Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 26-årig kvinde henvendte sig til sin læge, da hun havde det alment skidt. Hun havde taget ca. 10 kg på over et halvt års tid, og ved tre p-pillepauser havde hun derudover haft blødningsforstyrrelser. Lægen anbefalede, at hun fortsatte behandlingen med p-piller måneden ud og så holdt en pause for at se, om menstruationerne kom i gang igen. Patienten kom til en ny konsultation i slutningen af måneden og oplyste, at der havde været en lille kortvarig blødning siden sidst. Lægen fandt, at såfremt menstruationerne fortsat udeblev, skulle der henvises til en gynækolog. En måned senere kom patienten til en konsultation. Der havde igen været en lille blødning, og lægen henviste herefter til en nærmere udredning hos en gynækolog. Den gynækologiske undersøgelse blev foretaget halvanden måned senere, og det blev herved konkluderet, at der var flere cyster i æggestokkene (polycystiske ovarier). Gynækologen anbefalede, at patienten overgik til en anden type P-piller.

Få dage senere fremsendte lægen på anmodning aktindsigt til patienten. Udskriften af aktindsigten havde imidlertid ikke været fuldstændig på grund af en EDB-fejl. Patienten ringede efterfølgende til lægen og oplyste, at der manglede journalnotater i det fremsendte materiale. Dette var lægen uforstående overfor og foretog sig ikke yderligere.

Der blev klaget over, at patienten ikke på et tidligere tidspunkt blev henvist til gynækologisk undersøgelse. Der blev endvidere klaget over, at lægen havde foretaget en utilstrækkelig journalføring og heller ikke havde givet fuldstændig aktindsigt i journalen. Endelig blev der klaget over, at lægen skulle have videregivet fortrolige oplysninger om patienten til hendes søster.

Den fulde tekst

Klage over ufuldstændig aktindsigt i lægejournal, ukorrekt journalføring, videregivelse af fortrolige oplysninger til familiemedlem samt manglende henvisning til gynækologisk undersøgelse i forbindelse blødningsforstyrrelser opstået efter flere P-pillepauser

 

 

Nævnet fandt grundlag for at kritisere lægen i forbindelse med patientens anmodning om aktindsigt.

Nævnet lagde vægt på, at en sundhedsperson, som træffer afgørelse om fuld aktindsigt, har ansvaret for at sikre sig, at det foreliggende journalmateriale bliver fremsendt, og at den pågældende læge ikke kontrollerede indholdet af udskriften, inden det blev sendt. Nævnet lagde desuden vægt på, at der ikke stilles formkrav i forbindelse med anmodning om aktindsigt, og patientens fornyede henvendelse måtte opfattes som en ny anmodning om aktindsigt, hvorfor lægen burde have taget stilling til, om det ønskede materiale kunne fremsendes.

Nævnet fandt ikke grundlag for at antage, at lægen havde overtrådt sin tavshedspligt, da der forelå modstridende oplysninger mellem lægen og patienten omkring dette klagepunkt, og der ikke var muligt at belyse sagen yderligere.

Nævnet fandt derudover ikke grundlag for at kritisere lægens journalføring. Nævnet lagde vægt på, at årsagerne til alle patientens kontakter med lægen såvel telefonisk eller i form af konsultation fremgik af journalen, ligesom objektive fund samt henvisninger og svar herpå var anført i denne. Derudover havde lægen løbende journalført både brede og mere specifikke overvejelser om mulige årsager til helbredsklagerne.

Nævnet fandt endelig ikke anledning til at kritisere lægens behandling af patienten. Nævnet lagde vægt på, at lægen foretog en relevant vurdering og håndtering i forhold til de fremførte underlivsklager alene i form af uregelmæssige blødninger, og at en gynækologisk undersøgelse ikke blev unødigt udskudt.