 28. januar og 6. maj 2002 oplyste den administrerende overlæge på afdelingen kvinden om, at han ikke kunne give hende de ønskede oplysninger, idet en anden person var angivet som nærmeste pårørende i spørgeskemaet til lægejournalen og i kardex.

Der blev klaget over, at den administrerende overlæge ved brev af 11. december 2001 afslog at imødekomme datterens skriftlige anmodning af 13. november 2001 om aktindsigt i hendes afdøde faders journal. Der blev videre klaget over, at den administrerende overlæge ved breve af henholdsvis 28. januar og 6. maj 2002 afslog at imødekomme datterens advokats skriftlige anmodninger af 7. januar og 21. marts 2002 om på vegne af datteren at få videregivet oplysninger om forholdene omkring hendes faders død den 4. august 2001 på sygehuset.

Den fulde tekst

Klage over afslag på datters anmodninger om aktindsigt i sin afdøde faders journal

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere den administrerende overlæge. Nævnet oplyste, at det af lov om patienters retsstilling § 28, stk. 1, fremgår, at en sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Nævnet oplyste videre, at det fremgår af vejledningen til lov om patienters retsstilling, at afdødes nærmeste pårørende har ret til at få oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, såfremt det ikke må antages at stride mod den afdøde patients ønske og hensynet til afdøde, jfr. lovens § 28. Nævnet lagde vægt på, at der kan være flere personer, som kan anses som nærmeste pårørende til en person, og at en datter som det klare udgangspunkt må anses at tilhøre kredsen af nærmeste pårørende. Nævnet lagde videre vægt på, at det ikke fremgik af journalen, at patienten havde oplyst noget, som kunne tyde på, at datteren ikke skulle anses som en af de nærmeste pårørende, og nævnet fandt herefter, at den administrerende overlæge burde have tilbudt datteren oplysninger om patientens sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, da hun anmodede herom.