Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 50-årig kvinde startede den 31. oktober 2000 behandling med kemoterapi på onkologisk afdeling, efter at højre bryst var blevet fjernet den 21. september 2000 på grund af en kræftknude med spredning til lymfekirtlerne.

Den 16. december 2000 påbegyndte patienten tredje behandling med kemoterapi-midlet Adriamycin, men dette løb ud i underhuden i stedet for ind i venen, og i den forbindelse blev der iagttaget en 4 x 7 cm hævelse ca. 10 cm ovenfor venstre håndled. Samme eftermiddag fik patienten kirurgisk fjernet et 5 x 9 cm stort område på venstre underarm.

Der blev klaget over, at patienten forud for behandlingerne med kemoterapi den 16. december 2000 på onkologisk afdeling ikke blev informeret om risikoen for, at Adriamycin kunne løbe ud i vævet. Der blev endvidere klaget over, at patienten den 16. december 2000 ikke modtog en korrekt behandling af en sygeplejerske.

Den fulde tekst

Klage over manglende information og behandling i forbindelse med kemoterapi

 

 

Nævnet fandt, at sygeplejersken havde overtrådt lov om patienters retsstilling, idet hun burde have informeret patienten om risikoen for udsivning af Adriamycin til vævet, da hun mødte første gang til tredje behandling med kemoterapi-midlet Adriamycin den 16. december 2000.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere, at lægerne på onkologisk afdeling ikke informerede patienten om ovennævnte risiko. Nævnet fandt dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om en overlæge havde foranlediget, at patienten, som supplement til den generelle skriftlige patientinformation, havde fået udleveret skriftlig information om risikoen for udsivning af Adriamycin til vævet.

Nævnet oplyste, at udsivning af Adriamycin eller lignende kemoterapi til væv uden for en blodåre er en sjælden, men meget alvorlig komplikation, fordi det meget ofte vil medføre betydelig vævsskade med deraf alvorlige følger for patienten.

Nævnet lagde til grund, at det af overlægens udtalelse til sagen fremgik, at der gennem mange år har været etableret faste retningslinier for, at information om bivirkninger i form af udsivning af Adriamycin til væv uden for en blodåre gives af plejepersonalet, der administrerer kemoterapien.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere sygeplejersken, idet hun efter at have perforeret venen på armen, lagde en ny venflon længere nede på armen i samme åre med henblik på infusion af et så vævstoksisk stof som Adriamycin.

Det var nævnets opfattelse, at Adriamycin er kendt som meget vævstoksisk, og der bør derfor udvises største omhyggelighed ved indgift heraf. Det er vigtigt, at man er fuldstændig sikker på, at kanylen ligger korrekt, og at man reagerer på patientens klage over svie ved indgiften.

Nævnet lagde til grund, at det fremgik af afdelingens procedurebeskrivelse ved anlæggelse af venflon punkt 5, at man skal undgå at lægge drop distalt (længere nede) på en vene, der lige har været perforeret, da dette kan give risiko for udsivning af dropvæske.

Der blev afgivet dissens i sagen.